BIBELN OCH MATEMATIK

Man kan inte jämföra Bibeln med någon annan bok som någonsin skrivits. Bibeln gör själv anspråk på att vara inspirerad av Gud och källan till allt liv.

"Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten." UPPENBARELSEBOKEN 21:6

Gud visar Sig för alla som litar på Hans Ord. Under sker och människors liv förändras. Men många behöver se för att tro – och Bibeln kan bevisas med historia och arkeologi, liksom genom pålitligheten hos dess profetior. Mindre känt är det faktum att berömda vetenskapsmän, som Sir Isaac Newton, skrev mycket om Bibelns matematik som visar på dess gudomliga inspiration.

"…Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras..." 5 MOSEBOKEN 19:15

BIBELN – GUDS ORD

Om någon kom fram till dig med en bok och sade: "Detta är Guds Ord", så skulle du inte bara tro på honom utan någon typ av bevis. Bland alla olika religioner världen över finns det många böcker som gör anspråk på att vara uppenbarelser "från ovan".

Men var finns bevisen?

Bibelns första kapitel, som berättar om Skapelsen, innehåller frasen "Gud sade" totalt 9 gånger. Formuleringen "säger Herren" förekommer 23 gånger i Malaki - den sista boken i Gamla Testamentet. Från den första boken i Gamla Testamentet och genom hela Bibeln, till den sista boken, kan man hitta orden "Gud säger". Frasen "Herren sade" är skriven 560 gånger i Bibelns fem första böcker. Jesaja påstår mer än 40 gånger att hans budskap kommer direkt från Gud; Hesekiel 60 gånger och Jeremia 100 gånger. Allt som allt kan man finna frasen "Herren sade" 3800 gånger i Gamla Testamentet. Jesus själv citerade från mer än 20 av böckerna i Gamla Testamentet. Detta bekräftar verkligen dess auktoritet.

För ungefär 250 år sedan höll Voltaire, en fransk filosof, Bibeln i sin hand och sade: "Om hundra år kommer denna bok att vara helt bortglömd." Det är intressant att notera, att hans hem exakt 100 år senare blev huvudkontor för Genèves Bibelkommision. Sedan dess har just denna plats använts för att distribuera många Biblar över hela världen. Människan spår, men Gud rår.

Antag att du bestämde dig för att skriva en bok på samma sätt som Bibeln skrevs. Troligtvis skulle du behöva vidtaga följande åtgärder:

Först av allt skulle du be människor med olika social bakgrund (t ex läkare, snickare och forskare) om hjälp med att skriva boken. Du skulle be dem skriva om följande ämnen: universums skapelse, religion, filosofi och mänsklighetens framtid.

Därefter skulle du sammanställa 40 författares tankar inom dessa ämnen över en period av 1500 år och slutligen sammanställa allt detta i en bok. Vad tror du resultatet skulle bli? Det skulle bli den mest kaotiska blandning du någonsin skådat i ditt liv. Motsättningarna mellan de olika författarna skulle vara tydliga.

Detta finner man emellertid inte i Bibeln. Ju mer man studerar Bibeln, desto mer medveten blir man om dess enhetlighet. Mycket snart skulle du inse att dessa skrifter har blivit inspirerade av en högre Existens, även om mer än 40 författare var inblandade. Enbart dessa fakta borde göra ett starkt intryck på vem som helst som har ett öppet sinne.

Picture of Ivan Panin
IVAN PAN IN (1855 - 1942)


Ivan Panin var en ung rysk immigrant i USA. Han avslutade sina studier vid Harvarduniversitetet 1882. Fram till dess hade han varit en välkänd anhängare till ateismen. När han avslöjade att han hade blivit omvänd till Kristus blev detta förstasidesnyheter i dagspressen. Panin var en matematiker och en flerspråkig, lärd man med stort litterärt inflytande. När han började studera Guds Ord gjorde hans kunskaper i hebreiska och grekiska det möjligt för honom att läsa Bibeln på orginalspråken.

De hebreiska och grekiska språken har inte siffror som vi har, d v s de använder inte speciella symboler eller siffror i likhet med arabiska siffror (1, 2, 3 etc.). Istället används varje bokstav i alfabetet också som en siffra. Följande tabell visar precis vad som menas. Genom att addera varje bokstavs värde, kan man således beräkna de numeriska värdena av ord, meningar etc.

 

Tabell över hebreiska och grekiska bokstäver och deras numeriska värden:

Bokstav Namn Num.Värde Bokstav Namn Num.Värde
א Alef 1 Α Alpha 1
ב Bet 2 Β Beta 2
ג Gimel 3 Γ Gamma 3
ד Dalet 4 Δ Delta 4
ה He 5 Ε Epsilon 5
ו Vav 6 F Stigma 6
ז Zayin 7 Ζ Zeta 7
ח Chet 8 Η Eta 8
ט Tet 9 Θ Theta 9
י Yod 10 Ι Iota 10
כ Kaf 20 Κ Kappa 20
ל Lamed 30 Λ Lambda 30
מ Mem 40 Μ Mu 40
נ Nun 50 Ν Nu 50
ס Samech 60 Ξ Xi 60
ע Ayin 70 Ο Omicron 70
פ Peh 80 Π Pi 80
צ Tsadeh 90 Greek letter Koppa Koppa 90
ק Qof 100 Ρ Rho 100
ר Resh 200 Σ Sigma 200
ש Shin 300 Τ Tau 300
ת Tav 400 Υ Upsilon 400
      Φ Phi 500
      Χ Chi 600
      Ψ Psi 700
      Ω Omega 800
      Sampi Sampi 900

En dag experimenterade Panin med Bibeln genom att sätta in de numeriska värdena för de grekiska och hebreiska bokstäverna. Resultatet av bara några få timmars arbete var ganska överraskande. Verserna han hade studerat visade ett mycket komplicerat matematiskt mönster. Detta mönster var mycket djupare än något en människa skulle ha kunnat uppfinna och var verkligen inte någon tillfällighet. Denna upptäckt förändrade hela hans liv. Sedan dess och till sin död 1942 ägnade sig Panin helt åt att studera Bibelns numeriska system.

Han gav mer än 40000 sidor av sina studier till medlemmar av Nobelpriskommittén med anmärkningen: "Detta är beviset för att Bibeln är Guds Ord." Efter en undersökning konstaterade kommittén att bevisen för Panins upptäckt var överväldigande.

VAD HITTADE HAN ?

"Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger." PSALTAREN 12:7

Talet 7 och dess multipler spelar en viktig roll i biologi (graviditetstiden hos däggdjur, ruvningstiden hos fåglar och utvecklingen av insekter kan alla mätas i multipler av sju dagar); i kemi (sju perioder i grundämnenas periodiska system); i musik (de sju stegen i oktaven); i vår almanacka (sjudagarsvecka); och i ljus (de sju färgerna i regnbågen). Efter dessa upptäckter hade gjorts påstod dessa vetenskapsmän att de endast upptäckt de fysikaliska lagar och mönster som Skaparen redan hade designat (ROMARBREVET 1:20).

Medan han observerade de matematiska mönstren i Bibeln lade Panin därför märke till kombinationer av talet sju. Han summerade de numeriska värdena av olika ord, meningar och textavsnitt, till och med av hela böcker och upptäckte ett mönster av primtal såsom 11, 13, 17 och 23, men särskilt av talet 7.

Panin hittade särdrag såsom det faktum att det antal ord som börjar med en vokal är delbart med sju, liksom antalet av dem som börjar med en konsonant. Ord som återkommer flera gånger kan divideras med sju, liksom ord som bara finns en gång. Dessutom är det totala antalet namn, substantiv, adjektiv, adverb etc. också delbara med sju.

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:

Låt oss titta på den första meningen i Gamla Testamentet:

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." 1 MOSEBOKEN 1:1

Den hebreiska meningen består av exakt 7 ord, vilka har exakt 28 (4x7) bokstäver. Det finns 3 substantiv: Gud, himmel och jord. Om vi summerar de numeriska värdena av varje bokstav i dessa tre hebreiska substantiv, får vi exakt 777 (111x7). Det numeriska värdet av det hebreiska ordet "skapade" är 203 (29x7). De tre första orden innehåller subjektet med exakt 14 (2x7) bokstäver och de fyra återstående orden innehåller objektet, också med precis 14 bokstäver. De hebreiska orden för himmel och jord har vart och ett 7 bokstäver. Värdet av den första, de två mellersta och den sista bokstaven i meningen är 133 (19x7). Det totala värdet av första och sista bokstaven i varje ord i versen är 1393 (199x7). Värdet av första och sista bokstaven i det första och sista ordet i versen är 497 (71x7) Värdet av första och sista bokstaven av varje ord däremellan är 896 (128x7).

I denna enda vers finns 30 olika kombinationer som innehåller faktorn 7. Vi har bara listat 11. Sannolikheten för att detta skulle ske av en slump är extremt liten.

Låt oss nu ta en titt på de första verserna i Nya Testamentet, vilka lyder:

"Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder..." MATTEUSEVANGELIET 1:1-11

Detta textavsnitt består av 49 (7x7) olika ord: 28 (4x7) börjar med en vokal och de återstående 21 (3x7) börjar med en konsonant; sju slutar med en vokal och 42 (6x7) med en konsonant. De 49 orden består av 266 (38x7) bokstäver av vilka 140 (20x7) är vokaler och 126 (18x7) konsonanter. Dessutom förekommer 14 (2x7) av de 49 (7x7) orden endast en gång, 35 (5x7) förekommer mer än en gång; 42 (6x7) är substantiv och 7 är inte substantiv.

Panin drog slutsatsen att om det överhuvud taget vore möjligt, så skulle det ha tagit Matteus flera månader, med 8 timmars arbete per dag, att avsiktligt sätta ihop ett sådant familjeträd med detta matematiska system. Dessutom fanns namnen i detta familjeträd redan innan Matteus föddes.

Det är anmärkningsvärt att fastän Markus var romare, Lukas grek och Matteus jude, så skrev de alla enligt samma linje. Emellertid hade var och en sin karakteristiska stil. Hur kunde då enkla fiskare och skatteindrivare klara av att sammanställa allt detta? Varje författare hade sin egen stil men mönstret förblev detsamma. En Ande, en författare, en Gud, många olika skribenter, men bara en utgivare.

"Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud." 2 PETRUSBREVET 1:21

 De numeriska mönstren i Bibeln som Panin upptäckte är alltför imponerande för att kunna förnekas och utgör klara bevis för ordningen bakom Bibeln och för dess gudomliga inspiriation. Gud är en ordningens Gud, Hans Ord är perfekt och precis som vi ser mönster runt omkring oss i Guds skapelse, så innehåller också Hans Ord otroliga mönster som visar på Hans design.

"- och skriften kan ju icke bliva om intet -" JOHANNESEVANGELIET 10:35

GEMATRIA

Panin var den som drog stor uppmärksamhet till Gematri, d v s tilldelandet av ett numeriskt värde till en bokstav baserat på de hebreiska/grekiska numreringssystemen. Till exempel är det numeriska värdet av namnet Jesus Kristus 888. Dessutom är de numeriska värdena av alla andra namn på Kristus (t.ex. Jesus, Kristus, Frälsare, Messias, Herre, Människosonen och Sanningen) delbara med 8. Däremot är alla namn för satan multipler av 13. Det numeriska värdet för satan på hebreiska är 364 (13x28) och på grekiska 2197 (13x13x13). Andra exempel är: Beelsebul (13x46), Beliar (13x6), drake (13x75), orm (13x60) osv…

Andra författare såsom E.W. Bullinger har undersökt betydelsen av många olika tal. Exempelvis är talet 13 invävt i 1 MOSEBOKEN 1:2, eftersom versen i orginalets hebreiska återspeglar ’oenighet’. På samma sätt har vers 3 sitt eget mönster, men denna gång är talen som används 13 och 11. Införandet av 11 i detta läge är lämpligt eftersom Gud i denna vers sade: “Varde ljus.” Eftersom talet 11 betecknar ‘instruktion’ eller ‘uppenbarelse’ måste det finnas ljus innan man kunde se och bli instruerad!

Om någon skulle ändra i dessa bibelord skulle den matematiska strukturen förstöras. Med andra ord har Bibeln sitt eget sigill, för att kontrollera, skydda och vittna om sig själv. Ingen annan "helig skrift" i världens religioner uppvisar någonting som liknar detta. Gud lovar att Han skall bevara Sitt Ord för evig tid (MATTEUSEVANGELIET 5:18; 1 KONUNGABOKEN 8:56):

"Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås." MATTEUSEVANGELIET 24:35

SLUTSATS

Ingen bok som någonsin skrivits av människor, oavsett språk, kommer ens i närheten av den standard de 66 böckerna i den Heliga Skriften uppvisar beträffande komplexitet och logisk struktur. Det råder inget tvivel om, att endast en högre intelligens kan ha skrivit denna böckernas Bok. Exemplen ovan visar oss bara några av de matematiska mönstren i Guds Ord och det finns mycket mer att avslöja (JESAJA 55:8-9; 1 KORINTIERBREVET 13:12). Fundera över det och du kommer att dra slutsatsen att Bibeln verkligen är Guds Ord till människan.

De exempel som tagits upp här är bara toppen på isberget. Det finns många fler bevis som bekräftar Bibelns fullkomlighet. Den avslöjar Guds handlande gentemot människorna, den förklarar det förgångna och förutsäger framtiden. Men framför allt framträder gärningarna av en person: Jesus Kristus.

Han som är fullkomlig blev uppspikad på korset som ställföreträdare för en skyldig och fördärvad mänsklighet. Kristus utgöt Sitt blod för dina personliga synder och din likgiltighet mot Guds lag.

Han säger: "...Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." JOHANNESEVANGELIET 14:6

Endast genom Honom, Jesus Kristus, kan du övergå från död till liv. Men Kristus begär att du tar följande steg för att bli räddad:

"Petrus svarade dem: 'Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38-39

Omvändelse (att göra bättring), dop och mottagande av den Helige Ande är de bibliska villkor Gud har satt upp för att en människa skall få evigt liv. Omvändelse innebär att man i sitt inre vänder sig till Gud och att man vänder sig bort från sitt gamla liv. Dopet, genom fullständig nedsänkning, symboliserar begravningen av ditt gamla syndfulla liv.

När en människa tar emot gåvan av den Helige Ande, tar hon emot Kristus och evig frälsning, vilket bekräftas av att hon talar andra tungomål. Se också APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4.

Med dessa steg i lydnad gentemot Guds ord genomgår en människa den pånyttfödelse som beskrivs i Bibeln. Glöm aldrig att du en dag skall stå framför Guds tron och stå till svars för ditt liv. Varje ögonblick av ditt liv kommer att återuppväckas i ditt minne och tas hänsyn till. Gud vill rädda dig och kallar dig till att omvända dig och lyda Hans Ord.

Några relevanta böcker:

  • 'Bible Chronology & Verbal Inspiration of the Bible Scientifically Demonstrated' av Ivan Panin
  • 'Number in Scripture' av E. W. Bullinger
  • 'Theomatics II' av Del Washburn'

"Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning." ORDSPRÅKSBOKEN 13:13

(oktober 2004)