Vad säger Bibeln om den Helige Ande

Du måste mottaga Guds Helige Ande med tecknet att tala tungomål - om du vill ha evigt liv.

MATTEUSEVANGELIET 3:11 Utgjutelse av den Helige Ande förutsägs: "Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag... han (Jesus) skall döpa eder i helig ande och eld."
JOHANNESEVANGELIET 3:5 "Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike."
ROMARBREVET 8:9 "...men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till."
Guds Ord visar vår tids människor att var och en som vill få evigt liv måste mottaga Hans Ande.
LUKASEVANGELIET 24:49 Lärjungarna uppmanades att vänta i Jerusalem tills den Helige Ande hade utgjutits över dem.
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8 Den Helige Ande ingjuter Guds kraft i en människas liv.
LUKASEVANGELIET 11:9-13 "Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet... huru mycket mer skall icke då den himmelske Fadern giva helig ande åt dem som bedja honom!"
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4 "Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala."
(GUDS ORD VISAR att detta är den verkliga erfarenheten av att mottaga den Helige Ande.)
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:44-46 Den Helige Ande ges till alla som lyder Guds Ord. Till Cornelius (en italienare) i detta fall: "...den helige Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud."
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:6 "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade." Läs verserna 1-7. Gud kräver lydnad gentemot det mönster han har lagt ned i Sitt Ord: Han befaller att alla människor följer det för att komma in i Hans rike. GUDS FRÄLSNING ÄR EN UPPLEVELSE, inte en form av mänskliga ord och metoder. DU MÅSTE LYDA GUD!
1 KORINTIERBREVET 14:2 I aposteln Paulus brev till församlingen i Korint, avslöjade han för dem flera viktiga förhållanden angående bön i tungomål. I denna vers ser vi att en person, som ber i tungor, talar direkt till Gud. Vers 4: En troende blir själv uppbyggd i tro när han ber. Vers 22: Tungomål är också ETT TECKEN för icke troende. (se HEBRÉERBREVET 2:4). Vers 39: Paulus avslutar detta kapitel av Korintierbrevet med VARNINGEN: "och förmenen ej heller någon att tala tungomål." Se också MARKUSEVANGELIET 16:16-18 på andra sidan: TROENDE SKALL TALA TUNGOMÅL.
JOHANNESEVANGELIET 14:16-18,22-26; JOHANNESEVANGELIET 15:26; JOHANNESEVANGELIET 16:7-14:
Dessa verser visar att endast den Helige Ande kan uppenbara Guds Ord för oss.
JOHANNESEVANGELIET 7:38-39 "Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger. (Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå...)"
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39 En befallning och ett löfte till alla som vill följa Kristus. "När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gören bättring (ändra ert sinne och omvänd er till Gud), och låten alla döpa eder (nedsänkta i vatten) i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar."
(Hur kan vi veta att vi har den Helige Ande? Läs APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4 igen.
När den Helige Ande uppfyller en person orsakar Han att han eller hon talar tungomål).
DETTA ÄR MÖNSTRET SOM FINNS NEDLAGT I GUDS ORD - DET KAN INTE ÄNDRAS

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.