Mannen på flykt

Med det allt ökande skiljsmässoantalet till och med i kristna krestsar, varför verkar det vara så svårt i dagens samhälle att ha ett lyckat äktenskap? Denna artikel talar on männen som kanske springer iväg från sina förpliktelser.

För lite mer än ett år sedan hälsade Ann Landers (välkänd journalist och äktenskapsrådgivare i USA) sin fasta läsarkrets med orden: "Det här är den svåraste spalten jag någonsin har behövt skriva." Hon fortsatte, "Kvinnan som vanligtvis vet svaret på varje fråga har inget svar denna gång." Efter 20 års äktenskap skiljde hon sig.

Richard Roberts, evangelisten Oral Roberts son, meddelade nyligen att hans äktenskap hade brutit samman.

Förra månaden meddelade Anita Bryant, sångerska och ledande person i den anti-homosexualla rörelsen, sin skilsmässa från sin man som hon hade varit gift med i 20 år. Hennes kommentar var: "Vi hade det faktiskt inte särskilt bra."

Tre exemplariska äktenskap, två av dem mellan bibeltroende kristna, gick förlorade i den kamp som förstör familjer i vår kultur. Misslyckandena av dessa äktenskap säger inte mycket om karaktärsdragen eller välviljan hos de ovan nämnda personerna, men de säger en hel del om den överväldigande påfrestning som äktenskapet står under i vårt samhälle.

Fastän denna attack på äktenskapet och familjen kommer från alla håll på samma gång, är det framför allt den påtagliga sårbarheten hos den enskilda familjen i vårt nutida samhälle som ger fienden en stor fördel.

Derek Prince gjorde en gång ett uttalande som jag helt och hållet samtycker med, även om dess rättframhet är chockerande: "Problemet inom familjen är inte kvinnorna som ropar efter frigörelse; det är männen som flyr från sitt ansvar." Vid den tiden undervisades det mycket överallt om hur kvinnor skulle hitta sin rätta plats och hur de skulle komma 'under beskydd' eller vara underordnade. Det som då lärdes ut var väldigt nödvändigt och sant, men tonvikten på kvinnans roll verkade komma från onormala omständigheter. Med det menar jag följande: I pingströrelsens tidiga skeden var majoriteten av åhörarna kvinnor, och på grund av det grundläggande behovet av att kvinnorna uppfyllde sin roll enligt den Heliga Skriften, utvecklades en ganska ojämn tonvikt på kvinnans roll. Vem skulle inte ha varit mer villig att undervisa om detta än manliga bibellärare!

Vår diagnos av problemet var riktig - inom församlingen var ordningen i familjen tvungen att återuppbyggas, men receptet var inte helt lämpligt. Rötterna till problemen i en familj är inte alltid en trotsig kvinna eller en kvinna som inte underordnar sig. Oftast är det en illojal man som flyr från sitt ansvar som man och fader, och tillåter att hustrun tar över ansvaret för familjen genom hans misslyckande. När en man slutligen tar sitt ansvar i familjen och börjar ta sig an ett bibliskt ledarskap säger kvinnan vanligtvis: "Det var verkligen på tiden att han gjorde det!"

Efter 24 års äktenskap tvivlar jag inte på att instinkten att undvika ansvar utgör en stor del av den manliga karaktären. För ett tag sedan satt jag i ett flygplan när jag började tänka på följande bibelord: "Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste." (ORDSPRÅKSBOKEN 31:23)

En mans framgångar eller misslyckanden i livet kommer att mätas mer i familjen än på hans jobb. Framgång på något annat område ersätter inte ett misslyckande hemma! När en pastor eller äldste lämnar sin tjänst händer det vanligen på grund av problem eller svårigheter i hans familj. Vissa av de ledande företagen i vår nation (USA) bjuder till och med in hustrurna till framtida antällda till intervjun, eftersom de har upptäckt att en glad och välbalanserad hustru är ett tecken på en framgångsrik man. En man som är framgångsrik hemma kommer troligtvis att vara lika framgångsrik på sitt arbete. När du talar med mannen ensam talar du därför faktiskt bara med 'halva' mannen. Den ''andra halvan' kommer troligtvis att ge dig en mer realistisk bild av vem en man verkligen är. Genom hustrun kan man se om mannen har varit framgångsrik i sitt liv, eller om han har misslyckats.

Familjen är inte en "sista minuten-idé" som Herren lade till Sin plan som en användbar institution för mannens och kvinnans behov.

Relationen mellan man och hustru och familj är i centrum för
Guds plan för hela mänskligheten och särskilt för hans utvalda folk.

För det första utgör relationen mellan man och hustru utgör grunden för församlingen och samhället. Det moderna samhällets filosofi påstår att individen är den grundläggande enheten i samhället. I det forntida Israel hade Gud planerat att familjen skulle vara den grundläggande enheten, som skulle främja det andliga och kulturella livet inom nationen. I församlingen skulle hemmet vara det andliga livets centrum. Varje hem skulle vara en hemförsamling som skulle skapa de nödvändiga förutsättningarna för utveckling och frälsning i vår relation till Herren.

För det andra liknas äktenskapet vid förhållandet som Kristus har med Sin församling. Ett riktigt äktenskap skall vittna om Guds kärlek till världen, och om Hans beskydd och omsorg om Sitt folk. Det skall vara en bild av Gud som offrade Sig själv, som ingick ett förbund för att ge Sitt liv för Sitt folk.

För det tredje är den äktenskapliga relationen en träningsplats för den personliga utvecklingen av vårt andliga liv i Kristi Kropp. Många män är medvetna om det faktum att hustrun är den mest värdefulla källan till deras utveckling och mognad. I mycket praktisk bemärkelse är mannen gift med en 'skola'.

För det fjärde är äktenskap och familj en naturlig del av församlingen mitt i ett världsligt samhälle. Det finns inget mer naturligt och kraftfullt sätt att sprida Kristi liv i samhället än genom det starka, gudfruktiga vittnesbördet av ett kristet hem. Det är en liten del av församlingen som planterats i ditt grannskap.

För det femte är hemmet och äktenskapet en plats för helande och återhämtning. Herren ville att äktenskapet skulle vara en källa från vilken våra grundläggande och viktigaste behov uppfylls. Utan denna källa av uppmuntran blir vår kamp alltmer svår och smärtsam.

När vi väl förstår att äktenskapet står i centrum för Guds eviga plan och Hans rikes fullkomnande, är det lätt att förstå varför denna tidsålders krafter försöker attackera och förstöra denna fundamentala kallelse för män och kvinnor.

'Stormattacken'

Attacken mot familjen har inte alltid förts högljutt och öppet. Snarare har fienden föredragit att göra smarta och långtgående förändringar av de fundamentala strukturerna i vårt samhälle, vilket har lett till förstörelsen av hemmet och familjen helt enkelt genom att ta bort dem från 'scenen'. Tillåt mig att räkna upp sex fundamentala krafter som försöker att knuffa in äktenskapet och familjen i ett litet hörn av det moderna levnadssättet.

1. Individualitet: Vårt 'jag'-centrerade samhälle lägger all tonvikt på att tillfredsställa individen. Om jaget är i centrum av livet och självförverkligande det enda målet, är det omöjligt att göra de uppoffringar som är nödvändiga för att en familj skall kunna existera. Personlig karriär blir en bekväm ursäkt för skilsmässa, otrohet, ungkarlsliv och barnlösa äktenskap. Idag bygger många av dessa äktenskap på en önskan om att nå personlig framgång, lycka och självförverkligande.

2. Sociala aktiviteter: Med det menar jag aktiviteter utanför hemmet. För bara femtio år sedan var de viktigaste sociala aktiviteterna centrerade kring familjen. Familjen organiserade själv aktiviteter och fritidssysselsättningar. Moderna sociala aktiviteter och olyckligtvis många av de aktiviteter som anordnas av församlingar, tenderar till att separera familjemedlemmarna snarare än att ena dem. Pappan går till bowlingklubben, mamman till kvinnogruppen och barnen har särskilda aktiviteter i skolan. I en modern familj händer det ofta att det går ett par dagar utan att man äter en enda måltid tillsammans eller tillbringar en kväll tillsammans hemma. Detta levnadssätt fjärmar familjemedlemmarna från varandra. Även om de bor i samma hus är de inte riktigt en familj.

3. Olika auktoritetskällor: Vårt samhälle lider av 'expertsjukan'. Skolorna, regeringen, läkarna och ett oräkneligt antal personer som måste 'veta' på grund av sina yrken, har ersatt fadern som den som vet vad som är bäst för familjen. Nuförtiden, om ett barn behöver svar, frågar han inte sin pappa längre, utan snarare sin lärare - eller så läser han om det i en bok.

Experterna har fått män att tro att de inte vet hur man skall vara som far eller man, och de har fått kvinnorna att tro att de inte vet vad det innebär att vara fruar och mammor. Ingen kan göra någonting längre utan att få råd från en expert. En sådan spridning av auktoritet skapar inte säkerhet och hälsa, utan snarare förvirring.

4. Ombytta roller: Männen förlorar sin maskulinitet och kvinnorna sin femininitet. Inte bara håller de grundläggande karaktärsdragen hos män och kvinnor på att förstöras, utan de därvid åtföljande rollerna håller också på att urvattnas och till och med försvinna. Hela den rättsliga och sociala strukturen förstör mannens roll som ledare, beskyddare och försörjare av andra! Den förstör också hustruns roll som 'medhjälpare' och den som sköter hushållet. Män blir omanliga och passiva, medan kvinnor blir mer och mer maskulina och aggressiva. Resultatet blir att barnen lämnas kvar utan en tydlig förståelse av sitt kön och utan att ha exempel som de kan följa.

5. Icke-bibliska grunder för moral och etik: Omständighetsetik och relativism vill få oss att tro att det inte finns några absoluta värden med vilka man kan avgöra vad som är normalt och rätt. Det finns inga 'regler' längre för hur ett äktenskap skall etableras och hur man skall fostra barn. Alla kan göra vad de känner är rätt. Resultatet är kaos.

6. Den ekonomiska grunden för samhället har flyttats bort från hemmet: För hundra år sedan var den ekonomiska grunden för samhället fortfarande hemmet. Familjeföretaget, jordbruket eller det hembaserade arbete utgjorde den ekonomiska ryggraden i vårt samhälle. Detta innebar att fäderna normalt sett var hemma och tränade sina söner i sitt eget arbete eller hantverk.

Den komplexa ekonomiska strukturen i vårt samhälle kräver normalt sett att fäderna arbetar utanför hemmet, ofta under flera dagar åt gången. Detta innebär att ekonomiskt oberoende inte längre garanteras inom familjen, utan genom ett företag, regeringen eller fackföreningarna. Inflationstakten och trycket på att upprätthålla en särskild levnadsstandard tvingar många familjer in i en situation där båda föräldrarna måste arbeta. Men som en följd av detta måste barnen vara på daghem och mammorna måste använda mycket av sin energi till annat än att sköta hushållet och familjen. Vår komplexa ekonomiska struktur bidrar också till den stora rörligheten och instabiliteten i vårt samhälle. Mycket sällan lever familjen nära far- och morföräldrar, farbröder, morbröder, fastrar och mostrar.

Bristen på identitet inom en stabil familjestruktur förstör medvetenheten om ens särskilda arv, såväl som ansvar och respekt för de äldre. Sakta förstörs grunden för vårt samhälle. Kaoset och förvirringen i ett samhälle utan friska familjer reflekteras i den ökade brottsligheten och skilsmässofrekvensen, och i den kraftiga ökningen av homosexualitet och det allmänna moraliska förfallet. En stor del av detta kan spåras till degenereringen av våra familjer och det faktum att mannen flytt undan sitt av Gud givna ansvar.

Hur återvänder vi?

Jag känner mig ofta lite avundsjuk när jag står inför ett ungt kristet par som just skall bli man och hustru. Två unga människor, som påbörjar ett äktenskap med en tydlig kristen förståelse av mognad, lojalitet och vad som fordras av mannen och hustrun i deras av Gud givna roller, börjar på en stadig grund som många av oss inte hade, inklusive oss som var troende. För dem som inte har börjat sitt gifta liv på en biblisk grund är vägen till biblisk förnyelse ofta lång och smärtsam. Ofta inser vi hur långt vi, som människor, har avfallit från Guds avbild först när vi börjar återvända till den.

Hur vi återvänder till en biblisk verklighet i vårt äktenskap är ofta lika viktigt som själva beslutet att återvända. I detta avseende är mannen huvudpersonen. Det är är upp till honom att förstå vidden av de möjligheter Gud har givit oss i äktenskapet. Det räcker inte med att bara inse några få grundläggande problem i vårt äktenskap och göra några ändringar i vårt sätt att leva, eller att samtala med pastorn ett par gånger, och sedan vänta sig att allt skall vara bra. Olyckligtvis har många män en mycket naiv föreställning av vad det innebär att få ordning på sitt äktenskap. När båda kommer ut från pastorns hus efter ett äktenskapsrådgivningsbesök, tar mannen ett djupt andetag och säger: "jag är glad att det är över, nu kan vi fortsätta som vanligt." Han tror att han redan nått målet så snart som han insett problemet - i verkligheten är detta bara början!

Hinder på vägen

Varje man som tror att slaget är vunnet så snart han lämnar pastorns hus kan förbereda sig på att få ett otroligt smärtsamt uppvaknande. Inte bara har resan precis börjat - han kommer att upptäcka en önskan inom sig själv att fly undan! Om en man någonsin ansett sig vara en ledare, kommer hans illusioner troligen att förstöras när han börjar leda sitt äktenskap, om inte förr. Här nedan nämner jag sju vanliga misstag som män vanligen gör på vägen tillbaka.

1. Misslyckande i skyldigheten att vara riktiga ledare

För ungefär tio år sedan började jag med regelbundna möten med en grupp män och deras fruar med målet att upptäcka några bibliska grundsanningar för utveckling och lärjungaskap. Innan vårt första möte fastade jag och sökte Herren för att hitta det första steget på vägen. Jag förväntade mig att Herren skulle säga att vi skulle läsa några viktiga avsnitt ur Bibeln. Eller att Han kanske skulle be om ett stort offer från oss, eller begära ett högtidligt löfte. Men på den tredje dagen av fastan lade Herren stilla följande ord i min ande: "Sträva efter att vinna din frus respekt!"

"Älskling, vi har knappast pratat ett ord med varandra de senaste sex veckorna!" suckar frun. "Du har rätt älskling", säger hennes man mjukt. "Ikväll har jag fem minuter - vad vill du berätta för mig?"

Den man som verkligen leder sin fru skapar en möjlighet för henne att tala med honom regelbundet om sina problem och känslor. Det är mannens uppgift att få ett andligt perspektiv för sin familj och att leda hustrun och barnen in i allt som Herren har planerat för dem som ett par och en familj. Det betyder givetvis att äktenskapet och familjen kommer att kräva ungefär lika mycket tid, kraft och bön som hans världsliga arbete gör.

2. Misslyckande att korrekt bedöma verkligheten

Den Heliga Skriften befaller mannen att "leva tillsammans med" sin hustru "på förståndigt sätt" (1 PETRUSBREVET 3:7). Guds Ord säger oss att kvinnan är det svagare kärlet och att vi måste lära oss att bedöma våra hustrurs och barns tillstånd genom deras verkliga andliga, själsliga och kroppsliga tillstånd. Första gången Judy sade till mig att hon inte ville följa med mig på mötena längre trodde jag att hon fallit. Vi hade 'bara' varit på fyrtiotre möten inom en tvåveckorsperiod.

Om jag hade förstått då hur man bedömer verkligheten genom sin hustrus tillstånd, skulle jag ha förstått att vi hade rest runt mer än Herren ville att vi skulle göra. Det finns något inom de flesta män som får dem att offra sju dagar i veckan, arton timmar om dagen på jobbet, vare sig det är världsligt eller andligt - och inte ens det är nog. Om vila hade varit normalt för människor, skulle Herren inte ha beordrat oss att vila en dag i veckan.

De flesta män, särskilt de i andlig tjänst, stryker ut den befallningen sina Biblar. Vi talar om för våra hustrur hur hårt vi arbetar, hur mycket vi lider för Jesu och familjens skull, och på samma gång vet vi djupt därinne att vi faktiskt tycker om att göra det!

Män har en tendens att bedöma tillståndet i sitt äktenskap efter antalet gräl de har. Om vi inte har grälat i vårt äktenskap på tre veckor, tycker vi att vi har det ganska bra med varandra. Vi försöker bedöma vårt äktenskap efter hur vi skulle vilja ha det, istället för efter hur det verkligen är. De flesta män bedrar sig själva angående deras äktenskaps verkliga tillstånd. Det finns vissa dolda tecken som en man måste lära sig att upptäcka: Är hustrun öppen och varm? Visar hon initiativrikedom och glädje över att ta hand om hemmet och laga mat? Är hon glad över sin relation med barnen? Är hon lätt att stimulera sexuellt? Är hon frisk och stark fysiskt sett? Respekterar hon dig som man? Vågar du fråga henne om det? Om det inte finns några andra ovanliga omständigheter som skulle kunna påverka dessa områden, måste en man lära sig att bedöma sin egen livssituation och sin förmåga att leda andra människor genom sin hustrus hälsa och välbefinnande.

3. Felaktiga reaktioner på förgångna oförätter

Varje man har sått vissa oförätter eller orättvisor i sin hustrus liv: genom okunnighet eller en dålig förståelse av hennes känslor, genom dålig ledning eller genom sina vanor från sitt förflutna. Tydligen är det en oföränderlig andlig lag att du får skörda vad du sår. Antag dock att du inte är tillräckligt känslig för din hustrus känslor och för hennes ekonomiska behov under de första tio åren av ert äktenskap. Inser du att en felaktig hantering av pengar kan skapa problem? Det går nästan inte att undvika att bitterhet, förtrytelse och sår börjar gro i hennes liv. Efter tio års äktenskap deltar du i en Bibelkonferens för män och talaren säger: "Du måste tänka på din hustrus behov när du planerar familjefinanserna." Helt övertygad återvänder du hem och från och med nu är du opartisk och rättvis och ger också din fru lite fickpengar. Du tror att problemet lösts och att allting från och med nu kommer att bli en dans på rosor. Men - du har inte ens börjat att bärga skörden. Hur mycket vill vi inte tro att ett litet "Älskling, förlåt mig!" löser alla problem. Men ibland frustrerar det henne till och med mer. Det dåliga frö som du har sått under tio år i okunskap och kyla kommer att växa upp och du kommer med all säkerhet att få bärga skörden enligt Guds lag om sådd och skörd.

Varje trädgårdsmästare kan berätta för oss att man inte blir av med oönskat ogräs genom att trycka ner dem i jorden igen. Om du gör det kommer de tillbaka tiofalt. Efter att du blivit övertygad av Herren om en riktig hantering av pengar, ger du din fru mycket fickpengar och skickar iväg henne för att köpa sig själv lite nya kläder. Samma kväll, medan du beundrar hennes nya kläder i sovrummet, bryter hon ihop och gråter: "Du ger mig aldrig tillräckligt med pengar!" Det är den bestående följden av ett gammalt sår! Full av förvirring svarar du: "Det var det dummaste jag någonsin hört. Du har precis spenderat massor av pengar på de här kläderna." Genom att göra så tryckte du tillbaka, frukten som var flera år gammal, i jorden. Men oroa dig inte! Den kommer tillbaka om några månader!

Om vi är förståndiga är vi måna om att erkänna frukten av gamla skador och sår, även om vårt beteende redan har ändrats. Vi accepterar denna frukt på ett kärleksfullt sätt genom att inse att den är det bestående resultatet av gamla skador. Vi måste vara beredda på att skörda denna gamla frukt ganska länge, särskilt när skadorna och försumligheten gentemot vår hustru har pågått under en lång tid och varit av allvarlig art. Skördens dimensioner och utbredning bestäms direkt av hur mycket vi sått.

4. Oförmågan att lyssna

Den största förmågan en man, som vill få ordning på sitt äktenskap igen, kan utveckla är förmodligen förmågan att ta sig tid att lyssna på sin fru. En kvinna förfogar över en ofelbar instinkt att ta reda på om hennes man verkligen lyssnar till henne eller inte. Kanske pratar hon om ett problem i sin symötegrupp, eller om att ugnen inte fungerar ordentligt, eller om vad grannen gjort med sin son. Helt plötsligt säger hon: "Du lyssnar ju inte ens på mig." Hela tiden har du nickat med huvudet och sagt: "Visst, älskling." På något sätt visste hon precis att du i dina tankar fortfarande var på kontoret med dina räkenskapsböcker. Min fru berättade en gång om sin dagliga rutin och plötsligt gick det upp för mig att jag inte alls lyssnade, utan höll på att evangelisera Östeuropa.

Mycket ofta behöver en kvinna inte ett svar eller ens en kommentar. Någonstans i en kvinnas hjärta finns det ett behov av att dela med sin man det som händer i hennes värld. Till och med när grannens barn, eller den trasiga tvättmaskinen, verkar triviala för oss jämfört med de stora problem vi bär på i vårt dagliga liv, måste vi förstå att detta betyder allt för henne. En trasig tvättmaskin är lika mycket en katastrof för henne som ett misslyckande på jobbet är för oss, och en liten svårighet med grannen kan vara lika viktigt för henne som en diskussion med chefen är för oss. Ett av de största hindren när vi lyssnar på våra fruar är vår oförmåga att 'slappna av'. Mannens speciella förkärlek för sitt arbete håller honom i kontinuerlig spänning och den minsta lilla stimulering får honom att återgå till jobbet. Pastorer och män med normala arbeten som inte har fasta arbetstider har en tendens att falla in i den 'sjukan'. Men män som har fasta arbetstider kommer också hem från sitt arbete och är fortfarande spända och vill inte riktigt sluta att arbeta, ens när de är i trädgården, i kyrkan eller bland vänner. Med vår kropp är vi närvarande, men i våra tankar är vi frånvarande. En båge som alltid är spänd kommer emellertid till slut att förlora sin kraft och spänst. Den är alltid spänd och aldrig slapp. Alla män måste lära sig att från och med en given tidpunkt kunna släppa alla plikter och bekymmer i sin värld, och stiga in i sin hustrus värld. Tills han har lärt sig detta kommer han inte att kunna lyssna på sin fru!

Om vi inte slappnar av kan vi inte känna igen de osynliga tecknen på ett dåligt äktenskap. Vår ambition och arbetsmani håller oss under högt tryck tills vår fru kollapsar, på grund av att trycket blivit för stort på henne.

5. Brutna löften

I ORDSPRÅKSBOKEN 13:12 står det: "Förlängd väntan tär på hjärtat..." Löften som brutits om och om igen orsakar ett sår som nästan är omöjligt att hela. I ett arbete som huvudsakligen har med människor att göra är det ofta mycket svårt att hålla löften. Föreställ er att jag lovade min fru att vara hemma klockan sex. Detta är mycket viktigt för henne. Hela hennes dagliga rutin är organiserad kring att familjen äter middag tillsammans på kvällen. Klockan 17.15 kommer Herr Brown in på mitt kontor, gråtande, och berättar att hans fru just har tagit barnen med sig och lämnat hemmet. Nu måste jag bestämma vad som är viktigast: Fru Brown eller Fru Mumford?

Även om tragedin av ett problemfyllt äktenskap inte kan jämföras med en middag hemma så inser vi, när vi måste ta hand om massor av liknande problem, att det finns hundratals Fru Brown men bara en Fru Mumford. Vårt medlidsamma hjärta vill att vi tillbringar timme efter timme med Herr Brown den kvällen och glömmer att han har försummat sitt äktenskap i tjugotre år; att det kanske tar tio år att hela det och att det inte spelar en så stor roll för Herr Browns framtida liv om vi tillbringar en timme med honom idag, eller imorgon.

Vissa kvinnor föranleds att bara tala illa om kraven från sin mans arbete, eftersom de har upplevt hur de och deras familjer ständigt blivit besvikna på grund av brutna löften. Skriften varnar oss för att inte ge löften som en dåre. I PREDIKAREN 5:4 står det: "Det är bättre att du intet lovar, än att du gör ett löfte och icke infriar det." Det är väldigt lätt att lova vår fru något när vi befinner oss under stress på grund av en svår situation; inte för att vi verkligen vill tillmötesgå hennes behov, utan för att vi vill sätta ytterligare ett plåster på såret och dra oss tillbaka från en förpliktelse. Mitt i en kris kanske vi säger till vår fru: "Älskling, i sommar ska vi åka på semester." Men när sommaren kommer och vår fru är lite bättre glömmer vi bort semestern. Men hon kommer inte att glömma löftet!

Vår kära fru håller oss vaken till klockan tre på morgonen och talar om för oss hur hon och barnen lider för att familjen inte tillbringade en dag tillsammans under de senaste två månaderna. I vår desperata längtan efter sömn lovar vi: "Älskling, till helgen skall vi ta en dag och åka iväg tillsammans." Men när helgen närmar sig kommer någonting annat emellan och återigen har ännu en liten smula hopp förstörts, hennes hjärta har sårats lite mer och vår hustru tänker på Fru Brown som lämnade hemmet med barnen.

Om du någonsin lovade din fru något och hon svarade: "Det tror jag först när jag ser det," vet du att du har brutit en del löften som behöver helas.

6. Karaktärens mognad

En kvinna behöver mer än en make; hon behöver en man. En kvinna har ett behov av att beundra sin man för hans karaktär. De flesta kvinnor kräver inte en perfekt man. De önskar sig bara att han visar tillräcklig mognad för att ge dem den trygghet och det beskydd som de behöver. Jag vill räkna upp tio grundläggande områden inom vilka varje man bör utvecklas och hans karaktär bör mogna.

Andligt: En make och far bör känna till Guds Ord tillräckligt bra för att kunna ge sin familj goda råd och vägledning. Han bör också kunna bedöma tillståndet i familjen, såväl som hos andra människor, enligt Guds principer, och agera därefter. Och han bör kunna visa Herrens barmhärtighet, godhet och medlidande gentemot sin familj genom sina böner och råd.

Socialt: En man bör kunna visa en tillräcklig grad av gott uppförande och värdighet i alla situationer, och skall på samma gång varken vara i centrum för uppmärksamheten eller vara för blyg och tillbakadragen.

Intellektuellt: En man behöver inte ha en akademisk examen för att kunna växa andligt. Men han skall inte spara varken den möda eller tid det tar att få en förståelse för världen omkring sig och människorna han lever med.

Ekonomiskt: Ekonomisk mognad innebär att en man kan disponera och kontrollera sina pengar, snarare än att de styr honom.

Konfrontation: Detta betyder inte att en man skall vara envis eller besvärlig, utan snarare att han exempelvis skall ha kurage att tala om för servitören att hans frus biffstek inte tillagats ordentligt.

Sexuellt: En man skall kunna leda sin fru till sexuell tillfredställelse med en passande grad av förståelse och självkontroll.

Faderskap: Jag tror att inte någon man någonsin kommer att nå fullständigt mognad på detta område. Han kan bara lära sig att göra färre misstag.

Manlighet: Detta betyder att han kan kontrollera sina känslor, att han är ärlig och uppriktig, och särskilt att han kan visa initiativ och ta ledningen.

Tro: En man skall veta vad han tror på och varför, även när han utsätts för påtryckningar och blir påverkad av andra.

Utseende: En man behöver inte se ut som omslagsbilden på 'Esquire', men han skall inte se ut som en luffare.

På alla dessa tio områden bör vi utvecklas. Normalt sett har vi nått vårt mål inom sex eller sju av dessa områden, och inom tre eller fyra av dem gör vi fortfarande många misstag. Församlingen ser de sju områdena som vi är bra på, men det finns också någon som ser de tre andra områdena som vi helst skulle vilja dölja! När hustrun inte förstår de olika graderna av mannens utveckling inom dessa områden, kan de orsaka osäkerhet, instabilitet och en brist på respekt gentemot mannen.

7. Undvik inte problemen

Någonting i karaktären hos de flesta män tenderar att göra dem till "fredsmäklare". Men detta är inte det sätt som man förmedlar fred på, vilket Jesus talade om i 'Bergspredikan'. Detta är snarare en form av vekhet. De flesta män drar sig snabbt tillbaka när de borde ta itu med konflikter och problem. De gör nästan allt för att undvika ett gräl eller en konflikt hemma. Därför sätter vi fler och fler plåster på såret, och det är precis tillräckligt för att hålla symptomen under kontroll, istället för att ta hand om den verkliga orsaken till problemet. Om den Helige Ande inte vore så trofast med att ständigt påminna oss om vissa problem, skulle vi troligen lämna de flesta av dem olösta, tills de med all sannolikhet skulle skada vårt äktenskap till den grad att det inte skulle kunna repareras.

Det finns två grundläggande orsaker till konflikter i våra äktenskap. Väldigt ofta brukar dessa förbli olösta när mannen visar brist på initiativförmåga och ledarskap.

För det första är äktenskapet byggt på en bristfällig grund. Ett mycket vanligt och grundläggande problem är bristen på övertygelse makarna emellan att det är Guds fulla vilja att de är gifta med varandra. En brist på övertygelse om Guds vilja att de är tillsammans ger utrymme för tvivel som: "Kanske Gud har någon annan partner för mig" eller: "Det kan tänkas att detta inte är den perfekta äktenskapliga partnern för mig." Sådana tvivel måste tystas och redas ut inför Herren, annars kan de aldrig helt och hållet ge sig själva till varandra och vara fria att njuta av äktenskapets glädjeämnen.

Sexuella relationer före äktenskapet kan tynga paret med skuldkänslor, eller få dem att känna sig osäkra på sina egna sexuella reaktioner inom äktenskapet.

När man inte fått föräldrarnas samtycke och välsignelse drivs mannen, och ännu oftare hustrun, av osäkerhet, fruktan och oförmåga att fullt kunna hänge sig själv till den andra partnern utan reservationer. Ett par, som av en eller annan anledning undanhållits föräldrarnas välsignelse, bör rena sitt samvete genom att be om förlåtelse för eventuella överträdelser av den Bibliska auktoriteten när de ingick äktenskapet. Relationen till föräldrar kan också förorsaka problem när de 'osynliga banden' mellan föräldrarna och det nygifta paret inte brutits ordentligt. Föräldrar bör aldrig försöka foga in det nya paret som en del av deras familj, utan skall vara villiga att låta dem hitta sin egen identitet som familj, särskilt under semestertider och då viktiga beslut måste fattas. En nybildad familj kan endast etablera sig ordentligt om de lär sig att försiktigt, men bestämt, hitta sin egen identitet för att kunna ha en riktig relation med sina föräldrar, som sedan kan växa och mogna, fritt från spänningar och olämplig påverkan på honom eller henne.

För det andra kan det finnas vissa meningsskiljaktigheter vad gäller deras uppfattning om livet och andra grundläggande frågor, som kanske aldrig helt har klargjorts. Dessa meningsskiljaktigheter kan innefatta saker som uppfattningen av mannens och hustruns olika roller i äktenskapet, handhavandet av pengar, rollen som arbetet spelar hemma, barnuppfostran och andra saker. På alla dessa områden bör mannen vara ledaren genom att varsamt, kärleksfullt och med mycket bön hitta en lösning på och helande av varje problem. Genom att bemöta svåra frågor måste makarna lära sig att avstå från sina rättigheter och egna åsikter till den Helige Andes suveränitet. Vi måste förstå att ingen av makarna i verkligheten har det fullständiga svaret på någon fråga, utan att Guds vilja och uppenbarelserna i Ordet erbjuder en lämplig och acceptabel kompromiss.

Några praktiska förslag

Hur vi än försöker så verkar det ibland som om vi helt enkelt inte kan ta de nödvändiga stegen för att försäkra oss om att vi gör de rätta förändringarna i vårt äktenskap och i våra liv. Ibland blir det för mycket för oss att göra dessa förändringar eftersom vi ännu inte har lärt oss vissa grundläggande regler i livet, vilka skulle bespara oss en hel del problem och smärta. Jag vill ge dig några tips för att hjälpa dig ta de rätta stegen.

1. Lär dig att säga "nej"!

Nyckelfrasen här är: Prioritera rätt. Din fru vet precis vad du tycker om bäst. När andra aktiviteter och förpliktelser hela tiden trycker undan behoven i hennes och familjens liv, börjar hon känna en brist på förståelse och uppmärksamhet. Det kommer alltid att finnas fler krav på oss än vi har råd med vad det gäller vår tid. Om vi inte har förstånd att säga 'nej' i rätt tid, är vårt äktenskap i ständig fara.

2. Organisera dina krafter!

En av de största svårigheterna och besvikelserna en kvinna kan uppleva är att hennes man är fysiskt och känslomässigt utmattad när hon till slut kan tillbringa lite tid med honom. Våra krafter är begränsade. Vårt arbete, våra sociala aktiviteter, ansvar i församlingslivet och till och med vår fritid drar energi och liv ur oss.

Om vi inte är försiktiga med att spara en viss energi och livlighet för våra fruar, blir vi kraftlösa och okapabla att ge vad vi borde ge i det som är det viktigaste förhållandet (vid sidan av Gud) i våra liv. Om vi ser närmare på det inser vi att det finns ett eller flera 'svarta hål' i vår omgivning som inte gör annat än att suga liv och styrka ur oss utan några uppenbarliga välsignelser eller resultat. Om vi inte har en tydlig kallelse från Gud att arbeta inom dessa områden bör vi undvika dem.

3. Lär dig att slappna av.

En pilbåge som ständigt är spänd kommer till slut att förlora sin spänst och styrka. När vi kommer hem på kvällen måste vi lära oss att slappna av, att stänga av och att 'vara hemma'. En man som alltid är spänd och upprymd, och vars adrenalinhalt alltid är för hög, kommer aldrig att vara av värde för sin fru och familj.

4. Ge uppskattning, erkännande och heder.

Det betyder inte att vi skall smickra och vara hycklare. Smicker är en icke-sanning som uttalas med ett falskt motiv. Ärliga komplimanger, uppmuntran och erkännande är de kryddor som ger ditt äktenskap en god smak.

När gav du senast din fru en komplimang för en stor middag som hon lagade, eller för hennes utseende, eller för hur fint hon håller det i lägenheten? Åtminstone en gång in månaden får mannen sin lön för det arbete han utför varje dag. Men många kvinnor tillbringar dag efter dag med att utföra mycket hårt hushållsarbete och får inte något erkännande för det, inte ens ett "Tack, älskling.

Barn skall uppfostras till att hedra och uppskatta sin mor, inte bara för vad hon gör, men också för vad hon är. Den djupaste önskan en hustru har är att behaga sin man och att få hans erkännande. En man som hela tiden påpekar hustruns misstag, hennes svagheter och misslyckanden, sår ett frö som en dag kommer att förstöra äktenskapet. En man kan vara ärlig där det behövs och fortfarande ge mycket gillande och beröm vilket gör det möjligt för hustrun att möta de utmaningar och krav som kommer i hennes väg som hemmafru och mor.

5. Behåll inititativet.

Detta kan betyda att du till och med under total förvirring fortfarande måste agera som om du hade allt under kontroll. En man kan fortfarande ta initiativet även om han inte vet precis vad som bör göras. Den huvudsakliga frågan är om han kommer att upprätthålla kontrollen och ledarskapet eller ej. Inget gör hustrun och familjen mer osäkra än en make som, genom att undvika en situation, låter initiativet och kontrollen glida honom ur händerna. Ibland är det bästa sättet att klara av en krissituation, att bara säga till alla: "Sitt ner och var lugna tills jag tagit reda på vad vi skall göra härnäst." Ofta utmanar fruar och barn mannens initiativ och hoppas innerst inne att de skall stöta på motstånd genom att göra så. Barn och särskilt fruar behöver veta var deras gränser går och var deras mäns plats är i deras liv. Många kvinnor sade detta till mig under ett rådgivningssamtal: "Jag utövar påtryckningar på min man, eftersom jag vill veta vad hans verkliga övertygelser är." Män kan bespara sig själva en massa onödig smärta och spänningar i sitt äktenskap om de helt enkelt lär sig att uttrycka sina övertygelser och stå fast vid dem.

6. Lär dig att vara en som "inspirerar" andra.

En man kan antingen rädda eller inspirera sin fru. En räddningsman drar sin fru ut ur vattnet varje gång hon nästan drunknat, men en man som "inspirerar" lär henne att simma. Våra fruar upplever ofta att vi går igenom obehagliga och svåra situationer för deras räkning. Men vi vill hjälpa dem att klara av dessa situationer själva. Om vi hjälper våra fruar att lära sig hur man hanterar svåra situationer genom att stödja dem med våra böner, vår hjälp och uppmuntran, kommer de att utvecklas själva och bli friskare och bli stöttepelare för oss i sina roller som hustru och mor.

7. Lär dig att acceptera viktiga tillrättavisningar från en herde.

Det är en princip i Guds rike att ingen kan ha auktoritet om han själv inte står under någon annans auktoritet. En hustru kommer att känna sig oerhört trygg med en man som villigt och ärligt öppnar sitt liv för en pastor eller herde. En man får inte bara viktiga tillrättavisningar från någon som är mer mogen i Herren, han hittar också en plats där han kan öppna sitt hjärta och tala om svårigheter, oförätter, frustrationer och orättvisor i sitt äktenskap.

8. Erkänn din partners problem som ett tillfälle för dig att utvecklas som person.

När vissa problem pågår länge eller är extremt irriterande, är det väldigt lätt att bli kritisk, bitter eller otålig över din frus misstag.

Det enklaste och mest effektiva sättet att bekämpa denna negativa attityd är att börja tacka Herren för din frus alla svagheter. Det kommer att ge dig möjlighet att utveckla mer tålamod, kärlek och barmhärtighet i din tro. Bön och beslutsamhet kan göra under genom att förändra dåliga attityder.

9. Var tålmodig!

Problem som har utvecklats under många år kan inte helas över en natt. Ibland måste vi vänta på att en del av den gamla skörden bärgas in, eller på att nya beteendemönster börjar utvecklas och att ny frukt börjar växa. I vissa äktenskap kan det dröja tio år eller mer innan en förändring sker. Väldigt ofta blir par besvikna när en föreläsning eller en bok beskriver ett underbart förhållande som något enkelt att uppnå. Vi måste förstå att många av de problem vi vill lösa är resultat av upplevelser under barndomen, från föräldrars inflytande, eller från attityder som är djupt rotade sedan åratal. Dessa faktorer ändras inte snabbt och lätt; de behöver många år av utveckling, bön och Guds nåd för att bli fullständigt helade.

Framgång inom något annat område ursäktar inte ett misslyckande hemma.

Även om du är VD på General Motors, evangelist, pastor eller framgångsrik affärsman, har vunnit tio tusen människor för Kristus, men förlorar din fru och familj, så har du i verkligheten förlorat allt!

Jag tror att församlingen är på väg mot den mest spännande tiden hon någonsin varit med om. Men hon närmar sig också fasen med de största prövningarna och frestelserna i sin historia. Det kommer att bli en underbar och spännande dag när vi ställer oss i frontlinjen i kampen för Evangeliet. Men om vi inte tar oss tid nu att vårda vårt äktenskap, kan det hända att vi kommer att skickas tillbaka när trumpeten ljuder, därför att vi misslyckades med att uppfylla de mest grundläggande kraven Herren ställde på oss.

av Bob Mumford

Översatt från tyskans: "Der Mann auf der Flucht"

Källa: 'Wiederherstellung', okctober 1982