Helar Gud även idag?

Guds Ord säger 'JA' !!!

2 MOSEBOKEN 15:26 "...Om DU hör HERREN, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar..."
2 MOSEBOKEN 23:25 "Men HERREN, eder Gud, skolen I tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då ock avvända från dig."
5 MOSEBOKEN 7:15 "Och HERREN skall avvända från dig all krankhet..."
PSALTAREN 103:2-3 "Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister"
PSALTAREN 107:20 "Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven."
ORDSPRÅKSBOKEN 4:20-22 "... akta på mitt tal ... Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp."
JESAJA 53:5 "Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid (fulländning), och genom hans sår bliva vi helade."
MATTEUSEVANGELIET 4:23 "Och han (Jesus) gick omkring i hela Galileen ... och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket."
MATTEUSEVANGELIET 8:2-3 "Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: 'Herre, vill du, så kan du göra mig ren.' Då räckte han (Jesus) ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill; bliv ren.' Och strax blev han ren från sin spetälska."
MATTEUSEVANGELIET 8:16 "Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som voro besatta; och han (Jesus) drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som voro sjuka botade han"
MARKUSEVANGELIET 6:12-13 "Och de gingo ut och predikade att man skulle göra bättring; och de drevo ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem."
LUKASEVANGELIET 10:9 "...och boten de sjuka som finnas där, och sägen till dem: 'Guds rike är eder nära.'"
JOHANNESEVANGELIET 6:2 "Och mycket folk följde honom, därför att de sågo de tecken som han gjorde med de sjuka."
JOHANNESEVANGELIET 14:12-14 "Sannerligen, sannerligen säger jag (Jesus) eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det."
APOSTLAGÄRNINGARNA 6:8 "Och Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket."
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:5-7 Filippus i Samarien. "Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade..."
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:11-12 "Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut."
APOSTLAGÄRNINGARNA 28:8-9 "Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut."
DETTA ÄR VÅR JESUS:
HEBRÉERBREVET 13:8 "JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME I GÅR OCH I DAG, SÅ OCK I EVIGHET."
JAKOBSBREVET 5:14-15 "...Är någon bland eder sjuk,... och dessa må bedja över honom... Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen..."
3 JOHANNESBREVET 2 "Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ."
ALLA DESSA LÖFTEN ÄR FÖR TROENDE IDAG !
LÄS OM DEN ENDA FRÄLSNINGEN (VILKEN INNEFATTAR HELANDE) I GUDS ORD:
MARKUSEVANGELIET 16:15-20 "Och han (Jesus) sade till dem: 'Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd. Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska... Men de (lärjungarna) gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det."
JESAJA 53:5 "Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade."
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4 "När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra... Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala."
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39 "När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren vår Gud, kallar.'"
DETTA GÄLLER DIG IDAG !
LUKASEVANGELIET 6:46 "Men varför ropen I till mig: 'Herre, Herre', och gören dock icke vad jag säger?"
5 MOSEBOKEN 4:2 "I skolen icke lägga något till det som jag bjuder eder, och I skolen icke taga något därifrån; I skolen hålla HERRENS, eder Guds, bud, som jag giver eder."
ORDSPRÅKSBOKEN 30:6

"Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn."

PREDIKAREN 3:14 "Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbliva evinnerligen; man kan inte lägga något därtill, ej heller taga något därifrån. Och Gud har så gjort, för att man skall frukta honom."

VARJE MÄNNISKA VARNAS, ATT INTE LÄGGA TILL OCH INTE HELLER TA BORT NÅGOT IFRÅN
GUDS SKRIVNA ORD, BIBELN - LÅT VARNA DIG NU!

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.