Guds dom över denna syndfulla värld

Otukt - Äktenskapsbrott - Skilsmässa - Incest - Tidelag - Sodomi - Lesbikhet

"Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen" ROMARBREVET 1:18.

Gud är vred på denna onda generation.

Han kommer i ära och makt, "i lågande eld', och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga. Dessa skola då bliva straffade med EVIGT FÖRDÄRV, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet..." 2 THESSALONIKERBREVET 1:8.

Varje dag dör människor på olika sätt utan någon särskilt uppenbar anledning. Kanske en vän eller släkting till dig nyligen har dött i en trafikolycka eller på något annat sätt som verkar vara helt slumpartat. Människor frågar sig naturligtvis varför Gud väljer ut vissa människor och inte andra, eller om livet rent av bara är en fråga om 'tur'. Detta är inget nytt: i Jesu dagar rasade ett torn över några människor och dödade dem. Jesus sade om detta:

"Eller de aderton som dödades, när tornet i Siloam föll på dem, menen I att de voro mer brottsliga än alla andra människor som bo i Jerusalem? Nej, säger jag eder; men OM I ICKE GÖREN BÄTTRING, SKOLEN I ALLA SAMMALUNDA FÖRGÅS" LUKASEVANGELIET 13:4-5.

Jesus säger att de som hade 'otur' inte var sämre än resten av folket på den tiden: deras död var ett tecken från Gud på Hans dom över hela den nationen. Inom fyrtio år massakrerades miljoner judar och resten togs till fånga, såsom Jesus hade förutsagt. Tiden närmar sig då HELA VÄRLDEN skall bli dömd: varje trafikolycka, varje naturkatastrof är en VARNING FRÅN GUD till denna generation och nation att alla kommer att förgöras om de inte omvänder sig.

Varför är Gud så arg på Sin värld? Det står skrivet...

"Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare. LÅTEN INGEN BEDRAGA EDER med tomma ord; ty FÖR SÅDANA SYNDER kommer Guds vrede över de ohörsamma" EFESIERBREVET 5:5-6.

Gud är arg därför att Han överallt omkring oss ser OTUKT och ORENHET och GIRIGHET. Ingen människa som begår sådana saker har någon arvedel i Kristi rike. VARJE MAN ELLER KVINNA ELLER POJKE ELLER FLICKA SOM HAR SEXUELLT UMGÄNGE FÖRUTOM MED SIN HUSTRU ELLER MAN ÄR EN OTUKTIG MÄNNISKA. I 1 KORINTIERBREVET 6:9-10 säger Gud igen att INGEN OTUKTIG MÄNNISKA SKALL ÄRVA GUDS RIKE.

"Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp" 1 KORINTIERBREVET 6:18.

Andra saker som GUD uttryckligen FÖRBJUDER är:

ÄKTENSKAPSBROTT: Otukt när kvinnan är gift med någon annan. Gud säger DU SKALL ICKE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT (2 MOSEBOKEN 20:14).
Se 3 MOSEBOKEN 18:20, 3 MOSEBOKEN 20:10, 1 KORINTIERBREVET 6:9.
Jesus säger: "Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Inte undra på att Jesus kommer för att ta hämnd på denna orena värld (MATTEUSEVANGELIET 5:28).

SKILSMÄSSA: Gud har för avsikt att äktenskapet skall vara livslångt. Jesus säger "Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja" (MATTEUSEVANGELIET 19:6).
Också i 1 KORINTIERBREVET 7:11: "ej heller må en man förskjuta sin hustru."
Denna onda generation bryr sig inte om Guds stadgar. SKILSMÄSSA ÄR ENDAST TILLÅTET VID ÄKTENSKAPLIG OTROHET. MATTEUSEVANGELIET 5:32 och LUKAS 16:18 (Jesu ord).

INCEST: Sex mellan nära släktingar, inklusive ingifta, styvföräldrar, etc.
Se 3 MOSEBOKEN 18:1-16.

TIDELAG: Sexuell förbindelse mellan en man eller kvinna och ett djur är en STYGGELSE inför Gud.
Se 3 MOSEBOKEN 18:23-25 och 20:15-16.

SODOMI: Homosexualitet. Samlag mellan två män är också en STYGGELSE.
Se 3 MOSEBOKEN 18:22 och 20:13.

LESBISKHET: Likaså varje kvinna som utbyter "det naturliga umgänget mot ett onaturligt" (ROMARBREVET 1:26).

KONTROLLERA ALLA DESSA VERSER I DIN BIBEL OCH FÖRSÄKRA DIG OM I VILKET FÖRHÅLLANDE DU STÅR TILL GUD.

Vi vet att de visa människorna i världen har teorier som tillåter alla dessa saker.
Gud säger "LÅTEN INGEN BEDRAGA EDER MED TOMMA ORD; ty FÖR SÅDANA SYNDER KOMMER GUDS VREDE ÖVER DE OHÖRSAMMA" (EFESIERBREVET 5:6).

"När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså" ROMARBREVET 1:22-32.

"Veten I då icke att de orättfärdiga ICKE SKOLA få Guds rike till arvedel? FAREN ICKE VILSE. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel" 1 KORINTIERBREVET 6:9-10.

Låt inte någon säga till dig att du kan leva i synd och undslippa Guds dom.

Staden Sodom är satt som ett exempel för oss: "Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo OTUKT och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit SATTA TILL ETT VARNANDE EXEMPEL, I DET ATT DE FÅ LIDA STRAFF I EVIG ELD" JUDASBREVET 7.

Vad som var fel med Sodom berättas det om i HESEKIEL 16:49-50:
"Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. Tvärtom blevo de högfärdiga och BEDREVO VAD STYGGELIGT VAR inför mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta."

Människorna i Sodom och dess närliggande städer levde i HÖGMOD och VÄLSTÅND och LÄTTJA: resultatet blev sexuell styggelse - se 1 MOSEBOKEN 19:1-13.

Vad blev Guds dom över dessa saker?

"lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra; och han omstörtade dessa städer med hela Slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken" 1 MOSEBOKEN 19:24-25.

Överallt omkring oss ser vi samma saker som Gud såg i Sodom. Dess förstörelse är satt som en varning för oss - Jesus säger att alldeles innan han kommer tillbaka, kommer världen att vara precis så som den var i Sodoms och Gomorras dagar (LUKASEVANGELIET 17:28-30). LÅT VARNA DIG. Hela denna jord väntar på att bli förstörd av eld (2 PETRUSBREVET 3:7).

"Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare SKALL GUD DÖMA" HEBRÉERBREVET 13:4.


Det går inte att kompromissa med Guds Ord - Jesus sade:
"Himmel och jord skola förgås, men MINA ORD SKOLA ICKE FÖRGÅS" MARKUSEVANGELIET 13:31.

Också i JOHANNESEVANGELIET 12:48 "Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig: DET ORD SOM JAG HAR TALAT, DET SKALL DÖMA HONOM PÅ DEN YTTERSTA DAGEN." (Återigen Jesu egna ord.)

"När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: "GÖREN BÄTTRING, OCH LÅTEN ALLA DÖPA EDER I JESU KRISTI NAMN TILL EDRA SYNDERS FÖRLÅTELSE; DÅ SKOLEN I SÅSOM GÅVA UNDFÅ DEN HELIGE ANDE" APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-38.

Detta är det mönster för frälsning som Gud har fastställt för alla att lyda.

HAR DU KÄNT ETT STYNG I DITT HJÄRTA AV GUDS ORD?

"Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, MEN NU BJUDER HAN MÄNNISKORNA ATT DE ALLA ALLESTÄDES SKOLA GÖRA BÄTTRING" APOSTLAGÄRNINGARNA 17:30.

TIMMEN ÄR SEN, DEN YTTERSTA TIDEN ÄR HÄR - VÄND DIG TILL GUD NU OCH BLI RÄDDAD!

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.