De engelskspråkiga folkens roll

“Vad är all vår historia, om inte Gud som visar Sig Själv, skakande och trampande på allt som Han inte har planterat.” (Oliver Cromwell). 1

Den läsare som har sinne för historia inser att vissa nationer genom åren, mer än andra, kraftigt har bidragit till att civilisera och förbättra förhållanden, moral och levnadssätt världen över. Bibeln säger: “…vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänken på allt sådant.” (FILIPPERBREVET 4:8). Gud vill verkligen att människor skall leva på ett civiliserat sätt och Han har använt Sitt folk för att främja länders utveckling.

Historiens blad berättar historien om de israelitiska nationerna – Storbritannien och Samväldet, Amerika och Kanada – som inte bara gav frihet till världen och användes av Gud för att befria andra nationer från förtryck och tyranni, utan också hjälptes på ett gudomligt sätt och försvarades av Gud för detta syfte.

Den första frågan som uppstår är – hur kom Israels folk att hamna på de brittiska öarna?

flower flower flower flower flower flower 

Hur kom ättlingarna till forntida Israel till de brittiska öarna?

“Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten… Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk” (JEREMIA 31:35-36).

Enligt bibliska och arkeologiska bevis utgjorde Israels 12 stammar ett kungarike i det forntida Mellanöstern för omkring tretusen år sedan, under deras mäktiga kungar; Saul, David och Salomo.

Politisk oenighet uppstod, och tio av stammarna bröt sig ur Davids Hus och bildade ett eget kungarike kallat “Israel”, medan de två stammarna Juda och Benjamin förblev trogna gentemot kungarna från Davids härkomst, och bildade ett kungarike kallat “Juda” (Se 1 KONUNGABOKEN 12:16-19).

De tio stammarna i norr attackerades kort därefter och togs tillfånga av den tidens stormakt, Assyrierna. De fördes mellan 740-720 f.Kr. bort till utkanterna av det Assyriska riket, nämligen norra Mesopotamien, Armenien och nutida Iran ((2 KONUNGABOKEN 17:6). 2

Vissa delar av de landsförvisade israeliterna omgrupperade sig snabbt efter sina stammar och klaner till nya etniska enheter, och förlorade på så sätt vetskapen om sin verkliga identitet. Assyrierna kallade dem “Bith-Khumree” (Omris Hus) 3; och perserna gav dem namnet “Sakae” 4 (Isaks söner); Grekerna kallade dem senare “Cimmerier” och “Scythier”. 5
Shalmaneser III:s svarta obelisk omnämner israeliterna som “Khumree”Shalmaneser III:s svarta obelisk omnämner israeliterna som “Khumree”

Många av de forntida stamnamnen lever kvar än idag: walesarna kallar sig själva “Cymry”; engelsmännen utgjordes av de anglosaxiska stammarna (Isaks söner / Sakae) och juterna (del av Juda) 6; skottarna liknar skyter; danskarna kommer från Dan; de gotiska krigarna bär Gads namn.

De utspridda grupperna av israeliter vandrade vid olika tidpunkter och i olika stamgrupperingar längs följande rutter till den europeiska kontinenten:

 • Till och med före tiden i exil kunde vissa stammar såsom Dan och delar av Juda och Asker inte få plats på sina ägor längs Kanaans kust och gick därför till sjöss för att söka efter nya bosättningar längs Medelhavets kust.Under Homeros tid kallade sig många av de grekiska krigarna som stred mot Troja för “Danaoi”.  7 För övrigt hette Trojas grundare DARDANOS, vilket liknar “Darda”, Judas sonson (efter vilken regionen Dardanellerna namngavs).
 • Med Trojas fall flydde en grupp trojaner över Medelhavet, slog sig ned i Italien och bildade kärnan av det som senare blev grund för staden Rom 8, och seglade sedan under Brutus till Britannien för att grunda Staden Nya Troja, det tidigaste namnet på London. 9 Många av Danaoi migrerade också via Spanien till Irland, och förde med sig vetenskap, musik och konst till den ‘Gröna Ön’.
 • Vissa av dem tog vägen genom Kaukasus och Mindre Asien och uppför Donau (notera - DONau) till Centraleuropa, och sedan till Gallien och Britannien, och bildade de olika keltiska stammarna – galater och kaledonier (Gilead), galler (Galileen), belgae/belgier (från Bilha), etc. – som migrerade till Wales, Skottland och Irland.
 • En stor grupp av skytiska stammar bodde ett tag på de bördiga slätterna i centrala Asien, där de förökade sig kraftigt. Till slut drevs de bort av turkiska och mongoliska stammar, såsom hunnerna och flydde snabbt västerut runt år 200 e. Kr. Dessa blev förfäder till de “germanska” stammarna som befolkar den nordvästra kuststräckan i Europa, i Skandinavien, Holland, Danmark och Norra Tyskland. 10 Därifrån hade de stora folkvandringarna av anglo-saxer, danskar och normander till Britannien sitt ursprung. Dessa stammar utgör nu den största delen av de engelskspråkiga folken. 11  
Spanish Armada Spanish Armada Spanish Armada Spanish Armada 

Guds vägledande hand genom historien

Guds vägledande hand har kunnat ses om och om igen genom historien. Ett klassiskt exempel på den Allsmäktiges befrielse av Storbritannien/Israel bevittnades under Spaniens försök att invadera England under Drottning Elizabeth I:s styre. Spanien, världens stormakt på den tiden, hade länge konspirerat mot England och skickade år 1588 en stor flotta för att attackera henne. England ansågs på den tiden inte vara en viktig sjömakt och Filip av Spanien var säker på en lätt seger. Men Drottning Elizabeth I satte sin tillit till Gud. Mot alla odds led spanjorerna ett fullständigt och förödmjukande nederlag på den Engelska kanalen när vädrets makter vände sig mot dem och spridde ut de spanska skeppen och tvingade dem att vända hem via den farofyllda vägen runt Skottlands kust. Storbritannien höll en tacksägelsegudstjänst till allsmäktige Gud i St. Pauls katedral. Till minne av denna seger präglades en medalj med orden: "Han blåste, och de skingrades". Bibelordet: “Med sitt ord uppväckte han stormvinden, så att den hävde upp dess böljor.” (PSALTAREN 107:25) beskriver denna händelse väl. Genom detta blev inte bara vår nations välfärd beskyddad, utan sann biblisk kristendom bevarades också i Storbritannien och spreds senare över hela världen, i strid mot den obibliska doktrinen i den av påven ledda katolska kyrkan.
 

Florence Nightingale: Damen med lampanFlorence Nightingale: Damen med lampan Ett annat exempel på gudomligt ljus som spridits världen över och för alltid förändrat den är berättelsen om Florence Nightingale. Världen hade sedan medeltiden levt i smuts och inte brytt sig speciellt mycket om renlighet och hygien. Sjukdom krävde många unga liv och ett sår från slagfältet betydde nästan alltid en säker död på grund av den infektion som följde. I Sin nåd använde Gud denna unga engelska kvinna, inspirerad av Skriften, till att sätta igång en revolution inom hälsovården och förvandla världen. Florence Nightingale ‘kallades av Gud’ för att introducera tillämpningen av renlighet på sjukhusen. Hennes metoder, som bekräftades på slagfälten under Krimkriget år 1854, skulle komma att rädda otaliga liv och spreds snabbt över hela den civiliserade världen. 12

Allteftersom tiden gick skulle världen bli uppslukad av en konflikt, vars omfattning man aldrig tidigare sett – det första och det andra världskriget. Om Nazityskland hade varit framgångsrikt i sin strävan efter att dominera världen, skulle världen ha sett mycket annorlunda ut idag. Men alla regeringar som väljer att ignorera Guds befallningar är dömda att misslyckas, och historien visar att befrielsen åter igen kom genom de israelitiska nationerna. Utrymmet medger inte att de många exemplen på gudomligt ingripande och befrielse tas med här, men Churchill själv sade: “Ibland har jag en känsla… av att en Vägledande Hand har ingripit. Jag har en känsla av att vi har en Beskyddare…” 13Vid fler än ett tillfälle vände sig nationen till Herren i bön för att söka gudomlig hjälp och varje gång kom hjälpen från Gud, exempelvis vid Undret vid Dunkirk. Till och med Kung George VI helades själv mirakulöst från multipel skleros genom bön.

 I vilken annan nation kan tecknen på en förtröstan på Herren Gud ses så tydligt i dess ledare? Betänk följande citat:

"Det finns fler säkra tecken på autenticitet i Bibeln än i all profan historia." (Sir Isaac Newton) 14

Drottning VictoriaMå den store Gud som jag tillber, ge mitt land… en stor och ärofylld Seger! Och må inget någons dåliga uppförande fläcka den! Och må medmänsklighet efter segern vara det främsta särdraget hos den brittiska flottan. För mig personligen lägger jag mitt liv i händerna på Honom som skapade mig – och må Hans Välsignelse lysa över mina strävanden efter att troget ha tjänat mitt land. Till Honom överlämnar jag mig själv och den berättigade sakfråga som anförtrotts mig att försvara, Amen." (Lord Nelsons bön innan Slaget vid Trafalgar)

Drottning Victoria tillfrågades en gång om vad som var hemligheten bakom Storbritanniens storhet, och hon höll helt enkelt upp Bibeln och sade: "Den boken förklarar Englands överlägsenhet." 15.

"Jag tror att Bibeln är den bästa gåvan som Gud någonsin gett till människan. Allt gott från världens Räddare har meddelats oss genom denna bok." (Abraham Lincoln) 16

“Det är omöjligt att på rätt sätt styra världen utan Gud och Bibeln." (George Washington) 17

 

flower flower flower flower flower flower 

Spridandet av Guds Ord

“Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig” (PSALM 33:12).

Vissa av “kännetecknen” på eller karaktärsdragen hos Israel var att de skulle sprida Guds Ord över hela världen. Vilken grupp av länder har varit de främsta initiativtagarna på detta område genom historien? (Se "Where are the People of Biblical Israel Today?" - engelsk text)

För inte så länge sedan ansågs Storbritannien “Stort” och tillsammans med Amerikas Förenta Stater kallades de engelskspråkiga nationerna för “BOKENS FOLK”. Ståndaktig kristenhet och en fast tro på att Bibeln är Guds Ord är djupt rotad i dessa nationers historia och karaktär, vilket vi kommer att se nedan. 

Kristna missionärer hade kommit till de brittiska öarna med Josef av Arimatea så tidigt som år 37 e.Kr., då de anlände i Glastonbury och omvände den brittiske kungen Arviragus. Så tidigt som på 800-talet befordrade Kung Alfred de första översättningarna av Bibeln till det anglosaxiska språket. Under 1300-talet trotsade John Wycliffe de påvliga prästerna, som försökte bannlysa Bibeln, och skickade ut “Lollarderna” (hemliga förkunnare) med delar av den engelska Bibeln gömda i sina rockar.

William Tyndale
William TyndaleWilliam Tyndale Inspirerad av Martin Luther utropade en av de mest produktiva Bibelsmugglarna, William Tyndale, följande ord till Gud när han brändes på bål i Antwerpen år 1536: “O Herre, öppna ögonen på  Konungen av England!” Endast några år senare översattes Bibeln och kedjades fast i predikstolen i alla kyrkor i England genom Kunglig kungörelse från Kung Henry VIII – vilket gjorde England till den enda nationen på sin tid som gjorde så! 

Gud säger om Sitt folk Israel: “Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt...” (JESAJA 43:10).

Med den snabba spridningen av Bibeln återföddes tanken på evangelisering av världen – om än inte med taktiken “omvänd dig eller dö”, som man tidigare sett med Islam eller Jesuitmissionen i Sydamerika, utan genom att dela med sig av det sanna evangeliet som det uppenbaras i Skriften.

Olika protestantiska kyrkor startade sina egna missons-sällskap så tidigt som på 1700-talet, från vilka stora trosförkunnare utgick, såsom William Carey (missionär till Indien 1761-1834), Hudson Taylor (missionär till Kina), och David Livingstone (upptäcktsresande och missionär i Afrika) – listan är nästan oändlig. År 1620 lämnade Pilgrimsfäderna England för alltid, i sitt sökande efter religionsfrihet, och satte segel mot sin “nya boning” – Amerika. De grundade vad som skulle komma att bli den mest inflytelserika nationen på jorden, baserad på Guds Ords principer.

Vid 1900-talets början besökte Gud återigen Sina nationer genom den storslagna utgjutningen av den Helige Ande. Med början i en Bibelskola i Topeka, Kansas, och en liten församling på Azusa Street i Los Angeles, upptäckte Bibelstudenter och enkla troende uppfyllandet av den Helige Ande, på samma sätt som det skedde på Pingstdagen, med det åtföljande tecknet att tala i tungor (Apostlagärningarna 2:4). Denna nyhet om utgjutandet av den Helige Ande i de sista dagarna spreds som en löpeld genom Amerika och det brittiska imperiet, och den satte även igång väckelser i Wales 1904 och i Sverige.

“Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar…” (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17).

Bibeln är den bäst säljande boken i världen och den har blivit översatt till fler språk än någon annan. Hela Bibeln, eller delar av den, har översatts till 2233 språk och dialekter. Sedan 1800-talet har många kristna missionärer åkt ut till alla länder i världen och tagit evangeliet till de mest avlägsna platser. 

“Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.” (MATTEUSEVANGELIET 24:14).

battle battle battle battle 

Storbritannien och Amerika – “tjänande nationer”

“Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk…” (5 MOSEBOKEN 7:6).

“…Jag skall göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och jag skall giva åt din säd alla dessa länder; och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig…” (1 MOSEBOKEN 26:4).

Gud utvalde Israel som Sitt folk och de skulle bli en välsignelse för världen, såsom vi läser i det ovan nämnda löftet till Abraham. De är inte ett “överlägset” folk, utan snarare ett exempel för världen och en “tjänande nation”. 

Under de tidiga årtiondena av 1900-talet hade det Brittiska imperiet makten över en befolkning på 400-500 miljoner människor (ungefär en fjärdedel av världens befolkning), och utbredde sig över nästan 30 miljoner kvadratkilometer (ungefär två femtedelar av jordens landyta).18

Med tanke på Storbritanniens storlek är det ganska anmärkningsvärt att detta var världens största imperium! Dess landområden var spridda över alla kontinenter och oceaner, och det beskrevs som "imperiet över vilket solen aldrig går ned."

Storbritannien uppfyllde profetian till Abraham ovan och blev en välsignelse för världen. Överallt dit britterna åkte, bevarade de freden och fick till stånd ett slut på många dispyter mellan olika stammar och befriade folket från det tyranniska romersk-katolska styret. Imperiet underlättade spridningen av teknologi, medicin, utbildning, handel, språk och det så kallade westminsterska styrelsesättet över stora delar av världen. Storbritannien är världens längst varaktiga demokrati, och dess medborgerliga rättigheter har varit fast förankrade sedan Magna Carta (1215 e.Kr.) och Grundlagen (1689 e.Kr). De rättigheter och friheter som dessa lagar ger individen är helt baserade på Bibeln. År 800 e.Kr. stadfäste till och med Kung Alfred den Store de 10 Budorden såsom landets lag, och man kunde påstå att “en mans hem är hans borg”.

Det Brittiska Imperiet år 1897 (rödfärgat)Det Brittiska Imperiet år 1897 (rödfärgat)

Många baktalar det Brittiska imperiet fastän dessa länder välsignades rikligen under det brittiska styret. Dessa länder fick det engelska språket, en administrativ och laglig ram som baserades på den brittiska modellen, och utveckling inom teknologi och ekonomi. Och framför allt underlättade imperiet spridningen av Evangeliet över världen, då Storbritannien skickade ut missionärer överallt så att alla jordens folk kunde få en möjlighet till frälsning.(Se "Alla människosläktets folkslag kan bli frälsta")

Union Jack Throne Union Jack Throne Union Jack 

Hedningarnas omvändelse och civilisering

NOTERA: Vissa målande beskrivningar är ej lämpliga för unga läsare; föräldrars omdöme rekommenderas.

I en djärv satsning att nå de hedniska stammarna och folken i världen med Guds Ord, vågade sig de brittiska och amerikanska kristna ut och kunde alltid hittas vid de mest avlägsna frontlinjerna av imperiet, och de brydde sig inte om ifall de skulle komma hem oskadda och med livet i behåll. Från Afrikas djungler till Nordamerikas slätter och skogar, från Australiens öknar till de myllrande massorna i Indien och Kina – gav modiga män och kvinnor upp sina liv för att ta Evangeliet och Jesu Kristi kärlek till dessa folk. Många hedniska stammar levde i moraliskt förfall och barbari tills missionärerna kom och omvände dem och predikade om Guds rättfärdighet för dem. Ta som exempel följande länder:

Australien och Nya Zeeland

Australien gav sitt medgivande till att förenas och bli en nation år 1901, “ödmjukt förtröstande på Gud den Allsmäktiges välsignelser” – som inledningen till Konstitutionen uppger. Invandrare till Australien fick under många år lära sig om Guds vägar av sitt nya samhälle. Invandrarens ‘trohetsed’ betydde ursprungligen att svära “vid Allsmäktig Gud att jag skall förbli trogen och lojal gentemot Hans Majestät Konung George...” Tråkigt nog har detta gradvis vattnats ur till ett lamt löfte idag, med ett frivilligt omnämnande av Gud.

Förkunnaren Richard Johnson valdes “av de mest betrodda evangeliska ledarna i England” till att resa med den ‘första flottstyrkan’ till Australien, och han tog med sig mer än 1500 Biblar och andra texter19. Denne gudfruktige man grundlade den första kyrkan, och kunde på nätterna höras ropa till Gud för straffångarnas skull. Gud använde den brittiska nationen för att sprida Sanningen och hoppet om frälsning till infödingarna. Många fördes verkligen till Kristus och “i början av år 1860 startade ett anmärkningsvärt uppvaknande bland de svarta med uppriktiga rop till Gud om nåd, och uppriktiga tårar av omvändelse vilket följdes av en slående förändring av deras liv, uppförande och vanor.”20

Likaså såg Samuel Marsden, kallad “Nya Zeelands Apostel” att Maorierna befann sig “helt under kraften och inflytandet av mörkrets prins.21Maorierna flockades runt honom och följde honom miltals, ivriga att få höra om religion 22 och efter hans död uppger rapporter att: “Landet håller snabbt på att bli kristet...” 23

Infödingarnas sedvanor innan britterna anlände, särskilt “invigningar” och religiösa ceremonier, var avskyvärda. Både i Australien och på Nya Zeeland rapporterades det omfattande om kannibalism, spädbarnsmord och andra vanor som är alltför motbjudande för att nämnas här. 24 Avsikten med att nämna dessa är enbart att illustrera den sanna naturen av detta folks ursprungliga religiösa seder och omnämns inte för att svärta ned aboriginerna, utan för att visa vad de omvändes från. Den läsare som tål utförliga beskrivningar av detta hänvisas till boken ‘The World of the First Australians’ för mer information. 25

Grova överdrifter sprids i skolor över hela Australien om de förmodat fruktansvärda handlingar som den vite mannen gjorde gentemot aboriginerna – varav den främsta är ett förmodat folkmord för att utrota de tasmanska aboriginerna. Men en grundlig undersökning av originalbevisen för dödandet på Tasmanien avslöjar mycket lite bevis för en sådan händelse. 26 Geoffrey Blainey, vars namn historiekunniga australier känner som “en av Australiens mest betydelsefulla och populära historiker” 27, tillkännager att historiker gjort helt otroliga misstag angående detta ämne och att “bevisen för ‘folkmord’ eller avsiktlig ‘utrotning’ förefaller svaga eller falska.” 28Vi uppmuntrar läsaren att studera Keith Windschuttles arbete för att se just hur mycket sanningen har förvanskats i moderna tolkningar av Australiens historia.

I motsats till vad som lärs ut idag, var de kristna missionärerna och nybyggarna från Storbritannien en stor välsignelse och civiliserande kraft i Australien och på Nya Zeeland. (Se "En kultur i kris" - en aktuell tidningsartikel som visar Australiens förfall).

Indien

William Carey var en av de mest kända missionärerna till Indien. Han föddes i Northamptonshire, England år 1793, och växte upp i ett fattigt hem. Missionärsarbete låg honom varmt om hjärtat redan i tidig ålder. 1793 åkte han ut till Calcutta.


Omvändelse och civilisering av hedningarna - William CareyOmvändelse och civilisering av hedningarna - William Carey År 1801 förordnades William College i Calcutta Carey som professor i sanskrit, bengali och marathi, en tjänst som han hade i trettio år. Samma år, 1801, slutförde Mr. Ward tryckandet av Nya Testamentet på bengali och 1809 hade Carey och Ward utgivit hela Bibeln på bengali. År 1804 startade en annan missionsverksamhet i Cutwa och en i Calcutta. Inom de följande åren etablerades runt tjugo nya missionsplatser. 29 Han gav också ut två viktiga botaniska verk, Hortus Bengalensis (1814) och Flora Indica (2 volymer, 1820, 1824). Carey och hans kollegor omsatte sina vetenskapliga kunskaper i praktiken och grundade Serampore College (1818) och det Indiska Agrikulturella och Hortikulturella Sällskapet (1820). Carey hjälpte också till att starta sparbanker i Indien, tog in en av de första ångmaskinerna till Indien och gav ut Indiens första tidskrift, Indiens Vän (The Friend of India). Som ett erkännande av Careys prestationer, tilldelade Brown-universitetet honom doktorsgraden i teologi (1806) och Linné-sällskapet i London registrerade honom som medlem. 

Det här är vad William Carey hade att säga om Indien kort efter sin ankomst: “Bland dessa avgudadyrkare fanns inga Biblar, inga vilodagar, inga församlingar för religiös instruktion av något slag, ingen Guds byggnad, ingen Gud utom en trästubbe, eller en apa, ingen Räddare förutom Ganges, ingen tillbedjan förutom den till avskyvärda avgudar, och det i kombination med dans, sång och outsägliga orenheter; ... ingen moral, för hur skulle det folk kunna vara moraliskt, vars gudar är syndiga monster; vars präster är deras anstiftare till brott; vars heliga skrifter uppmuntrar stolthet, orenhet, falskhet, hämnd och mord; vars tillbedjan är kopplad till obeskrivbara styggelser, och vars himmel är en bordell? Att komma med det gudomliga ordet till ett sådant folk, att sammankalla dem till helig undervisning, att introducera bland dem en ren och himmelsk tillbedjan och att lära dem att fira en vilodag på jorden, såsom en förberedelse och inledning till ett tillstånd av evig perfektion, var verkligen ett arbete värdigt en Frälsare att vara herre över, liksom över deras försök att bli ett kristet folk.” 30

Carey fann ett folk som var helt hemfallna åt Hinduismens omoral. De vedervärdiga sederna i denna religion innefattade: “Suttee” – tvångsbränningen av änkor på deras döda mäns likbål; “Thuggee” – från vilket det engelska ordet “thug” (ligist, gangster) härstammar – en rituell strypning av främlingar och resande av en sekt som tror att sådana offer godtas av gudinnan Kali; “Ashwamedha” – en ritual av tidelag med mellan den Brahamiska drottningen och en häst, där hästen dödas mitt under akten; och “Purushamelda” – samma som ashwamedha, men med en människa istället för med en häst. Oräkneliga fall av barnamord på flickor och kannibalism förekom stor utsträckning. 31 Många av dessa seder förbjöds när Storbritannien styrde i Indien och genom missionärernas arbete omvändes hinduer till Bibeln. Sedan Indien blev självständigt från Storbritannien, uppskattar man att ett så förbluffande stort antal som 50 miljoner indiska kvinnor har dödats som barn eller genom Suttee-eldarna! 32

Nordamerika

Länderna USA och Kanada grundades båda på bibliska principer och målet för många av de tidigaste européerna som kom till dessa länder innefattade att omvända de infödda amerikanerna. I Amerika vittnar den ‘Koloniala Grundlagen’, och den efterföljande ‘Amerikanska Konstitutionen’, om att Amerikas rättsliga system grundades på Skriften – nämligen på de Tio Budorden. 33

Om vi går norr om gränsen, ser vi att också Kanadas officiella motto, “Må han härska från hav till hav”, kommer ifrån PSALTAREN 72:8. Detta betecknar Jesu Kristi regerande över nationerna.34

Sederna bland infödda amerikaner varierade från stam till stam, men många innefattade ceremonier som soldans, potlatch och kannibalism. Soldansen utfördes vid solståndet av många av stammarna från slätterna. Denna ceremoni kunde involvera självtortyr, då ett spett av ben sattes fast genom en ung mans hud och knöts fast vid solpålen. Objektet skulle bryta sig fri ifrån pålen, vilket symboliserade frigörelse ifrån döden. Ibland anågs Potlatch bara vara en ceremoni av givande, men ibland innefattade den faktiskt kannibalism. Antropolog Dr. Leland Donald bekräftar: “Diskussion om kannibalism är mycket kontroversiell…. Den förekom vanligen i ritualer och de som åt troddes bli tillfälligt genomsyrade av en övernaturlig ande som krävde människokött. Det var vanligtvis slavar som blev offrade. De offrades också ibland efter det att en viktig ledare i samhället dött.”

Fastän de vita européerna porträtteras grovt i nordamerikansk historia såsom giriga landroffare, kom många med målet att dela det SANNA evangeliet om Jesus Kristus med den infödda befolkningen. Ett exempel är David Brainerd, en missionär bland de amerikanska indianerna, vars önskan var att "brännas ut i en oupphörlig låga för Gud." Han tjänstgjorde under tre korta år, under vilka hundratals amerikanska indianer omvändes. Hans missionsuppdrag var att hans åhörare skulle acceptera Kristus och leva för Honom, men han brydde sig också om deras allmänna välbefinnande, då han ansåg att hälsosamma samhällen skulle vara mer fruktbara att kunna nå ut med Evangeliet till. Detta motiverade honom till att bygga skolor och verka för starka samhällen. 35 När européer slog sig ned på kontinenten och tog med sig ett nytt sätt att leva, var indianerna inte särskilt väl utrustade för att hantera de förändringar som kom. I Kanada grundade William Duncan samhället Metlakahtla för indianer som omvände sig till kristendomen. De chockerande grymheter som han bevittnade bland indianerna själva skulle ha varit nog för att få en svagare man att packa och ge sig iväg, men han stannade och stred för att få bukt med kannibalism, våldsamma mord, vidskeplighet och trolldom. Byn som han grundade för omvända indianer var ett exempel inom industri, med hus, en skola, en kyrka och ett sågverk, allt byggt av folket. 36

Afrika

År 1795 ockuperade britterna Sydafrika, som vid denna tid inte beboddes av det svarta Zulufolket, utan endast av Hottentotterna, ”Strand loopers” och Khoifolket som förflyttade sig runt området kring Kapprovinsen. Dessa var främst primitiva nomadiska folk som inte gjorde något för att utveckla landet utan istället stal boskapen från nybyggarna. Britterna däremot strävade efter att tjäna Kapprovinsens folk och mycket snart efter ockupationen skickades de första missionärerna ut från Londons Missionärssällskap, Metodistmissionärerna och Kyrkomissionssällskapet. 37

Allteftersom nybyggarna förflyttade sig norrut kom de i kontakt med Zulufolket, som var spannmålsodlare och även hade stora boskapshjordar. Förnyelsen av hjordarna skedde huvudsakligen genom plundring av deras grannar. “Traditionell Zulureligion baserades på dyrkan av förfäder och en tro på en skapande gud, häxor och trollkarlar.” 38På grund av missionärerna har dock nu ett antal oberoende kristna Zulukyrkor etablerats. 

Cecil RhodeCecil Rhode Under senare år utvecklade Cecil John Rhodes det land som Groote Schuur ägde där han, såsom premiärminister, underhöll många nationaliteter inklusive holländare och engelsmän. Rhodes var inte alls rasist och arbetade för att åstadkomma enhet mellan Sydafrikas folk. Han utvecklade också stipendier för att personer i kolonin skulle kunna studera vid Oxford. När han dog “gick det mesta av hans förmögenhet till dessa stipendier. Då testamentet förbjöd diskvalificering på grund av ras, har många icke-vita studenter kunnat dra nytta av stipendierna.”39

Slaveri var vanligt bland de svarta stammarna under århundraden och det praktiserades dessvärre också i början av de olika europeiska kolonisterna. Men 1834 upphörde slaveriet under brittiskt styre och år 1836 “beviljades till slut icke-vita samma behandling som de vita kolonisterna i samröret med offentliga institutioner och de lokala myndigheterna.

Under det brittiska styret inte bara civiliserades den inhemska befolkningen och slavarna, utan de blev också utbildade så att de till sist kunde bli en del av ett civiliserat samhälle. Skolor och sjukhus byggdes av missionärer som ville tjäna sina nyligen omvända. Det har ofta sagts att landet togs ifrån det ‘orättvist behandlade’ svarta Zulufolket. Men faktum är att landet antingen var ofruktbart eller hade sålts lagligt till de vita nybyggarna. Det var sedan genom brittiskt styre som landets sanna potential uppnåddes. Rhodesia/Zimbabwe styrdes väl av personer sådana som Ian Smith, i stark kontrast till idag då gårdar ligger öde och Robert Mugabes regering ödelägger landet.

 flower flower flower flower flower flower

Sammanfattning

När man ser på världshistorien som helhet, måste man erkänna att det mesta av den huvudsakliga utvecklingen, uppfinningarna, det civiliserande inflytandet och räddningsuppdragen från faran av tyranni och diktaturer i världen har haft sitt ursprung i de ‘israelitiska nationerna’, i större eller mindre utsträckning beroende på hur baserade på Bibeln dessa nationer har varit (se "Fördärvet av det amerikanska jordbruket"). Många framträdande personer, inklusive kungligheter, trodde att Israels folk främst kan återfinnas i dagens Storbritannien och Amerika.

Som exemplen om Australien, Indien, Nordamerika och Afrika ovan visar, har de brittiska och amerikanska folken, på det hela taget utrotat omoral och moraliskt motbjudande religiösa tillämpningar – och har istället omvänt hedningarna världen över till Guds rena vägar, och på samma gång civiliserat dem och utvecklat deras länder. 

Självklart har Storbritannien/Israel haft sin del av mindre ärorika tider, och missgärningar, även från vissa individers sida. Det faktum att Gud utvalde ett folk till Sitt gör dem inte överlägsna på något sätt. Faktum är att fallet snarare är det motsatta – de skall vara ett exempel för världen, och en tjänstenation. Det faktum att Storbritannien uppfyllde dessa löften till Abraham gör inte deras folk bättre, och när de blev för stolta så kollapsade imperiet (se "Dikter och citat").

Guds Ord förklarar dock att: “HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds, bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter HERRENS namn; och de skola frukta dig” (5 MOSEBOKEN 28:9-10).

”Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom” (PSALTAREN 2:8).

“Jag skall göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och jag skall giva åt din säd alla dessa länder; och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig…” (1 MOSEBOKEN 26:4).

Ingen nation kunde ha uppnått ett sådant inflytande som Storbritannien gjorde, om inte Herren Gud hade låtit det hända.
 

Sir Francis Drake Lord Nelson av Trafalgar Hertigen av Wellington Sir Winston Churchill 

Stora Brittiska Strids- och Statsmän

Skrivet av: Samuel Barber, LLB Hons (Stirling, Skottland); John Fletcher, B.IT. (Canberra, Australien); Ian Mackay, P.Eng. (Chilliwack, Kanada); Ryan Bates, B.C.A. (Kapstaden, Sydafrika); Lindsay McDonough, B.Sc. (Calgary, Kanada); Thomas Baker (Coffs Harbour, Australien) och George Brodie, B.A. (Chilliwack, Kanada).

Nästa sektion: 'Dessa var kristna nationer'

 • 1. Unsourced
 • 2. Annals of Sennacherib (Taylor Prism) (691-689 f.Kr.), British Museum
 • 3. Shalmaneser III:s svarta obelisk (859-824 f.Kr., British Museum
 • 4. Behistun Rock, inskription på tre språk av Darius I (521-485 f.Kr.), Iran
 • 5. Herodotus, The Histories (430 f.Kr.)
 • 6. The Venerable Bede, A History of the English Church and People Bok 1, kapitel 15 (skriven 773 e. Kr.).
 • 7. Homeros, Iliaden (åttonde århundradet f.Kr.)
 • 8. Virgil, Aeneis (29-19 f.Kr.)
 • 9. Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, Bok 1, kapitel 3, 16 & 17 (utgiven 1138 e. Kr.)
 • 10. Jordanus, History of the Goths (551 e. Kr.)
 • 11. Yair Davidy, The Tribes, Hebron (1993)
 • 12. Besök Florence Nightingale Museum, St Thomas' Hospital, London, eller deras webbplats
 • 13. W. B. Grant, We Have A Guardian (Covenant Books)
 • 14. Henry H. Haley, Haley's Bible Handbook (Michigan: Zondervan, 1965) pp. 18-19
 • 15. Nationalgalleriet i London: Porträtt av Drottning Victoria, ‘The Secret of England’s Greatness’
 • 16. Citat av Abraham Lincoln
 • 17. Wallbuilders
 • 18. Wikipedia, on-line uppslagsverk
 • 19. Neil K Macintosh, Richard Johnson: Chaplain to the Colony of New South Wales
 • 20. Ian Murray, Australian Christian Life from 1788
 • 21. Professor Manning Clark, A History of Australia
 • 22. S. M. Johnstone, Samuel Marsden
 • 23. Rev. J. Hassall, In Old Australia: Records and Reminiscences from 1794
 • 24. Basedow, H. (1935) Knights of the Boomerang... Endeavour Press, Sydney. Sievewright, C. W. (1844) Report of Aborigines from Lake Terang
 • 25. R. & C. Berndt, The World of the First Australians, vilken Encyclopaedia Britannica beskriver som en av ‘de mest fullständiga allmänna uppslagsverk angående aboriginernas traditionellta liv’. ISBN 0855751843
 • 26. Keith Windshuttle, The Fabrication of Australian History, Volume 1
 • 27. Australian Broadcasting Commission, Professor Geoffrey Blainey and his social history of Australia, broadcast October 9th, 2003
 • 28. Geoffrey Blainey, Native Fiction, New Criterion, April 2003
 • 29. "Carey proklamerade grundandet av 'the Baptist Missionary Society' 1792 med parollen 'Förvänta stora ting; försök stora ting' och hans missions traktat 'An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens' (1792). Året därpå, 1793, reste han och hans familj till Indien för att utföra kristet missionsarbete. Under de följande 41 åren som tillbringades främst i Serampore i Bengalen, arbetade Carey och visade sig vara framgångsrik som evangelist, Bibelöversättare, social reformatör, utbildare, språkvetare, och botanist. 'Serampore' blev synonymt med uppriktig andlighet, intellektuell renässans, och sociala förbättringar. Under ledning av Carey och kollegorna William Ward och Joshua och Hannah Marshman, tryckte missionen i Serampore Bibeln på ett stort antal indiska dialekter, banade vägen för de indiska kvinnornas utbildning, kämpade mot kastsystemet och brännande av änkor, och förde ett stort antal personer till omvändelse och en frälsande kunskap om Kristus.", Bennie R. Crockett and Myron C. Noonkester
 • 30. George Smith, The Life of William Carey (1909)
 • 31. Professor R. C. Majumdar vid 'College of Indology' i sin bok Ancient India
 • 32. Sita Agarwal, Genocide of Women in Hinduism
 • 33. Affidavit in Support of the Ten Commandments, av David Barton
 • 34. ‘On Guard For Thee’
 • 35. David Brainerd: 1718-1747
 • 36. Metlakahtla and the North Pacific Mission av Eugene Stock
 • 37. ‘South Africa, history of’, Encyclopaedia Britannica (2004)
 • 38. ‘Zulu’, Encyclopaedia Britannica (2004)
 • 39. ‘Rhodes, Cecil’, Encyclopaedia Britannica (2004)