Be så här

av David Y. Cho

En del människor tror att det är mycket enkelt att be; men så är det faktiskt inte. Att be är svårt därför att det inte är ett samtal med en annan person; det är att söka audiens hos vår Allsmäktige Gud. Alla kristna har privilegiet av fritt tillträde till Gud genom bön. Till och med Jesu lärjungar bad Honom att Han skulle lära dem att be.

Bön är grunden för ett kristet liv. En kristen som har ett effektivt böneliv är en stark kristen. Hans tro har liv och kraft. Jag skulle vilja dela hemligheten bakom ett effektivt böneliv med dig.

1  Börja med att lovprisa Gud:

Skrifterna pekar ut vägen: "Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov." (PSALTAREN 100:4). Vi måste uttrycka vår tacksamhet och lovprisning till Gud, som skapade universum och allt däri. Sedan måste vi lovprisa Gud för frälsningen Han har berett för oss. Vi lever mitt i synden, men Gud sände Sin ende Son till världen och gjorde så att Han fick dö på ett kors för vår skull. Hans blod gjöts och Hans kropp bröts för att lösgöra oss från syndens band. Vi måste ge Honom vårt uppriktiga tack för att Han tog våra synder och gjorde oss fria!

Vidare måste vi lovprisa vår Himmelske Fader för Hans kärleksfulla omsorg. Vi måste prisa Honom för barmhärtighet och ömhet. Vi måste lovprisa, tillbedja och tacka Honom för Hans kärleksfulla godhet när vi böjer oss ned inför Honom.

En stor bön är en bön i lovprisning. David bekände Honom som Helig Gud "som tronar på Israels lovsånger" (PSALTAREN 22:4). Gud finner behag och vistas i vår lovprisning. För att uppleva närvaron av vår Himmelske Fader måste vi börja vår tid i bön med att prisa Honom.

När vi prisar Honom för Hans fantastiska skapelse, för Hans frälsning utav kärlek och för Hans nåd och barmhärtighet att vara vår Fader, så vistas Gud i oss och tar hand om vår ande, själ och kropp.

När Paulus och Silas blev kastade i fängelse i Filippi, föll de inte i desperation utan bad och prisade Gud hela natten lång. Det kom en jordbävning, fängelsets dörrar öppnades och deras kedjor föll av. Lovprisning har enorm kraft!!

Gud har givit oss ett fridfullt sinne, hopp och glädje. Han har gett oss seger i detta livet. Hur tacksamma skall vi inte vara över att Han har tillåtit oss att lägga av oss alla våra tunga bördor inför Honom genom bön! Om det inte vore för Guds hjälp, hur skulle vi då kunna ta oss igenom livets stormar?

I Gamla Testamentets tid brände översteprästen väldoftande rökelse 24 timmar om dygnet för att det skulle fylla hela templet. Denna väldoftande rökelse symboliserar de heligas böner. Bibeln säger: "Och ur ängels hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud" (UPPENBARELSEBOKEN 8:4).

Böner i form av lovprisning är välbehagliga offer inför Herren. Gud accepterar vår bön lovprisningsbön och välsignar de individer och församlingar som sjunger lovsånger till Honom.

2  Omvänd dig från dina synder:

När du har lovprisat Gud, gå då vidare till nästa steg, vilket är ånger och omvändelse. Pröva dig själv i Herrens närvaro, och ångra dina synder. I Jesaja bok, kapitel 6, vers 5, finns en underbar ångerbön nedskriven. När konung Ussia dog fylldes hela Israels land av sorg och förtvivlan. Profeten Jesaja var också djupt bedrövad och bad till Gud i sorg. Då såg Jesaja i en syn herrarnas Herre sittande på Sin tron. Släpet på Hans mantel uppfyllde templet och templet var fullt av rök. Jesaja såg änglarna ropa med höga röster: "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av Hans härlighet" (Vers 3). Jesaja betraktade sitt eget uppträdande och jämrade sig och sade: "Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, HERREN Sebaot" (JESAJA 6:5).

Om en människa önskar att komma till Nådens Tron, måste hon först riva ned skiljemuren av olydnad och otro genom ånger och omvändelse. Det spelar ingen roll hur desperat vårt närmande må vara, det är lönlöst att anropa Gud om vi inte omvänder oss och gör bättring från våra synder. Bibeln visar tydligt: "Det offer, som behagar Gud, är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta" (PSALTAREN 51:19). Han söker dem vars hjärtan är krossade och sönderslagna.

Gud finner behag i en människa som omvänder sig från sina synder. Bibeln säger: "Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 JOHANNESBREVET 1:9). Gud sade också: "Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull" (JESAJA 1:18)

En människa som har omvänt sig från sina synder kan frimodigt komma fram till Nådens Tron. Han är inte längre anklagad för sina synder av djävulen. Vi måste veta att synd är skiljemuren mellan Gud och människan; så, när vi ber måste vi omvända oss från våra synder och förstöra skiljemuren så att vi kan få glädjerikt tillträde till Nådens Tron såsom rättfärdiga män och kvinnor.

3  Gör dina önskningar kända för Gud:

En del av er kanske säger: "Gud känner alla våra behov och välsignar oss även om vi inte gör dem kända för Honom i bön", men så förhåller det sig inte. Bibeln säger: "Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet. Eller vilken är den man bland eder, som räcker sin son en sten, när han beder honom om bröd, eller som räcker honom en orm, när han beder om fisk? Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!" (MATTEUSEVANGELIET 7:7-11).

Vår Herre Jesus ger goda ting åt dem som ber. Många kristna vill bli döpta i den Helige Ande. Om en person verkligen vill bli fylld av den Helige Ande, måste han söka uppriktigt med ett törstigt hjärta och åkalla Gud. När du kommer till Gud med ett önskemål, måste du komma med en uppriktig längtan. En av orsakerna till att kristna inte får svar på sina böner är att de inte offrar sina böner på liv och död till Gud.

Bibeln beskriver väl hur Jesus bad i Getsemane. "Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och Hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden" (LUKASEVANGELIET 22:44). Om Guds Son bad så intensivt, hur mycket mer måste då inte vi be ivrigt? Hur kan vi be halvhjärtat?

Vi får inte ge upp när vi nekas svaret på vår bön en eller två gånger. Jesus lärde oss nödvändigheten av att be oavbrutet genom liknelsen om en änka (se LUKASEVANGELIET 18:1-8).

En annan punkt som är viktig är att vi måste be i enlighet med Guds vilja. När du ber med en vilja att tillfredsställa dina egna köttsliga lustar, kommer Gud aldrig att höra en sådan bön. Bibeln varnar tydligt för sådan bön: "Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån." (JAKOBBREVET 4:3).

Det är viktigt att vi ber i enlighet med Guds vilja och med uppriktighet i hjärtat. Om en person ber med brinnande iver och entusiasm, kommer himlens dörr att vara tvungen att öppnas för honom.

4  Uttryck din tacksamhet:

Bibeln tillrättavisar oss: "Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar i Kristus Jesus" (FILIPPERBREVET 4:6-7). När vi ber, måste vi fortsätta att be tills Guds frid tar kontroll över våra hjärtan och tankar. När vi mottar svaret på vår åkallan, är vi försäkrade i våra hjärtan, att Gud har svarat våra böner. Han ger frid och glädje som bevis. Ingen fruktan, stress eller oro stannar kvar och då måste vi börja tacka Honom som svarade på vår bön.

När vi kommer i Guds närvaro, måste vi veta hur vi skall be. Vi måste känna till umgängesformerna för att få audiens hos Herren, vår Allsmäktige Gud.

Trons stora män har alla varit giganter i bön. Bön framkallar mirakler. Alla kristendomens stora under, ibland bortom vår föreställningsförmåga, kommer som en följd av ivrig bön. Jag kan aldrig nog överbetona behovet av uppriktig bön.

Om du lär dig denna hemlighet av ordning i bönen, kommer du att kunna erfara det riktiga mönstret av Guds välsignelse: välstånd i din ande, välsignelsen av god hälsa, och välgång i alla ting.

Taget från "Church Growth" - vintern 1991