Argument & förklaringar!

Några av skälen och orsakerna. Är nästan tillräckligt bra?

Vanliga stötestenar

För det första! Grunden för vår ståndpunkt är att vi tror, att vi för att få Biblisk frälsning måste omvända oss, låta döpa oss (genom full nedsänkning) och få den Helige Ande som gåva, med beviset att vi talar tungomål (ber i Anden) såsom det nämns i MARKUSEVANGELIET 16:16-18 och i APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38.

1. "Varför skall jag låta döpa mig? Jag går i kyrkan och gör aldrig någon illa!"

Svar: Dopet är en handling i lydnad gentemot Herren (MARKUSEVANGELIET 16:16, APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 och 10:44-48) och är ett yttre uttryck inför andra människor om en inre längtan att följa Herren. Jesus döptes av Johannes för att "uppfylla all rättfärdighet" (MATTEUSEVANGELIET 3:15; LUKASEVANGELIET 3:21, MARKUSEVANGELIET 1:9). Att bara gå till kyrkan är inte tillräckligt för Jesus sade att var och en måste bli "...född av vatten och ande... (för att) ...komma in i Guds rike" (JOHANNESEVANGELIET 3:3-7). "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda... Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud" (ROMARBREVET 3:10,23). Åter igen är det grundläggande att vi kommer ihåg att Jesus dog för oss alla och att vi är frälsta av nåd (Guds oförtjänta nåd) och inte på grund av några "goda gärningar" (EFESIERBREVET 2:7-8).

2. "Men jag är ju redan döpt."

Svar: Många av dagens apostoliska religioner påstår att bestänkandet av ett spädbarn (vanligtvis för ungt för att ens förstå innebörden av evangeliet) med vatten är ett dop. Det engelska ordet "baptize" kommer från det grekiska "baptizo" som betyder att doppas ned i, bli helt nedsänkt eller sänkt som ett skepp i vatten. Något annat än detta duger inte. Jesus sade, "Och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud... På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar" (MARKUSEVANGELIET 7:7,13).

3. "Jag tror inte på Gud!"

Svar: Många människor säger detta som en sorts ursäkt. Faktum är att det är barnsligt enkelt att bevisa Guds existens. Bibeln lovar att om någon människa ber Gud om Hans Ande kommer Han att ge den utan undantag (LUKASEVENGELIET 11:9-13). De enda krav som Gud anger är omvändelse och uppriktighet. Allt mindre än detta kommer inte att accepteras av Honom. Den attityd man skall anta är att "den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom" (HEBRÉERBREVET 11:6). Alla de första kristna visste genom personlig erfarenhet hur det var att mottaga Guds Ande, läs APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4,38; 10:44-48 och 19:2-6. Om en människa inte vill tro på Guds löften och åtminstone pröva Bibelns väg, då är hon förbannad (MARKUSEVANGELIET 16:16 och JOHANNESEVANGELIET 3:18).

4. "Jag tror på Gud!" (uttryckt som ett sorts självrättfärdigande).

Svar: Många förstår inte den djupare meningen av biblisk "tro" och jämställer det med någon sorts "dag för dag" - tro. Vad de i själva verket menar är att de mentalt har accepterat att Gud existerar. Om vi förstod den klassiska grekiskan i Bibeln skulle vi veta att det grekiska ordet som översatts som "tro" - "pisteuo" betyder att hålla fast vid, lita på, förtrösta på. Bibeln säger att "Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det (medvetet accepterande av Hans existens) och bäva" (JAKOBSBREVET 2:19). Det grekiska ordet för bäva betyder att rysa, få håret att resa sig. De vet att deras "tro" bara för med sig en vetskap om Guds fruktansvärda dom över dem. Jesus sade att "Älsken I mig, så hållen I mina bud (vägar)" (JOHANNESEVANGELIET 14:15). Tro enligt Bibeln producerar resultat, människor blir fyllda med Guds Ande och talar nya tungomål, och de andra tecknen som nämns i MARKUSEVANGELIET 16:17-18 följer.

5. "Varför måste jag tala nya tungomål?"

Svar: Jesus sade att "Gud är ande, och de som tillbedja honom måste tillbedja i ande och sanning" (JOHANNESEVANGELIET 4:24). Aposteln Paulus (som talade tungomål) sade: "Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min ande." Läs 1 KORINTIERBREVET 14:14,2. Jesus sade också att ett av de tecken som följer eller kännetecknar "troende" skulle vara att "de skola tala nya tungomål" (MARKUSEVANGELIET 16:17). Bibeln säger att "tungan...ett oroligt och ont ting är den" vilken ingen människa kan tämja. Läs JAKOBSBREVET 3:1-13 (och särskilt vers 8). Vi behöver en ny sorts tillbedjan och lovprisning till Gud, som inte kan förvrängas och som är i enlighet med Hans vilja. ROMARBREVET 8:26-27 talar om för oss fördelarna med att tala tungomål eller be i Anden.

6. "Men min kära gamla faster (farbror, farmor etc.) är en underbar människa, inte kan du väl säga att hon (eller han) inte är en kristen."

Svar: Hela påståendet kretsar runt ett ord: "kristen". Ordet betyder på grekiska "den smorde" dvs smord med Guds Helige Andes kraft (som i APOSTLAGÄRNINGARNA 10:38 och 2 KORINTIERBREVET 1:21). Bibeln säger att "all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad" (JESAJA 64:6) och att vi är räddade av Guds nåd genom Hans gåva, den Helige Ande, "icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig" (EFESIERBREVET 2:9) I oss själva är vi otillräckliga. Den enskilda personen i fråga kan vara en person med hög moral jämfört med resten av världen, men Gud kräver en pånyttfödelse (JOHANNESEVANGELIET 3:5) och ett nytt hjärta som lyder Honom, för människans hjärta är "ett illfundigt och fördärvat ting" (JEREMIA 17:9). Ytterligare varnas vi för att "de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft" (2 TIMOTEUSBREVET 3:5).

7. "Vad gör du för välgörenhet?"

Svar: Med välgörenhet menas idag goda gärningar eller (vanligtvis ekonomiskt) stöd till behövande människor. Jesus fördömde aldrig de äkta vänliga handlingarna eller givandet av pengar, som Han stötte på eller talade om, och faktiskt uppmuntrade det. Emellertid betyder det ursprungliga grekiska ordet för kärlek - "agape" - den kärlek som är resultatet av det invärtes arbete som den Helige Ande gör "ty Guds kärlek (samma ord som välgörenhet på grekiska) är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given" (ROMARBREVET 5:5). Berättelsen om Kornelius (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:1-48) och hans hushåll och deras omvändelse är intressant. Han var en "from man som fruktade ("vördnadsfull tillit och respekt" på grekiska) Gud tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud" (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:2). Aposteln Petrus blev kallad till att "tala till dig (Kornelius) ord genom vilka du skall bliva frälst, du själv och hela ditt hus" (APOSTLAGÄRNINGARNA 11:14), därför att "Dina böner och dina allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom" (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:4). Gud såg uppriktigheten i hans gärningar, men det var inte förrän han och hans hushåll mottog den Helige Ande, talade tungomål och blev döpta som de blev frälsta (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:44-48). Vi förtjänar aldrig vår frälsning; den är en gratis gåva och oförtjänt ynnest från Guds sida (EFESIERBREVET 2:9).

8. "Det finns femtielva olika religioner men vi är alla på väg mot samma Gud; du gör det på ditt sätt, jag gör det på mitt eget. Lev och låt leva."

Svar: Guds Ord kan ge svar på detta på många sätt, men kanske sammanfattar Jesus det bäst när han säger "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig" (JOHANNESBREVET 14:6) och "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv" (JOHANNESEVANGELIET 3:16). Jesus sade också "Älsken I mig, så hållen I mina bud" (JOHANNESEVANGELIET 14:15). Det är inte vår uppgift att övertyga människor om att vi predikar sanningen; Gud är den som verkar i deras hjärtan genom Sin Ande, och skriften säger att Hans "får lyssna till hans röst, och han kallar sina får vid namn och för dem ut" (JOHANNESEVANGELIET 10:3). Denna liknelse finns nedtecknad i JOHANNES kapitel 10 och förklaras av Herren Jesus själv. Det finns många antikrister i världen idag, såsom det varnas för i 1 JOHANNESBREVET 2:18, och dessa antikrister är motståndare till Guds smorda troende.

9. "Bibeln är bara en samling sagor, myter och historiska berättelser om judarna".

Svar: Bibeln gör inte anspråk på att vara en historiebok, men där historien är inblandad i Guds plan för frälsning av mänskligheten, är historien exakt nedtecknad, vilket historiker och arkeologer nu bekräftar i myckenhet. Det är sant att många Bibelberättelser låter som sagor därför att övernaturliga händelser är nedtecknade, och förståndet tenderar att häpna över dessa. Men glöm ej att vi har att göra med ett övernaturligt väsen som skapade himmel och jord genom att tala "Ordet" och som fortfarande identifierar Sitt folk, kyrkan, eller Jesu kropp, med tecken och under idag (MARKUSEVANGELIET 16:17-20 och 1 KORINTIERBREVET 12:8-11 etc.). Där finns också det överväldigande bevismaterialet för tusentals otvetydiga och exakta uppfyllelser av specifika bibliska profetior, ofta trots det att vissa människor ursinnigt försökt att undvika eller ändra Guds i förväg nedtecknade historia. Ett omfattande ämne! Slutligen: En rysk ateist, Ivan Panin, upptäckte på 1890-talet att orginaltexterna i Bibeln (som består av 66 böcker skrivna på ålderdomlig hebreiska, grekiska och lite arameiska av 44 författare över en tidsperiod som sträcker sig över ungefär 20 sekel), alla har ett numeriskt mönster av den mest otroligt invecklade ordning, som löper genom dem från början till slut och binder dem alla samman som om någon högre makt "lett" varje författare. Systemets grund är enkel. Varje bokstav i den ursprungliga textens alfabet representerar ett tal, alltså representerar också ett skrivet ord ett tal och ett placeringsvärde. Nyckeln är enkel men ändå är Guds invecklade mönster bortom vad som är möjligt att designa för en vanlig människas hjärna. Varje ord kan vägas mot det numeriska mönstret för att fastställa om det existerade i orginaltexten eller inte, eftersom översättningar (till och med de bästa) bara framträder såsom svartvita fotografier av orginalet; goda likheter, men de saknar de tre dimensionerna ifrån orginalet och kan ibland vara missvisande i vitala frågor. Liksom skriften säger:

"Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam" (ORDSPRÅKSBOKEN 18:13).

Sammanfattningsvis:

Föregående frågor, argument och åsikter etc. representerar bara ett mycket litet urval av situationer, på vilka Guds Ord kastar ljus och vilka kan vara till nytta antingen för icke-frälsta eller nyfrälsta, som ännu inte har stött på sådana situationer. Det är bra att komma ihåg vår Herres råd att "låta din mun vitt upp, så att jag får uppfylla den." (PSALTAREN 81:11) när man vittnar och att förlita sig på löftena i JOHANNESEVANGELIET 14:26: " Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

Och 2 TIMOTEUSBREVET 3:16: "All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet."

I 2 TIMOTEUSBREVET 2:23-25 får vi också rådet "undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de föda av sig strider. Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen."

av G.A.M.

Revival Centres Australia