BIBLIA I MATEMATYKA

Biblii nie można porównać z żadną inną książką, która kiedykolwiek została napisana. Sama Biblia stwierdza, że jest boską inspiracją i źródłem wszelkiego życia.

„I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota OBJAWIENIE 21:6.


Bóg udowadnia Samego siebie każdemu, kto ufa Jego Słowu. Dzieją się cuda i zmieniane są ludzkie życia. A jednak wielu musi zobaczyć, by uwierzyć – Biblia może być udowodniona przez historię i archeologię, jak również przez niezawodność jej proroctw. Mało znany jest fakt, że sławny naukowiec, Isaak Newton wiele napisał o matematyce Biblii, ukazującej jej boską inspirację.

„... na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę” 5 MOJŻESZOWA 19:5.

BIBLIA – SŁOWO BOŻE

Jeśli ktoś przyszedłby do ciebie i pokazał księgę, mówiąc: „To jest Słowo Boga", zapewne nie uwierzyłbyś mu bez jakiegoś dowodu. W różnych religiach świata jest mnóstwo książek, które twierdzą, że są objawieniem „z góry".

Ale, gdzie jest dowód?

Pierwszy rozdział Biblii, który mówi o stworzeniu, zawiera frazę „Bóg rzekł", powtórzoną łącznie 9 razy. Stwierdzenie „to mówi Pan" pojawia się 23 razy w Malachiasza - ostatniej księdze Starego Testamentu. Począwszy od pierwszej księgi Starego Testamentu do ostatniej, znaleźć można słowa „mówi Bóg". Fraza „rzekł Pan" jest napisana 560 razy w pierwszych pięciu księgach Biblii. Izajasz zastrzega więcej niż 40 razy, że jego wiadomość pochodzi prosto od Boga, Ezechiel 60 razy, a Jeremiasz 100 razy. W sumie frazę „rzekł Pan" można znaleźć w Starym Testamencie 3.800 razy. Sam Jezus jest wspomniany w więcej niż 20 księgach Starego Testamentu. To z pewnością potwierdza autorytet Biblii.

Około 250 lat temu, Voltaire, francuski filozof, trzymając w ręku Biblię, powiedział: „Za sto lat ta księga będzie całkowicie zapomniana". Na uwagę zasługuje fakt, że dokładnie 100 lat później jego dom został zamieniony na główne biuro Towarzystwa Biblijnego w Genewie. Od tego czasu, z tego miejsca rozesłano na cały świat mnóstwo Biblii. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.

Wyobraź sobie, że decydujesz się napisać książkę w taki sam sposób, jak napisana jest Biblia. Prawdopodobnie poczyniłbyś następujące kroki:

Przede wszystkim, prosiłbyś o pomoc ludzi różnych specjalności (np. lekarzy, stolarzy, naukowców). Poprosiłbyś, aby napisali na następujące tematy: stworzenie wszechświata, religia, filozofia oraz przyszłość ludzkości.

Następnie zebrałbyś myśli 40 autorów na te tematy na przełomie 1.500 lat, a na koniec zacząłbyś składać je w jedną książkę. Jak myślisz, jaki byłby rezultat? Byłaby to najbardziej chaotyczna mikstura, jaką kiedykolwiek widziałeś w swoim życiu. Sprzeczności między różnymi autorami byłyby oczywiste.

Jednakże nie znajdziesz ich w Biblii. Im więcej studiujesz Biblię, tym bardziej stajesz się świadomy jej jednolitości. Bardzo szybko zdałbyś sobie sprawę, że te pisma, pomimo, że napisało je ponad 40 pisarzy zostały zainspirowane przez jedną Istotę. Sam ten fakt, powinien silnie oddziaływać na każdego o otwartym umyśle.

Picture of Ivan Panin
IVAN PANIN (1855 - 1942)

Ivan Panin był młodym rosyjskim emigrantem w USA. Ukończył studia na Uniwersytecie w Harvardzie w 1882 roku. Do tego czasu był dobrze znany jako ateista. Kiedy ogłosił, że nawrócił się na chrześcijaństwo, jego nazwisko pojawiło się na pierwszych stronach gazet. Panin był matematykiem, językoznawcą wielu języków i miał duże umiejętności literackie. Kiedy zaczął studiować Słowo Boga, znajomość hebrajskiego i greckiego umożliwiła mu czytanie Biblii w oryginalnych językach.

Języki hebrajski i grecki nie mają liczbowego systemu, jak język polski. Nie posiadają żadnych specjalnych symboli lub figur, jak cyfry arabskie (1, 2, 3 itd). Zamiast tego, każda litera alfabetu używana jest również, jako liczba. Poniższa tabela dokładnie to pokazuje. Przez dodawanie wartości każdej litery, można policzyć wartość słów, zdań itd.

Tabela hebrajskich i greckich liter i ich wartość liczbowa:

Pewnego dnia Panin zrobił eksperyment, zastąpił greckie i hebrajskie litery w Biblii ich liczbowymi odnośnikami. Wynik kilkugodzinnej pracy był dosyć zaskakujący. Wersety, które zbadał, ukazały bardzo skomplikowany wzór matematyczny. Wzór ten okazał się o wiele głębszy, niż cokolwiek wynalezione przez człowieka i z pewnością nie był dziełem przypadku. To odkrycie zmieniło całe jego życie. Od tego momentu, aż do śmierci w 1942 roku, Panin całkowicie poświęcił się studiowaniu biblijnego systemu liczbowego.

Ponad 40.000 stron swej pracy badawczej oddał Komitetowi Nagrody Nobla z uwagą: „To jest dowód na to, że Biblia jest Słowem Boga". Komitet, po dogłębnym zbadaniu, uznał że odkrycie Panina jest niezaprzeczalne.

CO ODKRYŁ?


„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym“. PSALM 12:6
 

 Dlatego cyfra 7 i jej wielokrotność odgrywają znaczącą rolę w biologii (okres gestacji ssaków, inkubacji ptaków i wylęgu insektów może być zmierzony wielokrotnością siedmiu dni); chemii (siedem okresów w tablicy okresowej pierwiastków); muzyce (siedem stopni w oktawie); naszym kalendarzu (siedem dni w tygodniu); świetle (siedem kolorów tęczy). Naukowcy, którzy dokonali tych odkryć, stwierdzili, że oni jedynie znaleźli fizyczne prawa i wzory, które zaprojektował nasz Stwórca (Rzymian 1:20). 

To dlatego, studiując matematyczne wzory Biblii, Panin zwrócił uwagę na kombinacje cyfry siedem. Dodał wartość liczbową różnych słów, zdań, ustępów, nawet całych ksiąg i odkrył wzór głównych liczb, takich jak 11, 13, 17 i 23, a w szczególności cyfry 7.

Panin odkrył takie właściwości, jak fakt, że liczba słów zaczynających się samogłoską jest podzielna przez 7, tak samo jak liczba słów zaczynających się spółgłoską. Słowa, które występują kilka razy są podzielne przez siedem, podobnie słowa, które pojawiają się tylko raz. Na dodatek, całkowita liczba nazw, rzeczowników, przymiotników, przysłówków itd... także jest podzielna przez siedem.

OTO KILKA PRZYKŁADÓW:

Spójrzmy na pierwsze zdanie Starego Testamentu:

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. 1 MOJŻESZOWA 1:1

Hebrajskie zdanie składa się dokładnie z 7 słów, które mają dokładnie 28 (4x7) liter. Są to 3 rzeczowniki: Bóg, niebo i ziemia. Jeżeli dodamy wartość numeryczną każdej litery w tych trzech hebrajskich rzeczownikach, otrzymamy dokładnie 777 (111x7). Wartość numeryczna hebrajskiego słowa „stworzył" to 203 (29x7). Trzy pierwsze słowa zawierają podmiot dokładnie z 14 (2x7) literami, a cztery pozostałe słowa zawierają orzeczenie również z 14 literami. Hebrajskie słowa niebo i ziemia mają po 7 liter. Wartość pierwszej, dwóch środkowych i ostatniej litery w zdaniu to 133 (19x7). Całkowita wartość pierwszej i ostatniej litery każdego słowa w tym wersecie to 1.393 (199x7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w pierwszym i ostatnim słowie tego wersetu to 497 (71x7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w każdym ze środkowych słów wynosi 896 (128x7).

Ten pojedynczy werset zawiera 30 różnych kombinacji z mnożnikiem 7. Wymieniliśmy tylko 11. Prawdopodobieństwo przypadkowości jest wysoce niemożliwe.

Spójrzmy teraz na pierwszą frazę Nowego Testamentu, zaczynającego się od:

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego ...” MATEUSZA 1-11

Fraza składa się z 49 (7x7) różnych słów: 28 (4x7) zaczyna się samogłoską, pozostałe 21 (3x7) spółgłoską; 7 kończy się samogłoską, a 42 (6x7) spółgłoską. 49 słów składa się z 266 (38x7) liter, z których 140 (20x7) są samogłoskami, a 126 (18x7) spółgłoskami. Ponadto 14 (2x7) z 49 (7x7) słów pojawia się tylko raz, 35 (5x7) więcej niż raz; 42 (6x7) to rzeczowniki, 7 słów nie jest rzeczownikami.

Panin doszedł do wniosku, że ułożenie takiego drzewa genealogicznego z systemem matematycznym, zabrałoby Mateuszowi kilka miesięcy ciężkiej ośmiogodzinnej pracy dziennie, jeżeli w ogóle byłoby to możliwe. Jednakże imiona zawarte w drzewie genealogicznym istniały jeszcze przed narodzeniem Mateusza.

Na uwagę zasługuje fakt, że chociaż Marek był Rzymianinem, Łukasz Grekiem, a Mateusz Żydem, wszyscy napisali te same wersety. Oczywiście, każdy z nich miał specyficzne dla siebie szczegóły. Jak, zwykły rybak czy też celnik mógłby dojść do tak skomplikowanego poziomu pisania? Każdy pisarz miał swój styl, ale wzór pozostał ten sam. Jeden Duch, jeden autor, jeden Bóg, wielu różnych pisarzy, ale tylko jeden redaktor.

„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. 2 PIOTRA 1:21

Wzory liczbowe odkryte przez Panina są zbyt imponujące, by im zaprzeczyć i stanowią oczywisty dowód porządku Biblii i jej boskiej inspiracji. Bóg jest Bogiem porzadku, Jego Słowo jest perfekcyjne i tak, jak widzimy wzory w całym Bożym stworzeniu, tak Jego Słowo zawiera niesamowite wzory demonstrujące Jego projekt.

„... a Pismo nie może być naruszone”. JANA 10:35

GEMATRIA

Panin był tym, który zwrócił uwagę świata na gematrię, czyli przydzielanie liczbowych wartości literom, co oparte jest na greckich i hebrajskich systemach liczbowych. Na przykład, numeryczna wartość imienia Jezus to 888. Ponadto, liczbowa wartość innych imion Jezusa (np. Chrystus, Zbawiciel, Mesjasz, Pan, Syn Człowieczy i Prawda) są podzielne przez 8. Dla porównania, wszystkie imiona szatana są mnożną liczby 13. W hebrajskim liczbowa wartość nazwy szatan to 364 (13x28), a w greckim 2197 (13x13x13). Inne przykłady: Belzebub (13x46), Belial (13x6), smok (13x75), wąż (13x60) i tak dalej...


Niektórzy autorzy, jak E. W. Bullinger, zbadali znaczenie wielu różnych liczb. Na przykład liczba 13 wpleciona jest w I Mojżeszową 1:2, ponieważ w hebrajskim oryginale wers ten odzwierciedla „rozdźwięk”. Tak samo, werset 3 ma swój własny wzorzec, lecz tym razem użyte są liczby 13 i 11. Wprowadzenie na tym etapie liczby 11 jest stosowne, gdyż tutaj Bóg powiedział, „Niech się stanie światło”. Liczba 11 oznacza „instruowanie” lub „objawienie”, a światło potrzebne jest każdemu, kto chce zobaczyć, czy zostać poinstruowany!

Jeśli ktoś zmieniłby te pisma, matematyczna struktura zostałaby złamana. Innymi słowy, Biblia ma swą własną pieczęć dla kontroli, ochrony i udowodnienia samej siebie. Żadne inne „święte pismo” w religiach świata nie pokazuje czegoś takiego. Bóg obiecuje, że zawsze będzie ochraniał Swoje Słowo (MATEUSZA 5:18; 1 KRÓLEWSKA 8:56):

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. MATEUSZA 24:35

WNIOSEK

Żadna książka, jaka kiedykolwiek i w jakimkolwiek języku została napisana przez człowieka, nie dorównuje wysoce skomplikowanej i logicznej strukturze 66 ksiąg Pisma Świętego. Nie ma wątpliwości, że tylko najwyższa inteligencja mogła napisać tę księgę ksiąg. Powyższe przykłady pokazują tylko kilka z matematycznych wzorów w Bożym Słowie i wiele jest nadal do odkrycia (Izajasza 55:8-9; 1 KORYNTIAN 13:12). Pomyśl o tym, a dojdziesz do wniosku, że faktycznie Biblia jest Słowem Bożym adresowanym do człowieka.

Punkty, które są tu przedstawione, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jest znacznie więcej dowodów potwierdzających biblijną doskonałość. Biblia objawia dzieła Boga względem ludzkości, wyjaśnia przeszłość i przepowiada przyszłość. Ponad tym wszystkim są dzieła jednej osoby, Jezusa Chrystusa.

On, który jest doskonały, został przybity do krzyża w zamian za grzechy winnego i zepsutego rodzaju ludzkiego. Chrystus przelał swoją krew za twoje osobiste grzechy i lekceważenie Bożego prawa.

Mówi: „... Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. JANA 14:6

Tylko przez Niego, Jezusa Chrystusa możesz przenieść się ze śmierci do żywota. Ale Jezus przykazuje poczynić następujące kroki, aby znaleźć zbawienie:

„A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła”. DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38-39


Pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego to wyznaczone przez Boga biblijne warunki dla każdej osoby, by mogła otrzymać życie wieczne. Pokuta oznacza wewnętrzny powrót do Boga i odwrócenie się od swego starego życia; chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie, symbolizuje pogrzebanie dawnego grzesznego życia.

Kiedy osoba otrzymuje dar Ducha Świętego, przyjmuje Chrystusa i wieczne zbawienie potwierdzone znakiem mówienia w innych językach. Zobacz również DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4.

Te kroki posłuszeństwa wobec Bożego Słowa pieczętują akt narodzenia się na nowo, tak jak opisane jest to w Biblii. Nigdy nie zapomnij, że któregoś dnia staniesz przed tronem Boga i zdasz sprawę ze swojego życia. Każdy moment życia zostanie ci przypomniany i zostaniesz z niego rozliczony. Bóg chce cię zbawić i wzywa cię do pokuty i posłuszeństwa wobec Jego Słowa.

 Literatura uzupełniająca:

- „Bible Chronology & Verbal Inspiration of the Bible Scientifically Demonstrated”, Ivan Panin

- „Number in Scripture”, E.W. Bullinger

- „Theomatics II”, Del Washburn

- „Bible Numerics”, Ivan Panin

- „Seal of God”, F.C. Payne

- „Bible Numerics”, Col. J.H. Durrant

„Kto gardzi Słowem, ten ginie; lecz kto szanuje przykazania,temu będzie odpłacone”. PRZYPOWIEŚCI 13:13

(kwiecień 2004)