Zarządzanie

Studium Biblijne przygotowane specjalnie do użytku indywidualnego lub w grupach domowych

Zarządzanie jest tematem zaniedbywanym, a jednocześnie kluczowym dla Chrześcijan , by mogli wzrastać i osiągać dojrzałość. Dla Chrześcijan nadszedł czas, byśmy przekonali się, że PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA i RADOŚCI możemy doświadczyć tylko wtedy, gdy poznamy Boga i będziemy posŁuszni Jego SŁowu. Poznanie Bożego Słowa otwiera przed nami świat pełen odpowiedzialności.

Patrząc na ten temat musimy zdać sobie sprawę, że wpływa on na całe nasze życie i nastawienie jakie mamy względem wszystkich aspektów: ŻYCIA RODZINNEGO, PRACY i DZIAŁALNOŚCI W KOŚCIELE. Zacznijmy więc od pytania:


Czym jest Zarządzanie?

Definicja podana w wiekszości Słowników Biblijnych mówi nam, że zarządzanie jest to systematyczne i proporcjonalne przeznaczanie swego czasu, zdolności i własności materialnych na służbę Bogu i Jego Królestwu, oparte na przekonaniu, że wszystko co mamy pochodzi od Niego.

Jeszcze inna definicja mówi, że gospodarowanie jest sposobem życia. Odzwierciedleniem Bożej własności w naszej osobie, w ludzkich zdolnościach, własnościach materialnych i wierne rozporządzanie nimi, aby rozszerzyć Boże Królestwo na tym świecie. Definicje te staną się dla nas bardziej jasne, jeżeli spojrzymy na różnicę między posiadaniem, a gospodarowaniem.

a) Własność

Bóg jest właścicielem wszystkich rzeczy. Spójrz na następujące pisma:

"...stworzyciela nieba i ziemi" 1 MOJŻESZOWA 14:19-22.

"Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają" PSALM 24:1.

"Twoje są niebiosa, twoja też ziemia: Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia" PSALM 89:12.

b) Zarządzanie

My nie jesteśmy właścicielami lecz GOSPODARZAMI, którzy mają być ODPOWIEDZIALNI i którzy będą ROZLICZANI. Mówią o tym dwie historie o ODPOWIEDZIALNOŚCI:

MATEUSZA 25:14-30: Przypowieść o Talentach - człowiek, który nic nie zrobił ze swoim talentami. ZOSTAŁ OSĄDZONY.

ŁUKASZA 19:11-26: Przypowieść o Minach. Każdy człowiek został zobowiązany, by w sposób mądry i przynoszący korzyści wykorzystywał to, co zostało mu powierzone.

Bóg jest właścicielem, który powierzył nam pewne rzeczy byśmy korzystali z nich w celu powiększenia Jego Królestwa. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za naszą postawę oraz sposób w jaki wykorzystujemy wszystko to, co Bóg nam dał. Pytamy więc:


Co Bóg Nam Powierzył?

Bóg powierzył nam poniższe rzeczy, byśmy korzystali z nich na Jego Chwałę i w celu rozbudowy Jego Królestwa:

a) ŻYCIE. (To, które otrzymałeś).

Bóg stworzył człowieka (1MOJŻESZOWA 1:27-28). On (Bóg) daje wszystkim życie i tchnienie (DZIEJE APOSTOLSKIE 17:25). Życie jest darem, którego nie możemy marnować.

b) CZAS. (Który został ci wyznaczony).

Leniwi, marnujący czas ludzie narażeni są na biedę (PRZYPOWIEŚCI  24:30-34). "Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce" (PSALM 90:12). Czas, z którego Bóg nas rozliczy.

c) TO CO POSIADAMY. (Wszystko to, co zostało ci powierzone, byś korzystał z tego na Bożą Chwałę).

Nie zbieraj sobie skarbów na ziemi (MATEUSZA 6:19-21). Myśl tutaj zawarta nie mówi o tym, by nic nie posiadać lecz, by korzystać z dóbr materialnych dla Królestwa Bożego (Zobacz również KOLOSAN 3:1-2).

d) FINANSE. (Twoja praca zarobkowa).

Przykład dawania "według tego, jako mu się powodzi" (1 KORYNTIAN 16:1-2).

Przejdźmy teraz do następnego pytania:


Co czyni nas Dobrymi Gospodarzami?

Czego Bóg oczekuje od Zarządców pamiętajmy, iż ma to również wpływ na naszą działalność w Kościele.

a) WIERNOŚĆ. "...żeby każdy okazał się wierny" (1 KORYNTIAN 4:1-2). Musimy być wierni względem Boga; ludzi; Kościoła oraz względem Ewangelii. Musimy być wiarygodni.

b) CHĘĆ I ŁATWOŚĆ UCZENIA SIĘ. Psalmista mówi, "Naucz mnie Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą" (PSALM 27:11). Zarządcy Boga nigdy nie mogą mieć WSZYSTKOWIEDZĄCEJ POSTAWY. Ludzi, którzy pragną być dobrymi bożymi gospodarzami możemy rozpoznać po tym, że ciągle chcą się uczyć. Osoby takie będą również miały...

c) PRAGNIENIE SŁUŻENIA. "...służcie jedni drugim w miłości" (GALACJAN 5:13). "Wyprzedzajcie się wzaje mnie w okazywaniu szacunku" (RZYMIAN 12:10). My Chrześcijanie często nie troszczymy się o innych ludzi tak, jak powinniśmy. Troszczymy się o naszych najbliższych, osoby znajdujące się w kręgu naszych przyjaciół, a zaniedbujemy tych ludzi, którzy są z dala, a także potrzebują naszej pomocy. O służyć tak jak Chrystus! Serce Chrystusa było sercem sługi: ŁUKASZA 22:27.

d) CHĘĆ DAWANIA. "Dawajcie, a będzie wam dane" (ŁUKASZA 6:38). Jeżeli nie trzymamy się kurczowo, tego co posiadamy; jeżeli zdajemy sobie sprawę, że to co mamy tak naprawdę nie należy do nas; będziemy również w stanie w ten sam sposób podchodzić do wszystkich innych spraw. Musimy być gotowi, by chętnie oddawać swe życie, swój czas, zdolności, własności materialne, finansowe; im więcej Bogu dajemy, tym więcej otrzymujemy.

REASUMUJĄC, spójrzmy na to, jaka jest:

Odpowiedzialność Zarządców (ŁUKASZA 16:1-13)

Widzimy tutaj zarządcę, który:

V.1 Zostaje oskarżony o to, że "trwoni majętności swego Pana".

V.2 Pan nakazał mu zdać sprawę z jego szafarstwa. "Zdanie sprawy" oznacza, że nie wolno nam żyć bezmyślnie, nie zastanawiając się nad tym co Bóg myśli o tym, jak żyjemy. Oznacza to również, że musimy wykorzystywać dary i talenty i zdolności, które dał nam Bóg.

V.3 Widzimy tu, że to co zostało nam dane może nam zostać odebrane.

"...zdaj sprawę z twego szafarstwa" ŁUKASZA 16:2.

Jak powinniśmy żyć: 1 PIOTRA 4:7-11.

Będziemy musieli zdać sprawę: RZYMIAN 14:12.

W naszym chrześcijańskim życiu nie ma miejsca na to, by "żyć jak nam się podoba". Zostaliśmy zobowiązani przez Boga, by żyć tak jak On pragnie. Wtedy Bóg zapewnia, że będziemy dobrze zarządzać wszystkim tym, co On nam powierzył.

John King (Nuneaton)
Źródło: "Redemption Tidings" (Marzec 1984)