Uwolnienie w Uwielbianiu

Wytyczne dla grup badających Biblię

Zapis Ewangelii przedstawia triumfujący wjazd Jezusa do Jerozolimy, opowiadający o całej rzeszy uczniów, która zaczęła głośno chwalić Boga. To byli  ludzie prostego serca, szczerzy, którzy uznali królestwo Jezusa ii wychwalali Boga pod gołym niebem. Następnie czytamy o dzieciach krzyczących hosanna na terenie świątyni. Jest oczywiste, że ci ludzie nie byli hamowani w swoim wychwalaniu przez obecnych tam niewierzących i religijnych tradycjonalistów. Faryzeusze chcieli ich gromić, arcykapłani i uczeni w Piśmie byli oburzeni, ale Jezus cytuje cyta z psalmu 8: 2 “Z ust niemowląteki ssących ugruntowałeś moc twą...” (porównaj MAT 21:16). Jeżeli chwała miała swoje źródło w człowieku to nie mamy prawa go kwestionować, ale wysławianie  Jezusa pokazuje, że ma swój początek w Bogu. Nie tylko pochodzi od Boga, ale również identyfikuje z chwałą Jezusa (HEB 2:11,12).

Wychwalanie jest ważne

To nie jest tylko charyzmatyczna moda czy nowość “w czymś”. David był tak przekonany o sile wychwalania,  że zatrudniał do tego celu nie mniej niż 4000 osób (1 KRON 23:5). Należy również zwrócić uwagę na jego ostatnie instrukcje (w porównaniu z 30,31). Bóg zamieszkuje w chwale swego ludu (PSA 22: 3). Wysławianie jest  istotnym elementem utrzymania napełnienia Duchem (EF 5: 18-19). Prawdziwe oddawanie czci będzie zawsze prowadzić do wychwalania (OBJAWIENIA 5: 11-14).

Pochwała jest odpowiednia
Należy ją czynić
Jest właściwa

“Prawym przystoi chwała” mówi Psalmista (PS 33:1). Jest właściwa w obecności niezbawionych (PS 109:30). Gdy śpiewamy  nową pieśń na cześć Boga: "Ujrzy go wielu i ulęknie się, I ufać będą Panu." PS (40:4). Chwała ma swoje miejsce również w świato-wej ewangelizacji. Psalmista znowu mówi: “Będę grał tobie wśród narodów” PS (108:4) - patrz Psalm 57:9. Musimy świadomie oblec się w szaty chwały (IZAJ 61:3). Przeczytaj inskrypcje do Psalmu 3, 34, 51, 52, 56, 57, 59 i zobacz w jakich okolicznościach David chwalił Pana.

Chwała Ma Istotne Miejsce w Publicznym Wychwalaniu

Mamy “Wchodzić w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały”. (PS 100:4) Mamy “wspólnie wywyższać imię Jego” (PS 34:4). Nie wolno nam myśleć o przyjściu do Boga bez naszej ofiary uwielbienia (HEB 13:15). Chwała przygotowuje drogę do Boga, aby nam błogosławił (PS 50:23). Znajdź przykłady tego w Piśmie. Niech członkowie grupy dadzą świadectwo o tym ze swoich osobistych doświadczeń.

Chwała Przygotowuje nas na Duchową Walkę i Zwycięstwo

Przestudiuj dokładnie psalm 149, w szczegółności werset od 6 do 9. Juda był zrodzony w chwale (I MOJŻ 29:35). Ten fakt miał ogromne konsekwencje społeczne i historyczne. Juda stał się niezwykle zwycięskim plemieniem (I MOJŻ 49:8,10), zawsze pierwszy w marszu (IV MOJŻ 2:9; SĘDZ 1:2). “W Judzie Bóg jest znany”: oświadcza Psalmista (PS 76:1). “... Pan nasz pochodził z plemienia Judy...” (HEB 7:14). Przeczytaj uważnie Sędziów 1:2,4,8,9-11,17-19. Zbadaj również 2 Kronik 20. Kiedy armia chwaliła Boga, wróg wpadał w szaloną, histeryczną panikę i stawał się samodestru-kcyjny..

Kiedy powinniśmy chwalić Pana?

 • Od wschodu do zachodu słońca (PS 113:3).
 • Wczesnym rankiem (PS 57:8,9).
 • Późną nocą (PS 149:5).
 • Siedem razy dziennie(PS 119:164)
 • Przez cały dzień (PS 71:8).
 • W każdym momencie (PS 34:2).
 • We wszystkim (EF 5:20).
 • Zawsze, bez przerwy, znowu i znowu (PS 70:4).

Zwróć uwagę na psalm 84:4 w  Amplified Bible: “Błogosławieni, (radośni, szczęśliwi i godni pozazdroszczenia), którzy w domu twoimi twojej obecności mieszkają, Cały dzień Cię wychwalają! Sela [pauza, I cicho myślą o tym]”!

Gdzie Powinniśmy Chwalić Pana?

W naszych domach. PSALM 118:15: Okrzyk radości i wyba-wienia w namiotach sprawiedliwych Oddawanie chwały we wspólnocie powinno być przedłużeniem oddawania czci w domu.

Na zgromadzeniu ludu Bożego. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, mówi psalmista, wejdę w nie i złożę dzięki Panu”! (PS 118:19). Jeśli każdy wchodziłby do domu Bożego z takim nastawieniem, to jakie wspaniałe spotkania mielibyśmy.

W Bożym wszechświecie. Jesteśmy, aby chwalić Boga w Jego świątyni. Mamy wychwalać Go w Jego potężnych niebiosach (PS 150:1). Nie ma takiego miejsca gdzie oddawanie czci byłoby niewłaściwe.

Dlaczego Powinniśmy Chwalić Pana?

Chwalimy Boga za wszystko, co dla nas uczynił. On przebaczył nasze grzechy. Uzdrowił wszystkie nasze choroby. Wyratował nas od grobu. Wieńczy nas swoją miłością i współczuciem. On spełnił nasze pragnienia i odnowił naszą młodość (PS 103:1-5).

Wielbimy Go za Jego dobroć i Jego trwałą miłości. Jego odku-pie i za Jego opiekę nad nami (PS 107:1,2).

Chwalimy go za akt władzy i Jego przemożny ogrom (PS 150: 2) - nie tylko za to, co On robi, ale nade wszystko za to, kim On jest. Psalm 48:1 mówi, że On jest godzien  wielkiej chwały. Czemu? – ponie-waż Jest wielki.

Jak Powiniśmy Chwalić Pana?

Ostatni psalm w Księdze Psalmów daje nam kilka cennych wskazówek: brzmieniem trąbki, na harfie i cytrze, na tamburynie i w tańcu, na strunach, flecie oraz dzwiękim cymbałów (PS 150:3-5) ,

Inne psalmy dodają jeszcze klaskanie w dłonie (PS 47:1) i podnoszenie rąk (PS 134:2) na wszelki wypadek.

Nie ma powodu, by sądzić, że święci z Nowego Testamentu byli mniej wylewni niż ci ze starego, zwłaszcza, że mieli o wiele więcej powodów, by chwalić Boga. Niektóre z użytych słów w Nowym Testamencie wyrażające chwałę, są bardzo interesujące:

 1. Język Zachariasza został rozwiązany i zaczął on mówić, chwaląc Boga (ŁUK 1:64). Słowo tu użyte, to słowo, z którego pochodzi nasze słowo “eulogise” (ang. wychwalać pod niebiosa). To nie jest zły pomysł, aby eulogise Pana.
 2. Pierwszych nawróconych ludzi w  kościelne znaleziono “wielbią-cych” - mówiących na cześć “Boga” (DZ AP 2:47). Zwykli ludzie nie mają  trudności z wychwala-niem rzeczy, które uznają za dobre. Mówmy na chwałę Jezusa.
 3. ”Wyśpiewać chwałę” to słowa, z którego pochodzi nasze słowo Hymn (HEB 2:12). Dzięki Bogu za hymny pochwalne.
 4. Weselić się to śpiewać psalmy (JAK 05:13). Słowo to opisuje śpiewanie z instrumentem muzy-cznym.

“Niech wszystko co oddycha chwali Pana.”

by Alfred F. Missen

Source: ‘Redemption Tidings'