Szczęśliwy Chrześcijanin / Nieszczęśliwy Chrześcijanin

SZCZĘŚLIWY CHRZEŚCIJANIN...

NIESZCZĘŚLIWY CHRZEŚCIJANIN...

żyje w "pewności zbawienia" wie, że jest "na nowonarodzony" (JANA 3:3)nie ma pewności przebaczenia grzechów i zbawienia
zna Boga jako Ojca, jest Jego dzieckiem i dziedzicem (właściwe jego zrozumienie związku z Bogiem) (1 JANA 3:1-2)nie zna Boga jako Ojca, widzi Go jako "twardego mężczyznę", czuje się jak niewolnik (ŁUKASZA 19:21)
zna Boży plan względem swojego życia; jest gotowy przyjąć Boże drogi (EFEZJAN 2:10)planuje prowadzić swoje życie zgodnie z własnymi zamiarami i poglądami
wierzy i ufa Bogu (HEBRAJCZYKÓW 11:1,6) "składa wszystkie swoje troski na niego" (1 PIOTRA 5:7)wątpi, nie dowierza, nie ufa Bogu, sam niesie swe troski 
modli się regularnie, "w modlitwie wytrwały" (KOLOSAN 4:2), również, kiedy nie ma "nastroju"modli się mało - tylko zgodnie ze swymi nastrojami i uczuciami
uważa Jezusa jako swego Pana, szuka i czyni wolę Boga; "szukajcie najpierw Królestwa Bożego" (MATEUSZA 6:33)widzi Jezusa tylko jako "zbawiciela"; pielęgnuje miłość własną, własną wolę, własne zainteresowania
przeciwstawia się nieczystym i negatywnym myślom, fantazjom, unika nieczystej literatury i programów (JAKUBA 4:7)dopuszcza do siebie nieczyste myśli, filozofie, pisma, rysunki, przedstawienia (1 JANA 2:16)
karmi się regularnie Słowem Bożym (MATEUSZA 4:4)Słowo Boże czyta mało i nieregularnie
podąża za prowadzeniem Ducha Świętego, jest posłuszny Słowu Bożemuzasmuca Ducha Świętego (EFEZJAN 4:30), nie jest posłuszny pismom
bierze wszystko z ręki Bożej (RZYMIAN 8:28), jest wdzięczny za wszystko (1 TESALONICZAN 5:18), pełen chwały i uwielbienia (PSALM 34:1-3)nie widzi ręki Bożej w codziennych sytu-acjach, żyje bez okazywania wdzięczności, chwały i uwielbienia
bierze udział w życiu wspólnoty i nabożeństwach "nie opuszcza spotkań" (HEBRAJCZYKÓW 10:25)jest tylko okazyjnie we wspólnocie i na nabożeństwach
przyznaje się otwarcie do Jezusa, wykorzy-stuje szansę świadczenia o Nim (MATEUSZA 10:32)ukrywa swoją wiarę, nie świadczy i nie mówi o Jezusie (MARKA16:15)
w cichości przed Bogiem; czeka na Jego głos (PSLM 37:7)nie daje Bogu możliwości, aby mówił do niego
uznaje autorytet i potrafi się podporządkować (HEBRAJCZYKÓW 13:17)przeciwstawia się autorytetom, jego podporządkowanie jest tylko zewnętrzne
jest pełen bojaźni Bożej, pragnie Mu się podobać i szuka Jego chwały (GALACJAN 1:10żyje w obawie przed ludźmi, chce się im podobać, szuka swojej własnej chwały
wybacza i żyje w przebaczeniu (MATEUSZA 6:14-15)jest nieprzejednany, nie przebacza, żyje w gniewie, goryczy i niepokoju (EFEZJAN 4:31)
jest szczery, dokładny, ostrożny z pieniędzmi, jest ochoczym dawcą, oddaje dziesięcinę (ŁUKASZA 6:38)jest niechlujny w sprawach pieniężnych, daje niechętnie, jest chciwy "zbiera skarby na ziemi dla siebie" (MATEUSZA 6:19)
jest wierny w małych sprawach, jest ostrożny, punktualny, utrzymuje porządek (ŁUKASZA 16:10)jest niewierny w małych sprawach, niedokładny, nie zdyscyplinowany (2 TESALONICZAN 3:11)
żyje otwarcie, wyznaje swe uczynki innym (1 JANA 1:7)nie ma w nim otwartości, ma tajemnice, nie wyznaje swych uczynków
żyje w wolności Ducha przez łaskę i moc Boga, w którym znajduje odpocznienie (RZYMIAN 3:28; HEBRAJCZYKÓW 4:10)jest pod prawem, żyje z własnej siły; pochłonięty myślami o pracy i sukcesach, obciążony z powodu dużej intensywności pracy (GALACJAN 5:1)
wyznaje zdrady i porażki przed Bogiem, otrzymuje wybaczenie (1 JANA 1:9)pozostaje w stanie porażki, ciągnie za sobą niepowodzenia, nie przychodzi przed oblicze Boga
usiłuje naprawić wyrządzone krzywdy i błędy (ŁUKASZA 19:8)żyje nie naprawiając niesprawiedliwości, kradzieży itd.
poświęcił siebie nie czyniąc kompromisu z Bogiem; oddzielając się od złych znajomości, książek, płyt, "bożków" itd. (2 KORYNTIAN 6:14)żyje bez zobowiązań; kocha świat; jest nezdecydowany; toleruje grzech, "bożki", itd (2 KRÓLEWSKA 18:21)
łatwo i chętnie daje się uczyć, jest "przemieniony w swoim umyśle" (RZYMIAN 12:2)nie chce się uczyć, jest uparty, trzyma się swych własnych poglądów, przedwczesnych osądzeń i cielesnych dogmatów
przyznaje rację, jest wyrozumiały, cierpliwy, miłosierny; nie osądza (KOLOSAN 3:12)upiera się przy swoich "racjach"; jest przeczulony, pamiętliwy, ostry, wybuchowy, łatwo go urazić, osądza innych (RZYMIAN 2:1)
wie, że jest kochany przez Boga i wartościowy dla Niego, zaakceptował siebie samego, posiada Boże perspektywy (1 JANA 4:10)nie potrafi sam siebie zaakceptować, czuje się niekochany, małowartościowy, widzi tylko talenty u innych, a nie u siebie, posiada cielesne perspektywy
kontroluje swój język, mówi w sposób przyjacielski, budujący (PRZYPOWIEŚCI 16:24)mówi lekkomyślnie, szemrze, krytykuje, okazuje ironię i obmawia (PRZYPOWIEŚCI 18:20-21)
jest zdyscyplinowany, pilny, umiarkowany, skłonny do wyrzeczeń, posiadający silną wolępostępuje według swych uczuć i pożą-dliwości, materialista, leniwy, nieumiarko-wany, niestały (RZYMIAN 13:13)
okazuje współczucie, gotowy do pomocy, kontaktowy, rozmowny, kochający wspólnotę (JANA 13:34)skoncentrowany na sobie, samotnik, izoluje się, obojętny wobec wspólnoty i znajomych (PRZYPOWIEŚCI 18:1)
zrywa ze świadomym grzechem, opiera się mu, odwraca się od niego (PRZYPOWIEŚCI 28:13)nie jest poważnie przygotowany, aby zerwać ze starymi przyzwyczajeniami i grzechami
bierze na siebie odpowiedzialność, jest gotów pomagać i służyć (MATEUSZA 20:26boi się odpowiedzialności, unika wysiłku i służenia innym
szuka Boga też w czasie postu, szczególnie przed podjęciem decyzji, przed ważnymi rozmowami i wiadomościami (ŁUKASZA 5:33)jest słaby duchowo, znudzony, niezdecydowany, bezsilny i zbyt słaby by się modlić

(Zauważ: 'Szczęście' dla Chrześcijanina nie oznacza zaspokajania przyjemności, nie jest również celem. Nie jest to uczucie powierzchowne - lecz głęboka wewnętrzna radość i pewność, która sprawia, że jest on wiarygodny, gdy głosi Słowo innym, którzy widzą, że jest człowiekiem "odkupionym". Może on również ocenić swój stan duchowy. Są jednakże w naszym życiu przejściowe duchowe susze, które wydają się nie mieć powodu lecz w rzeczywistości przemieniają nas z "Chrześcijan opierających się na emocjach" w "Chrześcijan zbudowanych na wierze".) 

Źródło "Der Auftrag"

Przetłumaczone z niemieckiego oryginału "Ein Glücklicher Christ... Ein Unglücklicher Christ...“