Siedem Praw Modlitwy

W naturze, wszystko działa według ściśle ustanowionych praw. Tak samo jest w swerze duchowej: Bóg działa według praw. Jak często bywamy bezsilni i wierzymy, że nasze modlitwy są bezużyteczne, kiedy nie otrzymujemy na nie odpowiedzi. Jakkolwiek, powodem jest to, że nie wypełniliśmy Bożych praw, które są warunkami w modlitwie.

Bóg Nie Wysłuchuje Nas Ślepo

W naturze wszystko odbywa się według stałych praw. Dotyczy to również obszaru duchowego: Bóg działa zgodnie z prawem. Jakże często, gdy nasze modlitwy nie zostają wysłuchane ogarnia nas zwątpienie i twierdzimy, że modlitwa jest bezskuteczna. Prawdziwym jednak powodem takiego stanu rzeczy jest to, że to my nie wypełniliśmy praw Bożych, które są warunkami modlitwy.

1. Prawo Czystego Serca

"Wejdźmy na nią ... oczyszczeni w sercach od złego sumienia..." (HEBRAJCZYKÓW 10:22). Bóg wymaga ode mnie czystego serca, to Jego pierwszy warunek. "Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał" (PSALM 66:18). Cóż za stwierdzenie!

W Izajasza 1:15, Bóg mówi: "Zakrywam moje oczy ... nie wysłucham was". Grzech w twoim sercu sprawi, że Bóg nie będzie Cię słuchał, a wszelka z Nim komunikacja zostanie urwana. Gdybym miał na swoim sumieniu grzechy, których nie wyznałem, moja modlitwa byłaby bezskuteczna. Jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że jest w moim życiu coś sprzecznego z wolą Boga, równie dobrze mógłbym od razu wstać z kolan.

Bóg powiedział Jozuemu: "Wstań ... Izrael zgrzeszył ... Dlatego ... nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół ... Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą" (JOZUEGO 7:10-12).

Pan nakazał Jozuemu, aby przestał się modlić. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie chce komunikować się z duszą, która żyje w grzechu. Oto niezbędne warunki odnowy społeczności z Bogiem, skrucha i oczyszczenie.
 

2. Prawo Przebaczającego Ducha

"A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu..." (MARKA 11:25). Musimy spełnić ten warunek, aby nasza modlitwa została wysłuchana.

 

Obawiam się, że duch nieprzebaczenia jest o wiele bardziej rozpowszechniony niż można by przypuszczać. Często zdarza się, że zaangażowani w pracę Pana ludzie na zewnątrz sprawiający wrażenie szczerych, w rzeczywistości na przykład nie przebaczyli komuś, kto źle wobec nich postąpił. Jeżeli nie jesteśmy gotowi wybaczyć, nasza modlitwa nie zostanie przez Boga przyjęta. Wagę ducha przebaczenia w sposób drastyczny podkreśla sam Pan w Marka: "Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych" (MARKA 11:26, MATEUSZA 6:15). Nie będę próbował wyjaśnić tych znaczących słów Pana. Jednakże w ich świetle badam swe własne serce, gorliwie modląc się, bym nigdy nie był winien tego strasznego grzechu, ani nie podlegał jego drastycznym konsekwencjom.

3. Prawo Właściwej Motywacji

"Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyśla jąc to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności" (JAKUBA 4:3).

 

Mogę przyjść do Boga i prosić Go o rzeczy, które są zupełnie właściwe: np. Mogę modlić się o to, by Ewangelia coraz bardziej się rozprzestrzeniała przyczyniając się do zbawienia dusz itd.; kiedy jednak kieruje mną chęć własnej przyjemności, korzyści materialnych czy też pragnienie uznania w oczach innych ludzi, nie będą wysłuchane.

Czy prosząc Boga o powodzenie w mojej służbie mogę z jednakową szczerością prosić o to samo dla mego brata? Czy mogę modlić się, by miał on jeszcze większe powodzenie w swojej służbie niż ja? Czy cieszę się gdy, Bóg wylewa Swego Ducha na innego brata lub siostrę, wielce ich używając? Czy cieszę się z tego tak samo, jak gdyby to Bóg używał mnie? Jeśli nie, to motywacja mej modlitwy jest zła.

Aby moja modlitwa była zwycięską modlitwą, zapewniającą odpowiedź, nie może być inspirowana pragnieniem osobistej przyjemności czy też powodzenia.

Byśmy mogli otrzymać odpowiedź musimy mieć w modlitwie właściwe nastawienie, prawidłową motywację. Oto jedyna właściwa motywacja naszej modlitwy: "Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg" (1 PIOTRA 4:11; 1 KORYNTIAN 10:31). Czy to jest moja motywacja?

4. Prawo Wiary

"Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania..." (JAKUBA 1:6). Weymouth tłumaczy: "Ale niech... nie ma wątpliwości". Wiara jest nieodzowna, jeśli chcemy otrzymać odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu" (HEBRAJCZYKÓW 11:6). Jeśli jednak jest wiara, Bóg czyni cuda.

W Ewangelii Marka nasz Pan dał modlącej się duszy zadziwiającą obietnicę: "...ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył... spełni mu się" (MARKA 11:23). Jak wielu z nas modliło się, żeby góry, które zagradzają drogę postępu Ewangelii zostały usunięte! Ale jak niewielu z nas widziało te góry wrzucone w morze? Dlaczego? Z powodu naszej niewiary.

5. Módl się Zgodnie z Wolą Bożą

"Jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas" (1 JANA 5:14). Od tego zależy wszystko. Najpierw musimy dowiedzieć się jaka jest wola Boga, a potem modlić się zgodnie z nią. Bez poznania woli Bożej posiadanie wiary, która przenosi góry jest czymś niemożliwym.

 

Paweł modlił się o Kolosan, aby "doszli do pełnego poznania woli jego" (KOLOSAN 1:9). Poznanie woli Boga wymaga osobistego kontaktu z Nim. W jaki sposób możemy poznać pragnienia naszych przyjaciół? Rozmawiając z nimi i często z nimi przebywając. Jak zatem poznamy wolę Boga? Poprzez pięciominutową modlitwę? Nie! Poprzez czekanie, czekanie, i czekanie przed Bogiem. Bożej woli nie poznamy w ciągu pięciu minut, może nawet nie w ciągu pięciu godzin, a może i nawet nie w ciągu pięciu dni. Musimy czekać przed Bogiem codziennie, ucząc się rozpoznawać Jego wolę na każdy kolejny dzień.

6. Modlitwa w Imieniu Jezusa

Jezus powiedział: "Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to" (JANA 14:14). Cóż to za obietnica!

 

Co to znaczy prosić w Imieniu Jezusa? To coś o wiele bardziej głębszego niż myślą niektórzy ludzie. Nie chodzi tu o zacytowanie formułki. Nie przyniesie ona rezultatu. Możemy ją wypowiedzieć, lecz i tak będzie ona bez znaczenia.

Co ona właściwie oznacza?

Pracownik, który idzie do banku, by pobrać pieniądze w imieniu swego pracodawcy przedstawia czek z jego nazwiskiem. Otrzymuje więc 1000 dolarów. Dlaczego? Czy dlatego, że kasjer znał owego pracownika? Nie! Pracownik ten nie mógłby otrzymać tych pieniędzy sam z siebie; jednakże, gdy prosi o nie w imieniu swego pracodawcy, otrzyma widniejącą na czeku sumę.

Prosić w Imieniu Jezusa, oznacza prosić o to czego pragnąłby Jezus. Wtedy Bóg nigdy nie powie nie: On nie może tego uczynić, ponieważ kocha Swojego Syna, gdy więc modlimy się w Imieniu Jezusa nasza modlitwa musi zostać wysłuchana, nawet gdyby miało to oznaczać przesunięcie góry.

7. Modlitwa w Duchu Świętym

"Módlcie się w Duchu Świętym" (JUDY 20) oto tajemnica każdej zwycięskiej modlitwy. Jeżeli nie prowadzi nas Duch Święty, nie jesteśmy w stanie prosić w wierze. Jedynie Duch Święty może dać nam wiarę; tylko On wie czego pragnie Jezus, tylko On jest jedynym, który może objawić wolę Boga.

 

W jaki sposób możemy modlić się w Duchu Świętym? Tajemnicę takiej modlitwy możemy odnaleźć w Galacjan 5:25: "Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy". Zanim będziemy mogli modlić się w Duchu Świętym, musimy nauczyć się jak chodzić w Duchu; tzn. jak żyć w ciągłej społeczności z Bogiem, codziennie, w każdej godzinie, czyli "w każdej chwili naszego życia".

Tylko wtedy gdy nauczymy się tak postępować, zawsze będziemy mogli modlić się z czystym sercem, w duchu przebaczenia, z prawidłową motywacją, bez powątpiewania, zgodnie z Bożą wolą oraz w Imieniu Jezusa. Wtedy i tylko wtedy otrzymamy odpowiedź na nasze modlitwy. Wówczas "stanie się". Będziemy wtedy mogli stawić wyzwanie każdej górze w Imieniu Pana Jezusa. Gdy będziemy postępować w
Duchu, nic, NIC, NIC nie będzie dla nas niemożliwe.

Panie, naucz nas modlić się!

A. Frank Evans

Źródło: "Redemption Tidings"