Sąd Boży Nad Tym Grzesznym Światem

Wszeteczeństwo - Cudzołóstwo - Rozwody - Kazirodztwo - Zboczenia - Sodomia - Lesbijstwo 

"Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę;..." RZYMIAN 1:18

Boży gniew ciąży nad tym nikczemnym pokoleniem.

On nadchodzi z chwałą i mocą, "W ogniu płomienistym, wymierzającym karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: ZATRACENIE WIECZNE, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego;..." 2 TESALONICZAN 1:8-9

Codziennie w różny sposób umierają ludzie bez żadnego widocznego powodu. Być może ostatnio twój przyjaciel czy krewny zginął w wypadku drogowym, lub też inaczej, co wydaje się być całkowitym przypadkiem. Ludzie oczywiście pytają, dlaczego Bóg wybiera właśnie te osoby, a nie inne i czy rzeczywiście życie jest tylko kwestią 'szczęśliwego trafu'. Nie jest to niczym nowym. W czasach Jezusa wieża upadła na kilku ludzi zabijając ich. Tu czytamy co powiedział Jezus:

"Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, LECZ JEŻELI SIĘ NIE UPAMIĘTACIE, WSZYSCY TAK SAMO POGINIECIE." ŁUKASZA 13:4-5

Jezus mówi, że ci 'nieszczęśliwcy' nie byli gorsi od całej reszty ludzi żyjących w tamtym czasie: ich śmierć była znakiem Bożego Sądu nad całym narodem. W przeciągu czterdziestu lat, jak przepowiedział Jezus, miliony Żydów zostało zamordowanych, a pozostałych wzięto do niewoli. Nadchodzi czas, gdy CAŁY ŚWIAT będzie sądzony: każdy wypadek drogowy, każda katastrofa jest OSTRZEŻENIEM OD BOGA skierownym ku temu pokoleniu i narodowi, mówiącym, że wszyscy zginą jeżeli się nie upamiętają i nie będą żałować za swe grzechy.

Dlaczego Bóg jest tak pełen gniewu na ten świat? Napisane jest..

"Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik (czy wszetecznik), albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. NIECHAJ WAS NIKT NIE ZWODZI próżnymi słowy, Z POWODU NICH BOWIEM spada gniew Boży na nieposłusznych synów". EFEZJAN 5:5-6

Bóg jest pełen gniewu, gdyż widzi wokoło WSZETECZEŃSTWO, NIECZYSTOŚĆ i POŻĄDLIWOŚĆ. Nikt, kto czyni te rzeczy nie ma żadnego prawa do dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym. KAŻDY MĘŻCZYZNA CZY TEŻ KOBIETA, KAŻDY CHŁOPIEC CZY DZIEWCZYNA, KTÓRZY MAJĄ STOSUNKI SEKSUALNE Z KIMŚ KTO NIE JEST ICH ŻONĄ LUB MĘŻEM SĄ WSZETECZNIKAMI. W 1 KORYNTIAN 6:9-10 Bóg znów mówi, że ŻADEN WSZETECZNIK NIE ODZIEDZICZY KRÓLESTWA BOŻEGO.

"Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału". 1 KORYNTIAN 6:18

Oto inne rzeczy, których BÓG szczególnie ZABRANIA:

CUDZOŁÓSTWO: Wszeteczeństwem jest gdy mężatka wiąże się z innym. Bóg mówi NIE BĘDZIESZ CUDZOŁOŻYŁ(2 MOJŻESZOWA 20:14). Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:20; 3 MOJŻESZOWA 20:10; 1 KORYNTIAN 6:9. Jezus mówi: "Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim".Nic dziwnego, że Jezus powróci aby ukarać ten nieczysty świat (MATEUSZA 5:28).

ROZWÓD: Bóg zamierzał, aby małżeństwo trwało przez całe życie. Jezus mówi: "Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza." (MATEUSZA 19:6). Również w 1 KORYNTIAN 7:11: "niech też mąż z żoną się nie rozwodzi." To nikczemne pokolenie szydzi z Bożego nakazu. ROZWÓD POZWOLONY JEST JEDYNIE W PRZYPADKU ZDRADY MAŁŻEŃSKIEJ. MATEUSZA 5:32 i ŁUKASZA 16:18 (Słowa Jezusa).

KAZIRODZTWO: Jakikolwiek seks pomiędzy bliskimi krewnymi, włączając w to inne osoby z rodziny itd. Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:1-16

ZOOFILIA: Jakiekolwiek stosunki seksualne mężczyzny czy też kobiety ze zwierzęciem są OBRZYDLIWOŚCIĄ dla Boga.Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:23-25 3 MOJŻESZOWA 20:15-16.

SODOMIA: Jakiekolwiek stosunki seksualne między dwoma mężczyznami także są OBRZYDLIWOŚCIĄ.
Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:22 3 MOJŻESZOWA 20:13.

 LESBIJSTWO: Tak samo każda kobieta, która czyni to, "co jest przeciwne naturze" (RZYMIAN 1:26).

SPRAWDŹ WSZYSTKIE TE WERSETY W SWEJ BIBLII I UPEWNIJ SIĘ JAK BÓG CIEBIE WIDZI.

Wiemy, że mądrzy ludzie tego świata mają teorie zezwalające na wszystkie te rzeczy. Bóg mówi: "NIECHAJ WAS NIKT NIE ZWODZI PRÓŻNYMI SŁOWY Z POWODU NICH BOWIEM SPADA GNIEW BOŻY na nieposłusznych synów." (EFEZJAN 5:6).

"Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zmieniały przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią." RZYMIAN 1:22-32

"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego NIE odziedziczą? NIE ŁUDŹCIE SIĘ! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą".1 KORYNTIAN 6:9-10

Nie pozwól, aby ktokolwiek ci mówił, że żyjąc w grzechu możesz uniknąć sądu Bożego.

Miasto Sodoma, dane jest nam za przykład: "Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się ROZPUŚCIE i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, STANOWIĄ PRZYKŁAD KARY OGNIA WIECZNEGO ZA TO". JUDY 7

W EZECHIELA 16:49-50 powiedziane jest, co było złego w Sodomie:

"Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i POPEŁNIAŁY OBRZYDLIWOŚCI przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś."

Mieszkańcy Sodomy i sąsiadujących z nią miast, byli PYSZNI, żyli w DOSTATKU i BEZTROSCE: rezultatem tego były seksualne obrzydliwości - zobacz 1 MOJŻESZOWA 19:1-13.

Jaki był sąd Boga nad nimi?

"Wtedy PAN spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam PAN z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi." 1 MOJŻESZOWA 19:24-25

Wszędzie wokoło nas widzimy te same rzeczy, które Bóg widział w Sodomie. Jej zniszczenie stanowi dla nas ostrzeżenie - Jezus mówi, że tuż przed Jego powrotem świat będzie taki, jaki w dniach Sodomy i Gomory (ŁUKASZA 17:28-30). BĄDŹ TEGO ŚWIADOMY. Całą ziemię czeka zniszczenie przez ogień (2 PIOTRA 3:7).

"Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników (wszeteczników) bowiem i cudzołożników SĄDZIĆ BĘDZIE BÓG." HEBRAJCZYKÓW 13:4

* * * * *

Nie może być kompromisu względem Słowa Bożego - Jezus powiedział:

"Niebo i ziemia przeminą, ale SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ." MARKA 13:31

Również w JANA 12:48 "Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: SŁOWO, KTÓRE GŁOSIŁEM, SĄDZIĆ GO BĘDZIE W DNIU OSTATECZNYM." (Są to Słowa Jezusa.)

"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr do nich: UPAMIĘTAJCIE SIĘ I NIECHAJ SIĘ KAŻDY Z WAS DA OCHRZCIĆ W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW WASZYCH, A OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO." DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-38

To jest wzór zbawienia, który ustanowił Bóg, aby wszyscy byli mu posłuszni.

CZY TY ZOSTAŁEŚ PORUSZONY DO GŁĘBI PRZEZ SŁOWO BOGA?

"Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, TERAZ JEDNAK WZYWA WSZĘDZIE WSZYSTKICH LUDZI, ABY SIĘ UPAMIĘTALI." DZIEJE APOSTOLSKIE 17:30

JEST JUŻ PÓŹNO, ZBLIŻA SIĘ KONIEC WIEKU - ZWRÓĆ SIĘ DO BOGA I BĄDŹ ZBAWIONY!