'Oszczercy' - Mówiący Źle o Innych

W Nowym Testamencie istnieją dwa słowa o znaczeniu 'oszczerca, potwarca'. Najbardziej popularne jest słowo 'kategeros', składające się ze słowa 'kata' - oznaczajacego: nizej; nisko - i 'agerio' - oznaczającego: gromadzić się. W kontekście te dwa słowa oznaczają: "być przeciwko komuś we wspólnocie" lub "przypisywać komuś coś we wspólnocie".

Innym słowem jest 'diabolos', które składa się z 'dia' - co oznacza: przez - i 'ballo' - oznaczającego: rzucać). Z tych słów składa się wyrażenie: "ranić lub krzywdzić ludzi przez rzucanie na nich oszczerstw". W 1 TYMOTEUSZA 3:11 to słowo tłumaczone jest jako: "obgadujacy, oszczerca". Za każdym razem, gdy Nowy Testament opisuje szatana, używa dokładnie tego słowa, łatwo można zauważyć powiązanie! Oryginalnie słowo "oszczerca" oznacza: "przypisywać lub mówić źle o kimś we wspólnocie".

Opierać się złu

1 PIOTRA 5:9 uczy nas, że musimy "przeciwstawić się, mocni w wierze" i że wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego (RZYMIAN 10:17). Każdy we wspólnocie może słuchać Słowa Bożego rozmawiając ze swoimi braćmi i siostrami. Dlatego słuchanie o błędach innych ludzi nie przyciągnie naszej uwagi do zwycięstw w Słowie Bożym. Musimy nie tylko rozpoznawać zwyciestwa w Słowie Bożym, ale także odnieść je do naszego życia przez Krew Jezusa Chrystusa oraz przez trzymanie się dobrego świadectwa wiary. Większość ludzi nie robi tego wyłącznie dla chwały Bogu, ale również ponieważ po prostu nienawidzą cierpienia marności życia pod wladzą szatana.

Jakkolwiek istnieje także inny aspekt działalności szatana, którego nie da się łatwo rozpoznać i co za tym idzie, uniknąć. Ten aspekt ma ogromny wpływ na rozwój duchowej siły wspólnoty i procesu wzrostu w całej wspólnocie.

Dotyczy to sposobu wyrażania się chrześcijan i używania przez nich krytycznych lub oszczerczych słów (JAKUBA 3:5-10). Powoduje to podziały wśród chrześcijan, którzy jeżeli pozostaliby w jedności w wierze, byliby w stanie przeciwstawić się dużo groźniejszym, duchowym atakom wroga. Co jest jeszcze gorsze to tworzenie negatywnego i niszczącego obrazu wspólnoty, która reprezentuje nasz własny system pomocy i wsparcia.

Jezus opisał ten krytycyzm i oskarżenia jako "próżne i zmarnowane słowa" (np. słowa, które nie zostaly użyte po to, by w miłości i łasce służyć słuchaczowi) i powiedział, że ludzie zdadzą sprawę z każdego próżnie wypowiedzianego słowa w Dniu Sądu! MATEUSZA 12:34-37 wskazuje na fakt, że te słowa pochodzą z serca szatana, a my jesteśmy usprawiedliwieni przez słowa, które wypowiadamy lub przez nie przeklęci.

UŻYCIE TYCH SŁÓW JEST TAK GROŹNE JAK POPEŁNIANIE 'MNIEJSZYCH' GRZECHÓW!

JEZUS SŁUCHA WSZYSTKIEGO I ŻĄDA ROZLICZENIA SIĘ Z TEGO!

Nie bądź sługą szatana

W oryginale tytuł szatana oznacza "oszczerca". W OBJAWIENIU 12:10 przedstawiony jest jako oszczerca braci, a JOB 1:9-11 dowodzi, że jest nim w rzeczywistości. Oszczerstwa we wspólnocie, czy to pochodzące od jednostek, czy od samej wspólnoty, są pracą szatana, do której może użyć bezmyślnych i nie duchowych chrześcijan. Posłuszeństwo w stosunku do nauki Jezusa pomoże uniknąć krytycyzmu i oszczerstw.

On uczy nas, abyśmy prywatnie rozwiązywali nasze nieporozumienia - "upomnij go sam na sam" - MATEUSZA 18:15.

Mamy sobie także nawzajem przebaczać, nawet 490 razy jeżeli potrzeba (MATEUSZA 18:22). Musimy to robić, by trzymać oszczercze wpływy szatana z dala od wspólnoty.

Paweł wyjaśnia, że przebaczająca, wzmacniająca i podnosząca na duchu miłość wśród braci jest niezwykle ważna dla wspólnoty (2 KORYNTIAN 2:8-11).

Każdy wierzący we wspólnocie powinien uważać, aby nie wnosić żadnych oszczerstw przeciwko Bożej wspólnocie lub jednostce oraz nie dawać posłuchu żadnym takim oszczerstwom. Jeżeli to robi, to mówi to, co szatan chce słyszeć lub słucha tego, co szatan chce mu powiedzieć; zamiast mówić i słuchać słów Jezusa Chrystusa, które podnoszą na duchu, pocieszają i wzmacniają.

1 PIOTRA 4:11 wyjaśnia, "Jeżeli ktokolwiek mówi, niech mówi jako wyrocznia Boża..." GALACJAN 3:5 pokazuje, że służba w Duchu Świętym i czynienie cudów pośród nas jest rezultatem słuchania w wierze.

Przetłumaczone z j.niemieckiego: "Verleumder: Schlechte Dinge über andere sprechen".