Nadchodzący Powrót w Pełni Chwały Króla Jezusa Chrystusa

Boże Słowo, zapewnia, że Jezus powróci. To są własne słowa Jezusa:

"Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego". MATEUSZA 16:27

Jezus nie przyjdzie już jako dziecię w żłobie - tym razem nadejdzie z całą chwałą Bożą jako KRÓL i SĘDZIA

"O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto PRZYSZEDŁ PAN z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za ich wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy". JUDY 14,15

Znaczy to, że jeżeli dożyjesz Jego powrotu, BĘDZIESZ stał przed Nim i On będzie nad tobą panował (OBJAWIENIE 19:15). Z tego powodu powrót Jezusa nie będzie mile przyjęty przez większość ludzi na ziemi:  

"I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą". MATEUSZA 24:30    

"Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadały nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen". OBJAWIENIE 1:7            

"...gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego". 2 TESALONICZAN 1:7-9

Jezus wróci, aby PRZYNIEŚĆ GNIEW BOŻY NA TO NIKCZEMNE POKOLENIE:

"Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił". RZYMIAN 1:18-19

Pismo idzie dalej ukazując rzeczy, za które Bóg jest pełen gniewu na ten świat - wszeteczeństwo, bałwochwalstwo i duma, które widzimy wszędzie wokoło w tym pokoleniu.

"Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów". EFEZJAN 5:6

Tu jest kolejny opis naszych czasów, podany setki lat temu w Bożym Słowie:  

"A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, MIŁUJĄCY WIĘCEJ ROZKOSZE NIŻ BOGA". 2 TYMOTEUSZA 3:1-4

To jest droga, którą idzie świat w naszych czasach: ludzie żyją wszędzie bez bojaźni Bożej i bez miłości dla bliźnich. Bóg w Swym Słowie ostrzega ciebie, że Jezus powróci - i cała ziemia, oprócz tych, którzy szukają Boga będzie nieprzygotowana. Sąd Boga spadnie na ten świat NAGLE, bez ostrzeżenia, tak jak potop za czasów Noego, czy też ogniste zniszczenie Sodomy i Gomory. Ludzie będą zajęci swymi własnymi sprawami tak jak zwykle, gdy w JEDNEJ CHWILI będzie ZA PÓŹNO, aby mogli uczynić pokutę i zwrócić się do Boga: przegapią życie wieczne!

"A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi". ŁUKASZA 17:26-30

Dzień ostateczny jest wyznaczony przez cały czas: może on nastąpić za wiele lat, a może być też jutro. Nikt oprócz Boga tego nie wie, nawet Jezus:                

"Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec". MARKA 13:32

Znaczy to, że do ostatniej chwili nie możesz lekceważyć swego zbawienia, gdyż nie znasz dnia, ani godziny - nie wiesz nawet, czy wcześniej nie umrzesz. Są teraz znaki na ziemi, które ostrzegają nas przed powrotem Jezusa:  

"I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy (w hebrajskim 'drzewa palmowe') dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień PANA". JOELA 3:3-4

Minęło niewiele ponad pięćdziesiąt lat odkąd pierwsze chmury dymu w formie 'grzyba', czy też 'drzewa palmowego' pojawiły się na ziemi. Od tamtego czasu, cały świat stoi na krawędzi katastrofy: w każdej chwili cała ludzkość naszej planety może zostać unicestwiona. Oto parę innych pism mówiących o tym co się wydarzy, w ten czy inny sposób:

"Bo oto nadchodzi dzień, który PALI JAK PIEC. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, STANĄ SIĘ CIERNIEM..." MALACHIASZA 3:19

"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a ŻYWIOŁY ROZPALONE STOPNIEJĄ, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną". 2 PIOTRA 3:10

"Zabitych przez PANA będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli". JEREMIASZA 25:33

"A taka będzie plaga, jaką PAN dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach". ZACHARIASZA 14:12

"Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak że upadnie i już nie powstanie." IZAJASZA 24:20

Ludzie zawsze chcą wiedzieć dokładniej, kiedy nadejdzie koniec i często zdarza się, że ktoś utrzymuje, że zna ten czas, jednakże KAŻDE TAKIE TWIERDZENIE JEST FAŁSZYWE i ZWODNICZE. To mówi Jezus:       

"Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem; i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" ŁUKASZA 21:7-8

Będą wojny i głód, rzeczy które zawsze były pośród ludzi:        

"Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści". MATEUSZA 24:6-8

Żadna z tych rzeczy sama w sobie nie wskazuje, że koniec jest już blisko: jednakże Jezus zapewnia nas, że wzór ten będzie się stawał CORAZ GORSZY, aż do momentu gdy cały świat będzie ROZPACZAŁ.

"Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni". MATEUSZA 24:21-22

"I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi LĘK BEZRADNYCH narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się... Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże." ŁUKASZA 21:25-26,31

Gdy ten dzień nadejdzie, dla większości świata będzie już ZA PÓŹNO, by mogli ujrzeć swe zbawienie. Nie daj się oszukać myśleniem, że będziesz miał jeszcze czas na pokutę:

"Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie, na nich NAGŁA ZAGŁADA, jak bóle na kobietę brzemienną i NIE UMKNĄ". 1 TESALONICZAN 5:2-3

"I WY BĄDŹCIE GOTOWI, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie". ŁUKASZA 12:40

Jedynym sposobem w jaki ty możesz przygotować się na ten dzień jest UCZYNIENIE POKUTY, BYCIE OCHRZCZONYM i wołanie do Boga, aby dał ci DAR DUCHA ŚWIĘTEGO (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38). Jeżeli to uczynisz, Bóg da ci życie wieczne. W innym razie STRACISZ swe życie w tym dniu i będziesz sądzony przez Jezusa Chrystusa. Bóg daje ci osobiste zapewnienie, że jest to prawdą przez fakt, że Jezus żyje również dzisiaj:

"Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych". DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31

"Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują". HEBRAJCZYKÓW 9:28

"Przeto UPAMIĘTAJCIE i NAWRÓĆCIE SIĘ, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody..." DZIEJE APOSTOLSKIE 3:19-20