Modlitewny Przewodnik

Wizyta w Yoido Kościele Pełnej Ewangelii w Seulu, w Korei - największym Chrześcijańskim Kościele na świecie z 700.000 napełnionych duchem osób, była dla Günthera i dla mnie czymś więcej niż tylko "otwarciem oczu". Byliśmy głęboko poruszeni sposobem modlitwy tych braci oraz sposobem uzyskiwania na nią odpowiedzi. Patrząc na takie wersety jak: MARKA 11:22-25, można powiedzieć, że ci koreańscy Chrześcijanie nie wahają się wypełniać tego, co zostało tu stwierdzone, przez Naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa!

Niewiara znika jeżeli skoncentrujemy modlitwę i wiarę na tym, że o cokolwiek poprosimy Boga w Imieniu Jezusa, spełni się! Nie możemy wątpić w Słowo Boga, z pełnym mocy namaszczeniem dotarło to również do mnie i Günthera. Następującymi radami i wskazówkami, których sami "nauczyliśmy się i zauważyliśmy" w Kościele w Korei, chcielibyśmy "pomóc" naszym europejskim braciom w ich życiu modlitewnym przed Bogiem. Ponad 60.000 osób zostało nawróconych tego roku... i statystyka pokazuje, że ponad 70% WSZYSTKICH próśb, o które modlą się nasi koreańscy bracia zostaje wysłuchanych przez Boga! Bóg odpowie wszystkim, którzy przychodzą do Niego w pokorze i posłuszeństwie!


Módl się w ten sposób

Modlitwa jest "trudna", gdyż nie jest to konwersacja z drugą osobą, jest to audiencja u Wszechmocnego Boga.

1) - ZACZNIJ OD WYCHWALANIA BOGA:

"Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały" (PSALM 100:4). On stworzył wszystko; dał nam Zbawienie; otoczył nas pełną miłości troską. Bóg z radością mieszka w chwale swego ludu: "...przebywasz w chwałach Izraela" (PSALM 22:4). W S.T. Najwyższy Kapłan palił wonne kadzidła 24 godziny dziennie.

2) - ŻAŁUJ ZA SWE GRZECHY:

Sprawdź swe serce w obecności Pana i żałuj za grzechy. "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastepów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego." (IZAJASZA 6:3).

Musi zniknąć brak wiary i posłuszeństwa. "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże". (PSALM 51:19, 1 JANA 1:9 i IZAJASZA 1:18). Odpokutowawszy za swe grzechy, możemy przyjść odważnie przed Tron Łaski.

3) - PRZEDSTAW BOGU SWE PROŚBY:

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą..." MATEUSZA 7:7-11

Gdy przychodzisz do Boga z prośbą, musisz przyjść do Niego z gorliwym pragnieniem. Biblia opisuje jak Jezus modlił sie w Getsemane, "I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię" (ŁUKASZA 22:44). Jeżeli Syn Boga modlił się tak gorliwie, o ileż goręcej my powinniśmy się modlić?! Jezus uczy nas konieczności nieustającej modlitwy poprzez przypowieść o wdowie (ŁUKASZA 18:1-8). Musimy modlić się zgodnie z Wolą Boga (JAKUBA 4:3).

4) - WYRAŹ SWĄ WDZIĘCZNOŚĆ:

"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie." FILIPIAN 4:6,7

Wszystkie wspaniałe cuda w Chrześcijaństwie, przekraczające nasze wyobrażenie, są rezultatem gorliwej modlitwy. Jeżeli nauczysz się tego sekretu porządku modlitwy, możesz doświadczyć właściwego porządku Bożego błogosławieństwa: prowadzenia duchowego, dobrego zdrowia i powodzenia we wszystkim (3 JANA 2).


Pastor David Yonggi Cho nauczał podczas seminarium o "Życiu Modlitewnym"; radząc jak powinniśmy spędzić czas modlitwy przed Bogiem. Większość amerykańskich pastorów spędza maximum 5 minut dziennie na modlitwie... Cho nauczał pokazując jak on "zaplanował swój czas modlitwy", aby mieć cel i kierunek, modląc się i składając swe prośby przed Bogiem.

Poniżej są notatki i rady zaczerpnięte z tego seminarium:

 • Bóg stworzył nas, abyśmy Mu służyli oraz byśmy mieli z Nim społeczność.
 • Mamy się modlić, wychwalać Go i czcić.
 • Brak modlitwy = brak mocy!
 • Musimy planować naszą modlitwę - toczymy duchową walkę!!

Różne rodzaje modlitwy

1) - MODLITWA BEZ PRZYGOTOWANIA: (Modlitwa na pewien temat)

Dotyczy ona naszych potrzeb. Przedstawienie Bogu wszystkich próśb trwa długo. W modlitwie tego typu prosisz Pana o swoje potrzeby; pragnienia i rzeczy dotyczące dnia codziennego.

2) - MODLITWA PODPORZĄDKOWANA:

"Boże, Ty jesteś moim Stworzycielem"! "Masz całkowitą zwierzchnią władzę nad wszystkim co dobre i złe w moim życiu... Ja nie mam takiej władzy, aby decydować o czymkolwiek co ma coś wspólnego z moim życiem" - tylko Bóg może podejmować decyzje i kierować moimi krokami! Pomyśl o Najwyższej Władzy Wszechmogącego Boga, Który jest naszym Ojcem... nie wiemy co jest dla nas "dobre, a co złe" - (pomyśl o drzewie poznania dobra i zła - 1 MOJŻESZOWA 2:17; i decyzję jak pokierować swym życiem pozostaw Bogu!). "Nie wiem co jest dobre, a co złe - będę po prostu podążał za Tobą!"

3) - BÓG JEST PASTERZEM:

Ja jestem owcą. Bóg mnie ochrania; kształtuje... Nie mogę wyprzedzać Boga. To Bóg musi prowadzić moje życie! Cho dał przykład jak musiał czekać przed Bogiem w związku z założeniem wydawnictwa swojej gazety i trudnościami z tym związanymi... lecz jego zadaniem nie było "wyprzedzanie" prowadzenia Pana - gdyż Bóg troszczy się o każdą twą potrzebę! Pasterz prowadzi nas na "zielone pastwiska" i sprawia, że możemy jeść i zostać napełnieni oraz otrzymać spełnienie naszych potrzeb dla Jego pracy. Nie musimy walczyć, by czynić Pracę Boga - gdyż On jest odpowiedzialny za wszystko, czego potrzebujemy!

4) - TY JESTEŚ KRZEWEM WINNYM:

Ja jestem latoroślą. Działanie należy do Boga! Muszę się poddać... jestem naczyniem. NIE pozwól mi działać (robić czegokolwiek) dopóki Ty, Panie nie spełnisz zaistniałych potrzeb! Nie możemy nic czynić w swojej własnej mocy!

5) - BÓG JEST MĘŻEM:

Ja jestem "żoną". Mąż kocha swą żonę i musi pracować! Bóg wykona wszelką pracę. Bóg zapewnia wszystko; daje nam dobre rzeczy... miłością męża jest "praca" (tak samo jak cielesnych mężów). Żona ma być tylko posłuszna! Bóg okazuje Swą miłość poprzez dary; ofiary. Bóg dał Swego Syna! Nasza rola jest pasywna - mamy być po prostu POSŁUSZNI! ... Dlatego właśnie jest to MODLITWA PODPORZĄDKOWANA! Bóg jest Zwierzchnikiem, a my sługami!! Módl się; Ufaj i bądź Posłuszny! - mamy czekać przed obliczem Boga! Bóg działa = my otrzymujemy! Nie wyprzedzaj Boga - On nas kocha - my mamy być posłuszni! Bóg = Prowadzenie = my idziemy za Nim!

6) - PONAWIANA MODLITWA:

Modlitwa raz przedłożona Panu nigdy się nie kończy. Dotyczy ona wszystkiego... (a) - zaczynamy ją zwykle od siebie = modląc się o swe potrzeby; wyznając swe grzechy; (b) - potem prosimy Boga o pomoc w różnych sprawach... (c) - modlimy się o swą rodzinę... (d) - za krewnych... (e) - sąsiadów i przyjaciół... (f) - o cały naród i polityków... (g) - o światową misję - głoszenie Słowa Bożego we wszystkich Grupach Domowych i Wspólnotach... (h) - Modlimy się o własną Grupę Domową/Kościół i jego projekty... itd. itd.

7) - MODLITWA PRZYBYTKU:

Jeżeli chodzi o tę modlitwę bardzo wskazane jest, by wiedzieć jak wyglądał Przybytek w II Księdze Mojżeszowej Rozdział 25; 26 i 27! Pastor Cho modlił się właśnie tą "Modlitwą Przybytku" każdego ranka, a wieczorem "Modlitwą Pańską". - Uwielbiając Boga poprzez twoje Ciało, które jest Świątynią Ducha Świętego. (zobacz 1 KORYNTIAN 6:19).

 1. Uwielbiasz Boga najpierw u Ołtarza z Brązu = Krzyż Jezusa Chrystusa = Drogocenna Krew! To ma bardzo głębokie znaczenie i jest wzruszające. Mówisz Bogu o Krwi Jezusa - wróg nie ma żadnej mocy! = "Jestem błogosławioną osobą!"
 2. Teraz "wchodzisz do Przybytku"... musisz żyć sprawiedliwie - Bóg mnie oczyści... uczyni mnie pełnym prawdy i całkowicie wiernym. Wymagane jest tutaj prowadzenie świętego życia zarówno publicznego jak i prywatnego! = to daje Bożą Moc!
 3. Teraz jesteś przy "Kadzi"... Bóg czyni nas przebaczającymi i kochającymi. Łatwo jest przebaczać lecz trudniej kochać! Musimy stać się łagodnymi i pokornymi! Nie bądź zbyt ostry = bądź czuły i łagodny! Wyzwól mnie z pożądliwości itd. Tutaj właśnie modlisz się, by "być obmytym" poprzez Boże Słowo! = "Kadź" = z francuskiego "obmyć".
 4. Następnie wkraczasz do "Głównego Sanktuarium"... Świece = Światło Ducha Świętego... miej tylko Boże Światło = Złoty Lichtarz... bez Ducha Świętego nie ma płonącego Światła! = nie ma namaszczenia! Musimy tutaj budować swój obraz w Chrystusie - ten, kto potępia siebie samego i nie ma dla siebie szacunku wynikającego z objawienia tego, kim jest w Chrystusie, niszczy samego siebie i zamienia się w zwierzę! Bóg jest naszą Mocą; naszą Wiedzą - jesteśmy wyposażeni przez Boga we wszystko... nieważne jak nasza pozycja wygląda w oczach świata, czy też jak przedstawiają się cielesne okoliczności - np. urodzony w biednej rodzinie lub z nieprawego łoża; itd., itd. ... Bóg jest naszym wzorem (2 KORYNTIAN 3:18) a Duch Święty pomaga na wszelkie sposoby!
 5. Następnie podchodzisz do Stołu, gdzie leżą Chleby Pokładne = To jest Słowo - kochaj je; zabierz je dla ginącego świata. Jedz to Słowo!! (MATEUSZA 4:4).
 6. Potem podchodzisz do Ołtarza = Chwal Boga; Stworzyciela; Wszechmocnego Boga.
 7. Następnie zbliżasz się do obecności Świętego nad Świętymi = Poprzez Jezusa = Arkę Przymierza = Przebaczenie; miłość; świętość i sprawiedliwość. Bóg nie może zaprzeczyć Swemu Przymierzu poprzez Jezusa!!

Jest jeden warunek = Wierz i bądź posłuszny!

Cho wyznał, iż taka "Modlitwa" zabiera mu minimum godzinę!

Podsumowanie. To wszystko wskazuje na potrzebę zaplanowanej i uważnej modlitwy! (Wkrótce przekonasz się, że potrzeba ci na nią więcej niż godzinę!)

Headquarters, Październik 1992

Notatki z kazania Davida Cho "Modlitwa"; Korea, Październik 1982