Módl się w ten Sposób

David Y. Cho

Niektórzy ludzie myślą, że bardzo prosto jest się modlić, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Modlitwa jest trudna, gdyż nie jest to rozmowa z drugą osobą, lecz audiencja u Wszechmocnego Boga. Wszyscy chrześcijanie mają przywilej wolnego dostępu do Bożej obecności przez modlitwę. Nawet uczniowie Jezusa prosili Go, by nauczył ich jak mają się modlić.

Modlitwa jest podstawą życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin mający efektywne życie modlitewne jest silnym chrześcijaninem. Jego wiara ma życie i moc. Chciałbym podzielić się z wami tajemnicą efektywnego życia modlitewnego.

1 - ZACZNIJ OD WYCHWALA-NIA BOGA:

Pismo Święte wyznacza drogę : "Wejdźcie w bramy jego z dziękczy-nieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały..." (PSALM 100:4). Musimy wyrazić naszą wdzięczność i oddać chwałę Bogu, który stworzył wszechświat i wszystko co się w nim znajduje. Następnie musimy wychwalać Boga za zbawienie, które nam zapewnił. Żyjemy pośród grzechu, lecz Bóg posłał Swego jedynego Syna na świat, aby umarł za nas na krzyżu. Jego Krew została przelana, Jego ciało zostało przybite, aby wyzwolić nas z kajdan grzechu. Musimy z całego serca dziękować Mu za to, że zabrał nasze grzechy i wyzwolił nas!

Ponadto, musimy chwalić naszego Niebieskiego Ojca za Jego pełną miłości troskę. Musimy wielbić Go za Jego łaskę i czułość. Musimy wielbić Go i czcić, dziękować za Jego dobroć i miłość, gdy zginamy przed Nim kolana.

Wspaniała modlitwa jest modlitwą chwały. Dawid wyznał, że Bóg jest Świętym Bogiem, "Przebywasz w chwałach Izraela" (PSALM 22:3). Bóg mieszka w naszych chwałach i raduje się z nich. Byśmy mogli doświadczyć obecności naszego Ojca w Niebie musimy zacząć naszą modlitwę od uwielbiania Go.

Gdy chwalimy Go za Jego wspaniałe dzieło stworzenia, za Jego pełne miłości wykupienie i za Jego łaskę bycia naszym Ojcem, Bóg mieszka z nami troszcząc się o naszego ducha, duszę i ciało.

Gdy Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia w Filipii nie rozpaczali lecz modlili się i wielbili Boga całą noc. Nastąpiło trzęsienie ziemi, drzwi więzienia zostały otwarte, a kajdany opadły z nich. Chwała ma wspaniałą moc!!

Bóg dał nam pokój umysłu, nadzieję i radość. Bóg daje nam zwycięstwo w tym życiu. Jak wdzięczni powinniśmy być Mu za to, że pozwolił nam rozładować przed Sobą cały nasz ciężar poprzez modlitwę! Jak moglibyśmy przejść przez życiowe sztormy gdyby nie pomoc Boga?

W okresie Starego Testamentu najwyższy kapłan palił słodkie kadzidło przez 24 godziny na dobę, by mogło napełnić ono całą świątynię. To słodkie kadzidło symbolizuje modlitwy świętych. Biblia mówi, "I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga." (OBJAWIENIE 8:4).

Modlitwy w formie uwielbienia są słodką ofiarą składaną przed Panem. Bóg przyjmuje naszą modlitwę chwały i błogosławi te osoby i kościoły, które wznoszą do Niego hymny uwielbienia.

2 - POKUTUJ ZA SWOJE GRZECHY:

Gdy uwielbiłeś Boga, przejdź do następnego kroku, jakim jest pokuta. Sprawdź siebie samego w obecności Pana i żałuj za swe grzechy. W księdze Izajasza, rozdziale 6, wersecie 5, opisana jest wspaniała pokuta. Po śmierci Króla Uzjasza cała ziemia Izraela przepełniona była smutkiem i rozpaczą. Prorok Izajasz także martwił się i modlił się w smutku do Boga. W tym czasie miał on wizję Pana nad panami siedzą-cego na Swym tronie. Tren Jego szaty wypełniał świątynię, a świątynia była pełna dymu. Izajasz zobaczył aniołów głośno woła-jących, "Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego." (Werset 3) Izajasz popatrzył na swój wlasny wygląd i płacząc, mówił, "Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moj eoczy widziały Króla, Pana Zastępów." (IZAJASZA 6:5).

Jeżeli osoba chce przyjść do Tronu Łaski, musi najpierw usunąć nieposłuszeństwo i niewiarę poprzez pokutę. Nie ma znaczenia jak rozpaczliwie chcielibyśmy się tam dostać, bezużyteczne jest wołanie do Boga, jeżeli nie uczyniliśmy pokuty za swe grzechy. Biblia jasno mówi, "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże." (PSALM 51:19). Bóg szuka tych, których serca są skruszone i zbolałe.

Bóg raduje się jeżeli ktoś żałuje za swe grzechy. Biblia mówi, "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." (1 JANA 1:9). Bóg także powiedział, "... choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna." (IZAJASZA 1:18).

Osoba, która uczyniła pokutę za swe grzechy, obmyta krwią Baranka może przyjść do Tronu Łaski. Diabeł już nie oskarża jej więcej za grzechy, które popełniła. Musimy wiedzieć że grzechy oddzielają człowieka od Boga; gdy się więc modlimy, musimy żałować za grzechy i usunąć tę przeszkodę, abyśmy mogli uzys-kać radosny dostęp do Tronu Łaski, jako sprawiedliwi.

3 - WYJAW BOGU SWE PROŚBY:

Niektórzy z was mogą mówić, "Bóg zna wszystkie nasze potrzeby i błogosławi nas nawet jeżeli nie mówimy Mu o tym w modlitwie," ale to nie tak. Biblia mówi, "Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?" (MATEUSZA 7:7-11).

Nasz Pan Jezus daje dobre rzeczy tym, którzy go o to proszą. Wielu chrześcijan pragnie otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli osoba naprawdę chce być napełniona Duchem Świętym, musi pragnącym sercem gorliwie tego szukać i w pokorze prosić o to Boga. Gdy przychodzisz do Boga z prośbą, musisz przyjść do Niego z gorliwym pragnieniem. Jeden z powodów, dla którego chrześci-janie nie otrzymują odpowiedzi na swe modlitwy to brak ofiarowania Bogu modlitw 'życia i śmierci'.

Biblia wyraźnie opisuje jak Jezus modlił się w Gestemani: "I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię." (ŁUKASZA 22:44). Jeżeli Syn Boga modlił się tak gorliwie to o ile bardziej żarliwie my powinniśmy się modlić? Jak możemy modlić się angażując tylko połowę swego serca?

Nie możemy się poddawać, gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na modlitwę raz, czy dwa. Jezus uczył nas o konieczności nieustającej modlitwy poprzez przypowieść o wdowie (zobacz ŁUKASZA 18:1-8).

Innym ważnym punktem jest to, że musimy modlić się zgodnie z Bożą wolą. Gdy modlisz się pragnąc zaspokoić swe cielesne pożądli-wości, taka modlitwa nigdy nie będzie przez Boga wysłuchana. Biblia jasno ostrzega przed taką modlitwą mówiąc,"Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności" (JAKUBA 4:3).

Ważne jest, abyśmy modlili się zgodnie z Bożą wolą i gorliwością serca. Jeżeli osoba modli się z żarliwością i entuzjazmem, drzwi Nieba będą się musiały przed nią otworzyć.

4 - WYRAŹ SWOJĄ WDZIĘCZNOŚĆ:

Biblia ostrzega nas "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczy-nieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie." (FILIPIAN 4:6,7). Gdy się modlimy, musimy modlić się do tej pory, aż pokój Boży przejmie kontrolę nad naszymi sercami i myślami. Gdy otrzymujemy odpowiedzi na nasze prośby mamy pewność w sercu, że Bóg wysłuchał naszych modlitw. Jako dowód daje On nam pokój i radość. Nie ma już strachu, niepokoju, obawy, wtedy musimy zacząć dziękować Temu, który odpowiedział na nasze modlitwy.

Gdy jesteśmy w Bożej obecności musimy wiedzieć jak się modlić. Musimy znać zasady na których opiera się audiencja u Pana, naszego Wszechmogącego Boga.

Wszyscy ludzie wiary byli gigantami modlitwy. Modlitwa przynosi cuda. Wszystkie wspa-niałe cuda chrześcijaństwa, czasami poza naszą wyobraźnią, są rezultatem żarliwej modlitwy. Nigdy nie przestanę podkreślać potrzeby gorliwej modlitwy.

Jeżeli nauczysz się tego sekretu porządku modlitwy, możesz być w stanie doświadczyć właściwego porządku Bożych błogosła-wieństw: pomyślności twego ducha, błogosławieństwa dobrego zdrowia i powodzenia we wszystkim.

Zaczerpnięte z "Church Growth" - Zima 1991