Małżeństwo, Rozwód i Ponowne Małżeństwo

Rozwód i Ponowne Małżeństwo

„Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł, że nienawidzi rozwodów."(MALACHIASZA 3:16)

Na szczęście w naszej wspólnocie współczynnik rozwodów jest niesamowicie niski. Pary wciąż są wspierane i otrzymują pomoc aby dążyć do zgody, ponieważ Bóg nienawidzi rozwodów i jest Bogiem pojednania oraz porządku (2 KORYNTIAN 5:18), a nie chaosu i zakłopotania. Jakkolwiek, zdarza się czasem, że jeden z partnerów odchodzi ze związku. Co wówczas powinna zrobić ta pozostawiona osoba? Jak zawsze, powinniśmy z dystansem podchodzić do ludzkiej interpretacji sprawy i sprawdzić, co Biblia mówi na temat tego problemu.

Rozwód Według Prawa Starego Testamentu

„Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie.” (5 MOJŻESZOWA 24:1-4)

Według Starego Testamentu

  • Rozwód oraz ponowne małżeństwo były możliwe.
  • Jedynie mąż mógł sporządzić list rozwodowy (co służyło głównie temu, aby ochronić kobietę przed fałszywymi oskarżeniami o niewierność lub cudzołóstwo).
  • Jedynym zakazem było ponowne poślubienie poprzedniego męża.
  • Przyczyną rozwodu mogła być nieczystość kobiety. Hebrajskie słowo „nieczystość” oznacza „nagość”, „wstyd”, „zepsucie”. Uczeni SA zgodni co do tego, że oznacza to naturalne, moralne lub fizyczne defekty (takie jak choroba).
  • Żydzi bardzo łatwo się rozwodzili, ponieważ mogli interpretować „nieczystość” jako cokolwiek w żonie, co nie zadowalało jej męża. W czasach Jezusa, Żyd mógł rozwieść się ze swoją żoną z jakiegokolwiek powodu (MATEUSZA 19:3).

Jezus jednak skrytykował tą nieuzasadnioną praktykę Żydów, którzy pozwalali na rozwód z najmniejszego powodu i umieścił prawo Mojżeszowe we właściwym kontekście.

„Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.” (MATEUSZA 19:8-9)

Rozwód Według Nowego Testamentu

(1) Jezus Zezwolił na Rozwód tylko z Jednego Powodu – Cudzołóstwa.

„A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.” (MATEUSZA 5:32)

Cudzołóstwo, krótko mówiąc, oznacza seks poza małżeństwem. Niektórzy, próbując znaleźć więcej powodów do tego aby móc się rozwieźć, głoszą, że Biblia mówi również o “duchowym cudzołóstwie” (np. OBJAWIENIE 14:8) albo „odstępstwie”. W tym przypadku można byłoby się rozwieźć gdy jeden ze współmałżonków stałby sie odstępcą lub niewierzącym. Nie ma jednak powodu aby uduchowiać małżeństwo lub jego rozpad, nie ma też żadnych przykładów w Biblii, gdzie byłoby to przyczyną rozwodu kobiety i mężczyzny.

„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.” (1 MOJŻESZOWA 2:24)

„A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.” (MATEUSZA 19:6)

Małżeństwo jest czymś więcej niż kontraktem na papierze pomiędzy dwojgiem ludzi; jest ono uświęcone przez Boga – „Co Bóg złączył”! Poprzez zawarcie małżeństwa dwoje ludzi staje się „jednym ciałem”. Jeśli jeden współmałżonek popełnia cudzołóstwo, to z tą osobą z którą cudzołoży, również staje się „jednym ciałem (patrz 1 KORYNTIAN 6:16, gdzie Bóg ostrzega przed staniem się jednym ciałem z nierządnicą). To jest grzech zarówno przeciwko współmałżonkowi jak i przeciwko Bogu, to dlatego Jezus tak stanowczo ostrzega przeciwko cudzołóstwu i zdradzie.

Kiedy ma miejsce cudzołóstwo, ważne jest aby pamiętać, że Jezus nawet nie potępił kobiety, która zastała złapana na samym czynie cudzołóstwa (JANA 8). Przebaczyć można nawet wtedy, gdy chodzi o zdradę i cudzołóstwo i małżeństwo może być odbudowane nawet w takim przypadku.

(2) Jezus Rozkłada Odpowiedzialność na oboje i na Mężczyznę i na Kobietę

„I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.” (MARKA 10:11-12)

Odpowiedzialność leży nie tylko na mężczyźnie, ale i na kobiecie w równej mierze.

„Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała… niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.” (1 KORYNTIAN 7:10-11)

(3) Tymczasowa Separacja

Chrześcijanin nigdy nie powinien opuszczać małżonka. Jednakże, mogą być przypadki (np. nadużycia), kiedy tymczasowa separacja może okazać się niezbędna. Jest to potwierdzone w 1 KORYNTIAN 7:10-11:

„Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.”

Oznacza to, że nawet w przypadku tymczasowej separacji, Chrześcijański małżonek nie ma prawa do rozwodu. Pojednanie zawsze powinno być głównym celem w każdej sytuacji.

W momencie, kiedy jeden z partnerów jest niewierzący, to chrześcijanin i tak nie powinien opuszczać współmałżonka.

„Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte.” (1 KORYNTIAN 7:12-14)

(4) Co w sytuacji, gdy jeden z partnerów opuszcza związek?

Może zaistnieć sytuacja, że jeden z partnerów przestaje żyć według Biblii i opuszcza swoją żonę czy męża. Czy w takim wypadku rozwód jest dozwolony, a co więcej, czy dozwolone jest ponowne zawarcie związku małżeńskiego?

„A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg.” (1 KORYNTIAN 7:15

To pismo jasno pokazuje, że Chrześcijanin powinien pozwolić odejść swojemu niewierzącemu partnerowi. Oznacza to również, że brat czy siostra nie są ‘niewolnikami’ w takiej sytuacji, a małżeństwo rozpada się z przyczyny niewierzącego, który odchodzi. Nie oznacza to jednak, że ta pozostawiona osoba może zainicjować wszczęcie postępowania rozwodowego albo wstąpić ponownie w związek małżeński.


1 KORYNTIAN 7:27-28 wyjaśnia, że mężczyzna może być wolny od żony. Jednakże, jak było już wcześniej wspomniane, nie oznacza to, że osoba rozwiedziona może ponownie wstąpić w związek małżeński, ale raczej widzimy tu zachętę do tego, aby pozostać samemu. Wiele rzeczy musi być wzięte pod uwagę, a ponowne małżeństwo jest zabronione, chyba że były współmałżonek umarł lub dopuścił się grzechu cudzołóstwa. Wierzymy, że głównym powodem takich zasad jest Boża nadzieja na pojednanie, choćby miało to nastąpić kiedyś w przyszłości. Tym niemniej, nie ma ściśle określonych zasad zasad, które można dopasować do każdej sytuacji, dlatego każda sytuacja musi być rozważona bardzo ostrożnie przez pastora kościoła.
 

Jak długo chrześcijanin powinien próbować pogodzić sie z niewierzącym, który opuścił ją lub jego? W tym punkcie nie ma żadnych zasad ani gotowych praw. Pamiętaj, Bóg nienawidzi rozwodów. Tak więc dążenie do pojednania powinno trwać tak długo, jak to tylko możliwe. Do zgody potrzebne są jednak obie strony, a pojednanie powinno odbywać się według biblijnych wzorców – chrześcijanin nie może być szantażowany i przymuszany przez niewierzącego partnera który odszedł od biblijnego wzoru w związku.

Ponowne Wstąpienie W Związek Małżeński

Jeżeli partner zmarł lub popełnił grzech cudzołóstwa, wtedy zgodnie z Pismem można ponownie wstąpić w związek małżeński. Rozważcie poniższe pisma:

„Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.” (1 KORYNTIAN 7:39)


„Czyż nie wiecie, bracia - mówię przecież do tych, którzy zakon znają - że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.” (RZYMIAN 7:1-3)


„A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.” (MATEUSZA 19:9)

Jeżeli jeden współmałżonek jest niewierny i pojednanie jest niemożliwe, wtedy Biblia radzi, aby pozostać samemu.

„A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom: Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem.” (1 KORYNTIAN 7:7-8)

„Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony.” (1 KORYNTIAN 7:27)

A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, a jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła; (1 KORYNTIAN 7:28)

Chociaż Biblia zachęca do tego, aby pozostać samemu, Paweł zgadza się, że dobrze jest raz wstąpić w związek małżeński lub wziąć ślub ponownie w przypadku, kiedy partner umarł, bądź popełnił grzech cudzołóstwa/zdrady. Nie jest bowiem grzechem aby ten, kto ‘chce mieć żonę’ ponownie się ożenił.

„Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.(…) Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć.” (1 KORYNTIAN 7:2,9)

Chrześcijanin nigdy nie powinien dążyć do rozwodu, nawet z niewierzącym. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli niewierzący opuszcza związek, to chrześcijanin nie nabywa automatycznie prawa do ponownego małżeństwa, chyba że popełnione zostanie cudzołóstwo.

„A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg.” (1 KORYNTIAN 7:15)

Jakkolwiek, każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie, ale przede wszystkim powinno się szukać pojednania.

„Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?” (1 KORYNTIAN 7:16)

Zastanawiając się nad zgodnością postępowania z pismami, wciąż nie można wysunąć jednoznacznego stwierdzenia, ponieważ okoliczności dotyczące indywidualnej sprawy zawsze różnią sie od innych. Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że osoba rozwiedziona zgodnie z prawem panującym na ziemi, według tego prawa może legalnie wstąpić w kolejny związek małżeński, jednak w Bożych oczach taka osoba duchowo nie może powtórnie nikogo poślubić (jeśli nie nastąpiła śmierć lub zdrada współmałżonka).

„A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.” (MATEUSZA 19:9)

Tego typu decyzje powinny być podejmowane zgodnie z Bożym Słowem, a nie według pogańskiego prawa krajowego.

Rozwód lub Drugie Małżeństwo przed Zbawieniem

Niektóre kościoły natychmiastowo potępiają rozwiedzione osoby i zabraniają im głosić. Jakkolwiek, Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza każdy grzech i wszystko co wydarzyło się przed zbawieniem danej osoby zostaje zmyte i nie powinno ograniczać jej w ponownym wstąpieniu w związek małżeński lub wzięciu na siebie odpowiedzialności w służbie kościelnej po nawróceniu.

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od WSZELKIEJ nieprawości.” (1 JANA 1:9)
 

Wnioski

Biblia bardzo jasno uczy, że Bóg jest przeciwko rozwodom i zezwala na nie jedynie w przypadku popełnienia cudzołóstwa. Jednak Boży charakter zawsze nastawiony jest na pojednanie według Jego Słowa. Z powodu zdrady lub śmierci współmałżonka dozwolone jest ponowne wstąpienie w związek małżeński, a żadna inna przyczyna nie jest jasno opisana ani znaleziona w Pismach. Separacja natomiast czasem bywa konieczna, nawet w przypadku nie popełnienia zdrady.

Przeszukując Biblię na temat powtórnego ślubu staje się jasne, że nie daje ona przykładów do każdej sytuacji. Dlatego każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie, z modlitwą, doradcami i poradami z Pisma.