Jak Uzdrawiać Chorych

 

MATEUSZA 8:1-3 Jezus CHCE nas uzdrowić.
JANA 14:12 Będziemy czynić większe rzeczy.
MARKA 16:15-20 Wielkie powołanie.
DZIEJE APOSTOLSKIE 10:38 Jezus uzdrowił WSZYSTKICH, którzy byli dręczeni przez diabła.
IZAJASZA 49:15 Bóg pragnie nas uzdrowić - my jesteśmy Jego dziećmi.
ŁUKASZA 4:18 Mamy wyzwolić "więźniów"; przywrócić wzrok ślepym itd.
MARKA 5:35-40* Jezus "dotykał" ludzi - lecz musi zostać usunięta niewiara!
JANA 20:30-31 Jezus czynił cuda, aby ludzie Mu wierzyli.
MARKA 11:23-24 Mów do chorób i dolegliwości! - wierz, a otrzymasz! Nie znajdujemy żadnego fragmentu w Biblii, po dniu Zielonych Świąt, gdzie apostołowie kiedykolwiek modliliby się za chorych! Nie jest nam powiedziane "mów do Boga" - lecz "mów do danego problemu!"
JANA 8:44 Szatan morduje, kłamie i nie ma w nim prawdy!
PSALM 107:20 Bóg wysyła Swe Słowo i uzdrawia, wyzwala od zniszczenia. Upewnij się, że wszyscy usłyszą Obietnice zawarte w tym Słowie!
  Jezus nakazywał ludziom, aby swą wiarę wprowadzali w czyn!  
MARKA 3:5 "Wyciągnij rękę"
JANA 5:8 "Wstań, weź łoże swoje i chodź"
JANA 9:7 "Idź i obmyj się w sadzawce Syloe"
  3 sposoby uzdrawiania = Nałożenie rąk; nakaz; plus czyn wiary!
ŁUKASZA 6:19 Ludzie "dotykali" Jezusa.
MARKA 6:56 " " " "
DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Otrzymujesz moc po napełnieniu Duchem Świętym.
MARKA 5:25-34 Kobieta, która dotknęła szat Jezusa - została uzdrowiona.
DZIEJE APOSTOLSKIE 19:11-12 Używanie chusteczek itd. w celu uzdrowienia chorób/duchów/dolegliwości.
  "Mówienie" = nakaz, aby być uzdrowionym.
  "Wyznanie" = wierząc w przyszłe wypełnienie, czy też manifestację uzdrowienia.
DZIEJE APOSTOLSKIE 3:6 "Srebra i złota nie mam... w imieniu Jezusa Chrystusa..."
2 KRÓLEWSKA 2 Wytrwałość!! - Elizeusz pragnął dwóch trzecich... inni prorocy stali w oddali i obserwowali! Patrz w. 10, słowo "ujrzeć"... = w. 12! On nie był oszołomiony! Wziął płaszcz i oczekiwał tej samej mocy... nie ma tu religijnej pobożności.
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:17 "...widzenia mieć będą... śnić będą sny..." o tym, co Bóg może uczynić.
PRZYPOWIEŚCI 29:18 Musisz mieć "cel" - wzrost; uzdrowienie; uwielbienie Boga! 
IZAJASZA 53:10,5 Nasze grzechy/choroby zostały złożone na Chrystusa! = jesteśmy uzdrowieni!! Zauważ, że wszystko zostało złożone na barki Jezusa na krzyżu, abyś został w pełni uzdrowiony! Spójrz na swe choroby złożone na Jezusa!!! - to nie jest wyobraźnia - lecz wizja wiary. Dlatego zobacz 3 JANA 2.

Niektóre Warunki Uzdrowienia

 
MALACHIASZA 4:2 "którzy boicie się mego imienia..."
PRZYPOWIEŚCI 3:5-7 "Zaufaj PANU z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim, na WSZYSTKICH swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się PANA i unikaj (całkowicie) złego!" = Warunki.
  (w.8) = Nagroda = "To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości" = odwróć się CAŁKOWICIE od złego! Kto ma się "odwrócić" od złego? = MY!
PSALM 128:1 Błogosławiony, kto słucha się Pana (Hebrajczyków) i w. 2 wskazuje nagrodę!
HEBRAJCZYKÓW 11:6 Bóg jest tym, który nagradza!
5 MOJŻESZOWA 28 Warunki otrzymania Bożego zdrowia: "Jeżeli zaś usłuchasz głosu PANA, Boga twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję"
IZAJASZA 58:6-8 Bóg nas uzdrowi, jeżeli będziemy żyć tak, jak On nam nakazuje.
2 MOJŻESZOWA 15:26 Pan, który nas uzdrawia.
MALACHIASZA 3:10 Posłuszeństwo Bogu w oddawaniu dziesięciny = błogosławieństwa/uzdrowienia.

Namaszczenie Olejem

JAKUBA 5:14-15 Niech przywoła starszych zboru... a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego.
MARKA 6:12-13 "...i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali".

Uzdrowienie poprzez Wstawienniczą Modlitwę

MATEUSZA 8:13 "Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie..."

Uzdrowienie Poprzez Kawałek Pobłogosławionego Materiału

DZIEJE APOSTOLSKIE 19:11-12 "...tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych..."

Czynna Wiara

MATEUSZA 12:10,13 "...Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę..."
JANA 9:6-7 "...splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce..." Cud wydarzył się wówczas, gdy człowiek ten uczynił to w wierze!
2 KRÓLEWSKA 5:1-15 Opowieść o Naamanie. Użyta została tutaj służąca.

Wypędzanie Demonów 

MARKA 16 Znaki, które towarzyszą wierzącym.
MATEUSZ 8:16 "...On wypędzał duchy słowem".
1 JANA 4:4 "...gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie".
ŁUKASZA 10:19 "...dałem wam moc... wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej" i nic wam nie zaszkodzi!
MARKA 9:17-27 Chłopiec uzdrowiony od mocy demonicznej.
MARKA 1:25 Zgromienie ducha aby "zamilknął".
MATEUSZA 28:18 "Dana mi jest WSZELKA moc na niebie i na ziemi"
DZIEJE APOSTOLSKIE 19:14-16 Ostrzeżenie synów Scewy... = bądźcie napełnieni Duchem!
KOLOSAN 1:27 "...Chrystus w was, nadzieja chwały"
RZYMIAN 8:11 Jezus żyje w tobie! - My posiadamy tę samą moc zmartwychwstania, która wyprowadziła Jezusa z grobu!!!
MATEUSZA 12:28-29 Zwiąż ducha w pełnym mocy Imieniu Jezusa - nieuleczalne choroby to satanistyczne duchy... mogą one atakować ciało i umysł Chrześcijanina lecz nie naszego ducha, czy duszę!
EFEZJAN 6:12 *** Walczymy przeciw niewidzialnym mocom! Szatan chce twego umysłu! - pragnie twej duszy, lecz atakuje przez umysł! Umieść Boże Słowo w twym umyśle, niech ono będzie twą obroną, niech przesiąknie nim twój duch!!!
JAKUBA 4:3 "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie"Musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak i o co się modlisz!
JANA 8:44 Nie pytaj demona o imię - one kłamią!
3 JANA 2 Bóg pragnie, abyśmy cieszyli się Duchowym Zdrowiem!Nie ma żadnego dowodu na to, że demon rzeczywiście musi "mieszkać" w kimś, by spowodować "ducha bólu"... mogą one po prostu atakować pewną część ciała, możliwe, że nawet zaatakować ciało rakiem.
ŁUKASZA 4:39 Jezus zgromił gorączkę w ciele teściowej Piotra!
2 MOJŻESZOWA 5:1  "Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud..."
MARKA 5:15 = Umysł kontrolowany przez szatana.
EEZJAN 4:26 Gniew musi zostać z nas usunięty... w innym wypadku daje on szatanowi szansę na działanie.
JAN 10:10 Złe nastawienie daje demonom okazję do działania!
1 KORYNTIAN 12:3 Badaj duchy.
GALACJAN 5:16-21 Szatan działa poprzez nasz umysł, by odciągnąć nasze dusze od Boga.
GALACJAN 5:22-26 Tu jest przykład, jak Duch Święty nas prowadzi oraz wynikające z tego owoce.
JAKUBA 4:7,8 Przeciwstawcie się diabłu - a ucieknie od was!
HEBRAJCZYKÓW 4:12 Słowo Boga jest naszym mieczem - rozmyślaj nad nim dniem i nocą !
2 KORYNTIAN 10:5 Słowo Boga uodparnia nas na działanie myśli pochodzących od szatana!
MATEUSZA 10:8 Wypędzanie demonów!

Dar Wiary

 
  Dar wiary działa w różny sposób! - Przychodzi poprzez mowę Bożą lub poprzez objawienie wiedzy!
  Przypuszczanie może zaszkodzić - wiara może uzdrowić!
  Nie jest ona w użytku przez cały czas i nie jest czymś, o co możesz się "wymodlić". Wiary udziela Bóg według Swej woli, we właściwym czasie i w określonym celu.
DZIEJE APOSTOLSKIE 3:6-7 "Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki".
ŁUKASZA 1:37 "Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa".
MATEUSZA 17:20 "...i NIC NIEMOŻLIWEGO DLA WAS nie będzie".

Twórcze Cuda

1 MOJŻESZOWA 1:3  "Niech stanie się światłość..."
1 MOJŻESZOWA 1:21 "I STWORZYŁ Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty..."
RZYMIAN 4:17 Bóg "który ożywia umarłych, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu".
MATEUSZA 15:31 "...Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela."
ŁUKASZA 6:8 "...Podnieś się i stań pośrodku" (=aby mógł być widziany!)
HEBRAJCZYKÓW 11:3 "Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk" - czasami ktoś nakazuje zaistnienie nowej części ciała w organizmie i nagle, pojawia się coś, czego wcześniej nie było! Musimy wierzyć, że mamy moc Boga i władzę daną przez Jezusa, byśmy używali tej mocy.Musimy wierzyć, że czynimy Wolę Ojca; że czynimy to ku Jego radości i dla Jego chwały. Musimy chętnie stąpać po "duchowej wodzie" i nigdy nie obawiając się tego, co o nas pomyślą inni.Musimy czynić to, co mówi Słowo Boże, to co czynili inni oraz wierzyć, że:
JANA 14:12-13 "...Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te, czynić będzie; bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu".
PSALM 42:11 Oczekuj Bożego działania!

Rosnące Ręce i Nogi

  Aż 80% światowej populacji ma problemy z kręgosłupem, jest to jedna z największych dolegliwości, która nęka ludzi na całym świecie!
   
  System nerwowy kontroluje i koordynuje działanie wszystkich organów i struktur ludzkiego ciała. Nieprawidłowości kręgosłupa i dysków mogą powodować podrażnienia systemu nerwowego, wpływać na struktury ciała, organy oraz funkcje życiowe co jest rezultatem opisanych wyżej nieprawidłowości.
  Na przykład - kręg 2c, drugi od góry kręgosłupa, ochrania nerw, który kontroluje oczy, nerwy wzrokowe I słuchowe, zatoki, wypustki nerwowe, język i czoło.
  Głuchota jest często spowodowana ściągniętym nerwem w kręgosłupie, a więc jego uzdrowienie spowoduje uzdrowienie całego układu słuchowego.

Podstawowe Zasady Uzdrowienia

  Bóg pragnie, abyśmy trwali w Duchowym Zdrowiu!
DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Otrzymujemy MOC po napełnieniu Duchem Świętym..
PSALM 111:1-4 Ważne jest, aby dziękować Bogu - uwielbiać Go.
GALACJAN 2:20  Jeśli wiesz, że Jezus mieszka w tobie, będziesz również wiedział jak przestać grzeszyć - to jest objawienie! Jezus mieszka w nas! = Nowe narodzenie!
  Nieuleczalne choroby to nieczyste duchy.
  Nie pozwól, aby osoba, za którą się modlisz modliła się razem z tobą lub mówiła coś itd. Osoba, za którą się modlisz musi być skoncentrowana na tym co mówisz, by razem z tobą zgodnie powiedzieć "Amen".

(Fragmenty zaczerpnięte z książki "Jak uzdrawiać chorych" Charlesa i Frances Hunter)