Heretyczne Wynalazki Rzymu

300 A.D. Modlitwa za zmarłych. *
300 A.D. Czynienie znaku Krzyża.
320 A.D. Woskowe świece.*
375 A.D. Oddawanie czci aniołom i zmarłym świętym, używanie podobizn.
394 A.D. Msza jako codzienna uroczystość.
431 A.D. Początki wywyższania Marii; okre-ślenie 'Matka Boża' pierwszy raz zostało zastosowane do Marii przez Sobór w Efezie.
500 A.D. Odróżnienie księży od zwykłych ludzi poprzez szaty (ubiór).
526 A.D. Ostatnie Namaszczenie.
593 A.D. Doktryna czyśćca ustanowiona przez Grzegorza I.
600 A.D. Grzegorz I zarządził, aby w modli-twach i uwielbieniu używać łaciny.
600 A.D. Modlitwy kierowane do Marii, zmarłych świętych i aniołów.*
607 A.D. Tytuł papieża, powszechnego bisk-upa, nadany Bonifacemu III przez Imperatora Phocas' a.
709 A.D. Całowanie stopy papieża, począw-szy od Konstantyna.
750 A.D. Doczesna władza papieży, nadana przez Pepina, króla Franków.
786 A.D. Przyjęcie zwyczaju oddawania czci krzyżowi, podobiznom i relikwiom.
850 A.D. Woda święcona, mieszana ze szczyptą soli i pobłogosławiona przez księdza.
890 A.D. Oddawanie czci Świętemu Józefowi.
927 A.D. Założenie Kolegium Kardynalskiego.
965 A.D. Chrzest Dzwonów, ustanowiony przez Papieża Jana XIII.
995 A.D. Kanonizacja zmarłych ustanowiona przez Papieża Jana XV.
998 A.D. Poszczenie w piątki i podczas Wielkiego Postu.
1079 A.D. Konieczne uczestnictwo we mszy.
1090 A.D. Różaniec, mechaniczna modlitwa wymyślona przez Peter'a Hermit'a.
1184 A.D. Inkwizycja zarządzona przez Sobór Weroński.
1190 A.D. Sprzedaż odpustów.
1215 A.D. Przeistoczenie ogłoszone przez Papieża Innocenta III.
1215 A.D. Tajna spowiedź (mówienie komuś na ucho). Wyznanie grzechów księdzu, zamiast Bogu ustanowione przez Papieża Innocentego III na Soborze Laterańskim.
1220 A.D. Adoracja Opłatka (Hostii), zarzą-dzona przez Papieża Honoriusza III.
1229 A.D. Zakaz czytania Biblii przez ludzi świeckich i umieszczenie jej w Indeksie Ksiąg Zakazanych podczas Soboru w Walencji.
1251 A.D Szkaplerz wymyślony przez Simo-n'a Stock'a, angielskiego mnicha.
1414 A.D. Zakaz przyjmowania przez ludzi kielicha podczas komunii ustano-wiony przez Sobór w Konstancji.
1439 A.D. Ogłoszenie czyśćca jako dogmatu podczas Soboru we Florencji.
1439 A.D. Przyjęto doktrynę siedmiu sakramentów.
1508 A.D. Ave Maria (Święta Maria) - ukończo-na piędziesiąt lat później i zatwie-rdzona przez Papieża Sixtusa V około 1600r. n.e.
1534 A.D. Porządek Jezuitów założony przez Ignacego Loyolę.
1545 A.D. Ogłoszenie tradycji równej co do ważności z Biblią przez Sobór Trydencki.
1546 A.D. Dodanie do Biblii ksiąg Apokryfów przez Sobór Trydencki.
1560 A.D. 'Wyznanie wiary' Papieża Piusa IV przyjęte jako oficjalne.
1854 A.D. Koncepcja Niepokalanego Poczęcia Dziewicy Maryi ogłoszona przez Papieża Piusa IX.
1864 A.D. Ogłoszenie przez Papieża Piusa IX 'Spisu Błędów' i zatwierdzenie przez Sobór Watykański; spis ten potępiał wolność religii, sumienia, wypowie-dzi, prasy, oraz odkryć naukowych, które nie zostały zatwierdzone przez Kościół Katolicki; zapewniał on także świecką władzę papieża nad wszystkimi cywilnymi prawami.
1950 A.D. Ogłoszenie przez Papieża Piusa XII Wniebowzięcia Dziewicy Maryi (wstąpienie z ciałem do nieba wkrótce po jej śmierci).

*lata w przybliżeniu

RZYM MÓWI, ŻE NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA!

Autor i źródło nieznany