Chrystus W Tobie, Nadzieja Chwały (Część 2)

CZYTANIE

Wiemy, że jesteśmy narodzonymi na nowo synami i córkami Bożymi, ponieważ Duch Boży mówi nam tak w naszych sercach.

GALACJAN 4:6  „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”

Duch został umieszczony w naszych sercach, aby dać nam BOŻE POZNANIE.

2 KORYNTIAN 4:6 „Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym”.

1 KORYNTIAN 2:12 „A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył”.

Sprawił to Pan poprzez Swoje świadectwa, które są w naszych sercach, co bardziej czujemy aniżeli rozumiemy – ale jesteśmy tego pewni.

RZYMIAN 8:16  „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.”

1 JANA 5:6  „…a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest PRAWDĄ."

1 JANA 5:10  „Kto wierzy w Syna Bożego, MA ŚWIADECTWO W SOBIE...”

Ale to nie jest jedyne, co prowadzi do sedna sprawy. Bóg jest bardzo ostrożny w mówieniu nam o tym, że nasze uczucia – czyli to co podpowiada nam nasze serce – może nas od niej odwieść.

JEREMIASZA 17:9  „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?”

Czytamy tu, aby nie ufać swojemu własnemu umysłowi. Przejdźmy teraz krok dalej. Czasami, nawet jeśli wiemy co mówi pismo, czujemy inaczej, na przykład: możemy się czuć niegodni czy grzeszni, choć wiemy, że Bóg przebaczył nam wszystkie nasze grzechy i dał nam SWOJĄ PRAWOŚĆ (2 KORYNTIAN 5:21). Oto pismo, które mówi nam co mamy czynić kiedy coś takiego się nam przydarzy:

1 JANA 3:20  „…że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.”

Bóg wie więcej niż nasze serce! Tak więc jeśli nasze serce mówi nam, że to co mówi Bóg jest złe, powinniśmy raczej wierzyć Bogu i zignorować to, co mówi nasze serce. W jaki sposób Bóg mówi nam, że coś jest złe? Oczywiście nie poprzez świadectwo Ducha w naszym sercu! Odpowiedź powinna być jasna, ale mamy tu jeszcze jedno pismo(!):

2 PIOTRA 1:18-21 (Piotr opisuje głos, który słyszał z nieba: zobacz MATEUSZA 17: 1-6) „A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie JESZCZE BARDZIEJ POTWIERDZONE, a wy DOBRZE CZYNICIE, TRZYMAJĄC SIĘ go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu... Wiedzcie przede wszystkim to, że wszelkie proroctwo PISMA nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.”

Pierwszym i najważniejszym punktem jest to, że bez względu na to co czujesz lub myślisz  - nawet jeśli są to głosy z nieba! – jedna rzecz jest zawsze NAJBARDZIEJ PEWNA I NAJBARDZIEJ RZETELNA: SŁOWO BOŻE. Gdy już poznamy Słowo Boże i będziemy opierać się na nim, te myśli i uczucia obumrą, a my będziemy żyć dzięki Słowu. To jest dokładnie to, co Bóg chciałby, abyśmy czynili: On dał nam Swoje Słowo właśnie z tego powodu.

PSALM 119:105  „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.”

MATEUSZA 4:4 „A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych."

Choćbyśmy nie wiem jak się starali nigdy nie będziemy w stanie wniknąć wystarczająco w Słowo ani  położyć na nie nacisk, ponieważ Bóg wywyższył je bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie i uczynił je (Słowo) równorzędne z Sobą!

PSALM 138:2 „Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje. Za łaskę i ZA WIERNOŚĆ TWOJĄ, Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo Swoje.”

JANA 1:1 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.”

Wszystkie rzeczy – ziemia, niebo, nasze ciała – przeminą. TYLKO BOŻE SŁOWO POZOSTANIE.

MATEUSZA 24:35  (Jezus mówi)  „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.”

1 PIOTRA 1:24-25  „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ALE SŁOWO PANA TRWA NA WIEKI. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.”

Z tych wersetów wynika bardzo jasno, że Bóg umieścił Swoje Słowo bardzo wysoko, dlatego  zrozumiałe jest dlaczego nie zezwolił w Nim na jakiekolwiek zmiany. To co On powiedział trwa na wieki i wszystko co próbujemy dodać ponad to będzie zniszczone. Nie możemy nic DODAĆ do Słowa, ani nic UJĄĆ: każde słowo jest policzone i nic innego nie możemy dołożyć. Cała Biblia jest pełna ostrzeżeń na ten temat.    

5 MOJŻESZOWA 4:2 „Niczego nie dodacie do tego, co Ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które Ja wam nakazuję.”

5 MOJŻESZOWA 12:32 „Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.” (wersja polska: Ks. Powt. Prawa 13:1)

PRZYPOWIEŚCI 30:5-6 „KAŻDE SŁOWO PANA JEST PRAWDZIWE. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.”

KAZNODZIEI 3:14 „Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa NA WIEKI: NIC NIE MOŻNA DO TEGO DODAĆ I NIC Z TEGO UJĄĆ; a Bóg czyni to, aby się Go bano.”

OBJAWIENIE 22:18-19 „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.”

Wszystkie te pisma są czyste i nieodwołalne, a ludzie, którzy próbują wprowadzić swoje własne pomysły często używają wymyślonych interpretacji. To oznacza, że biorą pismo ze Słowa Bożego i mówią, że ono tak naprawdę „oznacza” coś innego, co  z reguły  jest jedną z ich własnych teorii. Nazywają to „interpretacją” pisma. Czytaliśmy Boże ostrzeżenie na ten temat w 2 PIOTRA 1:20, które mówi nam, że żadne pismo nie może być interpretowane, ponieważ nie jest wymysłem człowieka i dlatego też nie wymaga interpretacji. Pismo napisali ludzie „poruszeni przez Ducha Świętego”. I ten Sam Duch Święty, przez którego te pisma zostały nam dane, pracując w nas, pozwala nam odkryć to, co Bóg ma nam do powiedzenia.

1 KORYNTIAN 2:12-13 „A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.”

Nic nie może być jaśniejsze: Bóg dał nam Ducha Świętego po to abyśmy mogli zrozumieć rzeczy Jego dotyczące, ściślej mówiąc – Biblię. Nie możemy zrozumieć Biblii bez Ducha, ponieważ to nie ma i nie może mieć sensu dla naszego naturalnego umysłu: właśnie z tego powodu ludzie zwracają się do interpretacji, co jest w zasadzie próbą zrozumienia pisma umysłem. Bóg mówi, że tego czynić nie można.

1 KORYNTIAN 2:14  „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.”

W Starym Testamencie Duch Święty był często powiązany z namaszczeniem, które odbywało się poprzez polanie oliwy na czyjąś głowę (zobacz na przykład Samuela 16:13). My otrzymaliśmy tą samą rzecz (w innej postaci) z jeszcze wspanialszym rezultatem.

1 JANA 2:27 „Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie”. (zobacz 1.JANA 5:6),

On Mówi oczywiście o Duchu Bożym, który został wysłany do naszych serc. W tym samym Duchu, który sprawił, że pismo zostało spisane, możemy zrozumieć wszystkie rzeczy Boże. Jak już poznasz każdy nowy wers w tym studium, przeczytaj go uważnie i pozwól Duchowi pracować nad tym w twoim sercu. Nigdy nie próbuj umysłem dochodzić do tego co ono znaczy, ponieważ twój umysł jest przed tym zakryty. Musimy po prostu czekać, aż coś „zaskoczy” wewnątrz i wtedy będziemy wiedzieli w naszych sercach co Bóg chce nam powiedzieć, nawet jeżeli czasami nie umiemy obrać tego w słowa. Oznacza to, że czasami będziesz musiał odłożyć Biblię na bok, by spędzić czas modląc się o daną sprawę, prosząc Boga, aby objawił ci to
w twoim sercu. (Czasami mówimy o wersecie, który był „namaszczeniem” dla kogoś innego: co oznacza, że ta osoba miała na ten temat objawienie, Bóg odkrył coś tej osobie poprzez Ducha Świętego, co jest normalną koleją rzeczy). Jest to jedyny sposób prowadzący do poznania pism, tak więc musimy wszyscy modlić się o więcej mądrości i objawienia od Ducha Świętego. On bierze każdy wers i zmienia go z martwych słów na coś ŻYWEGO, coś co posiada życie samo w sobie.

JANA 6:63 „DUCH OŻYWIA. Ciało (myśli i uczucia) nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem (Jezus) do was, są duchem i żywotem.”

Tylko Duch może otworzyć Słowo dla nas: nasze własne umysły nawet nie mogą tego udźwignąć (1 KORYNTIAN 2:14). Już na początku musimy zdać sobie sprawę, że całe nasze zrozumienie musi pochodzić od Boga.

JANA 3:27 „Jan, odpowiadając, rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba.”

Z drugiej strony Bóg chce, abyśmy otrzymali od niego to objawienie – chce byśmy zrozumieli głęboko w naszych sercach co Chrystus dla nas uczynił.

KOLOSAN 1:27  „Im to CHCIAŁ BÓG DAĆ POZNAĆ, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest CHRYSTUS W WAS NADZIEJA CHWAŁY.”

Duch Święty pracuje w naszych sercach od samego początku, dając nam prawdziwe zapewnienie, że to co słyszymy jest prawdziwie Słowem Bożym, ewangelią lub dobrą nowiną Bożej mocy w naszym życiu.

1 TESALONICZAN 1:5  „…gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko
w Słowie, lecz także w MOCY i w DUCHU ŚWIĘTYM, i z WIELKĄ SIŁĄ PRZEKONANIA; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.”

Poprzez modlitwę w Duchu dajemy Mu „przyzwolenie” do pracy nad naszym sercem i na objawianie nam Swojego Słowa – więc módlmy się często o mądrość i objawienie, nie tylko dla nas, ale i dla innych. 

KOLOSAN 1:9 „Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.”

Kiedy modlimy się w Duchu zaczynamy rozpoznawać w nas Jezusa, a poprzez Niego poznajemy Boga. Zaczynamy rozumieć rzeczy, które są związane z naszym zbawieniem, mimo, iż nasz umysł tego nie pojmuje. Bóg otwiera nasze oczy na Swoją prawdę – nie nasze aktualne oczy, ale inny rodzaj oczu, tak zwane „oczy naszego zrozumienia”. Jesteśmy PEWNI tego co powiedział w Swoim Słowie i WIEMY, że Bóg pracuje w naszym życiu z całą Swoją mocą.

EFEZJAN 1:16-20 (Paweł mówi...) „nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest działem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,  jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie…”

Ten przykład nauki powinien być już jasny. Bóg dał nam swoje Słowo, które samo w sobie jest CAŁĄ PRAWDĄ (JANA 17:17). W Biblii znajdziemy wszystko, co powiniśmy wiedzieć. Podobnie, wszystko co znajdziemy w Biblii jest prawdą. Tak więc, aby uczyć się więcej na temat Bożych dróg, po prostu czytajmy regularnie. Szczególnie wtedy, gdy modlimy się nad wersetami, które czytamy, mieszkający w nas Duch, zacznie nad nimi pracować i ożywi je w naszych sercach, abyśmy rozumieli to, co Bóg do nas mówi.  Jeżeli nie czytamy Słowa Bożego, nie mamy możliwości poznania Jego woli i po niedługim czasie możemy być wprowadzeni w błąd: jak widzimy na pierwszej stronie tego stadium, nasze uczucia i emocje nie są niezawodne – JEDYNIE Słowo może nas pewnie prowadzić. Tak więc NIEZBĘDE jest regularne czytanie Biblii – podobnie jak niezbędna jest modlitwa w Duchu. Im więcej zagłębimy się w poznanie Pisma, tym mniej błędów będziemy popełniać i Bóg na prawdę będzie wywyższony w naszym życiu – a więc nawołuję wszystkich do gorliwego czytania!  

2 TYMOTEUSZA 2:15  „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.”

Wszystko to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy czytamy Słowo, uczymy się WIĘCEJ O JEZUSIE:

JANA 5:39 „BADACIE PISMA, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;"

Jeżeli JEZUS powiedział to do ludzi niezbawionych, którzy odrzucili poznanie Go, to tym gorliwiej powinniśmy badać Pisma my, którzy wiemy, że świadczą one o Jezusie, który jest NASZYM ŻYCIEM (KOLOSAN 3:4). Same słowa są dla nas życiem samym w sobie (JANA 6:63; MATEUSZA 4:4) i musimy szanować je i traktować jako prawdziwe słowa Boga, który pracuje w nas i daje nam życie.

1 TESALONICZAN 2:13  „A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa.”

Boże Słowo ‘skutecznie działa’ w nas, ponieważ On faktycznie umieścił je w naszych sercach:

JEREMIASZA 31:33 „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.”

5 MOJŻESZOWA 30:11-14 „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.  Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?  Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?  Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, ABYŚ JE CZYNIŁ.”

To pokazuje kolejną, cudowną rzecz: Słowo Boże mieszka w nas.

KOLOSAN 3:16  „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości..."

2 JANA 1:2  „Ze względu na PRAWDĘ, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki.”

Ten ostatni werset mówi o tym samym, ponieważ jak już wcześniej widzieliśmy, Jezus mówi, „SŁOWO TWOJE JEST PRAWDĄ” (JANA 17:17).

Dochodzimy do najważniejszego wniosku na temat Słowa Bożego. Pamiętaj, że Jezus mówi: „Jestem prawdą” (JANA 14:6) oraz, że Jego mieszkanie w nas jest nadzieją na życie wieczne (KOLOSAN 1:27). Już tutaj widzimy silny związek pomiędzy Słowem a samym Jezusem. Następny krok, to widzieć, że to Słowo daje nam zbawienie!

JAKUBA 1:21 „Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością WSZCZEPIONE w was SŁOWO, KTÓRE MOŻE ZBAWIĆ DUSZE WASZE”.

Jak ważne jest Słowo? Od niego zależy nasze zbawienie. Bóg wywyższył je nawet ponad Swoje Imię (PSALM 138:2) i wszczepił je w każdego z nas. Ono stało się częścią nas. Jesteśmy w nim. Pierwsze wersety Jana pokazują cuda Słowa, które teraz mieszka w naszych sercach:

JANA 1:1-2  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.”

(„Słowo” i „słowo” to tak samo, jak „Duch” i „duch”.)

Słowo było u Boga od samego początku, także w czasie kiedy Bóg stworzył niebiosa i ziemię (1 MOJŻESZOWA 1:1). I chociaż od momentu, kiedy spisane zostało ostatnie słowo minęło mniej niż 2 tysiące lat, Słowo wypełniło się tak jak Bóg to postanowił zanim jeszcze rozpoczął dzięło stworzenia! To Słowo teraz mieszka w nas!

JANA 1:3  „Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”                   

Tak, to samo Słowo miało swój wkład w dzieło stworzenia. Kolejnym pismem, które o tym świadczy jest 2 PIOTRA 3:5. Ne ważne, czy niebo i  ziemia przeminą, Słowo Boże zostaje na wieki!

JANA 1:4  „W NIM BYŁO ŻYCIE, a życie było światłością ludzi.”

Po raz kolejny widzimy, że nasze życie jest w Słowie! A wiemy, że CHRYSTUS JEST NASZYM ŻYCIEM (KOLOSAN 3:4). Jezus mówi, że On jest światłością świata (JANA 8:12). To Jezus stworzył wszystkie rzeczy (KOLOSAN 1:16). O czym jest tu mowa? Czy to sprzeczność, kiedy jeden werset mówi, że Jezus jest tym i tym, uczynił to i to, a kolejny mówi to samo na temat Słowa? Odpowiedź jest całkowicie objawiona w:

JANA 1:14 „A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS, (i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma JEDYNY SYN OD OJCA), pełne łaski i prawdy.”

To pismo mówi po prostu, że Słowo Boże, które stworzyło wszystkie rzeczy i było jednością z Ojcem od samego początku, przybrało ludzką postać i zamieszkało wśród ludzi. Równocześnie jasno pokazuje, że On był jedynym Synem Boga. To nie był nikt inny jak tylko Jezus, o czym świadczył Piotr i inni:

MATEUSZA 17:5  „Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, JEGO SŁUCHAJCIE!”

Pamiętajcie słowa Pawła, kedy powiedział, że spisane Słowo jest bardziej pewne niż głos słyszany z nieba! Chodzi o to, że tym samym Słowem jest sam Jezus. Praktycznie rzecz ujmując, oznacza to, że jeśli chcemy podążać za Jezusem, musimy robić to, co mowi Słowo, a jeśli chcemy uczyć się Słowa, musimy patrzeć na Jezusa. Wiemy, że Jezus jest w nas nadzieją chwały. Jego Słowo mówi, że musimy wiedzieć, że mamy życie wieczne. A SŁOWO ŻYJE W NASZYCH SERCACH.

1 JANA 5:9-13 „Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. KTO WIERZY W SYNA BOŻEGO, MA ŚWIADECTWO W SOBIE. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest W SYNU JEGO. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”

Świadectwo jest w naszych sercach: Jezus. Kiedy czytamy Słowo i modlimy się nad nim, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że Jezus osobiście przemawia do nas słowami, które czytamy, a Jego Duch „namaszcza” je dla nas, sprawiając, że żyje ono w naszych sercach. Obie czynności są jednakowo ważne: kiedy coś czytasz i nie możesz tego pojąć, idź z tym do Boga i módl się. W przeciwnym razie, jeśli myślisz coś, bądź czujesz bez znajomości pism popierających te myśli, to możesz być w błędzie. Jeżeli nie możesz znaleźć wersetu, który mówiłby na dany temat, to idź i zapytaj starszych zboru.

Teraz żyjesz z Bogiem w Chrystusie. To jest wspaniałe życie, którego centrum jest jedna rzecz: Słowo Boże. Jest to życie modlitwy, czytania i mówienia innym o Jezusie. Już teraz stwórz nawyk regularnego czytania, a mądrze zbudujesz swoją przyszłość na trwałym fundamencie.

KTÓRA BIBLIA ?

W dzisiejszych czasach jest dostępnych wiele rodzajów „Biblii”. W samym języku angielskim znajdujemy Wersję Douay’a, Wersję Autoryzowaną („Króla Jakuba”), Wersję Revised Standard, Knox Version, Biblię Jerozolimską, Nową Biblię Angielską, „Biblię Moffatta”, „Dobra Nowina dla Nowoczesnego Człowieka” (lub 'Wersja we współczesnym angielskim'), i wiele innych. Nawet dwie z nich nie są takie same! Oczywistym pytaniem jest, skąd mamy wiedzieć, która z nich jest poprawną wersją Słowa Bożego?

Bóg zamieścił wiele ważnych stwierdzeń na temat swojego Słowa w nim samym:

PSALM 119:89  „Panie, słowo Twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.”

PSALM 12:7-8  „Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!”

Jak widzimy, nie możemy ani nic dodać ani ująć ze Słowa Bożego. Tu jest powiedziane, że zostało ono ustanowione na wieki, a dodatkowo mamy gwarancję, że Bóg będzie strzegł Swojego Słowa, niezależnie od człowieka. Oznacza to, że nawet jeśli wszyscy ludzie na ziemi byliby przeciwko Niemu, Słowo wciąż byłoby nietknięte i zachowane w czystości. Dokładnie oznacza to, że nawet teraz nie brakuje ani jednej części pism, bo inaczej Bóg by zawiódł. Tak więc, nie ma obaw, że usunięto jakieś „dobre” księgi. 

Z drugiej jednak strony, zawsze istnieje pokusa, aby umieszczać złe księgi w Biblii. Niektóre z wymienionych wyżej wersji zawierają dodatkowe księgi w Starym Testamencie oraz dopisane urywki w prawdziwych księgach. Ten sam dodatkowy materiał znajduje się w niektórych Bibliach
w wydzielonej sekcji zwanej „Apokryfy”. Od amego początku historii tych ksiąg ludzie bezskutecznie usiłują uczynić z nich prawdziwą część Biblii. One jednak nie mogą nią być, bo nie mają one związku z innymi pismami w wielu miejscach. Żadnej z nich nie ma w Starym Testamencie. Bóg trzyma je poza Swoim Słowem i nie musimy się nad nimi więcej zastanawiać.

Teraz, kiedy wiemy, że księgi w Biblii są dobre, kolejnym nasuwającym się pytaniem jest, czy słowa w księgach są prawdziwe? Z powodu nietrwałości pergaminu i papieru, nie zachowały się oryginalne wersje ksiąg, a najwcześniejsze kopie, którymi dysponujemy, są około 300 lat starsze. Z powodu ciągłych prześladowań chrześcijan w tamtych czasach, cudem jest, że wszystkie Pisma nie zostały zniszczone. Zamiast tego, Bóg, tak jak obiecał zachował Swoje Słowo, a więc możemy ufać mu, że żadne Jego Słowo nie zostało zpomniane. Problem stanowi jednak fakt, że wkradły się dodatkowe słowa: prawdopodobnie, kiedy ludzie nie byli pewni czy coś pochodziło z Pisma czy nie, umieszczali je w Piśmie na wszelki wypadek! W rezultacie, kiedy zbierzemy wszystkie manuskrypty z tego okresu, znajdziemy w nich wiele zarówno małych jak
i dużych różnic. . .

Oto kilka przykładów:

(1) Brakuje paru zdań w ostatnich dwunastu wersetach MARKA (np. MARKA 16:9-20). Oczywistym jest, że tam powinno być jeszcze coś po 8 wersecie, ale modna „mądra” odpowiedź
w dzisiejszych czasach głosi, że oryginalne zakończenie zaginęło, a to, które mamy dzisiaj, jest czymś napisanym przez kogoś, aby uzupełnić lukę.  Jeśli jednak by tak było, PSALM 12:7 nie byłby prawdziwy. Tak więc „oryginalne” zakończenie (czyli to, zamyślone przez Ducha Świętego) musiało przetrwać i z trzech posiadanych możliwości, to, które mamy w Biblii jest jedynym prawdziwym. Możemy więc być pewni, że MARKA 16:9-20 należy do Biblii.

(2) 1. Jana 5:7 często jest pomijany lub zmieniany w różnych wersjach. Właściwie jest to dobry dowód na istnienie Trójcy i głosi: „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo
i Duch Święty, a ci trzej jedno są." Zamiast tego, w Biblii, w wersji skorumpowanej wers 7 jest opuszczony, a wers 8 jest zmieniony i został podzielony na dwie części, aby zakryć wers 7. Wers 7 często jest cytowany jako: „A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą.”

Inne przykłady możesz znaleźć w książce „Let's Weigh the Evidence” napisanej przez Barry Burton’a (Kat. B).

To wyjaśnia kilka zagadkowych różnic pomiędzy bibliami. Trzecia i najprostsza sprawa dotyczy tłumaczenia. Stary Testament był napisany w języku hebrajskim, a Nowy Testament
w greckim. Oznacza to, że aby móc czytać pisma, to dla większości z nas musiałyby one zostać przetłumaczone, lub przepisane na angielski. Niestety, jest to niemożliwe, aby dokładnie tłumacząc z jednego języka na drugi zachować całkowitą poprawność, w taki sposób w jaki ludzie go używają, tak więc czasami zwrot użyty w angielskiej biblii nie ma oryginalnego znaczenia.

Powszechnym przykładem jest greckie słowo oznaczające „mieć wiarę”. Zazwyczaj jest ono tłumaczone, jako „wierzyć”, lecz ma ono o wiele większe znaczenie: słowo „mieć wiarę” w Boga oznacza żyć całym swoim życiem dla Niego, całkowicie ufając Jemu we wszystkim co robimy oraz podporządkować się we wszystkim o co On prosi. W języku angielskim nie ma słowa, które dokładnie by to oznaczało, dlatego też musimy używać słowa „wierzyć”, lecz również pamiętając pozostałe znaczenia: być Jemu WIERNYM, UFAĆ Jemu, POLEGAĆ na Nim. Jest to rodzaj rzeczy, które musimy umieszczać w nawiasach kiedy cytujemy pismo (np. „prosić” w EFEZJAN 6:18 oznacza dosłownie „gorliwie prosić”).

Musimy zdawać sobie sprawę, że poszczególne wersje są tłumaczone przez człowieka
i dlatego są niedokładne i jest bardzo mały wybór pomiędzy nimi. Używamy Authorized Version (czasami nazywanej 'King James Version') ponieważ jest ona bardzo powszechna i najbardziej niezawodna. Bardziej współczesne wersje (Revised Standard, New English Bible) są bardziej precyzyjne odnośnie drugiego rodzaju błędów opisanego powyżej, jakkolwiek zbyt często polegają na ludzkiej mądrości zamiast na tym co Bóg powiedział i kiedy przychodzi do formy tłumaczenia to wszystkie współczesne wersje wyglądają, jakby stosowały dużo współczesnej wolności – zastępując całe zwroty i zdania innymi, które „mają na uwadze te same rzeczy” lecz brzmią bardziej naturalnie. Ten rodzaj rzeczy jest po prostu niebezpieczny.

Na początku wiele osób uważa Authorized Version za zbyt „staromodną”. Problemem jest, że Boże Słowo nie może się zmieniać, aby nadążać za współczesnym czasem! W którym nie ma słów w codziennym użytkowaniu mających określenie „sprawiedliwość”, „przebłaganie”, „łaska”, „świętość” i tym podobne. To nie jest rozwiązanie, aby uciekać się do tłumaczeń o „współczesnym brzmieniu”, które rozcieńczają znaczenie do takiego stopnia, że każdy uważa, że teraz jest
w stanie je zrozumieć! Powinniśmy raczej regularnie modlić się o zrozumienie pism i czytać je tak długo, aż słowa i sens nie będzie dla nas obcy. W tym materiale większość trudnych słów została wyjaśniona w sposób taki, jaki mają one znaczenie i jeżeli znajdziesz jakieś inne to zawsze możesz zapytać swojego pastora lub starszego zboru.

Inna korzyść z Authorized Version jest taka, że występuje w różnych kształtach i rozmiarach
z wszystkimi rodzajami różnych „dodatków”. Klika rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę kupując Biblię:

(1)  Mapy: Dużo osób uważa to za pomocne i wiele biblii zawiera pewien wybór dołączony na tyłach biblii. Natomiast ilustrowane biblie mają również wiele różnych zdjęć, lecz są one rzadko używane i mogą ciebie rozpraszać.

(2)  Kursywa: Jest rodzajem liternictwa, które pochyla się w prawo: jest to używane w wielu bibliach, by wskazać słowa, które zostały dodane w angielskim, aby uzupełnić sens hebrajskiego lub greckiego znaczenia. Większość z nich jest potrzebna, aby nie powodować zbędnej sprzeczki o to jakie słowa powinny być dodane.

(3)  Notatki na Marginesie: Wszystkie biblie, za wyjątkiem najtańszych, mają kolumnę po środku lub z boku zawierającą odniesienia do głównego tekstu. Występują trzy rodzaje odniesień: pierwszy, dający alternatywne tłumaczenie, które jest zazwyczaj bardziej precyzyjne niż to w głównym tekście. Drugi typ odnośników zawiera jedno lub więcej pism, które mają coś wspólnego z rozpatrywanym wersetem. Wiele z nich jest bardzo użytecznych, np. kiedy wers ze Starego Testamentu (S.T.) jest cytowany w Nowym Testamencie (N.T.): S.T. wers będzie miał odniesienie mówiące „cytowany w…”, a wers w N.T. będzie mówił „zacytowany z…”, tak więc będziesz
w łatwy sposób mógł widzieć powiązanie. Niektóre są mniej użyteczne, np. czasami odniesienia są skierowane do wersów, gdzie szczególna roślina lub zwierzę jest wymienione, czy też zawierają tą samą „formę gramatyczną”. Są również notatki dające wyjaśnienia, których zazwyczaj jest bardzo dużo, a jedynie dają równoważniki wag i miar lub też wartości monetarnej: te są naprawdę mało ważne, abyśmy zrozumieli co się wydarzyło.

(4)  Komentarze, itp.: Czasami niektóre biblie zawierają z tyłu biblii, lub też w środku pod tekstem notatki i „pomoce”, aby „zrozumieć” pisma, lecz bardziej rozsądnym jest nie używać ich, a CAŁE zrozumienie pism zdobywać przez czytanie i modlitwę: 1. Jana 2:27.

(5)  Inne „Pomoce”: Niektóre biblie zawierają wszystkie rodzaje dodatków: krótkie historie, linie czasu, tabele wag, wykazy świąt, „wskazówki”,  jak czytać biblię – prawie wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić, lecz jeszcze raz nadmienię, rozsądne jest, aby to wszystko ignorować. Ogólnie stosowane są tylko dwa rodzaje „dodatków”:

„Encyklopedia Biblijna” lub „Biblijny Słownik” zawiera wykaz różnych słów dających wyjaśnienie ich znaczenia i sens. Jakkolwiek to również jest niebezpieczne, ponieważ jest to napisane przez ludzi, którzy jak większość z nas wie, nie byli zbawieni. Uogólniając, żadna „pomoc” nie jest ci potrzebna, jeżeli spowoduje ona, że odwrócisz się od czytania pisma i spowoduje, że stanie się ona formą zastępczą, tak więc nie może ona być używana.

„Konkordancja” jest prostym wykazem słów używanych w piśmie, każdemu słowu towarzyszy wykaz miejsc, w których pojawia się ono w biblii. Jest to oczywiście największa pomoc
w odszukiwaniu poszczególnych wersetów i kilka biblii zawiera skróconą wersję dołączoną na jej końcu, ale jeżeli chcesz mieć kompletną konkordancję z wykazem wszystkich pism, musisz kupić ją osobno, ponieważ jest ona obszerniejsza niż biblia. Skrócona wersja jest poręczniejsza, lecz możesz mieć trudności z odnalezieniem szczególnego wersetu, którego potrzebujesz, lecz zawsze możesz zapytać o to swojego pastora lub starszego zboru.

Kiedy będziesz kupował biblię poszukuj takiej, która ma kursywę i dobry „margines”. Pozostałe rzeczy nie mają aż takiego znaczenia i zawsze możesz dokupić sobie atlas z mapami czy też konkordancję w momencie kiedy będziesz ich potrzebował. Jeżeli nie masz ograniczeń co do wydatku na zakup biblii to możesz poszukać takiej, która ma dodatkowe miejsce w dolnej części każdej strony, pomocne aby zapisywać tam własne notatki (nazywa się ona wydaniem
z „szerokimi marginesami”), lecz nie jest to tanie wydanie. (Jedną z korzyści, jakie daje Wersja Autoryzowana jest to, że wszystkie te rzeczy są łatwo dostępne: inne wersje zawierają albo jedno, albo drugie.) Biblie, które są tanio oprawione zaoszczędzą twoje pieniędze, ale musisz pamiętać, że będziesz ją często używał, a to doprowadzi, że będziesz musiał ją szybko wymienić.

BĄDŹ PILNY PODCZAS CZYTANIA!

POST

CIAŁO

Zaraz na samym początku studium biblijnego widzieliśmy, że jesteśmy martwi dla nas samych, a nasze życie jest teraz w Chrystusie.

KOLOSAN 3:3  „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.”

Nasze życie stało się teraz CAŁKOWICIE NOWE i w związku z powyższym oczekiwane jest, że od teraz będziemy prowadzili nowe życie.

RZYMIAN 6:3-4  „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i MY NOWE ŻYCIE PROWADZILI.”

Tak jest, tak jak Jezus po trzech dniach od swojej śmierci rozpoczął nowe życie, tak i my rozpoczęliśmy nowe życie – zmiana ta jest tak samo całkowita ponieważ została dokonana „przez chwałę Ojca”. Jedyna rzecz, która nas utrzymuje przy życiu to: JEZUS W NAS.

KOLOSAN 1:27  „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest CHRYSTUS W WAS, NADZIEJA CHWAŁY.”

Ponieważ On jest w nas, a my w Nim to WSZYSTKO ZOSTAŁO ZMIENIONE: kroczymy teraz W NOWYM ŻYCIU.

2 KORYNTIAN 5:17  „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

Musimy być ostrożni i zawsze o tym pamiętać: wszystko stało się nowe – Bóg tak powiedział! Widzimy to oczami naszego zrozumienia. Z drugiej jednak strony, jeżeli patrzymy wokoło naszymi naturalnymi oczami to widzimy rzeczy, które się nie zmieniły: szczególnie to, że nadal żyjemy na tym świecie w tym samym ciele, z tym samym organizmem i krwią. MUSIMY widzieć – zrozumieć – że jest to złudzenie: MY UMARLIŚMY i CHRYSTUS ŻYJE W NAS.

GALACJAN 2:20  „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już NIE JA, ale ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

To jest ta wspaniała rzeczywistość bycia nowym stworzeniem w Chrystusie: ON NAS PROWADZI. ON ŻYJE W NAS – NIE MY. NASZE CIAŁO JEST TERAZ JEGO CIAŁEM.

1 KORYNTIAN 3:16  „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

Nasze ciało umarło kiedy zostaliśmy ochrzczeni, otrzymując zapłatę za grzech, którą jest śmierć (RZYMIAN 6:23). Następnie, Jezus stał się Panem naszego życia i Jego Duch dał nam nowe życie przez sprawiedliwość Jezusa. Teraz nasze ciało nie należy do nas samych: Jezus jest naszym Panem, nie nasze ‘ciało’. Oznacza to, że nasze ‘ciało’ nadal jest martwe, ale Duch daje nam nowe życie.

RZYMIAN 8:10-11  „Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak DUCH JEST ŻYWY przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.” 

Innymi słowy mówiąc, życie, którym teraz żyjemy w ciele jest możliwe jedynie przez Jezusa w nas – dokładnie tak jak jest to opisane w GALACJAN 2:20.

To ‘ciało’, w którym żyjemy jest silniejsze niż zdajemy sobie z tego sprawę,ponieważ związane są z nim wszystkie nasze stare przyzwyczajenia, nasze zachowanie, sposób myślenia. Jednak teraz, ponieważ wszystkie te rzeczy stały się nowe, możemy kroczyć w nowym życiu, zapominając o wszystkich starych rzeczach! Ten ‘stary człowiek’, który grzeszył, jest unicestwiony, tak więc wszystko co jest związane z grzechem już nas nie dotyczy.

RZYMIAN 6:6  „Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi."

To jest powód do wielkiej wielkiej radości, ponieważ ciało było i jest NIEEFEKTOWNE - innymi słowy, bezużyteczne! Wszystko, co posiadamy i co się liczy to Słowo Jezusa i  życie, które daje nam Duch: 

JANA 6:63  „Duch ożywia, ( daje życie) Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem."

Zanim zostaliśmy uratowani, żyliśmy ‘w ciele’, co oznacza, że żyliśmy w niewoli naszych starych dróg i zwyczajów. Teraz, jako że jesteśmy odnowieni, nie żyjemy już ‘w ciele’, ale ‘w Duchu’.

RZYMIAN 8:9  " Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego."

Teraz, ponieważ nie żyjemy juz ‘w ciele’ lecz w Duchu, który ożywia, nie ma po prostu żadnego problemu: podążamy za prowadzeniem Ducha i ignorujemy ciało. Problem może tylko wystąpić, jeżeli nie zdajemy sobie z tego pełnej sprawy i zachowujemy się jakby ciało było nadal żywe. W praktyce oznacza to trzymanie się starych dróg ciała i branie ich pod uwagę: to nazywa się życiem w ciele lub zgodnie z ciałem. Jest to oczywiście przegrana sprawa, ponieważ ciało jest już martwe! JEŻELI ZOSTANIEMY WPLĄTANI W RZECZY MARTWE, SAMI STANIEMY SIĘ MARTWI.

RZYMIAN 8:13  „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie."

‘Umartwianie’ oznacza ‘zabicie’. Innymi słowy WYBIJ twoje stare drogi przez pokazywanie , że one są już martwe i żyjesz tylko przez Jezusa - On jest NASZYM ŻYCIEM (KOL. 3:4). Zauważmy, że kazano nam dokonać umartwiania przez Ducha - nie możemy zrobić tego sami, ponieważ cokolwiek, co dzieje się bez Boga jest z ciała! Duch jest nam dany aby pomóc nam w umartwianiu naszego ciała podczas gdy poddajemy się Jego prowadzeniu: prowadzeniu Tego, który jest więcej niż zdolny do tego, by to robić, ponieważ nasze ciało jest naprawdę Jego wrogiem!

GALACJAN. 5:17  „Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie."

W naszych ciałach toczy się prawdziwa bitwa! Już dowiedzieliśmy się jak dzieje się to w jednej części naszego ciała, którą jest UMYSŁ: Bóg mówi coś i nasz umysł odmawia uwierzenia w to. To samo dzieje sie w innych członkach naszego ciała: czasami ‘czujemy się’ zbyt zmęczeni, by modlić się. Coś takiego przytrafiło się raz uczniom Jezusa i On powiedział im co mają robić: POMODLIĆ SIĘ O TO! To wydaje się śmieszne dla naszych umysłów, ale to jest także ciało, więc musimy zignorować to i pójść za radą Jezusa:

MATEUSZA 26:41  „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe."

Tak naprawdę nasze ciało chce skierować nasze oczy od Boga na coś innego; często na samych siebie. Jeżeli żyjemy ‘w ciele’ - w naszych starych drogach - nasze zrozumienie jest skoncentrowane tylko na  ciele. Tylko żyjąc w Duchu , możemy naprawdę zrozumieć drogi Boga - to znaczy umartwianie naszego naturalnego lub cielesnego umysłu i używanie umysłu Chrystusa (1 KOR. 2:14-16).

RZYMIAN 8:5-8  "  Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą."

Cała natura naszego ciała jest buntownicza – wroga - przeciw Bogu i Jego Prawu. To jest tak zasadnicze, że nawet Bóg nie może zmienić naszego ciało: zamiast tego, poprzez Chrystusa, daje nam NOWE ŻYCIE.

JANA 3:6-7  „Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić."

Nikt nie jest zbawiony, chyba, że jest na nowo narodzony, ponieważ nadal jest w ciele a Bóg nie może pozwolić ciału  wejść do Jego niebiańskiego królestwa:

1 KORYNTIAN 15:50  „ A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone."

Przez łaskę Boga staliśmy się martwi dla ciała, żebyśmy mogli żyć dla tylko Niego i chodzić w nowym życiu (RZYM 6:4). To znaczy nie tylko być ‘w Duchu’, Którego wszyscy mamy, ale CHODZIĆ w Duchu.

GALACJAN 5:16 „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej."

‘Chodzenie’ z Bogiem jest prostą rzeczą: On wytyczył nam drogę, która prowadzi do życia wiecznego a my musimy jedynie nią podążać i odebrać nagrodę – którą tak naprawdę już mamy, ponieważ, wierząc w Jezusa, umarliśmy już i jesteśmy posadzeni w niebie:

JANA 5:24  „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota."

EFEZJAN 2:6  „I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie."

Ale droga wytyczona przez Boga jest wąska a  ciało, zgodnie ze swoją naturą, będzie starało się odciągnąć nas od tej drogi. Jedyny sposób na pozostanie na tej dobrej drodze to chodzenie w Duchu.

MATEUSZA 7:13-14  „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

Paweł napisał o tym i powiedział, że właśnie z tego powodu trzymał swoje ciało pod kontrolą, jak dobry atleta, aby nie chybić:

1 KORYNTIAN 9:27  „Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony."

Jeżeli chcemy żyć wiecznie – musimy pozwolić Bogu uśmiercić nasze ciało i pozwolić Mu przejąć kontrolę.

KOLOSAN 3:5-6  „Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży."

Nadszedł czas, aby przyjżeć się temu co Bóg chce w nas umartwić:

 • CUDZOŁÓSTWO określa każdą działalność seksualną oprócz naturalnych stosunków pomiędzy mężem i żoną.
 • NIECZYSTOŚĆ oznacza dokładnie to, brud. Dotyczy to myśli, słów, czynów - coś nieczystego, brudnego.
 • NADMIERNE UCZUCIE oznacza nieposkromioną emocję lub pasję.
 • ZŁA ŻĄDZA znaczy złe nadmierne pragnienie.
 • CHCIWOŚĆ to pragnienie czegoś co nie należy do ciebie - Bóg mówi, że jest to
 • BAŁWOCHWALSTWO, które sprawia, ze rzeczy stają się naszym bogiem.

Poniżej kolejna lista:

GALACJAN 5:19-21  „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą."

 • CUDZOŁÓSTWO występuje wtedy, gdy mężczyzna dopuścił się stosunku seksualnego z żoną innego mężczyzny. (Oboje popełnili wtedy cudzołóstwo.)
 • ROZPUSTA - brak umiaru, w czymkolwiek.
 • CZARY oznaczają używanie czarów, magicznych terapii lub przesądów. To wszystko jest z ciała i nie ma nic wspólnego z Bogiem.
 • NIENAWIŚĆ jest również z ciała, trzeba ją umartwiać, dyscyplinować.
 • WROGOŚĆ oznacza spór,  konflikt lub walkę i kłótnie o doktryny.
 • WSPÓŁZAWODNICTWO oznacza cielesny zapał – innymi słowy, źle ulokowany entuzjazm.
 • GNIEW jest czysto cielesny i musi zostać zgładzony: JAKUB 1:20.
 • WAŚNIE to osobiste kłótnie: nie można na nie pozwalać w kościele Bożym – wszyscy jesteśmy zbawieni.
 • BUNT występuje, gdy ludzie ‘odzielają się’ i odrzucają poddanie się Bogu w jakichś punktach.
 • HEREZJE są po prostu osobistymi opiniami – one odejdą, kiedy przyjmiemy umysł Chrystusowy.
 • ZAZDROŚĆ jest jak chciwość: pragnienie czegoś, co nie jest wasze.
 • MORDERSTWO oczywiście, nie ma miejsca!
 • PIJAŃSTWO oznacza PICIE ALKOHOLU. (Później będzie studium na ten temat.)
 • BIESIADY oznaczają swawolność lub ‘luźne’ zachowanie.

Niektóre z tych rzeczy wydają się nieszkodliwe dla naszego starego umysłu – niektóre są powszechne dla ludzi – jednak Bóg mówi, że są to uczynki ciała i MUSZĄ zostać zniszczone: jeśli trwamy w tych rzeczach nie odziedziczymy życia wiecznego.

Mamy tu jeszcze jedną listę strasznych rzeczy:

1 KORYNTIAN 6:9-10  „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.”

 • ZNIEWIEŚCIAŁOŚĆ oznacza zbytnią delikatność u mężczyzn, oznacza to niemęskie, a wręcz kobiece zachowanie.
 • MĘŻOŁOŻNICY to homoseksualiści. Bóg żąda aby przyszli do Niego i zmienili się. (To samo dotyczy lesbijek.)
 • ZŁODZIEJE podobnie nie mają miejsca, chyba że odpokutują.
 • OSZCZERCY używają obraźliwego języka przeciwko innym.
 • ZDZIERCY osiągają rzeczy przez przemoc i zastraszanie.

Przeanalizowaliśmy te rzeczy bardzo szczegółowo, aby być pewnym miejsca, w którym się obecnie znajdujemy: WSZYSCY mamy ciało, które MUSI zostać zdyscyplinowane. Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę i być wdzięczni za to, że Krew Jezusa już nas oczyściła z tych wszystkich rzeczy.

1 KORYNTIAN 6:11  „A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni (oddzieleni dla Boga), i usprawiedliwieni (uczynieni SPRAWIEDLIWYMI) w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.”

Wiemy, że nie możemy być potępieni za to, co dzieje się w naszym ciele, ponieważ Jezus mieszka w nas i daje nam Swoją sprawiedliwość. BÓG WIDZI TYLKO JEGO.

RZYMIAN 8:1  „Przeto teraz nie ma ŻADNEGO POTĘPIENIA dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”

Dzięki TEJ SAMEJ SPRAWIEDLIWOŚCI, Jezus ma MOC zniszczyć i dyscyplinować (umartwiać) KAŻDE ciało. To zostało już UCZYNIONE (RZYMIAN 6:6).

2 KORYNTIAN 2:14 „Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam ZWSZE DAJE ZWYCIĘSTWO W CHRYSTUSIE i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi;”

MATEUSZA 28:18  „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: DANA MI JEST WSZELKA MOC na niebie i na ziemi.”

JANA 17:2  „Jak mu (Jezusowi) dałeś WŁADZĘ NAD WSZELKIM CIAŁEM, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.”

Wiemy, że z powodu usprawiedliwienia, które mamy niezależnie od tego co robimy (nasze uczynki), jesteśmy  w stanie wolności, w której nie ma dla nas niczego bezprawnego. Nie oznacza to jednak, że możemy robić co nam się rzywnie podoba i jednocześnie wciąż zadowalać Boga – On chce i oczekuje od nas, abyśmy kroczyli z Nim według Jego dróg, czyli zgodnie z Jego Słowem. 

1 KORYNTIAN 6:12  „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.”

Od czasu do czasu, w ciele dzieją się różne rzeczy, nie można im jednak pobłażać, one nigdy nie mogą przejmować kontroli. Powinniśmy raczej umartwiać nasze ciało, abyśmy mogli służyć Bogu i sobie nawzajem.

GALACJAN 5:13  „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.”

Jeśli na to pozwolimy, nasze ciało będzie popychało nas coraz dalej, aż zostanie całkowicie przywrócone i znowu przejmie kontrolę: gdzie będzie wtedy Bóg? Aby temu zapobiec, powinniśmy poddać się Jemu i pozwolić aby On nas umartwiał.

RZYMIAN 6:11-13  „Podobnie i wy uważajcie siebie za UMARŁYCH dla grzechu, a za ŻYJĄCYCH DLA BOGA w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, i nie oddawajcie członków swoich (części ciała) grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.”

Bóg akcentuje to tak mocno, jak to tylko możliwe: ABSOLUTNIE NIE możemy POZWALAĆ na nic naszemu ciału ani jego zachciankom. Tylko Jezus się liczy, On jest NASZYM ŻYCIEM.

RZYMIAN 13:14  „Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości."

Tak więc Bóg chce, byśmy całkowicie zignorowali nasze ciało i jego stare ścieżki, a poddali się całkowicie Jemu. Dzięki Chrystusowi, który jest w nas, nie potrzebujemy niczego więcej. Krew Jezusa już oczyściła nas z grzechów.

Jeżeli jednak twoje ciało zgrzeszyło, przyznaj to przed Bogiem i idź dalej – On obiecał, że ten grzech został już wybaczony i zmyty.

1 JANA 1:9  „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”

Kiedy chodzimy w Duchu, grzechy naszego ciała wymierają i po prostu żyjemy z Bogiem. Nawet jeśli popełnimy jakiś błąd, musimy wiedzieć, że tak czy inaczej nie ma dla nas potępienia (RZYMIAN 8:1), ponieważ Jezus wstawia się za nami przed Ojcem.

1 JANA 2:1  „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika (pomocnika) u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.”

Faktycznie, ten sam Jezus Chrystus, sprawiedliwość, jest teraz w nas, a my w Nim, tak więc w żadnym wypadku już nie grzeszymy – 1 JANA 3:9. Tylko nasze ciało grzeszy. Wszystko to jest dla nas większą zachętą, aby umartwiać swoje ciało!

EFEZJAN 5:18  „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha.”

Kiedy chodzimy w Duchu, nasze ciało jest naprawdę martwe, a całe nasze życie jest w Jezusie. Wtedy, zamiast uczynków ciała (GALACJAN 5:19-21), zaczynamy pokazywać zupełnie coś innego: OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO.

GALACJAN 5:22-23  „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”

Wszystkie te rzeczy nazywane są owocami, ponieważ rosną i dojrzewają w nas. Nie budzisz się nagle pewnego ranka odkrywając, że ‘masz miłość’ albo inną cechę! Wszystko, co możemy zrobić, to dziękować Bogu, że Jego Duch jest w nas, i czekać cierpliwie w modlitwie o to, aby te cechy manifestowały się w naszym życiu, a ubywało naszego ciała. Cała ta praca jest już naprawdę wykonana, nasze ciało już jest martwe – czekamy tylko, aby ono samo zdało sobie z tego sprawę!

GALACJAN 5:24-25  „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami (pasje i pragnienia). Jeśli według Ducha żyjemy (co też czynimy), WEDŁUG DUCHA TEŻ POSTĘPUJMY.”

Pamiętaj, że Jezus cię wykupił – nie należysz do samego siebie (1 KORYNTIAN 6:19). Dlatego prawidłową rzeczą teraz jest, abyśmy żyli tak jak żył Jezus: przez moc Ducha.

1 JANA 2:6  „Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.”

Postępujemy tak,  jak postępował Jezus uśmiercając swoje ciało, dzieląc się Swoją śmiercią: wtedy, gdy ciało jest już martwe, Jezus może być ‘widzialny´ w nas przez całe nasze życie.

2 KORYNTIAN 4:10  „(My) zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.”

Tak więc, jak wszystko inne, umartwienie naszego ciała już się dokonało w Jezusie: dziękujmy jedynie Bogu, że On już dał nam zwycięstwo nad wszystkimi ‘problemami’ naszego ciała: bitwa należy do Pana!

1 KORYNTIAN 15:57  „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

POST

Jednym ze wspaniałych sposobów umartwiania ciała jest post, który oznacza nie jedzenie, lub ograniczanie posiłków. Natychmiastowym rezultatem jest to, że nasze ciało nie może dostać tego, co chce, ucząc się, że to Bóg sprawuje teraz kontrolę, co jest dobre i prawidlowe.  Zazwyczaj, kiedy pościsz, nie jesz, pijesz jedynie wodę. Medycy mówią, że niemądrze byłoby odstawić wodę na dłużej niż dwadzieścia cztery godziny, chociaż z Bożą pomocą Królowa Estera pościła nawet bez wody przez trzy dni (ESTERY 4:15-16) w bardzo trudnych okolicznościach – cały jej lud zostałby o mały włos zniszczony. Ogólnie rzecz biorąc, w Starym Testamencie poszczono w przypadku nagłego kryzysu albo szczególnych potrzeb. Kiedy cały naród dwukrotnie przegrał bitwę , wszyscy razem pościli (SĘDZIÓW 20:26). Kiedy zostali pokonani przez Filistynczyków pokutowali i znów pościli (1 SMUELA 7:6). Po śmierci Króla Saula, ludzie pościli przez siedem dni  (1 SAMUELA 31:13). Król Dawid pościł w intencji umierającego dziecka (2 SAMUELA 12:16). Król Ahab pościł po tym, jak Pan obiecał zniszczyć cały jego dom (1 KRÓLEWSKA 21:27). Król Jehoszafat modlił się i pościł, kiedy usłyszał o nadejściu wrogiej armii (2 KRONIK 20:3). Kiedy Ezdrasz zamierzał udać się w daleką i niebezpieczną podróż, modlił się i pościł prosząc Pana o ochronę (EZDRASZA 8:21). Inni pościli w chwilach cierpienia, kiedy potrzebowali pomocy (NEHEMIASZA 1:4 oraz 9:1; PSALM 35:13; DANIELA 6:18 i 9:3). Kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że prorokini Anna pościła kiedy była ‘w podeszłym wieku’, prawdopodobnie miała ponad sto lat (ŁUKASZA 2:36-37). Co najważniejsze, Jezus równeż pościł (MATEUSZA 4:1-2).

Czy powinniśmy pościć? Jezus mówi tak:

MATEUSZA 9:14-15  „Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą.”

Ludzie krytykowali apostołów za to, że ci nie chcieli pościć: Jezus odpowiedział, że dopóki jest z nimi, post byłby tu nie na miejscu. Oczywiście, Jezus wciąż jest z nami, ale już nie w Swoim własnym ciele, to TERAZ jest czas aby pościć. On nie powiedział: ‘wtedy będą mogli pościć’ lub ‘wtedy być może będą pościć’ albo ‘chciałbym aby wtedy pościli’, ale ‘wtedy BĘDĄ pościć’. To nas zobowiązuje do tego, co Bog od nas oczekuje. To samo jest powtórzone w MARKA 2:18-20 i ŁUKASZA 5:33-35. Widzimy, że Jezus mówi o obecnym czasie, dał nam tego przykład w Dziejach:

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:2-3  „A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.”

DZIEJE APOSTOLSKIE 14:23  „A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli.”

Apostoł Paweł świadczył o tym, że często pościł, pokazując się nam jako Boży sługa:

2 KORYNTIAN 6:5 „W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach…”

2 KORYNTIAN 11:27  „W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości.”

Paweł mówi, abyśmy podążali jego przykładem:: 1 KORYNTIAN 4:16.

Dochodzimy do wniosku, że będąc chrześcijanami, powinniśmy pościć. Ponad to, pisma nie mówią na ten temat wiele, poza kwestią, gdzie Jezus wyjaśnia, jak powinniśmy to czynić:

MATEUSZA 6:16-18  „A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.”

Po pierwsze uczymy się stąd, że powinniśmy być radośni, gdy nasze ciało jest umartwiane, a nie popadać w przygnębienie czy narzekanie, tak jakby sobie tego życzyło ciało.

ZACHARIASZA 8:19  „Tak mówi Pan Zastępów: Post w czwartym miesiącu i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w WESELE i RADOŚĆ, i w RADOSNE święta! Lecz miłujcie prawdę i pokój!”

Kolejną rzeczą jest to, że post to indywidualna sprawa pomiędzy człowiekiem a Bogiem i powinien być powzięty jedynie ze względu na NIEGO – tak aby nasze cielesne potrzeby były dyscyplinowane, Jego Syn przejął kontrolę i aby On był wychwalony.

ZACHARIASZA 7:5  „Powiedz całemu ludowi kraju i kapłanom: Jeżeli pościliście i pokutowaliście w piątym i siódmym miesiącu, i to w ciągu siedemdziesięciu lat, to czy pościliście dla mnie?”

Jest wiele innych powodów by pościć: ludzie czasem rezygnują z jedzenia ze względów zdrowotnych (zazwyczaj przynosi to duże korzyści); inni poszczą by coś udowodnić, albo dodać większego znaczenia swoim argumentom (dlatego ludzie decydują się na strajki głodowe). W wielu religiach ludzie poszczą, by odkupić swoje grzechy: wiemy jednak, że nie możemy tego osiągnąć pomimo jakichkolwiek działań; tylko Krew Jezusa liczy się przed Bogiem. Jeśli pościmy z powyższych pobudek, Bóg nie może tego uszanować.

IZAJASZA 58:3-5  Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? ( Oni pościli, ale Bóg ich ignorował. On im odpowiedział:) Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Oni pościli dla osobistej przyjemności, lub aby umocnić swoje argumenty, lub aby zdobyć nad kimś przewagę. Nie ma wątpliwości, że Bóg nie odpowiadał! Zamiast tego, dał nam właściwe powody do tego, by pościć::

IZAJASZA 58:6  „Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo…”

Na najprostszym etapie, pościmy, aby Boża praca została zrobiona. Wtedy będzie to oznaczało, że On jest wywyższony.

Bardzo trudno jest dokłdnie określić jaki wpływ na nasze ciało ma post, ponieważ organizm reaguje bardzo nieprzewidywalnie.  Różne osoby reagują zupełnie inaczej, a nawet ta sama osoba może zaobserwować inny efekt w jednym poście niż w drugim. Oczywistym i pierwszym widocznym objawem jest poczucie głodu. Dzieje sie tak dlatego, że ciało zazwyczaj dostaje więcej niż potrzebuje i kiedy przestajemy jeść, zaczyna się skarżyć. Prędzej czy później, (w ciągu dnia lub krótrzego okresu czasu) po rozpoczęciu postu, przestajemy odczuwać głód, ale czujemy się osłabieni. Czasami to mija po dniu lub dwóch, ale czasem nie, jednak z pewnością w miarę postu, będziesz coraz bardziej szukał Pana. Bardzo ważne jest picie dużej ilości wody, w przeciwnym razie organizm sie odwodni. Pierwszym symptomem odwodnienia jest ból głowy spowodowany skurczami mózgu: kiedy wystąpi taki objaw, należy pić więcej wody niż wcześniej. Jeśli post trwa dłużej niż dzień lub dwa, mogą osłabnąć kolana i zazwyczaj spada waga ciała (PSALM 109:24), dla niektórych nie jest to takie złe! Długość postu musisz ustalić przed Bogiem: może on być krótki i trwać jeden dzień (albo część dnia), a może trwać miesiące! Pastorzy i starsi zboru chętnie udzielą ci wsparcia. Po zakończeniu postu, NIGDY nie nleży się obiadać – bo to tak, jakby postu wcale nie było. Jeśli pościłeś dłużej niż dzień lub dwa, niemądrym byłoby od razu zacząć jeść ciezko strawne jedzenie, należy zacząć od soków owocowych,, zup itd. Twoje ciało żyło na własnych zapasach i ‘zapomniało’ jak to jest trawić pożywienie, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym – inaczej łatwo jest ciężko zachorować i jednocześnie Pan bylby niezadowolony. Poza tym, oprócz spadku wagi, ciało odniesie dodatkową korzyść będąc całkowicie oczyszczone: kiedy jesz do syta, nie wszystko ulega strawieniu i gromadzi się dużo ‘odpadków’, co może być bardzo niezdrowe. Kiedy pościsz, ciało to wykorzystuje i zużywa. Jeśli w czasie postu wydarzy się cokolwiek niekorzystnego, najpierw spotkaj się z pastorem, ponieważ może to być problem raczej duchowy niż czysto medyczny.

Możemy robić wszystko – czytać, modlić się, pościć – to jednak Bóg jest tym, który dyscyplinuje pragnienia naszego ciała. Jedyne, co możemy uczynić, to poddać się całkowicie Jemu.

RZYMIAN 12:1 „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.”

Będąc całkowicie poddanym Bogu, pozwalamy, aby nas formował, tak, jak garncarz formuje glinę na taki kształt jaki tylko chce.

JEREMIASZA 18:6  „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? - mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela!”

Mówimy po prostu 'Amen' - 'Tak, Panie' – na to: IZAJASZA 64:8. Chcemy, aby nas kształtował i niszczył nasza cielesnosc, zdając sobie sprawę, że to może czasem boleć, ponieważ to jest na Jego Chwłę, a na końcu czeka nas życie wieczne. Kiedy Bóg rozprawia się z nami, ciało jest w kłopotach, ale Duch daje nam wewnętrzny pokój (GALACJAN 5:22). Więc zamiast ‘tyrać’, starając się to zrobić samodzielnie, poddajmy się Jemu.

MATEUSZA 11:28-30  „Pójdźcie do mnie (do Jezusa) wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”

Możemy ufać Jezusowi i wierzyć Mu, wtedy, przechodząc przez problemy ciała – np. kiedy pościmy – to wiemy, że jest to dla naszego dobra (RZYMIAN 8:28). Po czasie, zaczynamy uczyć się, aby nie polegać na ciele, ale patrzeć na Jezusa, a w rezultacie ‘przypadłości’, które oznaczają po prostu przyjemności naszego ciała, okażą się lekkie i chwilowe – przestaniemy sie nimi przejmować, a zamiast tego odnajdziemy radość w Jezusie, wiedząc, że  większe rzeczy są jeszcze przed nami. Podczas gdy naszego ciała ubywa, jedyne co się liczy – CHRYSTUS W NAS – wciąż przybywa.

2 KORYNTIAN 4:16-18  „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.”

HEBRAJCZYKÓW 12:1-2  „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, BIEGNIJMY WYTRWALE W WYŚCIGU, który jest przed nami, PATRZĄC NA JEZUSA...”

Compiled by Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australia, approx. 1968-1972.