Biblia i Jej Wypełnione Proroctwa

Czy Biblia - to zakurzona, stara książka; mądrości życiowe antycznego ludu?
Czy Jezus - to rewolucjonista; człowiek o wielkich ideałach społecznych; nic więcej?

Jeżeli jest to wszystko, co ma do zaoferowania Chrześcijaństwo - jedynie ideę, która trzyma ludzi pod swym urokiem prawie dwa tysiące lat; iluzję, której końcem są wojny domowe i prześladowania Żydów; to nadszedł już najwyższy czas by zburzyć tę niebezpieczną, błędną doktrynę.

Błędna nauka - a może Chrześcijaństwo oferuje coś więcej?

Czy Biblia nie zawiera jasnych wypowiedzi prorockich, które jak można to udowodnić zostały napisane setki lat przed nadejściem wydarzeń, o których mówiły, i które wypełniały się słowo po słowie i wciąż jeszcze się wypełniają?

Jest to potwierdzeniem, że Biblia jest czymś więcej niż starą książką, a Jezus kimś więcej niż wielkim człowiekiem - mianowicie Biblia jest Słowem Bożym, a Chrystus Synem Bożym.

Tak więc, na pytanie dotyczące prawdziwości bądź nieprawdziwości Biblii, odpowiedzieć można ostatecznie pytaniem o wiarygodność proroctw biblijnych. Punktem centralnym wszystkich starotestamentowych przepowiedni jest Jezus - wszystkie istotne wydarzenia Jego życia są często opisane z najdrobniejszymi szczegółami. Zacznijmy od miejsca Jego urodzenia w Betlejem:

"Ale ty Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela..." MICHEASZA 5:2

(napisane w 700 r. przed Chrystusem)

Wypełnione w ŁUKASZA 2:4-7

O Jego działalności w dwóch różnych aspektach mówią pisma Izajasza 35:4-6 oraz Izajasza 61:1. Pierwsze pismo mówi jasno o jawnym działaniu Jezusa, o czym mamy niezliczone sprawozdania w Ewangeliach. Drugie zaś pismo pokazuje ważniejszą część, uzdrowienie i pomoc duchową, którą Jezus daje ludziom.

"Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, i radośnie odezwie się język niemych..." IZAJASZA 35:4-6

(napisane w 700 r. przed Chrystusem)

Wypełnione w MATEUSZA 15:30-31

"Duch Wszechmogący PANA nade mną, gdyż PAN namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie" IZAJASZA 61:1.

(napisane w 700 r. przed Chrystusem)

Wypełnione w MATEUSZA 11:28

Podróż Jezusa do Jerozolimy.

"Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, ma oślęciu, źrebięciu oślicy" ZACHARIASZA 9:9.

(napisane w 500 r. przed Chrystusem)

Wypełnione w MATEUSZA 21:7

Również w księdze Zachariasza znajdujemy opis zdrady Judasza, za co otrzymał on trzydzieści srebrników od Faryzeuszy, które potem w zwątpieniu wrzucił w świątyni do skarbca.

"Lecz PAN rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca" ZACHARIASZA 11:13.

(napisane w 500 r. przed Chrystusem)

Wypełnione w MATEUSZA 27:3-7

Ukrzyżowanie Chrystusa chcemy prześledzić na podstawie PSALMU 22 (napisany 1000 lat przed Chrystusem)

"Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje..." PSALM 22:15.

Najokrutniejszą stroną ukrzyżowania jest powolne rozciąganie ścięgien, co powoduje iż kości wyskakują ze stawów.

"Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego..." PSALM 22:16.

Wszyscy znamy okrzyk Jezusa kiedy wisiał na krzyżu "pragnę".

"Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje" PSALM 22:17.

Słowo "psy" było to u Żydów ogólne określenie dla pogan, także dla rzymskich legionistów, którzy ukrzyżowali Jezusa. Najbardziej frapujące jest jednakże to, iż opisany tutaj rodzaj śmierci, wprowadzony został przez Rzymian 800 lat później, aniżeli napisane proroctwo.

"Między siebie dzielą szaty moie, i o suknię moją los rzucają" PSALM 22:19.

U stóp Jezusa zostały podzielone przez żołnierzy Jego szaty i suknia.

Wypełnione w JANA 19:23-24, 28

Na zakończenie jeszcze słowo o złożeniu Jezusa w grobie. Ewangelie donoszą, że bogaty mężczyzna z Arymatei złożył Jego ciało w wybitym w skale grobie. Znajdujemy to w IZAJASZA 53:9:

"I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę" IZAJASZA 53:9.

Wypełnione w ŁUKASZA 23:50-55

W DANIELA 9:25-27 możemy znaleźć fantastyczne wypełnienie proroctwa:

"Przeto wiedz i zrozum! Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów..." DANIELA 9:25-27

W zgodności z 2 PIOTRA 3:8, 4 MOJŻESZOWA 14:34 i EZECHIELA 4:6, możemy przyjąć, że jeden dzień jest porównany do jednego roku. Dlatego, 69 (= 62 + 7) tygodni jest porównanych do 483 dni lub lat.

Najbardziej prawdopodobną datą tego czasu "od początku przykazań", jest edykt z 7 roku Artakseryksa (= 457 r. przed Chrystusem) (zobacz EZDR 7:11-26). Licząc 69 tygodni = 483 lata przed tą datą, dochodzimy do roku 26/27 po Chrystusie. To jest rok, w którym Jezus był ochrzczony przez Jana i zaczął Swoją posługę (Pamiętajmy, że datą narodzin Jezusa jest faktycznie 4 rok p.n.e.).

Było nakazane, aby świątynia została odbudowana w ciągu sześćdziesięciu dziewięciu tygodni, często podczas "uciążliwych czasów" (ponieważ w tym czasie byli oni pod Prawem). Mesjaszem, który przyszedł po tym czasie był Jezus (ŁUKASZA 4:18). Każdy może przeczytać w DANIELA 9:24, że przyszedł by zakończyć zło i grzech i został odkupicielem grzechu, a dał wieczną sprawiedliwość. On "potwierdził" (Abrahama) "przymierze z wieloma", przez to, że stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów (IZAJASZA 53:11; ŁUKASZA 1:16; 2:34; MARKA 20:28).

"W połowie tygodnia" (= po 3˝ roku) "on będzie przyczyną ofiary i zaprzestania". Jezus był ukrzyżowany po 3˝ roku, wydarzyło się to w 31 roku p.n.e. Kiedy Jezus umarł, zasłona w świątyni została rozdarta; wydarzenie to pokazuje, że ofiara i zaprzestanie od tego czasu nie były już potrzebne, ponieważ Jezus już dał Swoją doskonałą ofiarę za wszystkich.

Na końcu proroctwo Jezusa dotyczące 'Dni Ostatecznych': Jezus prorokował, że 'czas ostateczny' nastanie, kiedy drzewo figowe ponownie zakwitnie. Od tego czasu, kontynuuje, że żyjące potem pokolenie nie przeminie, aż wypełnią się te wszystkie wydarzenia czasów ostatecznych, ukoronowane poprzez Jego przyjście. Drzewo figowe jest w całej Biblii symbolem Izraela. Przez długi czas Izrael był martwy i odrzucony przez wszystkie narody - przyjrzymy się temu jeszcze dokładniej. Jednakże potem zdarzył się cud, którego możesz dobrze być świadomy - cud porównywalny z uschniętym drzewem, które zaczyna się ponownie zielenić. Jest tutaj o tym tylko wzmianka w celu wyjaśnienia do jakiego odcinka czasu odnoszą się proroctwa dotyczące Izraela.

Zadziwiającym faktem historycznym, który wydarzył się w Palestynie 15.05.1948 było założenie państwa przez lud, który przez prawie 2000 lat był wygnany ze swej pierwotnej ojczyzny. Dla Żydów nie był to pierwszy raz, kiedy zostali wypędzeni i znów powrócili. Już król perski, Cyrus, wysłał ich w 536 r. przed Chrystusem - po siedemdziesięcioletniej niewoli - ponownie do ich kraju. Jest to osobliwością, ponieważ w historii ludów nie znajdziemy innego nawet trochę podobnego ludu, który po tak długiej niewoli mógłby wrócić do domu, by ponownie odbudować miasto i świątynię. Sześćset lat później Żydzi byli ponownie wypędzeni, tym razem na wszystkie krańce świata, jak prorokował Mojżesz:

"I rozproszy cię PAN pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi..." 5 MOJŻESZOWA 28:64a.

Wraz z ich wypędzeniem w 70 r. po Chrystusie, rozpoczęło się także wielkie prześladowanie Żydów, antysemityzm, który ma swój dalszy ciąg, aż do dnia dzisiejszego. Przebieg w punktach: 

W 38 roku po Chrystusiew Aleksandrii dochodzi do masowego mordu Żydów; nieco później kolejne 50.000 Żydów traci życie.
70 r. n.e.Rzymianie zabijają 1 million Żydów.
132-135Kolejne 500.000
1095-1270Jedno z najcięższych prześladowań Żydów biorących udział w Krucjatach.
1096W prowincjach nadreńskich zostało zabitych 12.000 Żydów.
1298W samym tylko państwie frankońskim, Bawarii i Austrii kolejny milion.
1348Żydom przypisano winę za "Czarną Dżumę" - kolejny milion został zamordowany.
1648-1658400.000 polskich Żydów zostało zabitych podczas wojny polsko-szwedzkiej.
1933-19456 milionów Żydów zostało zabitych pod rządami Hitlera
1945-do dzisiajCiągłe prześladowanie i mordowanie Żydów żyjących w państwach bloku wschodniego.

 Tak jak przytoczone pismo z 5 księgi MOJŻESZOWEJ jasno przepowiada wypędzenie Żydów na wszystkie krańce świata, dalsze sprawozdania konsekwentnie wskazują na idący za tym antysemityzm: 

"Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz PAN da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia" 5 MOJŻESZOWA 28:65-66.

Jednakże doniesienie Mojżesza nie kończy się tutaj, tak jak nie kończy się tutaj historia Izraela.

"Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo ... i będziesz słuchał jego głosu, zgodnie z tym wszystkim co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie ... wtedy przywróci PAN, Bóg twój, twoich jeńców ... i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów ... I sprowadzi cię PAN, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie..." Fragment z 5 MOJŻESZOWEJ 30:1-5.

O tym cudzie historii, którego doświadczył lud Izraela, pisze znany teolog F. Rienecker: "Jest to cud, że Izrael mimo rozproszenia, trwającego setki lat, wciąż istnieje, podczas kiedy inne ludy starożytności wyginęły. Narody żyjące w czasach proroków m.in. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzymianie, już nie egzystują jako ludy w ówczesnej formie. Tylko Żydzi trwają cały czas jako świadkowie prawdy zawartej w pismach".

Ten przegląd obejmuje odcinek czasu ok. 2000 lat. Przejdźmy teraz do wydarzeń z przełomu wieków. Dostrzec możemy, obserwując wydarzenia opisane w V Księdze Mojżeszowej oraz ich czasowe usytuowanie, że prorok Ezechiel daje nam analogiczny obraz, począwszy od żydowskiej imigracji do Palestyny.

W 37 rozdziale Ezechiel został przez Boga wyprowadzony w duchu i otrzymał wizję doliny wypełnionej wyschniętymi kośćmi ludu Izraela.

"...i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było...

...I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski ... I tchnę w was ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonałem mówi PAN" Fragmenty z EZECHIELA 37:7-14.

Wypełnione od 1896.

W tym samym roku T. Herzl napisał książkę "Państwo Żydowskie", która stała się pobudką dla nowoczesnego Syjonizmu i wywołała stale przybierającą imigrację do dzisiejszego Izraela: tylko do 1948 r. wyjechało 650.000 Żydów - "...i kości zbliżyły się do siebie".

Poprzez założenie Kibbutz i odbudowę miast, nastąpił stopniowy wzrost infrastruktury i zacieśnienie związków pomiędzy Izraelitami - "...ponieważ zaczęli oni tęsknić".

Związane z tym jest nawodnienie kraju, które uczyniło z dużych części pustyni, ziemię uprawną - "...i porosło ciało".

W nocy z 14 na 15 maja 1948 r. cała ta struktura otrzymała trwałe, zewnętrzne ramy - Premier Ben Gurion zaproklamował samodzielne państwo Izrael - zostały ustalone granice - "...i skóra powlokła je".

Jednakże rozwój nie został jeszcze zakończony. Brak jest jeszcze ducha - ducha Bożego -"...ale ożywczego tchnienia w nich nie było".

Proroctwo, które także dla nas jest przyszłością, kończy duchowe widzenie Ezechiela "...I tchnę w was moje ożywcze tchnienie".

Ponieważ ta interpretacja nie jest dokonana przez nas, chcemy wykazać to w oparciu o kolejne fragmenty Biblii, które często w zadzwiający sposób obrazują szczegóły historycznego rozwoju Izraela:

"Lecz: Jako żyje PAN, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi P ó ł n o c n e j, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom! Oto Ja poślę po wielu rybaków - mówi PAN - i ci ich wyłowią; p o t e m poślę po wielu myśliwych..." JEREMIASZA 16:15-16.

Szczególnie nadmieniona jest tu "ziemia północna" - Rosja ma najwięcej Żydów wśród swojej ludności, z drugiej strony to ten kraj sprawia Izraelitom największe trudności przy udzielaniu pozwolenia na wyjazd. Dalej jest mowa o "Rybakach i myśliwych". Weźmy pod uwagę pozornie paradoksalną kolej rzeczy. Historia przyznaje rację, że: Syjonizm, 'rybacy' zorganizował się w 1897 r. podczas pierwszego kongresu Syjonistów, który odbył się w Bazylei. 'Myśliwy', nowoczesny antysemityzm, który wypędził Żydów do Palestyny, przyszedł dopiero poprzez Trzecią Rzeszę.

Widzimy, że główna przyczyna żydowskiego wychodźctwa zawarta jest w księdze Jeremiasza; inny werset biblijny pokazuje nam tak samo jasno, jak Żydzi powrócili do swojego kraju:

"Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębice do swoich gołębników? Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka" IZAJASZA 60:8-9a.

"Zlatują się jak gołębie do swoich gołębników"; z samego tylko królestwa Jemenu zostało zabranych samolotem do Izraela 40.000 Żydów. "Okręty tartezyjskie płyną na przedzie"; pojęcie "okręty tartezyjskie" było w czasach Izajasza ogólnym określeniem dla największych okrętów, które musiały przepłynąć duże odległości. Ten właśnie fragment oraz pozostałe przytoczone tu wersy, pokazują jasno, że nie chodzi o powrót z niewoli babilońskiej. Podczas tamtego powrotu nie były konieczne samoloty, które wówczas jeszcze nie były znane, ani statki. Ten błędny pogląd zostanie obalony poprzez zdanie, które przytoczyliśmy z 5 księgi MOJŻESZOWEJ:

"...I zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów..."

"I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń." IZAJASZA 61:4

Beersheba, na południu kraju, w ciągu wieków skurczyła się do kilku chat, dziś ma ponad 20.000 mieszkańców. Tak samo w pełni opuszczona Cezarea, została ponownie odbudowana; Aszkalom i cały szereg innych miejsc jest przykładem wypełniania się pism biblijnych.

"Ty którego pochwyciłem na krańcach ziemi... Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje,mitry i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie, aby widzieli i poznali, zwaźyli i zrozumieli..." IZAJASZA 41:9,18-20.

"Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!... Tak, przygotuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu..., że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca" IZAJASZA 43:6,19-20.

Także te pisma wypełniły się: Izrael jest dziś jednym z najbardziej żyznych krajów świata; w ciągu niewielu lat swojego istnienia, stał się jednym z największych dostawców owoców - np. czwarta część wszystkich grejpfrutów pochodzi z Izraela. W eksporcie pomarańczy Izrael znajduje się na drugim miejscu w produkcji światowej.

Pytanie zostało jasno postawione: Czy Biblia jest prawdziwa i dlatego jest Bożym Słowem; czy jest fałszywa i posiada jedynie wartość zabytkową? Odpowiedź na pytanie jest jasna: Proroctwa o tak wielkiej dokładności, które zostały napisane przed narodzeniem Chrystusa, co można udowodnić na podstawie Septuaginty i rękopisów znalezionych w Kumran, nie mogą być przypadkowymi mitami bazującymi na ludzkich przemyśleniach i inteligencji.

Interesujące? Nie - to bardzo niebezpieczne stwierdzenie!

Umarły Bóg staje się nagle żywy; ten Bóg którym nie chciano się zajmować, którego uważano za niezmienną ideę pobożnego fanatyka, wywołuje nagle niemal bolesną konieczność.

Będziesz próbował odrzucić tę konieczność i powiedzieć: "Ale przecież w Biblii jest wiele innych przeciwieństw". Będziesz uspokajać siebie długo, z czasem te wszystkie nieprzyjemne myśli zostaną zagłuszone i w końcu pojawi się śmiech z powodu swej własnej naiwności.

Możesz też postąpić inaczej. Weźmiesz poważnie to wyzwanie. Także wtedy będziesz mieć wiele pytań, na początku widzieć będziesz jeszcze niektóre pozorne dysharmonie, zanim powoli rozpoznasz, że błąd tkwi nie w tej Księdze lecz w tobie. Podobnie jak w Biblii, tak również w naukach przyrodniczych istnieje wiele 'otwartych' pytań i pozornych przeciwieństw. Jednakże podobnie jak Biblia, natura udowadania poprzez samą siebie, iż nie jest bez sensu lecz zbudowana jest sensownie według praw.

W oparciu o wiele znaczących eskperymentów przyrodnik dostrzega prawdziwość praw przyrody, widzi także, że przyczyna niektórych nieporozumień pozornych przeciwieństw leży w nim, a nie w przyrodzie. W Biblii mamy taką samą sytuację; niestety z tą różnicą, że niektórzy teolodzy, przeceniając siebie samych, nie chcą tego dostrzec i swoją własną niedoskonałość przypisują Biblii. Jednakże teolodzy są odpowiedzialni nie tylko w stosunku do siebie samych, ale także w stosunku do tych, którym "głoszą" Biblię, jako mądre wskazówki życia. Dlatego nie znajdują się oni w godnym pozazdroszczenia położeniu. Nie sposób tu dostrzec podobieństwa do sytuacji Faryzeuszy, których dotyczy wypowiedź Jezusa w MATEUSZA 23:

"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą" MATEUSZA 23:13.

Ostatecznie nie stanowi to także żadnego usprawiedliwienia dla ciebie. Postawione na początku pytanie jest skierowane osobiście do każdego z nas: Czy Chrystus jest Synem Bożym, czy też nim nie jest? Odpowiedź na to pytanie jest zbyt ważna, abym zostawił udzielenie odpowiedzi innym ludziom.

Być może będziesz myśleć, że teraz nastąpi tu sentymentalny końcowy akt jak w każdym z takich pism, które próbują ze stale rosnącą natarczywością, przyprowadzić mnie na prawidłową drogę. Być może masz rację ale pojawiło się ryzyko. Czy gdy byłeś tak naprawdę zakochany, byłeś w stanie mówić lub pisać w sposób rzeczowy o tym chłopcu lub dziewczynie? Być może uznasz to porównanie za śmieszne i powiesz, że dotychczas nie doświadczyłeś zbyt wiele z Jezusem. Zanim jednak nawiążemy bliższy kontakt z innym człowiekiem nie doświadczamy z nim zbyt wiele, więc pytanie brzmi: Czy taki związek, jeżeli zaistnieje i stanie się bliższy prowadzi do spełnienia się, takiego jakiego szukamy?

Zajmowaliśmy się dwoma prorockimi tematami, "Życiem Jezusa" i "Powrotem Izrealitów". Dwukrotnie musieliśmy stwierdzić, że te wypowiedzi nie mogły pochodzić od ludzi. Zajmujemy się tu pytaniem "jak", a nie o wiele bardziej rozstrzygającym "dlaczego", ostatecznie istnieje także odpowiedź, dlaczego Jezus jest dla nas tak ważny. Pozwólmy mówić pismu prorockiemu:

"Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni" IZAJASZA 53:5.

Ludzkie związki, nawet jeśli są początkowo tak piękne i głębokie, mogą się rozpaść. Ludzie popełniają błędy i dlatego ostatecznie najgłębsze problemy każdego z nas nie mogą być rozwiązane poprzez drugiego człowieka, ponieważ on sam ma takie same trudności i tak samo nie jest zdolny do tego, by przekroczyć swe własne granice. Każdy z nas ma te granice, wyznaczone przez naszą własną niedoskonałość, swoje wady lub nazwijmy to po imieniu - swój grzech. Każdy z nas jest uwięziony w grzechu i nikt nie może nam pomóc, poza jedną osobą, która zwyciężyła -na krzyżu za nas wszystkich - Jezusem Chrystusem.

Wielokrotnie, czytając tę broszurę stawałeś przed pytaniem: Czy chcesz bliżej poznać tego Jezusa Chrystusa, czy też nie? Niejednokrotnie pozostawialiśmy to pytanie bez odpowiedzi.

Jednak to pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi; jest zbyt decydujące, zbyt wiele od niego zależy. Odpowiedź może brzmieć tak lub nie - sątylko te dwie możliwości - czy to rozumiesz?

Autor i źródło nieznane.

Przetłumaczone z niemieckiego "Die Bibel und ihre erfüllte Prophetie"