Argumenty i Wyjaśnienia!

Niektóre Dlaczego i Dlatego. Czy Prawie Dobrze jest Wystarczająco Dobrze?

Powszechne Przeszkody

Po pierwsze! Podstawą naszej bytności jest wiara w to, że aby otrzymać biblijne zbawienie musimy pokutować, ochrzcić się (przez pełne zanurzenie) i otrzymać dar Ducha Świętego ze świadectwem mówienia w językach (modlenie się w Duchu) jak przedstawiono w MARKA 16:16-18 i w DZIEJACH APOSTOLSKICH 2:38 .

1. "Dlaczego muszę być ochrzczony? Chodzę do kościoła i nikomu nie robię krzywdy!"

Odpowiedź: Chrzest jest aktem posłuszeństwa względem Pana (MARKA 16:16; DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 i 10:44-48) i zewnętrznym okazaniem przed ludźmi wewnętrznego pragnienia by naśladować Pana. Jezus był ochrzczony przez Jana by "wypełnić wszelką sprawiedliwość" (MATEUSZA 3:15; ŁUKASZA 3:21; MARKA 1:9). Samo chodzenie do kościoła nie jest wystarczające dla Jezusa, gdyż jest napisane co musimy czynić "...jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (JANA 3:3-7). "Nie ma ani jednego sprawiedliwego... Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." (RZYMIAN 3:10,23). Najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali, że Jezus umarł za nas wszystkich i że jesteśmy zbawieni przez łaskę Bożą (na którą nie zasłużyliśmy), a nie przez żadne "dobre uczynki" (EFEZJAN 2:7-8).

2. "Ale ja już byłem ochrzczony."

Odpowiedź: Wiele dzisiejszych religii twierdzi, że pokropienie niemowlaka (który jest zbyt mały, by rozumieć znaczenie Ewangelii) wodą jest chrztem. Angielskie słowo "baptize" pochodzi od greckiego "baptizo" oznaczającego całkowite zanurzenie lub tonięcie, jak statek w wodzie. Jakakolwiek inna forma nie jest wystarczająca. Jezus powiedział, "Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi... Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie." (MARKA 7:7,13).

3. "Nie wierzę w Boga!"

Odpowiedź: Wielu ludzi chce się w ten sposób usprawiedliwić. W rzeczywistości w dziecinnie prosty sposób można każdemu udowodnić istnienie wszechmogącego Boga. Biblia obiecuje, że ktokolwiek prosi Boga o Jego Ducha, Bóg da Go wszystkim bez wyjątku (ŁUKASZA 11:9-13). Jedyne żądanie Boga jakie stawia człowiekowi to pokuta i szczerość. Bóg przyjmuje tylko tych, którzy przyjdą do Niego ze skruszonym sercem. Przychodząc do Boga musimy mieć takie nastawienie "kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." (HEBRAJCZYKÓW 11:6). Wszyscy pierwsi Chrześcijanie ze swoich osobistych doświadczeń, które przeżyli wiedzieli co oznacza otrzymanie Ducha Świętego; przeczytaj    DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4,38; 10:44-48 i 19:2-6. Jeżeli osoba nie uwierzy Bożym obietnicom oraz nie będzie postępować zgodnie z tym co Biblia uczy, zostanie potępiona (MARKA 16:16 i JANA 3:18).

4. "Wierzę w Boga!" (Stwierdzenie jako forma usprawiedliwienia się.)

Odpowiedź: Wiele osób nie rozumie głębszego znaczenia biblijnej "wiary" i porównuje to z wiarą od czasu do czasu.
W ten sposób ludzie ci chcą powiedzieć, że wiedzą o istnieniu Boga. Gdybyśmy znali oryginalny język Nowego Testamentu, którym jest grecki, dowiedzielibyśmy się, że słowo "wierzyć" po grecku "pisteuo" - oznacza usilnie popierać kogoś, pokładać ufność, polegać na kimś. Biblia mówi, że "Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również wierzą (świadoma akceptacja Jego istnienia) i drżą." (JAKUBA 2:19). Greckie znaczenie słowa drżeć to wzdrygać się, mieć włosy postawione dęba. Ludzie tacy wiedzą, że ich "wiara" niesie za sobą przekonanie o straszliwym Bożym sądzie, który się nad nimi wykona. Jezus powiedział, "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (moich dróg)" (JANA 14:15). Oto rezultaty, które niesie za sobą biblijna wiara; ludzie zostają napełnieni Bożym Duchem i zaczynają mówić nowymi językami, towarzyszą temu również inne znaki wymienione w MARKA 16:17-18.

5. "Dlaczego muszę mówić nowymi językami?"

Odpowiedź: Jezus powiedział, że "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." (JANA 4:24). Apostoł Paweł (który mówił w językach) powiedział "Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja." Przeczytaj 1 KORYNTIAN 14:14,2. Jezus również powiedział, że jednym ze znaków identyfikującym "wierzących" będzie to, iż "nowymi językami mówić będą" (MARKA 16:17). Biblia mówi, że żaden człowiek nie może ujarzmić "języka, tego krnąbrnego zła." Przeczytaj JAKUBA 3:1-13 (werset 8 w szczególności). Potrzebujemy nowej formy uwielbienia i wychwalania Boga, która nie może być zepsuta, i która będzie zgodna z Jego wolą. Pismo w RZYMIAN 8:26-27 mówi nam co możemy zyskać poprzez modlitwę w językach czyli modlitwę w Duchu.

6. "Ale moja kochana starsza ciocia (wujek, babcia itd.) jest cudowną osobą; chyba mi nie powiesz, że ona (lub on) nie jest Chrześcijanką."

Odpowiedź: Całe stwierdzenie obraca się wokół słowa: "Chrześcijanin". W greckim słowo to oznacza "namaszczony", czyli namaszczony siłą Bożego Świętego Ducha (jak czytamy w DZIEJACH APOSTOLSKICH 10:38 i 2 KORYNTIAN 1:21). Biblia mówi, że "wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona" (IZAJASZA 64:6), i że jesteśmy zbawieni przez łaskę Boga przez Jego dar Ducha Świętego, "Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (EFEZJAN 2:9). Sami w sobie jesteśmy niewystarczający. Osoba może żyć moralnie według standardów światowych, lecz Bóg wymaga nowego narodzenia (JANA 3:5) oraz nowego serca, które będzie Mu posłuszne, ponieważ "Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute" (JEREMIASZA 17:9). Bóg ostrzega nas przed tymi "Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy" (2 TYMOTEUSZA 3:5).

7. "Co czynisz dla dobroczynności?"

Odpowiedź: Dzisiaj dobroczynność odnosi się do dobrych uczynków lub (najczęściej finansowej) pomocy potrzebującym. Jezus nigdy nie potępiał szczerych aktów dobroci i dawania pieniędzy, z którymi się spotkał lub o których mówił, a w nawet do tego zachęcał. Jednakże słowo miłość w języku greckim - "agape" - oznacza miłość wywołaną przez Ducha Świętego, który w nas działa, "bo miłość (to samo słowo co "dobroczynność" w greckim) Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany." (RZYMIAN 5:5). Ciekawa jest historia nawrócenia Korneliusza i jego domowników (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:1-48). Był on "Pobożny i bogobojny (w greckim "pełen szacunku") wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga." (DZIEJE APOSTOLSKIE. 10:2). Apostoł Piotr wezwany był "on powie ci (Korneliuszowi) słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój" (DZIEJE APOSTOLSKIE 11:14), ponieważ "Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże." (DZIEJE APOSTOSLKIE 10:4). Bóg widział szczerość działań człowieka, lecz tylko wtedy został zbawiony, gdy on sam i wszyscy jego domownicy zostali ochrzczeni otrzymując Ducha Świętego, mówiąc innymi językami (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:44-48). My sami nigdy nie zasłużymy swoimi uczynkami na zbawienie, gdyż jest ono nam darowane przez Boga jako łaska (EFEZJAN 2:9).

8. "Istnieje tysiąc jeden różnych religii, lecz wszyscy zmierzamy w kierunku tego samego Boga; ty robisz to po swojemu, a ja po swojemu. Żyj i pozwól żyć innym."

Odpowiedź: Słowo Boże jest w stanie odpowiedzieć na to na wiele sposobów, lecz z pewnością Jezus podsumowuje to najlepiej mówiąc, "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (JANA 14:6) i "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." (JANA 3:16). Jezus również powiedział, "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie" (JANA 14:15). Nie jest naszym zadaniem przekonywanie ludzi, że głosimy prawdę; Bóg jest tym, który działa w ich sercach, przez Swojego Ducha, a pisma mówią, że Jego "owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je" (JANA 10:3). To porównanie jest zapisane w Jana, rozdziale 10 i jest wytłumaczone osobiście przez Samego Pana Jezusa. Dzisiaj jest wielu antychrystów, jak ostrzega Pismo w 1 JANA 2:18, i ci antychryści są przeciwnikami ludzi namaszczonych, wierzących Bogu.

9. "Biblia jest po prostu zbiorem bajek, mitów i historii o Żydach."

Odpowiedź: Biblia sama w sobie nie ma na celu odzwierciedlenia historii, lecz tam gdzie historia łączy się z Bożym planem odkupienia ludzkości, jest ona przekazana z taką dokładnością, że jej autentyczność potwierdzają współcześni historycy i archeologowie. Prawdą jest, że wiele biblijnych historii wydaje się być bajecznymi opowieściami z powodu ponadnaturalnych wydarzeń w nich zawartych. To może wprowadzać nas w błąd, lecz pamiętajmy, że mamy do czynienia z ponadnaturalną osobą - Bogiem, który stworzył niebo i ziemię wypowiadając swe "Słowo", i który wciąż utożsamia Swój lud, kościół, czy też inaczej ciało Chrystusowe z dzisiejszymi znakami i cudami (MARKA 16:17-20 i 1 KORYNTIAN 12:8-11 itd.). Istnieje również wiele dowodów, potwierdzających wypełnienie proroctw biblijnych, często wbrew szaleńczym ludzkim wysiłkom by uniknąć konfrontacji z historią opisaną przez Boga. Ogromny wspaniały temat! W roku 1890 rosyjski ateista Iwan Panin odkrył, że oryginalne teksty ksiąg biblijnych (składających się z 66 ksiąg napisanych przez 44 autorów w przeciągu dwudziestu wieków w starożytnym hebrajskim, greckim i niektóre w aramejskim), wszystkie miały liczbowe wzory niesamowicie zawiłego porządku biegnącego przez te księgi od początku do końca i były powiązane razem jak gdyby jakiś mistrzowski umysł "prowadził" każdego autora. Podstawa systemu jest bardzo prosta. Każda litera w oryginalnym alfabecie tekstu ma swój odpowiednik liczbowy, a więc każde słowo posiada swój odpowiednik liczbowy i liczbową wartość. Klucz jest prosty, jednakże żaden ludzki umysł nie jest w stanie stworzyć tak zawiłego wzoru, jaki stworzył Bóg. Sprawdzając każde słowo według liczbowego wzoru, można ustalić czy istniało ono w oryginale czy też nie, ponieważ tłumaczenia (nawet najlepsze) wydają się być tylko czarnobiałymi odbitkami oryginalnego tekstu; są one dobrymi podobieństwami, lecz brak trzech wymiarów zawartych w oryginale może czasami prowadzić do błędnego zrozumienia kluczowych spraw. Jak mówi pismo:

"Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę".  PRZYPOWIEŚCI 18:13

Na zakończenie:

Powyższe pytania, argumenty i opinie są bardzo małym przekrojem sytuacji, na które Boże Słowo rzuca światło. Zaznajomienie się z powyższymi zagadnieniami może okazać się korzystne zarówno dla osoby niezbawionej jak i krótko zbawionej - która jeszcze się z podobnymi sytuacjami nie spotkała. Dobrze jest pamiętać o radzie Pana "Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je" (PSALM 81:11) i polegać na obietnicach w JANA 14:26 podczas głoszenia Słowa: "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem".

W 2 TYMOTEUSZA 3:16: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wycho-wywania w sprawiedliwości".

W 2 TYMOTEUSZA 2:23-25 otrzymujemy również radę, aby unikać "głupich i niedorzecznych rozpraw... wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy".

G.A.M.

Revival Centres Australia