A Co Gdy Umrzesz?

Czy Musisz Stanąć Przed Twoim Bogiem?

"GDZIE JEST CZŁOWIEK, KTÓRY BY ŻYŁ I NIE OGLĄDAŁ ŚMIERCI?" PSALM 89:48

"WSZYSTKO IDZIE NA JEDNO MIEJSCE; WSZYSTKO POWSTAŁO Z PROCHU I WSZYSTKO ZNOWU W PROCH SIĘ OBRACA." KAZNODZIEI 3:20

Wcześniej czy później każdy musi zaakceptować fakt, że kiedyś umrze. Twoje ciało zostanie włożone do trumny i zakopane w ziemi lub spalone i rozwiane: w obu przypadkach nic nie pozostaje i wszystko idzie w zapomnienie.

"Zapomina o nich łono, które ich wydało; robactwo karmi się nimi, nikt ich nie będzie wspominał, niegodziwość załamuje się, jak drzewo." JOBA 24:20

Przez całe wieki ludzie zastanawiali - się czy te kilka lat to wszystko czym jest życie, a później nic więcej? Jezus, Syn Boży mówi do nas zrozumiałymi słowy:

"Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy WSZYSCY W GROBACH USŁYSZĄ GŁOS JEGO; I WYJDĄ CI, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy żle czynili, by powstać na sąd." JANA 5:28-29

To oznacza, że wszyscy umarli - każdy mężczyzna, kobieta czy też dziecko którzy kiedykolwiek żyli -zmartwychwstaną i będą SĄDZENI PRZEZ BOGA za wszystkie uczynki popełnione w życiu:

"I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło (grób) wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, (oznacza to wszystkich!) i BYLI OSĄDZENI, KAŻDY według uczynków swoich." OBJAWIENIE 20:12-13

"Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc KAŻDY Z NAS ZA SAMEGO SIEBIE ZDA SPRAWĘ BOGU." RZYMIAN 14:11-12

"Albowiem my WSZYSCY musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby KAŻDY odebrał zapłatę za uczynki swoje, doko- nane w ciele, dobre czy złe." 2 KORYNTIAN 5:10

"Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim WSZYSTKIE NARODY i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów." MATEUSZA 25:31-32

Jezus mówi jaki wyrok spotka wszystkich nikczemników:

"Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w OGIEŃ WIECZNY, zgotowany diabłu i jego aniołom." MATEUSZA 25:41

"I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." OBJAWIENIE 20:15

Ponadto, Boże Słowo mówi nam jacy to będą ludzie:

"Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących (KOGOKOLWIEK, kto nie wierzy Bożemu Słowu), i skalanych, i zabójców, i wszeteczników (ludzi, którzy cudzołożą - oznacza to jakikolwiek seks poza małżeństwem), i czarowników (ludzi, którzy mają do czynienia z magią, złymi duchami i tak dalej), i bałwochwalców (ludzi, którzy czczą fałszywych bogów i figurki), i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga." OBJAWIENIE 21:8

To jest SŁOWO BOGA. Jest ono ostre i OZNACZA DOKŁADNIE TO, O CZYM MÓWI!

Mądrzy ludzie tego świata twierdzą, że to wszystko jest nonsensem, lecz NIE POZWÓL IM SIĘ ZWIEŚĆ - STAWKĄ JEST TWOJE ŻYCIE WIECZNE. Biblia mówi, że WSZYSCY ZGRZESZYLI (RZYMIAN 3:23) - TO DOTYCZY CIEBIE. JEŻELI NIE OTRZYMAŁEŚ BOŻEGO PRZEBACZENIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE, OTRZYMASZ ZAPŁATĘ ZA SWE GRZECHY - ZGINIESZ NA ZAWSZE (druga śmierć). To nie oznacza utraty świadomości czy też zniszczenia: Jezus mówi "Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie" (MARKA 9:44). NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ.

"Pomyślałem więc sobie: Bóg będzie sądził zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego; bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas." KAZNODZIEI 3:17

"Albowiem zapłatą za grzech jest ŚMIERĆ, lecz darem łaski Bożej jest ŻYWOT WIECZNY w Chrystusie Jezusie Panu, naszym." RZYMIAN 6:23

TYLKO PRZEZ JEZUSA możesz otrzymać życie wieczne. To jest dar od Boga, dla wszystkich tych, którzy uczynią pokutę i będą posłuszni Bożemu Słowu.

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, TYLKO PRZEZE MNIE." JANA 14:6

"Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A KTO ŻYJE I WIERZY WE MNIE, NIE UMRZE NA WIEKI. Czy wierzysz w to?" JANA 11:25-26

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota." JANA 5:24

Jezus jasno mówi w jaki sposób otrzymujemy od Niego życie wieczne:

"Duch ożywia" ... to znaczy, że Duch daje życie. JANA 6:63

"Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (A kto mówi o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli...)" JANA 7:38-39

"Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu." JANA 4:14

"Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego." RZYMIAN 8:9

Ponadto, Biblia mówi nam jasno, w jaki sposób możemy otrzymać dar Ducha Świętego:

"A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38

"A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali." DZIEJE APOSTOLSKIE  19:6

Znając te pisma Bóg nakazuje, abyś TERAZ uczynił pokutę i zwrócił się ku Niemu - bądź posłuszny Jego Słowu.

"Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli PAN jest Bogiem, idźcie za nim..." 1 KRÓLEWSKA 18:21

"... oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia." 2 KORYNTIAN 6:2

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym." JANA 12:48

Nigdy nie zapominaj, że pewnego dnia staniesz przed tronem Boga by zdać sprawę za siebie samego. Każdy moment życia będzie ci przypomniany i policzony. Będziesz nawet powołany by wyjaśnić w jaki sposób otrzymałeś ten traktat, tak jak go teraz czytasz, gdyż zawiera on tylko słowo Boga, które cię osądzi. Nie bądź głupcem i nie odkładaj rozważenia Bożej propozycji zbawienia na później - w żaden sposób nie możesz być pewien: Dzisiaj może być twój ostatni dzień. Popatrz teraz na siebie i zastanów się w jakim jesteś połozeniu!

"...Tak mówi PAN: uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył." IZAJASZA 38:1

Nie ma nic bardziej głupiego niż twierdzenie, że możesz jeszcze trochę poczekać zanim uczynisz pokutę, zostaniesz ochrzczony i otrzymasz dar Ducha Świętego. Jeszcze raz: DZISIAJ MOŻE BYĆ TWÓJ OSTATNI DZIEŃ. To może być twoja ostatnia szansa jaką kiedykolwiek otrzymasz by uzyskać Boże przebaczenie zginając przed nim kolana. Jezus mówił o bogatym człowieku, który mniemał, że będzie mógł żyć wygodnie przez wiele lat; nie miał jednak racji.

"Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty." ŁUKASZA 12:20-21

Nadchodzi moment, gdy Bóg zabierze twój ostatni oddech i już nigdy więcej nie otrzymasz szansy by żałować za swe grzechy i być zbawionym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli nie uczynisz pokuty, wtedy spłoniesz na zawsze w ogniu piekielnym: to jest niezmienne Prawo Boga. Bóg chce cię zbawić i wzywa cię teraz do pokuty i wiary w Jego Słowo:

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." JANA 3:16

Taki jest wybór; jest to twój wybór. Czyń to, co mówi Słowo Boże (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38).

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, BĘDZIE POTĘPIONY." MARKA 16:16

"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo." 5 MOJŻESZOWA 30:19

TO JEST TWOJA SZANSA BY BYĆ ZBAWIONYM PRZEZ BOGA - UCZYŃ TERAZ POKUTĘ - ZWRÓĆ SIĘ DO JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA.

JEST JUŻ PÓŹNO!!