1 050 przykazań Nowego Testamentu

W Nowym Testamencie znajduje się; 1,050 przykazań dla chrześcijan, aby byli im posłuszni. Możemy je sklasyfikować w ośmiuset podtytułach. Pokrywają one każdą fazę ludzkiego życia w jego relacji z Bogiem i braćmi teraz i w przyszłości. Jeśli będziesz posłuszny zostaniesz nagrodzony, jeśli nie będziesz potępiony i otRZYMIANasz wieczną karę

Siedem rzeczy przed którymi należy się powstrzymać

 1. Bałwany (DZIEJE APOSTOLSKIE 15:20)
 2. Wszeteczeństwo (DZIEJE APOSTOLSKIE 15:20,29;1 TESALONICZAN 4:2-3)
 3. Zadławione mięso (DZIEJE APOSTOLSKIE 15:20)
 4. Spożywanie krwi (DZIEJE APOSTOLSKIE 15:20)
 5. Mięso ofiarowane bałwanom (DZIEJE APOSTOLSKIE 15:29)
 6. Wszelki rodzaj zła (1 TESALONICZAN 5:22)
 7. Cielesna pożądliwość (1 PIOTRA 2:11)

Siedem rzeczy których powinniśmy unikać:

 1. Wichrzyciele (RZYMIAN 16:17)
 2. Pospolite i puste gadanie (1 TYMOTEUSZA 6:20)
 3. Błędna nauka (1 TYMOTEUSZA 6:20)
 4. Głupie pytania (2 TYMOTEUSZA 2:23)
 5. Głupie spory (TYTUSA 3:9)
 6. Genealogia;(TYTUSA 3:9)
 7. Kłótnie o zakon;(TYTUSA 3:9)

Trzy prośby:

 1. Proście, a otRZYMIANacie (MATEUSZA 7:7)
 2. Nie żądaj zwrotu (ŁUKASZA 6:30)
 3. Prośba o życie dla grzeszników (1 JANA5:16)

Dwie rzeczy, do których należy się „obudzić” :

 1. Obudźcie się do sprawiedliwości (1 KORYNTIAN 15:34)
 2. Obudźcie się do życia (EFEZJAN5:14)

Siedemdziesiąt cztery rzeczy jacy powinniśmy być:

 1. Bądź szczęśliwy (MATEUSZA 5:12)
 2. Bądź w zgodzie z bratem (MATEUSZA 5:24)
 3. Bądź perfekcyjny (MATEUSZA 5:48; 2 KORYNTIAN 13:11)
 4. Bądź przebiegły JAKUBA wąż (MATEUSZA 10:16)
 5. Bądź niewinny JAKUBA gołębica (MATEUSZA 10:16)
 6. Bądź gotów na przyjście Chrystusa (MATEUSZA 24:44;ŁUKASZA 12:40)
 7. Bądź zadowolony ze swoich zarobków (ŁUKASZA 3:14)
 8. Bądź miłosierny JAKUBA Bóg (ŁUKASZA 6:36)
 9. Bądź JAKUBA wierny sługa (ŁUKASZA 12:36)
 10. Bądź wdzięczny (KOLOSAN 3:15)
 11. Zachowajcie pokój miedzy sobą (1 TESALONICZAN 5:13)
 12. Bądź cierpliwy wobec wszystkich ludzi (1 TESALONICZAN 5:14; 2 TYMOTEUSZA 2:24)
 13. Nie bądź uczestnikiem grzechu (1 TYMOTEUSZA5:22)
 14. Bądź spokojny i miej nadzieję (1 PIOTRA 1:13)
 15. Bądź spokojny i módl się (1 PIOTRA 4:7)
 16. Bądź wstrzemięźliwy, poważny, umiarkowany, szczery w wierze, miłosierny i cierpliwy (starsi ludzie, TYTUSA 2:2)
 17. Bądź wstrzemięźliwa, kochająca męża i dzieci (młode kobiety, TYTUSA 2:4)
 18. Bądź trzeźwego umysłu (młodzi mężczyźni, TYTUSA 2:6)
 19. Zachowuj godną postawę JAKUBA przystoi świętym (starsze kobiety, TYTUSA 2:3)
 20. Bądź dyskretna, czysta, , gospodarna, dobra, posłuszna (młode kobiety, TYTUSA 2:5)
 21. Bądź gotowy dać odpowiedź w nadziei która jest w tobie (1 PIOTRA 3:15)
 22. Bądź dobrej myśli (JANA 16:33)
 23. Bądź ochrzczony (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38)
 24. Bądź zbawiony (DZIEJE APOSTOLSKIE 3:19)
 25. Bądź przemieniony (RZYMIAN 12:2)
 26. Bądź pełen braterskiej miłości (RZYMIAN 12:10; EFEZJAN 4:32)
 27. Bądź pałający duchem (RZYMIAN 12:11)
 28. Bądź cierpliwy w ucisku (RZYMIAN 12:12)
 29. Bądź gościnny (RZYMIAN 12:13)
 30. Bój się jeśli czynisz zło (RZYMIAN 13:4)
 31. Nie bądź bałwochwalcą (1 KORYNTIAN 10:7)
 32. Bądź naśladowcą Pawła, tak JAKUBA on był naśladowcą Chrystusa (1 KORYNTIAN 11:1; FILIPIAN 3:17)
 33. Bądź naśladowcą Boga (EFEZJAN 5:1)
 34. Bądź naśladowcą wiary i cierpliwości (HEBRAJCZYKÓW 6:12)
 35. Nie bądź dzieckiem w myśleniu (1 KORYNTIAN 14:20)
 36. Bądź dojrzały w myśleniu (1 KORYNTIAN 14:20)
 37. Bądź stały (1 KORYNTIAN 15:58)
 38. Bądź nieporuszony (1 KORYNTIAN 15:58)
 39. Bądź pełen zapału w Bożej pracy (1 KORYNTIAN 15:58)
 40. Bądź silny w Panu (1 KORYNTIAN 16:13;EFEZJAN 6:10; 2 TYMOTEUSZA 2:1)
 41. Bądź dobrej myśli; (2 KORYNTIAN 13:11)
 42. Bądź jednego umysłu (RZYMIAN 12:16;2 KORYNTIAN 13:11; FILIPIAN 2:2; 1 PIOTRA 3:8)
 43. Bądź oddzielony od nieczystości (2 KORYNTIAN 6:17)
 44. Bądź odnowiony duchem (EFEZJAN 4:23)
 45. Gniewaj się ale nie grzesz (EFEZJAN 4:26)
 46. Bądźcie; uprzejmi jedni do drugich (EFEZJAN 4:32)
 47. Bądź wypełniony Duchem (EFEZJAN 5:18)
 48. Bądź jednomyślny (FILIPIAN 2:2)
 49. Bądź zgodny (FILIPIAN 2:2)
 50. Nie MARKAtw się o nic (FILIPIAN 4:6)
 51. Bądź przykładem dla wierzących w mowie, miłości, duchu, wierze i czystości TYM 4:12)
 52. Bądź uczestnikiem cierpienia Chrystusa (2 TYMOTEUSZA 1:8; . 1 PIOTRA 4:1)
 53. Bądź cierpliwy do wszystkich; (2 TYMOTEUSZA 2:24)
 54. Bądź zdolny do nauczania (2 TYMOTEUSZA 2:24)
 55. Bądź w pogotowiu w czas i nie w czas (2 TYMOTEUSZA 4:2)
 56. Bądź chętny w czynieniu dobrych uczynków (TYTUSA 3:8,14;; MATEUSZA 5:16)
 57. Bądź zadowolony z tego co posiadasz (HEBRAJCZYKÓW 13:5)
 58. Bądź czynicielem Słowa (JAKUBA 1:22)
 59. Biadajcie i smućcie się (JAKUBA 4:9)
 60. Bądź cierpliwy aż do przyjścia Chrystusa (JAKUBA 5:7-8)
 61. Bądź święty w rozmowie (postawie)(1 PIOTRA 1:15-16)
 62. Bądź współczujący (1 PIOTRA 3:8)
 63. Bądź uprzejmy (1 PIOTRA 3:8)
 64. Bądź przykładem dla stada Bożego nie JAKUBAo panujący nad nim (1 PIOTRA 5:3)
 65. Bądźcie poddani jedni drugim (1 PIOTRA 5:5)
 66. Bądź obleczony w pokorę (1 PIOTRA 5:5)
 67. Bądź trzeźwy (1 PIOTRA 5:8)
 68. Bądź czujny(1 PIOTRA 5:8)
 69. Pamiętaj o proroctwach i przykazaniach (2 PIOTRA 3:2)
 70. Bądź pilny abyś był znaleziony w pokoju (2 PIOTRA 3:14)
 71. Bądź pilny abyś był znaleziony bez skazy i bez nagany (2 PIOTRA 3:14)
 72. Bądź wierny aż do śmierci (OBJAWIENIE 2:10)
 73. Bądź czujny i utwierdzaj się (OBJAWIENIE 3:2)
 74. Bądź gorliwy i upamiętaj się (OBJAWIENIE 3:19)

Trzydzieści rzeczy, których nie wolno robić:

 1. Nie bądź hipokrytą w modlitwie (MATEUSZA 6:5)
 2. Nie bądź JAKUBA poganie w modlitwie (MATEUSZA 6:8)
 3. Nie bądź hipokrytą w poście (MATEUSZA 6:16)
 4. Nie nazywaj nikogo „Rabbi" (MATEUSZA 23:8)
 5. Nie nazywaj nikogo „Panie" (MATEUSZA 23:9)
 6. Nie bój się ludzi (ŁUKASZA 12:4)
 7. Nie wątp (ŁUKASZA 12:29)
 8. Niech nie będzie wielu nauczycieli (JAKUBA 3:1)
 9. Nie bój się prześladowań (1 PIOTRA 3:14)
 10. Nie lękaj się (1 PIOTRA 3:14)
 11. Nie ignoruj czasu z Bogiem (2 PIOTRA 3:8; IZA 57:15)
 12. Nie bądź zwiedziony: 10 klas nie odziedziczy królestwa ;(1 KORYNTIAN 6:9-10)
 13. nie upodabniaj się do świta (RZYMIAN 12:2)
 14. Nie bądź leniwy w pracy (RZYMIAN 12:11)
 15. Nie bądź wyniosły (RZYMIAN 12:16)
 16. Nie daj zwyciężyć złu (RZYMIAN 12:21)
 17. Nie bądź niewolnikiem ludzi (1 KORYNTIAN 7:23)
 18. Nie bądź dzieckiem w zrozumieniu (1 KORYNTIAN 14:20)
 19. Nie bądź zwiedziony przez złe towarzystwo (1 KORYNTIAN 15:33)
 20. Nie chodź w jednym jarzmie z niewierzącymi (2 KORYNTIAN 6:14-15)
 21. nie poddawaj sie ponownie w jarzmo niewoli (GALACJAN 5:1. Zobacz ‘85; kontraktów Nowego; i Starego PRZYMIANierza”)
 22. Nie bądź zwiedziony: człowiek będzie żąć co zasiał (GALACJAN 6:7-8)
 23. Nie miej udziału z grzesznikami (EFEZJAN 5:7)
 24. Nie bądź nierozsądny jeśli chodzi o wolę Bożą (EFEZJAN 5:17)
 25. Nie upijaj się winem (EFEZJAN 5:18)
 26. Nie bądź wyczerpany czynieniem dobra;;;;;; (2 TESALONICZAN 3:13)
 27. Nie bądź zawstydzony Bogiem (2 TYMOTEUSZA 1:8)
 28. Nie bądź leniwy (HEBRAJCZYKÓW 6:12)
 29. Nie zapominaj o gościnności; dla obcych (HEBRAJCZYKÓW 13:2)
 30. Nie bądź zwiedziony przez różne i obce nauki (HEBRAJCZYKÓW 13:9)

Czternaście rzeczy których należy się strzec:

 1. Strzeż się fałszywych proroków (MATEUSZA 7:15)
 2. Strzeż się ludzi (MATEUSZA 10:17)
 3. Strzeż się kwasu (doktryn) Faryzeuszy (MATEUSZA 16:6-12)
 4. Strzeż się kwasu (doktryn) Heroda (MARKA 8:15)
 5. Strzeż się hipokryzji (ŁUKASZA 12:1)
 6. Strzeż się chciwości (ŁUKASZA 12:15)
 7. Strzeż się uczonych w piśmie (MARKA 12:38; ŁUKASZA 20:46)
 8. Strzeż się szydzenia z Boga bo przepadniesz (DZIEJE APOSTOLSKIE 13:40-41)
 9. Strzeż się psów (fałszywych nauczycieli, FILIPIAN 3:2; IZAJASZA 56:10)
 10. Strzeż się złych robotników (FILIPIAN 3:2)
 11. Strzeż się rozwiązłości (Żydzi, FILIPIAN 3:2)
 12. Strzeż się abyś nie był zwiedziony przez filozofię (KOLOSAN 2:8)
 13. Strzeż się abyś nie był zwiedziony przez oszustwo (KOLOSAN 2:8)
 14. Strzeż się odstępców (2 PIOTRA 3:17)

Cztery rzeczy w które powinniśmy wierzyć:

 1. Ewangelia (MARKA 1:15)
 2. Istnienie Boga (HEBRAJCZYKÓW 11:6)
 3. Jezus Chrystus (1 JANA 3:23)
 4. Boża nagroda dla tych, którzy pilnie Go szukają (HEBRAJCZYKÓW 11:6)

Jedna rzecz, której nie powinniśmy wierzyć:

 1. Nie wierz każdemu duchowi (1 JANA 4:1)

Kogo mamy błogosławić:

 1. Tych, którzy cię przeklinają (MATEUSZA 5:44; ŁUKASZA 6:28)
 2. Prześladowców (RZYMIAN 12:14)

Trzy rzeczy, które powinniśmy wyrzucić:

 1. Belkę z własnego oka (MATEUSZA 7:5; ŁUKASZA 6:42)
 2. Demony (MATEUSZA 10:8)
 3. Wszelką troskę (1 PIOTRA 5:7)

Dwa rodzaje pocieszenia:

 1. Wzajemne przez braci w Chrystusie (1 TESALONICZAN 4:18; 1 TESALONICZAN 5:11)
 2. Bojaźliwych (1 TESALONICZAN 5:14)

Szacunek dla sześciu klas:

 1. Ojcowie (MATEUSZA 19:19; MARKA 10:19; ŁUKASZA 18:20; EFEZJAN 6:2)
 2. MATEUSZAki (MATEUSZA 19:19; MARKA 10:19; ŁUKASZA 18:20; EFEZJAN 6:2)
 3. Inni (RZYMIAN 12:10)
 4. Wdowy (1 TYMOTEUSZA 5:3)
 5. Wszyscy ludzie (1 PIOTRA 2:17)
 6. Królowie – władcy (1 PIOTRA 2:17)

Pięć rzeczy, w których się pilnuj:

 1. Mężczyźni, aby byli nienaganni (1 TYMOTEUSZA 5:7)
 2. Bogaci, aby byli pokorni (1 TYMOTEUSZA 6:17)
 3. Bogaci, aby ufali Bogu (1 TYMOTEUSZA 6:17)
 4. Bogaci, aby czynili dobre uczynki ;(1 TYMOTEUSZA 6:18)
 5. Gromadźcie skarb JAKUBAo fundament wiecznego życia (TYM 6:19)

Pięć rzeczy do przemyślenia:

 1. Kruki (ŁUKASZA 12:24)
 2. Lilie (ŁUKASZA 12:27-28)
 3. Prawda (2 TYMOTEUSZA 2:7)
 4. Też jesteś podatny na upadki (GALACJAN 6:1)
 5. Chrystus (HEBRAJCZYKÓW 3:1; HEBRAJCZYKÓW 12:3)

Trzy rzeczy, w których powinniśmy kontynuować:

 1. Miłość (JANA 15:9)
 2. Modlitwa (RZYMIAN 12:12; KOLOSAN 4:2)
 3. Prawda (2 TYMOTEUSZA 3:14)

Dwie rzeczy, których należy pragnąć:

 1. Najlepsze dary (1 KORYNTIAN 12:31)
 2. Żeby prorokować (1 KORYNTIAN 14:39); por. rzeczy, których nie należy pragnąć (2 MOJŻESZOWA 20:17; 5 MOJŻESZOWA 5:21)

Jedna rzecz, której; nie wolno odrzucić:

 1. Ufność Bogu (HEBRAJCZYKÓW 10:35)

Dwie rzeczy, w których powinniśmy trwać:

 1. Trudności (2 TYMOTEUSZA 2:3)
 2. Cierpienie (2 TYMOTEUSZA 4:5)

Koga mamy się bać:

 1. Boga (MATEUSZA 10:28; ŁUKASZA 12:5; 1 PIOTRA 2:17; OBJAWIENIA 14:7)

Trzy rzeczy, których nie powinniśmy się bać:

 1. Człowieka (MATEUSZA 10:28; ŁUKASZA 12:5)
 2. Prześladowców (MATEUSZA 10:26)
 3. Brak zaopatrzenia (MATEUSZA 10:31; MARKA 6:8-9; ŁUKASZA 12:7)

Kogo powinniśmy karmić:

 1. Wrogów (RZYMIAN 12:20)
 2. Baranki (JANA 21:15)
 3. Owce (JANA 21:16,17)
 4. Trzodę Bożą (1 PIOTRA 5:2)
 5. Kościół (DZIEJE APOSTOLSKIE 20:28)

Cztery rzeczy, od których należy uciekać:

 1. Wszeteczeństwo (1 KORYNTIAN 6:18)
 2. Bałwochwalstwo (1 KORYNTIAN 10:14)
 3. Szkodliwa pożądliwość (1 TYMOTEUSZA 6:9-11)
 4. Młodzieńcza pożądliwość (2 TYMOTEUSZA 2:22)

Dziesięć rzeczy które należy czynić:

 1. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (MATEUSZA 5:44; ŁUKASZA 6:27)
 2. Czyńcie innym to, co byście chcieli, aby wam czynili (MATEUSZA 7:12; ŁUKASZA 6:31)
 3. Na nikim nic nie wymuszajcie (ŁUKASZA 3:14)
 4. Dobrze czyńcie (ŁUKASZA 6:35; RZYMIAN 13:3)
 5. Czyń to (mając Boga na pierwszym miejscu), a będziesz żył (ŁUKASZA 10:28)
 6. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą (1 KORYNTIAN 10:31; KOLOSAN 3:17,23)
 7. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania (FILIPIAN 2:14)
 8. Czyńcie to, co słyszeliście i co widzieliście u mnie (Paweł, FILIPIAN 4:9)
 9. Pełnijcie swe obowiązki (1 TESALONICZAN 4:11)
 10. Wykonuj pracę ewangelisty (2 TYMOTEUSZA 4:5)

Dziesięć rzeczy których nie wolno robić:

 1. Nie wynoście się przed ludźmi (MATEUSZA 6:1)
 2. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą (MATEUSZA 6:2)
 3. Nie postępujcie według uczynków Faryzeuszów (MATEUSZA 23:3-33)
 4. Miłujmy nie tylko słowem (1 JANA 3:18)
 5. Nie zajmujcie się baśniami (1 TYMOTEUSZA 1:4)
 6. Nie zajmujcie się rodowodami (1 TYMOTEUSZA 1:4)
 7. Nie błądźcie (JAKUBA 1:16)
 8. Nie cudzołóż (JAKUBA 2:11)
 9. Nie zabijaj (JAKUBA 2:11)
 10. Nie kierujcie się pożądliwościami (1 PIOTRA 1:14)

Dziesięć rzeczy, za którymi należy podążać:

 1. Chrystus (MATEUSZA 4:19; MATEUSZA 8:22; MATEUSZA 16:24; MARKA 8:34; MARKA 10:21; ŁUKASZA 9:23; JANA 1:19)
 2. Miłość (1 KORYNTIAN 14:1; 1 TYMOTEUSZA 6:11; 2 TYMOTEUSZA 2:22)
 3. Dobro (1 TESALONICZAN 5:15; 3 JANA 1:11)
 4. Sprawiedliwość (1 TYMOTEUSZA 6:11; 2 TYMOTEUSZA 2:22)
 5. Pobożność (1 TYMOTEUSZA 6:11)
 6. Wiara (1 TYMOTEUSZA 6:11; 2 TYMOTEUSZA 2:22)
 7. Cierpliwość (1 TYMOTEUSZA 6:11)
 8. Łagodność (1 TYMOTEUSZA 6:11)
 9. Pokój (2 TYMOTEUSZA 2:22; HEBRAJCZYKÓW 12:14)
 10. Świętość (HEBRAJCZYKÓW 12:14)

Seven Things About Giving:

 1. Przykazanie: dawajcie (ŁUKASZA 6:38)
 2. Komu należy dawać:
  1. Temu kto się prosi (MATEUSZA 5:42; ŁUKASZA 6:30)
  2. Potrzebującym świętym (RZYMIAN 12:13)
  3. Bogu (KOLOSAN 3:17; OBJAWIENIA 14:7)
 3. Komu nie należy dawać:
  1. Nie dawajcie buntownikom tego, co święte (MATEUSZA 7:6)
  2. Nie dawajcie diabłu przystępu (EFEZJAN 4:27)
 4. Co należy dawać:
  1. Święte wartości (MATEUSZA 7:6; MATEUSZA 10:8)
  2. Swoją wdzięczność (EFEZJAN 5:20; FILIPIAN 4:6; KOLOSAN 3:17; 1 TESALONICZAN 5:18)
  3. Swój czas na czytanie, napominanie, naukę; (1 TYMOTEUSZA 4:13)
  4. Oddawajcie samych siebie (1 TYMOTEUSZA 4:15)
  5. Oddawajcie chwałę Bogu (OBJAWIENIEAWIENIA 14:7)
 5. Czego nie należy dawać:
  1. Nie dawajcie zgorszenia (1 KORYNTIAN 10:32)
  2. Nie przekazuj baśni i nakazów ludzkich; (TYTUSA 1:14)
 6. W JAKUBAi sposób należy dawać:
  1. Za darmo (MATEUSZA 10:8; 2 KORYNTIAN 9:6)
  2. Dobrą miarą (ŁUKASZA 6:38)
  3. JAKUBA Bóg zarządził (1 KORYNTIAN 16:2)
  4. Z ochoczą wolą (2 KORYNTIAN 8:12)
  5. Dobrowolnie (2 KORYNTIAN 9:7)
  6. Radośnie (2 KORYNTIAN 9:7)
 7. Obietnice związane z błogosławieństwem za dawanie:
  1. OtRZYMIANanie tego, co samemu się dało (ŁUKASZA 6:38; 2 KORYNTIAN 9:6)
  2. Zapłata (MATEUSZA 10:42)
  3. Obfita łaska (2 KORYNTIAN 9:8)
  4. Dostatek (2 KORYNTIAN 9:8)
  5. Wieczna sprawiedliwość (2 KORYNTIAN 9:9)
  6. Rozmnożenie owoców (2 KORYNTIAN 9:10)
  7. Ubogacenie (2 KORYNTIAN 9:11)

;

Sześć rzeczy, które należy odrzucić:

 1. Niegodziwość (JAKUBA 1:21)
 2. Wszelką złośliwość (1 PIOTRA 2:1)
 3. Wszelką zdradę (1 PIOTRA 2:1)
 4. Wszelką obłudę (1 PIOTRA 2:1)
 5. Wszelką zazdrość (1 PIOTRA 2:1)
 6. Wszelką obmowę (1 PIOTRA 2:1)

Siedem rzeczy, które należy zachowywać:

 1. Zachowujcie przykazania (MATEUSZA 19:17; JANA 14:15)
 2. Nie przestawajcie z 6 sklasyfikowanymi typami osób, którzy mają się za chrześciJANA z 1 KORYNTIAN; 5:11
 3. Siebie samego czystym zachowaj (1 TYMOTEUSZA 5:22)
 4. Zachowuj przykazania bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Chrystusa (1 TYMOTEUSZA 6:14)
 5. Strzeż te dobre rzeczy, które ci powierzono (2 TYMOTEUSZA 1:14)
 6. Wystrzegajcie się fałszywych bogów (1 JANA 5:21)
 7. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej (JUDY 1:21)

Pięć przykazań ze słowem „Idź”:

 1. Idź z nim dwie mile (MATEUSZA 5:41)
 2. Idź nauczaj (MATEUSZA 28:19-20)
 3. Idź zwiastować Ewangelię (MARKA 16:15)
 4. Nie chodźcie od domu do domu (ŁUKASZA 10:7)
 5. Idź i czyń podobnie (ŁUKASZA 10:37)

Siedem rzeczy, które powinniśmy mieć:

 1. Miejcie wiarę (MARKA 11:22; RZYMIAN 14:22-23)
 2. Nie miejcie nic wspólnego z ciemnością (EFEZJAN 5:11)
 3. Nie czyńcie różnicy między osobami (1 TYMOTEUSZA 5:21; JAKUBA 2:1-10)
 4. Prowadźcie nienaganne życie (1 PIOTRA 2:12)
 5. Miejcie współczucie (1 PIOTRA 3:8; JUDY 1:22)
 6. Miejcie czyste sumienie (1 PIOTRA 3:16)
 7. Miejcie gorliwą miłość (1 PIOTRA 4:8)

Czternaście rzeczy, które należy zachować:

 1. Zachowując słowa żywota (FILIPIAN 2:16)
 2. Co dobre, tego się tRZYMIANajcie (1 TESALONICZAN 5:21)
 3. Zachowujący tajemnicę wiary (1 TYMOTEUSZA 1:19;1 TYMOTEUSZA 3:9)
 4. Zachowujcie wiarę (1 TYMOTEUSZA 1:19)
 5. Zachowujcie dobre sumienie (1 TYMOTEUSZA 1:19)
 6. Wzoruj się na zdrowej nauce (2 TYMOTEUSZA 1:13)
 7. TRZYMIANajcie się tego co macie, aż Chrystus powróci (OBJAWIENIE 2:25)
 8. TRZYMIANaj się tego, co masz (OBJAWIENIE 3:11)
 9. TRZYMIANaj się swojej korony (OBJAWIENIE 3:11)
 10. TRZYMIANaj usługujących w poszanowaniu (FILIPIAN 2:29)
 11. Uchwyć się żywota wiecznego (1 TYMOTEUSZA 6:12,19)
 12. Uchwyć się nadziei (HEBRAJCZYKÓW 6:18)
 13. Zachowaj ufność (HEBRAJCZYKÓW 3:6,14)
 14. Zachowaj to, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś (OBJAWIENIE 3:3)

Sto przykazań; „niech się stanie”:

 1. Niechaj świeci wasza światłość (MATEUSZA 5:16; ŁUKASZA 12:35)
 2. Niech wasze "tak" będzie "tak" (MATEUSZA 5:37; JAKUBA 5:12)
 3. Swojemu wrogowi zostaw i płaszcz (MATEUSZA 5:40; ŁUKASZA 6:29)
 4. Zostaw ślepego przywódcę (MATEUSZA 15:14)
 5. Niech się każdy zaprze samego siebie (MATEUSZA 16:24; MARKA 8:34; ŁUKASZA 9:23)
 6. Niech weźmie krzyż swój (MATEUSZA 16:24; MARKA 8:34; MARKA 10:21; ŁUKASZA 9:23)
 7. Baczcie na to, co słyszycie (MARKA 4:23; ŁUKASZA 14:35)
 8. Podziel się z potrzebującym (ŁUKASZA 3:11)
 9. Niechaj biodra wasze będą przepasane (ŁUKASZA 12:35)
 10. Niech każdy weźmie trzos i torbę (ŁUKASZA 22:36)
 11. Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi (ŁUKASZA 22:36)
 12. Miłość niech będzie nieobłudna (RZYMIAN 12:9)
 13. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim (RZYMIAN 13:1)
 14. Niech każdy wybierze swój sabat (RZYMIAN 14:5-7; KOLOSAN 2:14-17)
 15. Każdy zaś niechaj baczy, JAKUBA na nim buduje (1 KORYNTIAN 3:10)
 16. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje (1 KORYNTIAN 3:18)
 17. Niechaj każdy ma swoją żonę (1 KORYNTIAN 7:2)
 18. I każda niechaj ma własnego męża (1 KORYNTIAN 7:2)
 19. Niech małżonkowie zaspokoją nawzajem swoje potrzeby seksualne (1 KORYNTIAN 7:4-5)
 20. Niechaj wstępują w stan małżeński (1 KORYNTIAN 7:9)
 21. Niech mężowi i żony pozostaną nieżonaci/ niezamężne albo niech się pojednają (1 KORYNTIAN 7:11)
 22. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie (1 KORYNTIAN 7:15)
 23. Niech każdy żyje tak, JAKUBA mu wyznaczył Pan (1 KORYNTIAN 7:17-24)
 24. Niech nie ukrywa obrzezania (1 KORYNTIAN 7:18)
 25. Niech się nie obrzezuje (mając na uwadze zwyczaj religijny) 1 KORYNTIAN 7:18)
 26. Niech ojcowie wydają za mąż swoje córki, jeśli tego pragną (1 KORYNTIAN 7:36-38)
 27. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł (1 KORYNTIAN 10:12)
 28. Niech nikt nie szuka własnej korzyści (1 KORYNTIAN 10:24)
 29. Niech kobieta strzyże swoje włosy, jeśli ma odkrytą głowę (1 KORYNTIAN 11:6)
 30. Jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę (1 KORYNTIAN 11:6)
 31. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije (1 KORYNTIAN 11:28)
 32. Jeśli kto głodny, niech je w domu (1 KORYNTIAN 11:34)
 33. Kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich (1 KORYNTIAN 14:13)
 34. Niech wszystko się dzieje dla (1 KORYNTIAN 14:26)
 35. Podczas nabożeństwa niech nie będzie więcej niż 3 dary (1 KORYNTIAN 14:27)
 36. Jeden niech wykłada (1 KORYNTIAN 14:27)
 37. Miej umysł Chrystusa (FILIPIAN 2:5)
 38. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom (FILIPIAN 4:5)
 39. Powierzcie prośby wasze Bogu (FILIPIAN 4:6)
 40. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu (KOLOSAN 2:14-17; RZYMIAN 14:5-7)
 41. Niech nikt nie okrada cię z twojej nagrody przez JAKUBAąś religię (KOLOSAN 2:18)
 42. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy (KOLOSAN 3:15)
 43. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie (KOLOSAN 3:16)
 44. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma (KOLOSAN 4:6)
 45. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi odnośnie dnia pańskiego, bo nadejdzie wkrótce (2 TESALONICZAN 2:3)
 46. Niechaj nikt nikogo nie lekceważy z powodu młodego wieku (1 TYMOTEUSZA4:12)
 47. Jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu (1 KORYNTIAN 14:28)
 48. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają (1 KORYNTIAN 14:29)
 49. Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otRZYMIANał OBJAWIENIAawienie, pierwszy niech milczy (1 KORYNTIAN 14:30)
 50. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą (1 KORYNTIAN 14:34-35; 1 TYMOTEUSZA2:11)
 51. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo, że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim (1 KORYNTIAN 14:37)
 52. Niech buntujący się prawdzie pozostaną zignorowani (1 KORYNTIAN 14:38)
 53. Niech wszystko będzie czynione według zarządzenia (1 KORYNTIAN 16:2)
 54. Niech każdy dostosuje się do Bożego porządku (1 KORYNTIAN 16:2)
 55. Wszystko niech się dzieje u was w miłości (1 KORYNTIAN 16:14)
 56. Niech każdy daje ochoczo (2 KORYNTIAN 9:7)
 57. Niech buntujący się prawdzie będą przeklęci (1 KORYNTIAN 16:22; GALACJAN 1:8-9)
 58. Każdy zaś niech bada własne postępowanie (GALACJAN 6:4)
 59. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza (GALACJAN 6:6)
 60. Kto kradnie, niech kraść przestanie (EFEZJAN 4:28)
 61. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu (EFEZJAN 4:28)
 62. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych (EFEZJAN 4:29)
 63. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością (EFEZJAN 4:31)
 64. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy (EFEZJAN 5:6)
 65. Niech żony, będą uległe mężom swoim JAKUBA Panu (EFEZJAN 5:22,24; KOLOSAN 3:18; 1 PIOTRA 3:1-6)
 66. Niech mężowie, miłują żony swoje, (EFEZJAN 5:25,28,33; KOLOSAN 3:19; 1 PIOTRA 3:7)
 67. Żona niechaj poważa męża swego (EFEZJAN 5:33)
 68. Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej (FILIPIAN 1:27)
 69. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę (FILIPIAN 2:3)
 70. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie (FILIPIAN 2:3)
 71. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć (1 TYMOTEUSZA 5:17)
 72. Niewolnicy niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci (1 TYMOTEUSZA 6:1)
 73. Niech pan poważa sługę swego (1 TYMOTEUSZA 6:2)
 74. Niech każdy chrześciJANAin odstąpi od niesprawiedliwości (2 TYMOTEUSZA 2:19)
 75. Niechaj cię nikt nie lekceważy (TYTUSA 2:15)
 76. Miłość braterska niechaj trwa (HEBRAJCZYKÓW 13:1)
 77. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości (HEBRAJCZYKÓW 13:5)
 78. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego (JAKUBA 1:4)
 79. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga (JAKUBA 1:5)
 80. Niech prosi z wiarą (JAKUBA 1:6)
 81. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego (JAKUBA 1:9)
 82. Bogaty zaś z poniżenia swego (JAKUBA 1:10)
 83. Niech nikt nie obwinia Boga za pokusy (JAKUBA 1:13)
 84. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu (JAKUBA 1:19)
 85. Niech mądry pokaże swą mądrość i poznanie (JAKUBA 3:13)
 86. Niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie (JAKUBA 4:9)
 87. Niech sie modli ten, kto cierpi (JAKUBA 5:13)
 88. Niech weselejący się śpiewa pieśń (JAKUBA 5:13)
 89. Niech chory zawoła starszych (JAKUBA 5:14)
 90. Niech starsi zboru modlą się za chorych namaszczając ich olejem (JAKUBA 5:14-15, MARKA 6:13)
 91. Niech ozdobą waszą będzie to, co wewnątrz a nie na zewnątrz (1 PIOTRA 3:3-4; 1 TYMOTEUSZA 2:9-10)
 92. Niech powstRZYMIANa język swój od złego ten, kto chce oglądać dobre dni (1 PIOTRA 3:10)
 93. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego (1 PIOTRA 3:11)
 94. Jeśli kto mówi, niech mówi JAKUBA Słowo Boże (1 PIOTRA 4:11)
 95. A niech nikt z was nie cierpi, JAKUBAo zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo JAKUBAo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw (1 PIOTRA 4:15)
 96. Wszakże, jeśli cierpi JAKUBAo chrześciJANAin, niech tego nie uważa za hańbę, lecz jest wdzięczny (1 PIOTRA 4:16)
 97. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje (1 PIOTRA 4:19)
 98. Życie wieczne niech będzie to obietnicą dla ciebie (1 JANA 2:24-25)
 99. Niech nikt cię nie zwodzi odnośnie twojej sprawiedliwości (1 JANA 3:7)
 100. Kto ma uszy, niechaj słucha (OBJAWIENIE 2:7,11,17,29; OBJAWIENIA 3:6,13,22)

;Dwanaście rzeczy, które nie powinny mieć miejsca :

 1. Niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, (MATEUSZA 6:3)
 2. Niech człowiek nie rozdziela tych co są małżeństwem (MATEUSZA 19:6)
 3. Niech dobro wasze nie będzie powodem do bluźnierstwa (RZYMIAN 14:16)
 4. Niech nie panuje grzech w ciele (RZYMIAN 6:12)
 5. Niech ten, który je nie pogardza tym, który nie je (RZYMIAN 14:3)
 6. A ten, który nie je niech nie osądza tego który je (RZYMIAN 14:3)
 7. Żona niech nie odchodzi od swego męża (1 KORYNTIAN 7:10)
 8. Niech mąż nie oddala swojej żony (1 KORYNTIAN 7:11)
 9. Niech chrześciJANAin nie oddala swojego niezbawionego małżonka, jeśli pragnie przy nim pozostać (1 KORYNTIAN 7:12,13)
 10. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem (EFEZJAN 4:26)
 11. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, JAKUBA przystoi świętym (EFEZJAN 5:3-4)
 12. Niech niegodne wdowy nie będą wspierane przez kościół (1 TYMOTEUSZA 5:9-16)

Czterdzieści dwie rzeczy, którymi powinniśmy żyć:

 1. Żyć przyzwoicie (RZYMIAN 13:13)
 2. Odrzućić uczynki ciemności ;RZYMIAN 13:12)
 3. Obleczmy się w zbroję światłości (RZYMIAN 13:12)
 4. Starajmy się o pokój (RZYMIAN 14:19)
 5. Starajmy się o wzajemne zbudowanie (RZYMIAN 14:19)
 6. Niech każdy podoba się bliźniemu ku jego dobru (RZYMIAN 15:2-3)
 7. Bądźmy szczerzy (1 KORYNTIAN 5:8)
 8. Nie uprawiajmy nierządu (1 KORYNTIAN 10:8)
 9. Nie wystawiajmy Pana na próbę (1 KORYNTIAN 10:9)
 10. Nie szemrajmy (1 KORYNTIAN 10:10)
 11. Oczyśćmy się od brudów ciała i ducha (2 KORYNTIAN 7:1)
 12. Dopełniajmy uświęcenia naszego (2 KORYNTIAN 7:1)
 13. Chodźmy w duchu (GALACJAN 5:25)
 14. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały (GALACJAN 5:26)
 15. Nie prowokujmy innych (GALACJAN 5:26)
 16. Nie zazdrośćmy innym (GALACJAN 5:26)
 17. W czynieniu dobrze nie ustawajmy (GALACJAN 6:9)
 18. Czyńmy dobrze wszystkim (GALACJAN 6:10)
 19. Czyńmy dobrze zwłaszcza naszym braciom w wierze(GALACJAN 6:10)
 20. Zmierzajmy w kierunku wyznaczonego celu (FILIPIAN 3:14-15)
 21. Chodźmy w przestrzeganiu zasad (FILIPIAN 3:16)
 22. Daj nam myśli jednakowe (FILIPIAN 3:16)
 23. Nie daj nam spać duchowo (1 TESALONICZAN 5:6)
 24. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi (1 TESALONICZAN 5:6-8)
 25. Poprzestawajmy na odzieży i wyżywieniu (1 TYMOTEUSZA6:8)
 26. Miejmy się na baczności przed utratą duszy (HEBRAJCZYKÓW 4:1-2)
 27. Starajmy się usilnie o zbawienie (HEBRAJCZYKÓW 4:11)
 28. Trwajmy mocno w naszej nadziei (HEBRAJCZYKÓW 10:23)
 29. Pójdźmy odważnie do tronu łaski (HEBRAJCZYKÓW 4:16; HEBRAJCZYKÓW 10:19-23)
 30. Dążmy do doskonałości (HEBRAJCZYKÓW 6:1)
 31. Zwróćmy się do Boga (HEBRAJCZYKÓW 10:22)
 32. Zachęcajmy się do miłości i dobrych uczynków ;(HEBRAJCZYKÓW 10:24)
 33. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń (HEBRAJCZYKÓW 10:25)
 34. Dodawajmy sobie otuchy wzajemnie (HEBRAJCZYKÓW 10:25)
 35. Odłóżmy wszelki ciężar (HEBRAJCZYKÓW 12:1)
 36. Odłóżmy dręczący nas grzech ;(HEBRAJCZYKÓW 12:1)
 37. Biegnijmy wytrwale (HEBRAJCZYKÓW 12:1)
 38. Patrzmy na Jezusa (HEBRAJCZYKÓW 12:2)
 39. Daj nam łaskę służenia Bogu (HEBRAJCZYKÓW 12:28)
 40. Znośmy pohańbienie Jego (HEBRAJCZYKÓW 13:13)
 41. Nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną (HEBRAJCZYKÓW 13:15)
 42. Miłujmy się nawzajem (1 JANA 4:7-11)

Osiem rzeczy, które powinny być nam obce:

 1. Nie uczestniczmy w hulankach (RZYMIAN 13:13)
 2. Nie dajmy się pijaństwu (RZYMIAN 13:13)
 3. Nie chodźmy w rozpuście (RZYMIAN 13:13)
 4. Nie chodźmy w rozwiązłości (RZYMIAN 13:13)
 5. Nie uczestniczmy w sfarach (RZYMIAN 13:13)
 6. Nie chodźmy w zazdrości (RZYMIAN 13:13)
 7. Nie osądzajmy jedni drugich w wątpliwych rzeczach (RZYMIAN 14:13)
 8. Nie dawajmy powodu do upadku lub zgorszenia ( RZYMIAN 14:13)

;Trzy sposoby na życie:

 1. Żyjcie w pokoju (RZYMIAN 12:18; 2 KORYNTIAN 13:11)
 2. Żyj wolny od niepokoju i zbędnych trosk (1 KORYNTIAN 7:28-35)
 3. Nie żyj już więcej w pożądliwości grzechu (1 PIOTRA 4:2)

Cztery przykazania „miłości”:

 1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół (MATEUSZA 5:44; ŁUKASZA 6:27,35)
 2. Miłujcie waszych braci chrześciJANA(JANA 13:34; JANA 15:12,17; GALACJAN 5:14;1 PIOTRA 2:17; 1 JANA 3:23; 2 JANA 1:5)
 3. Miłujcie braci(1 POITR 2:17)
 4. Miłuj brata swego (1 JANA 4:21)

Dwie rzeczy, których nie miłujcie:

 1. Świat (1 JANA 2:15)
 2. rzeczy w świecie (1 JANA 2:15)

Trzy sposoby na miłość

 1. Żarliwość (1 PIOTRA 1:22)
 2. Z czystym sercem (1 PIOTRA 1:22)
 3. JAKUBA bracia (1 PIOTRA 3:8)

Jedna osoba, do której kierujmy modlitwy:

Módl się do Ojca twego (MATEUSZA 6:6; MATEUSZA 6:9;JANA 16:23-26)

Trzy sprawy, za które macie się modlić:

 1. Za swoich prześladowców (MATEUSZA 5:44; ŁUKASZA 6:28)
 2. Za robotników (MATEUSZA 9:38; ŁUKASZA 10:2)
 3. Módlcie się jeden za drugiego (JAKUBA 5:16)

W JAKUBAi sposób się nie modlić:

 1. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi JAKUBA poganie (MATEUSZA 6:7)
 2. Gdy się modlicie, nie bądźcie JAKUBA obłudnicy (MATEUSZA 6:5)

Trzy sposoby na modlitwę:

 1. Módlcie się tak (MATEUSZA 6:9-13)
 2. Proście, szukajcie, kołaczcie (MATEUSZA 7:7-11)
 3. Módlcie się w Duchu (JUDY 1:20)

Cztery rzeczy do udowodnienia:

 1. Badajcie siebie samych (2 KORYNTIAN 13:5)
 2. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu (EFEZJAN 5:10)
 3. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. (1 TESALONICZAN 5:21)
 4. Udowodnij oskarżenia przeciw starszym (1 TYMOTEUSZA 5:19)

Dwa przykazania radości:

 1. Radujcie się (MATEUSZA 5:12; RZYMIAN 15:10)
 2. Zawsze się radujcie (1 TESALONICZAN 5:16)

Osiem rzeczy, które powinniśmy oddalić:

 1. Usuń niegodziwych ludzi ze zgromadzenia (1 KORYNTIAN 5:13)
 2. Odrzuć kłamstwo (EFEZJAN 4:25)
 3. Usuń wszelką gorycz (EFEZJAN 4:31)
 4. Usuń zapalczywość (EFEZJAN 4:31)
 5. Usuń gniew (EFEZJAN 4:31)
 6. Usuń wrzaski (EFEZJAN 4:31)
 7. Odrzuć złorzeczenie (EFEZJAN 4:31)
 8. Odrzuć wszelką złość (EFEZJAN 4:31)

;Sześć rzeczy do odrzucenia:

 1. Porzućcie dawnego człowieka (EFEZJAN 4:22;KOLOSAN 3:9)
 2. Odrzuć gniew (KOLOSAN 3:8)
 3. Odrzuć zapalczywość (KOLOSAN 3:8)
 4. Odrzuć złość (KOLOSAN 3:8)
 5. Odrzuć bluźnierstwo (KOLOSAN 3:8)
 6. Odrzuć nieczyste rozmowy (KOLOSAN 3:8)

Dwanaście rzeczy, którymi należy się przyoblec:

 1. Obleczcie się w Chrystusa (RZYMIAN 13:14)
 2. Obleczmy zbroję światłości (RZYMIAN 13:12)
 3. Obleczcie się w nowego człowieka (EFEZJAN 4:24; KOLOSAN 3:10)
 4. Obleczcie całą zbroje Bożą (EFEZJAN 6:11,13)
 5. Przyobleczcie się w serdeczne współczucie (KOLOSAN 3:12)
 6. Przyobleczcie się w dobroć ;(KOLOSAN 3:12)
 7. Przyobleczcie; się w pokorę(KOLOSAN 3:12)
 8. Przyobleczcie; łagodność (KOLOSAN 3:12)
 9. Przyobleczcie; się w cierpliwość(KOLOSAN 3:13)
 10. Przyobleczcie; się w miłość(KOLOSAN 3:14)
 11. Przyobleczcie się w pancerz wiary i miłości (1 TESALONICZAN 5:8)
 12. Przyobleczcie się w nadzieję zbawienia (1 TESALONICZAN 5:8)

Jedna rzecz o tym kogo nie należy ganić:

 1. Starszych (1 TYMOTEUSZA 5:1)

Trzy sprawy do nagany:

 1. Trwający w grzechu (1 TYMOTEUSZA 5:20)
 2. Buntownicy (TYTUSA 1:13)
 3. Uczynki ciemności (EFEZJAN 5:11)

Dwa sposoby upominania:

 1. Z autorytetem (TYTUSA 2:15)
 2. Z cierpliwością (2 TYMOTEUSZA 4:2)

Cztery rzeczy do radowania się:

 1. Nadzieja (RZYMIAN 12:12)
 2. Błogosławieństwa innych (RZYMIAN 12:15)
 3. Radujcie się w Panu (PILIP 3:1; PILIP 4:4)
 4. W cierpieniu Chrystusa (1 PIOTRA 4:13)

Pięć spraw do zapamiętania:

 1. Pamiętajcie dlaczego jesteście zbawieni (EFEZJAN 2:11-12)
 2. Pamiętajcie o uciskanych (HEBRAJCZYKÓW 13:3)
 3. Pamiętajcie o swoich prowadzących (HEBRAJCZYKÓW 13:7)
 4. Prawda (JUDY 17,18; OBJAWIENIA 3:3)
 5. Pokutowanie (OBJAWIENIE 2:5)

Cztery rzeczy do poszukiwania:

 1. Królestwo Boże (MATEUSZA 6:33; ŁUKASZA 12:31)
 2. Bóg w modlitwie (MATEUSZA 7:7)
 3. zbudowanie kościoła(1 KORYNTIAN 14:12)
 4. to co w górze (KOLOSAN 3:1)

Przykazanie by niewzruszenie stać

 1. Stójcie niewzruszenie i tRZYMIANajcie się tradycji (2 TESALONICZAN 2:15)

Trzy rzeczy o zbroi:

 1. Przepaszcie biodra prawdą
 2. Pancerz sprawiedliwości
 3. Stopy obute w przygotowaniu do zwiastowania ewangelii pokoju (EFEZJAN 6:14-15)

Pięć rzeczy do “trwania w”:

 1. Wiara (1 KORYNTIAN 16:13)
 2. Wolność (GALACJAN 5:1)
 3. Jeden Duch (FILEMONA1:27)
 4. Jednomyślność (FILEMONA1:27)
 5. W Panu (FILEMONA:1)

Osiem spraw do przemyślenia:

 1. Myśl o rzeczywistym własnym ja (RZYMIAN 12:3; 1 KORYNTIAN 3:18)
 2. Co jest prawdziwe
 3. Co jest poczciwe
 4. Co jest sprawiedliwe
 5. Co jest czyste
 6. Co jest miłe
 7. Co jest chwalebne
 8. Co jest cnotą (FILIPIAN 4:8)

Jeden sposób myślenia:

 1. Myśl trzeźwo (RZYMIAN 12:3)

Pięć przykazań o poddaniu:

 1. Ulegajcie jedni drugim (EFEZJAN 5:21)
 2. Poddajcie się Bogu (JAKUBA 4:7)
 3. Poddajcie się władzom zwierzchnim (1 PIOTRA 2:13-14; RZYMIAN 13:1-8)
 4. Młodsi ulegajcie starszym (1 PIOTRA 5:5)
 5. Żony ulegajcie mężom (EFEZJAN 5:22; KOLOSAN 3:18; 1 PIOTRA 3:1-6)

Dwanaście rzeczy, które mamy wziąć:

 1. Nie troszczcie się o potrzeby życiowe (MATEUSZA 6:25,31; ŁUKASZA 12:22-30)
 2. Nie troszczcie się o jutro (MATEUSZA 6:34)
 3. Nie troszczcie się o obronę (MATEUSZA 10:19; MARKA 13:9-11; ŁUKASZA 12:11-12;ŁUKASZA 21:14)
 4. Weźcie moja jarzmo na siebie (MATEUSZA 11:29)
 5. Korzystaj z wolności (1 KORYNTIAN 7:21)
 6. Bierz udział w Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Chrystusa (1 KORYNTIAN 11:24-26)
 7. Weź tarcze wiary (EFEZJAN 6:16)
 8. Weź przyłbicę zbawienia(EFEZJAN 6:17)
 9. Weź Miecz Ducha (EFEZJAN 6:17)
 10. Chętnie bierz nadzór nad stadem (1 PIOTRA 5:2)
 11. Weź nadzór nad stadem bez osobistych korzyści (1 PIOTRA 5:2)
 12. Bądź pokorny (ŁUKASZA 14:8)

Osiemnaście rzeczy na które należy uważać:

 1. Uważajcie na to, aby wasza jałmużna nie była widziana przez ludzi (MATEUSZA 6:1)
 2. Nie pogardzajcie najmniejszymi (MATEUSZA 18:10)
 3. Uważajcie, aby was nie zwiedziono (MATEUSZA 24:4; MARKA 13:5; ŁUKASZA 21:8)
 4. Uważajcie na to, czego słuchacie (MARKA 4:24)
 5. Uważajcie JAKUBA słuchacie (ŁUKASZA 8:18)
 6. Uważajcie na to, JAKUBA chodzicie w światłości (ŁUKASZA 11:35)
 7. Uważaj na upomnienia i przebaczaj(ŁUKASZA 17:3)
 8. Uważaj na pijaństwo (ŁUKASZA 21:34)
 9. Uważaj na obżarstwo (ŁUKASZA 21:34)
 10. Uważajcie na troski doczesne (ŁUKASZA 21:34)
 11. Miejcie się na baczności (MATEUSZA 13:9;ŁUKASZA 17:3; ŁUKASZA 21:34; DZIEJE APOSTOLSKIE 20:28)
 12. Uważajcie na stado Boże (DZIEJE APOSTOLSKIE 20:28)
 13. Uważajcie, aby nie nadużywać swojej wolności (1 KORYNTIAN 8:9)
 14. Uważaj, aby nie upaść (1 KORYNTIAN 10:12;RZYMIAN 11:21)
 15. Uważajcie na swoje służby (KOLOSAN 4:17)
 16. Uważajcie, aby nie zniszczyć siebie nawzajem (GALACJAN 5:15)
 17. Pilnuj siebie samego i nauki (1 TYMOTEUSZA 4:16)
 18. Uważajcie, aby nie zejść na złą drogę (HEBRAJCZYKÓW 3:12)

Dwie wskazówki, JAKUBA nie chodzić:

 1. JAKUBAo grzesznik (EFEZJAN 4:17)
 2. JAKUBA głupcy (EFEZJAN 5:15)

Cztery przykazania o tym, kogo wychwalać i kochać:

 1. Wychwalajcie tylko Boga (MATEUSZA 4:10; ŁUKASZA 4:8)
 2. Służcie tylko Bogu (MATEUSZA 4:10; ŁUKASZA 4:8)
 3. Miłujcie bliźnich JAKUBA samych siebie (MATEUSZA 5:43; MATEUSZA 19:19; MATEUSZA 22:39;MK 12:31; ŁUKASZA 10:27; RZYMIAN 13:9; GALACJAN 5:14)
 4. Miłujcie Boga z całego serca(MATEUSZA 22:37; MK 12:30; ŁUKASZA 10:27)

Siedem rzeczy by w nich żyć:

 1. Duch Święty (GALACJAN 5:16)
 2. Miłość (EFEZJAN 5:2)
 3. Światło (EFEZJAN 5:8-9; 1 JANA 1:7)
 4. Ostrożność (EFEZJAN 6:18)
 5. Chrystus (KOLOSAN 2:6-7; 2 KORYNTIAN 5:17)
 6. Mądrość (KOLOSAN 4:5)
 7. Uczciwość (1 TESALONICZAN 4:12)

Osiem zakazów:

 1. Nie kuś Pana (MATEUSZA 4:7; ŁUKASZA 4:12)
 2. Nie zabijaj (MATEUSZA 5:21; MATEUSZA 19:18; MARKA 10:19; ŁUKASZA 18:20; RZYMIAN 13:9)
 3. Nie cudzołóż (MATEUSZA 5:27-28; MATEUSZA 19:18; ŁUKASZA 18:20; RZYMIAN 13:9)
 4. Nie módl się tak, by być widzianym przez ludzi (MATEUSZA 6:5)
 5. Nie kradnij (MATEUSZA 19:18; MARKA 10:19; ŁUKASZA 18:20; RZYMIAN 13:9)
 6. Nie składaj fałszywego świadectwa(MATEUSZA 19:18; MARKA 10:19; ŁUKASZA 18:20;RZYMIAN 13:9)
 7. Nie przysięgaj (RZYMIAN 13:9)
 8. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska (1 KORYNTIAN 9:9; 1 TYMOTEUSZA 5:18)

200 Przykazań różnych:

 1. Baczcie by nikt nie odpadł od łaski (HEBRAJCZYKÓW 12:15)
 2. Baczcie by nikt nie był rozpustny (HEBRAJCZYKÓW 12:16-17)
 3. Baczcie by w nikim nie urósł korzeń zgorzknienia (HEBRAJCZYKÓW 12:15)
 4. Baczcie, by nikt nikomu złem za złe nie oddawał (1 TESALONICZAN 5:15)
 5. Bacz na samego siebie byś nie stracił nagrody (2 JANA 1:8)
 6. Bądź czujny i módl się (MATEUSZA 24:42; MATEUSZA 25:13; MARKA 13:33,35; MARKA 14:38; ŁUKASZA 21:36; EFEZJAN 6:18; KOLOSAN 4:2)
 7. Bądź czujny we wszystkim (2 TYMOTEUSZA 4:5; 1 KORYNTIAN 16:13)
 8. Bądź przykładem (TYTUSA 2:7)
 9. Bądź rzetelny w służbie (2 TYMOTEUSZA 4:5)
 10. Bądź uMARKAłym dla grzechu (RZYMIAN 6:11)
 11. Bądź wzorem w czterech rzeczach w; TYTUSA 2:7-8
 12. Bądź żywy dla Boga (RZYMIAN 6:11)
 13. Bądźcie mężni (1 KORYNTIAN 16:13)
 14. Bądźcie poddani prowadzącym (HEBRAJCZYKÓW 13:17)
 15. Bądźcie pokorni (JAKUBA 4:10; 1 PIOTRA 5:6)
 16. Biegnij po zwycięstwo (1 KORYNTIAN 9:24)
 17. Biskup powinien być (patrz, charakterystyka w 1 TYMOTEUSZA 3:2-7; TYTUSA 1:6-9)
 18. Budujcie swoją wiarę (JUDY 1:20)
 19. Budujcie jedni drugich (1 TESALONICZAN 5:11)
 20. Budujcie się wzajemnie w pieśniach (EFEZJAN 5:19)
 21. Buntowników napominajcie w łagodności (2 TYMOTEUSZA 2:25)
 22. Chwalcie Pana (RZYMIAN 15:11)
 23. Czekajcie jedni na drugich (1 KORYNTIAN 11:33)
 24. Czekajcie na moc (ŁUKASZA 24:49; DZ.AP. 1:4-8)
 25. Czyń ścieżki prostymi (HEBRAJCZYKÓW 12:13)
 26. Ćwicz się w pobożności (1 TYMOTEUSZA 4:7-8)
 27. Ćwicz się w wierze (2 KORYNTIAN 13:5)
 28. Diakoni muszą być (patrz 1 TYMOTEUSZA 3:8-12)
 29. Dodawajcie do chrześcijańskich łask (2 PIOTRA 1:5-7)
 30. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom (EFEZJAN 6:1; KOLOSAN 3:20)
 31. Gdy pościsz namaść swoją głowę i umyj twarz (MATEUSZA 6:17)
 32. Głoście (MATEUSZA 10:7,27; MARKA 16:15; 2 TYMOTEUSZA 4:2)
 33. Głoś zdrową naukę (TYTUSA 2:1)
 34. Jedz swój własny chleb w cichości (2 TESALONICZAN 3:12)
 35. Koncentruj się na tym co jest na prawdę ważne (2 TYMOTEUSZA 2:14)
 36. Koryguj odstępcę w duchu łagodności, bacząc przy tym na siebie samego (GALACJAN 6:1)
 37. Mężowie, kochajcie swoje żony (EFEZJAN 5:25,28; KOLOSAN 3:19; 1 PIOTRA 3:7)
 38. Mężowie, nie bądźcie przykrymi dla swoich żon (KOLOSAN 3:19)
 39. Miejcie odrazę do szaty zewnętrznej; (JUDY 1:23)
 40. Miej w nienawiści zło (RZYMIAN 12:9)
 41. Mów i działaj z myślą o Dniu Sądu (JAKUBA 2:12)
 42. Mów prawdę (EFEZJAN 4:25)
 43. Nadstaw drugi policzek (MATEUSZA 5:39; ŁUKASZA 6:29)
 44. Napominaj brata na osobności (MATEUSZA 18:15-17)
 45. Napominajcie się wzajemnie codziennie (HEBRAJCZYKÓW 3:13)
 46. Nakazujcie i uczcie tych rzeczy (1 TYMOTEUSZA 4:11; 1 TYMOTEUSZA 6:2)
 47. Nic nie bądźcie dłużni poza miłością (RZYMIAN 13:8)
 48. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie (ŁUKASZA 10:4)
 49. Noście brzemiona jedni drugich (GALACJAN 6:2)
 50. Nawołuj sługi do posłuszeństwa (TYTUSA 2:9-10)
 51. Nie bójcie się (ŁUKASZA 12:32)!
 52. Nie dawaj wrogowi żadnego pretekstu (1 TYMOTEUSZA 5:14)
 53. Nie dziwcie się, jeżeli was świat nienawidzi. (1 JANA 3:13)
 54. Nie gaście Ducha (1 TESALONICZAN 5:19)
 55. Nie grzesz (1 KORYNTIAN 15:34)
 56. Nie kłam (KOLOSAN 3:9)
 57. Nie lekceważ prorokowania (1 TESALONICZAN 5:20)
 58. Nie miejcie nic wspólnego z uczynkami ciemności (EFEZJAN 5:11)
 59. Nie miejcie względu na osoby (stronniczość, uprzedzenie) (1 TYMOTEUSZA 5:21)
 60. Nie mówcie nic złego o braciach (JAKUBA 4:11)
 61. Nie myślcie tylko o swoich sprawach (FILEMONA2:4)
 62. Nie narzekajcie jedni na drugich (JAKUBA 5:9)
 63. Nie odbierajcie więcej niż wam się należy (ŁUKASZA 3:13)
 64. Nie oddawajcie swoich członków grzechowi (RZYMIAN 6:13)
 65. Nie odpłacajcie złem za zło (1 PIOTRA 3:9; RZYMIAN 12:17)
 66. Nie osądzaj (MATEUSZA 7:1; ŁUKASZA 6:37)
 67. Nie oskarżajcie fałszywie (ŁUKASZA 3:14)
 68. Nie oszukujcie; (MARKA 10:19)
 69. Nie oszukujcie swego brata (1 TESALONICZAN 4:6)
 70. Nie pałajcie gniewem (RZYMIAN 12:19)
 71. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam ustalono (ŁUKASZA 3:13)
 72. Nie pobudzajcie swych dzieci do gniewu (EPH 6:4; KOLOSAN 3:21)
 73. Nie pozwalaj by diabelskie pożądliwości były w twoim ciele (1 TESALONICZAN 4:5)
 74. Nie pozwalaj by z twoich ust wypływały zarówno błogosławieństwa i przekleństwa (JAKUBA 3:10)
 75. Nie pożądajcie złych rzeczy (1 KORYNTIAN 10:6)
 76. Nie przyjmujcie fałszywych nauczycieli (2 JANA 1:10-11)
 77. Nie przysięgaj (JAKUBA 5:12; MATEUSZA 5:33-36)
 78. Nie staraj się zaspokajać pożądliwości (RZYMIAN 13:14)
 79. Nie szukaj jedynie jedzenia i napoju (ŁUKASZA 12:29)
 80. Nie szukaj pomsty (RZYMIAN 12:19)
 81. Nie uczcie niczego poza prawdą (1 TYMOTEUSZA 1:3)
 82. Nie usprawiedliwiaj swoich grzechów życiem w wolności (GALACJAN 5:13; 1 PIOTRA 1:16)
 83. Nie ustanawiajcie sobie sędziów (1 KORYNTIAN 6:4)
 84. Nie wątpcie w waszych umysłach (ŁUKASZA 12:29)
 85. Nie wkładaj na nikogo rąk pośpiesznie (1 TYMOTEUSZA 5:22)
 86. Nie wykorzystuj wolności do popełniania grzechów (1 KORYNTIAN 10:25-30)
 87. Nie wywyższajcie się (RZYMIAN 12:16)
 88. Nie zabraniajcie dzieciom; (MATEUSZA 19:14; MARKA 10:14; ŁUKASZA 18:16)
 89. Nie zabraniajcie języków (1 KORYNTIAN 14:39)
 90. Nie zaniedbujcie darów duchowych (1 TYMOTEUSZA 4:14; cp. 2 TYMOTEUSZA 1:6)
 91. Nie zapominajcie się dzielić (HEBRAJCZYKÓW 13:16)
 92. Nie zasmucajcie Ducha Świętego (EFEZJAN 4:30)
 93. Nie zatracaj nikogo z samolubnych pobudek (RZYMIAN 14:15; 1 KORYNTIAN 8:13)
 94. Nie zatwardzajcie swoich serc (HEBRAJCZYKÓW 3:8-15)
 95. Niech twój skarb będzie w niebie(MATEUSZA 6:20; ŁUKASZA 12:33-34)
 96. Niech twój skarb nie będzie na ziemi (MATEUSZA 6:19)
 97. Obmyjcie swe ręce, grzesznicy (JAKUBA 4:8)
 98. Oczyszczajcie trędowatych (MATEUSZA 10:8)
 99. Odcinajcie gorszących członków (MATEUSZA 5:29-30; MATEUSZA 18:8,9)
 100. Oddajcie swoje ciała Bogu (RZYMIAN 12:1)
 101. 100.Oddalcie zwątpienie ze swego serca (JAKUBA 4:8)
 102. Oddajcie swoje ciała Bogu (RZYMIAN 12:1)
 103. Oddalcie zwątpienie ze swego serca (JAKUBA 4:8)
 104. Oddawajcie siebie Bogu (RZYMIAN 6:13)
 105. Oddawajcie swoje członki sprawiedliwości(RZYMIAN 6:13)
 106. Odpierajcie zło (MATEUSZA 5:38-39)
 107. Odrzucajcie herezje (TYTUSA 3:10)
 108. Ostrzegaj błądzącego (1 TESALONICZAN 5:14)
 109. Otrzep proch ze swoich stóp (MATEUSZA 10:14; MARKA 6:11; ŁUKASZA 9:5; ŁUKASZA 10:10-11)
 110. O tym, co w górze myśl (KOLOSAN 3:2)
 111. Panowie, bądźcie dobrzy dla swych sług (EFEZJAN 5:9; KOLOSAN 4:1)
 112. Płacz z płaczącymi (RZYMIAN 12:15)
 113. Płać podatki (RZYMIAN 13:6)
 114. Płać tyle ile się należy (RZYMIAN 13:7)
 115. Podaj wrogowi szklankę wody (RZYMIAN 12:20)
 116. Podążaj za pokojem i świętością (HEBRAJCZYKÓW 12:14)
 117. Podnieś omdlałe ręce (HEBRAJCZYKÓW 12:12)
 118. Podnoś z MARKAtwych (MATEUSZA 10:8)
 119. PodtRZYMIANuj (akceptuj) słabych braci (RZYMIAN 14:1)
 120. Pogódź się ze swoim wrogiem (MATEUSZA 5:25)
 121. Pokutuj (MATEUSZA 3:2; MATEUSZA 4:17; MARKA 1:15; DZ.AP. 2:38; DZIEJE APOSTOLSKIE. 3:19; OBJAWIENIA 2:16; OBJAWIENIA 3:19)
 122. Pomagaj głosić prawdę (3 JANA 1:8)
 123. Poszukuj w Pismach (JANA 5:39)
 124. Pozdrawiaj swoich zwierzchników (HEBRAJCZYKÓW 13:24)
 125. Pozyskuj czas (EFEZJAN 5:16; KOLOSAN 4:5)
 126. Pożyczaj bez oczekiwania zwrotu (ŁUKASZA 6:35)
 127. Pracuj albo nie jedz (2 TESALONICZAN 3:10-11)
 128. Pracuj swoimi rękami (1 TESALONICZAN 4:11)
 129. Pragnij darów duchowych (1 KORYNTIAN 14:1)
 130. Pragnij mleka Słowa Bożego (1 PIOTRA 2:2)
 131. Przebaczaj (MATEUSZA 11:25-26; ŁUKASZA 6:37; EFEZJAN 4:32; KOLOSAN 3:13)
 132. Przebaczaj nawet 490 razy (MATEUSZA 18:22)
 133. Przebudź się ze śmierci do światła (EFEZJAN 5:14)
 134. Przeciwstaw się diabłu (JAKUBA 4:7; 1 PIOTRA 5:9)
 135. Przekazuj prawdę tym, którzy będą jej nauczać (2 TYMOTEUSZA 2:2)
 136. Przezwyciężaj zło dobrem(RZYMIAN 12:21)
 137. Przygotuj swój umysł (1 PIOTRA 1:13)
 138. Przyjmujcie jedni drugich (RZYMIAN 15:7)
 139. Przyjmuj Słowo z łagodnością (JAKUBA 1:21)
 140. Przynoś owoce pokuty (MATEUSZA 3:8; ŁUKASZA 3:8)
 141. Przypominaj ludziom o siedmiu rzeczach z TYTUSA 3:1-2.
 142. Przyznaj swą bezużyteczność (ŁUKASZA 17:10)
 143. Raduj się gdy przechodzisz przez pokuszenia (JAKUBA 1:2)
 144. Ratuj ludzi z bojaźnią (JUDY 1:23)
 145. Rozpoznawaj prawdę (1 KORYNTIAN 10:15)
 146. Rozważ te rzeczy 1 TYMOTEUSZA 4:15.
 147. Słudzy, służcie swoim panom (EFEZJAN 6:5-8; KOLOSAN 3:22-25; 1 PIOTRA 2:18)
 148. Służ JAKUBA wierny szafarz (1 PIOTRA 4:10)
 149. Służ Panu (RZYMIAN 12:1)
 150. Spędzaj swój czas w bojaźni (1 PIOTRA 1:17)
 151. Sprawuj swoje zbawienie (FILEMONA2:12)
 152. Sprzedawaj by pomagać potrzebującym (ŁUKASZA 12:33)
 153. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem JAKUBAo wypróbowany i nienaganny pracownik (2 TYMOTEUSZA 2:15)
 154. Stroń od brata, który żyje nieporządnie (2 TESALONICZAN 3:6,14)
 155. Stroń od złych ludzi (1 TYMOTEUSZA 6:3-6)
 156. Szukaj łaski życia wiecznego (JUDY 1:21)
 157. Śpiewaj z wdzięcznością w sercu (KOLOSAN 3:16)
 158. Traktuj innych według 1 TYMOTEUSZA 5:1-2.
 159. Trwaj przy osobach godnych (MATEUSZA 10:11-13; MARKA 6:10; ŁUKASZA 9:4; ŁUKASZA 10:5-8)
 160. Trwaj w Chrystusie (JANA 15:4)
 161. TRZYMIANaj się dobra (RZYMIAN 12:9)
 162. Uchwyć się życia wiecznego (1 TYMOTEUSZA 6:12)
 163. Ucz się w cichości (1 TESALONICZAN 4:11)
 164. Uczcie jedni drugich (KOLOSAN 3:16)
 165. Ufaj Bogu, że zaopatrzy cię we wszystko w pracy (MATEUSZA 10:9; ŁUKASZA 9:3; ŁUKASZA 10:4)
 166. UMARKAtwiaj to, co jest cielesnego w twoich członkach (KOLOSAN 3:5; RZYMIAN 8:12-13)
 167. Umocnij swoje serce (JAKUBA 5:8)
 168. Unikaj pustej mowy (2 TYMOTEUSZA 2:16)
 169. Unikajcie wspierania młodych wdów z funduszy kościelnych (1 TYMOTEUSZA 5:11)
 170. Upominajcie jedni drugich (KOLOSAN 3:16)
 171. Upominaj nieprawego (2 TESALONICZAN 3:15)
 172. Usuń stary kwas (złe wpływy) (1 KORYNTIAN 5:7)
 173. Uzbrój się w umysł cierpiący dla Jezusa (1 PIOTRA 4:1)
 174. Uzdrawiaj chorych (MATEUSZA 10:8; ŁUKASZA 10:9)
 175. Użyczaj gościnności bez szemrania (1 PIOTRA 4:9)
 176. Walczcie o wiarę (JUDY 1:3)
 177. Walczcie razem o wiarę ewangelii (FILEMONA1:27)
 178. Wchodźcie ciasną bramą (MATEUSZA 7:13; ŁUKASZA 13:24)
 179. Wierz Bogu co do wszystkich rzeczy, które nie są potępione w Piśmie (RZYMIAN 14:22-23)
 180. Wspierajcie słabych; (1 TESALONICZAN 5:14)
 181. Wspomagaj innych posługujących (ŁUKASZA 9:49-50)
 182. Wychowujcie dzieci w Panu (EFEZJAN 6:4)
 183. Wychwalaj Boga w ciele i w duchu (2 KORYNTIAN 6:20; cp. RZYMIAN 12:1-2)
 184. Wychwalaj Boga w swoim sercu (1 PIOTRA 3:15)
 185. Wyjdźcie spośród nich (2 KORYNTIAN 6:17)
 186. Wystrzegaj się nieprawych (2 TESALONICZAN 3:14)
 187. Wystrzegaj się tych, którzy inicjują problemy (RZYMIAN 16:17; FILEMONA3:17)
 188. Wyznawajcie grzechy jedni drugim (JAKUBA 5:16)
 189. Wzmocnij swoje osłabłe KOLOSANana (HEBRAJCZYKÓW 12:12)
 190. Wzrastaj w łasce i poznaniu (2 PIOTRA 3:18)
 191. Zachowajcie jednakową miłość (FILEMONA2:2)
 192. Załatwiajcie sprawy uczciwie (RZYMIAN 12:17)
 193. Zasadźcie drzewo dobre lub złe (MATEUSZA 12:33)
 194. Zaproś biednych do siebie na ucztę (ŁUKASZA14:13)
 195. Zbliż się do Boga (JAKUBA 4:8)
 196. Znajdź sposób by kontrolować swoje ciało (1 TESALONICZAN 4:4)
 197. Znoście jedni drugich (KOLOSAN 3:13)
 198. Zostaw swoich rodziców i połącz się z żoną (MATEUSZA 19:5; MARKA 10:7; EFEZJAN 5:31)
 199. Zrozum wolę Bożą (EFEZJAN 5:17)
 200. Żony, bądźcie posłuszne mężom (EFEZJAN 5:22; KOLOSAN 3:18; 1 PIOTRA 3:1-6)
 201. Żony diakonów muszą być (patrz 1 TYMOTEUSZA 3:11)
 202. Nie martw się jeśli jesteś sługą (2 KORYNTIAN 7:21)

Dwa wieczne prawa dotyczące odkupionych:

 1. Prawo do drzewa żywota
 2. Prawo wejścia do Nowego Jeruzalem

Source: ‘Dake's Study Notes' by Finis Jennings Dake