Ważne Pytania

 1. Jeżeli Bóg jest miłością, to dlaczego pozwolił swojemu synowi umrzeć?
 2. Dlaczego muszę należeć do kościoła, czy nie mogę samemu podążać za Bogiem?
 3. Co to jest grzech?
 4. Jak poznaje się Boga?
 5. A co się stanie z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii?
 6. Co się stanie gdy umrę?
 7. Czy piekło istnieje? Co to jest piekło?
 8. Nie mogę się uwolnić od uzależnienia. Czy Bóg może mi pomóc? Jak?
 9. Jak dobry Bóg może tworzyć zło?
 10. Jakie jest znaczenie waszego znaku?
 11. Czy przestrzegacie Szabatu? Czy, którego dnia tygodnia?
 12. Czy możemy stowarzyszyć się z waszym kościołem?

 

 1. Jeżeli Bóg jest miłością, to dlaczego pozwolił Swojemu Synowi umrzeć? 

Musimy zdać sobie sprawę z okropnych konsekwencji grzechu. ''Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć'' (RZYMIAN 6:23). Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie ważne jak dobre mamy o sobie zdanie: "Jak napisano: Nie masz sprawiedliwego ANI JEDNEGO (...) Albowiem wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej" (RZYMIAN 3:10,23). ''Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów'' (HEBRAJCZYKÓW 9:22). Dlatego właśnie w czasach Starego Testamentu, by przykryć grzech, czyniono ofiarę ze zwierząt. Wszechwiecznym Bożym planem było danie Jego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, by umarł na krzyżu dla odkupienia ludzkości. ''Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokrapienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu?'' (HEBRAJCZYKÓW 9:13-14) ''Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny'' (JANA 3:16).

[Góra strony]  

2. Dlaczego muszę należeć do kościoła, czy nie mogę sam podążać za Bogiem? 

Uczęszczanie do kościoła cię nie zbawi. Powinieneś mieć chęć, by do niego należeć, PONIEWAŻ jesteś zbawiony i ponieważ natychmiast potrzebujesz społeczności z braćmi, którzy doświadczyli tego samego, co ty... będziesz miał 'duchowy i naturalny' głód, by się spotykać z innymi chrześcijanami, aby się jak najwięcej dowiedzieć!

Biblia wyraźnie mówi, że Bóg wprowadził nas do kościoła, by nas uczyć, trenować i dyscyplinować. Tak, jak Jezus wziął ze sobą dwunastu zwyczajnych mężczyzn i uformował z nich uczniów, tak kościół istnieje po to, by pomóc trenować i gruntownie uczyć swoich członków. Cała administracja kościoła założona została przez Boga. Możemy o tym czytać w następujących Pismach:

''I ON ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania DO BUDOWANIA CIAŁA CHRYSTUSOWEGO, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, DO MĘSKIEJ DOSKONAŁOŚCI, i dorośniemy do WYMIARÓW PEŁNI CHRYSTUSOWEJ'' (EFEZJAN 4:11-12).

Bóg powołał nas do założonego przez siebie kościoła, aby udogodnić nowonawróconym rozwijanie się w duchu, duszy i ciele zgodnie z Jego Wolą. Tak, jak każdy członek ciała ma szczególną funkcję a jednak jest tylko częścią całości, tak samo chrześcijanin, by wypełnić swoją rolę, potrzebuje być w kościele, w którym umieścił go Bóg. ''Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale WIELOMA ... Tymczasem BÓG UMIEŚCIŁ CZŁONKI W CIELE, każdy z nich tak, jak CHCIAŁ ... A tak członków jest wiele, ale ciało jedno ... Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie ... WY ZAŚ JESTEŚCIE CIAŁEM CHRYSTUSOWYM, a z osobna członkami. A BÓG USTANOWIŁ W KOŚCIELE, najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli ...'' (1 KORYNTIAN 12:14-28).

Dlaczego mielibyśmy chcieć odwrócić się od biblijnych obietnic? Bóg obiecał w Swoim Słowie, że ustanowi nas w kościele z pastorami i nauczycielami, aby przygotować nas na powrót Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nic dziwnego, że Bóg chce abyśmy wzięli do siebie następujące ostrzeżenie:

''I baczmy JEDNI NA DRUGICH w celu POBUDZENIA się do miłości i dobrych uczynków. NIE OPUSZCZAJĄC wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, ale DODAJĄC SOBIE OTUCHY, a to TYM BARDZIEJ, im lepiej widzicie, że się ten DZIEŃ przybliża'' (HEBRAJCZYKÓW 10:24-25).

[Góra strony

3. Co to jest grzech? 

Biblia mówi ''Grzech jest przestępstwem zakonu'' (1 JANA 3:4).

Wykroczenie przeciwko prawu oznacza łamanie Bożych przykazań (np. Dziesięć Przykazań) i wielu innych praw moralnych, które są w Biblii. Bóg dał je nam, byśmy za nimi podążali.

Za każdym razem, gdy kłamiesz, kradniesz, nie szanujesz rodziców, czcisz innych bogów, jesteś zazdrosny lub nie dbasz o Boga, popełniasz grzech. Popełniamy grzech nie tylko wtedy, gdy robimy coś złego. Będziemy także sądzeni z wszystkich dobrych rzeczy, których NIE uczyniliśmy: ''Kto więc umie dobrze czynić a nie czyni, dopuszcza się grzechu'' (JAKUBA 4:17). To oznacza, że całe nasze życie jest w grzechu, jeżeli nie żyjemy dla Boga, ''Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania jest grzechem'' (RZYMIAN 14:23). Bóg nie pozwala na żadne "małe" grzechy - czy to jest morderstwo, czy 'tylko kłamstwo', KAŻDY grzech oddziela nas od Boga i tylko jeżeli TERAZ zadecydujemy, by podążać za Jezusem Chrystusem możemy być zbawieni: ''Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga'' (OBJAWIENIE 21:8).

[Góra strony

4. Jak poznaje się Boga? 

Wielu jest zadowolonych z powierzchownej wiedzy o Bogu. Ale On chce mieć bliską relację z każdym z nas! ''A to jest żywot wieczny, ABY POZNALI CIEBIE, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś'' (JANA 17:3).

Aby poznać Boga, musisz Go szukać: ''Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, KTÓRZY GO SZUKAJĄ'' (HEBRAJCZYKÓW 11:6). Szukać oznacza między innymi, CZYTAĆ JEGO SŁOWO, Biblię - ponieważ Bogiem JEST Słowo (zobacz JANA 1:1), i przez jego studiowanie możemy Go poznać.

Możemy także MODLIĆ się do Boga, aby nam siebie objawił: ''Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz'' (JEREMIASZA 33:3). ''Tęsknię oczekiwałem PANA: Skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania'' (PSALM 40:2).

Bóg ''Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, ŻEBY SZUKAŁY BOGA, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest ON daleko od każdego z nas'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 17:26-27).

Dla nas najważniejsze jest, by poznać Boga i Jego wolę: ''PAN spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć czy jest kto rozumny, który szuka Boga'' (PSALM 14:2). Gdy poznamy Boga, nauczymy się kroczyć Jego drogami: "Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni" (TYTUSA 1:16). "A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy" (1 JANA 2:3).

[Góra strony]  

5. A co się stanie z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii? 

"Pan ... okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania"' (2 PIOTRA 3:9). Możemy być pewni, że Bóg jest sprawiedliwy. "Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności." (PSALM 98:9).

Każdy ma rozeznanie w tym, co jest prawe i w tym, co złe, nawet jeżeli nigdy nie słyszał Ewangelii. Zasady prawa 'zapisane są w ich świadomości': "Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; dowodzą też oni, że treść zakonu zapisana jest w ich sercach; wszak świadczy o tym SUMIENIE ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę" (RZYMIAN 2:13-15).

Nie ma tak naprawdę nikogo, kto by miał wytłumaczenie - wszyscy bowiem możemy się dowiedzieć o Bogu poprzez patrzenie na to, co stworzył wokół nas: "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę" (RZYMIAN 1:20). A co ważniejsze, większość narodów miało mnóstwo okazji, by słyszeć Ewangelię. Biblia została przetłumaczona na przeszło 2233 języki, co służy ponad 95% światowej populacji!

[Góra strony]  

6. Co się stanie gdy umrę? 

"A jak postanowione jest ludziom RAZ UMRZEĆ, a potem sąd" (HEBRAJCZYKÓW 9:27). Biblia często mówi o Dniu Sądu. Ostrzega nas o jego nadejściu. "Gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą CI, CO DOBRZE CZYNILI, BY POWSTAĆ DO ŻYCIA; A INNI, KTÓRZY ŹLE CZYNILI, BY POWSTAĆ NA SĄD" (JANA 5:28,29). To są słowa Jezusa. On ostrzega nas wiele razy. "A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, i wszyscy Aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy ... I ODEJDĄ CI NA KAŹŃ WIECZNĄ; SPRAWIEDLIWI ZAŚ DO ŻYCIA WIECZNEGO" (MATEUSZA 25:31-33,46). Przemyśl dobrze to, w jaki sposób spędzasz mniej więcej 70 lat twojego życia - one zadecydują o tym, jak spędzisz wieczność. Aby się dowiedzieć więcej na ten temat przyciśnij tutaj.

[Góra strony]  

7. Czy piekło istnieje? Co to jest piekło? 

Bóg jest sprawiedliwy. Dlatego On da nagrodę "tym, którzy go szukają" (HEBRAJCZYKÓW 11:6), a ukarze tych, którzy żyją samolubnym życiem: "A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej, i wszyscy Aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy je, jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy ... i odejdą ci na kaźń wieczną; sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (MATEUSZA 25:31-33, 46).

Piekło jest opisane w Biblii jako "jezioro ogniste" (OBJAWIENIE 20:14) lub "piec ognisty" (MATEUSZA 13:49, 50). To jest OGIEŃ WIECZNY (MATEUSZA 18:8), który NIE MOŻE BYĆ UGASZONY (MARKA 9:48). Piekło jest miejscem, w którym doświadcza się całkowitego oddzielenia od Boga: "IDŹCIE PRECZ ODE MNIE, przeklęci! w ogień wieczny'' (MATEUSZA 25:41). Bóg jest światłem, podczas gdy piekło jest miejscem "ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (MATEUSZA 25:30). Tak, piekło jest realne - dlatego Jezus ostrzegał nas więcej niż raz, "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą: bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle" (MATEUSZA 10:28).

[Góra strony]  

8. Nie mogę się uwolnić od uzależnienia. Czy Bóg może mi pomoc? Jak? 

Tak - Bóg może ci pomoc i On ci pomoże. Jezus uzdrowił KAŻDEGO, kto do Niego przyszedł. "I obchodził Jezus całą Galileę... uzdrawiając WSZELKĄ chorobę i WSZELKĄ niemoc wśród ludu... i przynosili do niego WSZYSTKICH, którzy się źle mieli, i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, A ON UZDRAWIAŁ ICH" (MATEUSZA 4:23-25).

Zauważ, że ci ludzie albo sami przyszli do Jezusa, albo zostali przez kogoś przyniesieni. To jest pierwszy krok, który powinieneś uczynić - idź do Jezusa i poproś, by cię uzdrowił. Jak? Po prostu miej wiarę w to, że "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" (HEBRAJCZYKÓW 13:8). On mówi, ze został posłany, aby "uzdrawiał skruszonych na sercu, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie ..." (ŁUKASZA 4:18, KJV). To oznacza, że ON CHCE CIĘ uzdrowić, jeżeli będziesz należał do kategorii ludzi, którzy Go szukają. Przeczytaj świadectwa wielu ludzi z naszego kościoła, którzy otrzymali uzdrowienie przez modlitwę, położenie rąk, namaszczenie olejem itp. Pokładając swoją wiarę w Jezusie zostali uwolnieni od nałogu nikotynowego, narkotyków i innego rodzaju uzależnień.

[Góra strony]  

9. Jak dobry Bóg może tworzyć zło? 

Bóg ani nie jest zły, ani nie stworzył zła. Człowiek ściągnął na siebie zło, gdy samolubnie wybrał swoja drogę zamiast Bożej. Kiedy Adam i Ewa wykroczyli przeciwko posłuszeństwu do Boga, wybrali to, co "miłe dla oczu" i "godne pożądania" (1 MOJŻESZOWA 3:6). Przez swój wybór sprowadzili na świat zło. My również sprowadzamy zło na nas samych z własnego wyboru. "Gdyż wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej" (RZYMIAN 3:23). Jeżeli Bóg stworzyłby nas jako robotów, On także zaprogramowałby nas do czynienia tylko dobra. To oznaczałoby, że nie mielibyśmy wolnej woli. Miłość jest niemożliwa bez wolnego wyboru. Bóg stworzył doskonały świat, w którym na początku nie było zła. "I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre" (1 MOJŻESZOWA 1:31). W ten sposób, w Nowym Jeruzalem "śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie" (OBJAWIENIE 21:4). Nie czyń złego wyboru, bo to MY wybieramy dobro lub zło: "gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście, czyniliście to, co złe w oczach moich i WYBIERALIŚCIE to, co MI się nie podobało" (IZAJASZA 65:12).

[Góra strony]  

10. Jakie jest znaczenie waszego znaku? 

LogoNAZWA: CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

Nasza nazwa wskazuje na kilka aspektów naszej wspólnoty: jesteśmy chrześcijanami, opierającymi swą wiarę na Biblii, Bożym Słowie. Opieramy się mocno na tradycji reformatorów i tych, którzy wzniecali powstania, którzy byli przed nami. Pośród nich są: Martin Luther (Reformacja Protestancka), John Wesley (Kościół Metodystyczny), General Booth (Armia Zbawienia). Popieramy protestanckie wartości i wyznajemy "zbawienie jedynie przez Chrystusa" i "jedynie przez Biblię" jako podstawę naszej wiary.

Ponieważ jesteśmy zorganizowani w grupy domowe, przybraliśmy nazwę "Assemblies", aby wskazać, że jest jedna organizacja, lecz wiele grup.

Ostatecznie, "International" wskazuje, że jesteśmy rozprzestrzenieni w kilkunastu krajach, aby wypełnić Wielkie Przesłanie, które nakazuje przynieść Światło Ewangelii utraconym owcom Izraela (MATEUSZA 10:6) i być światłem dla świata.

PŁOMIEŃ
Geneza znaku naszej wspólnoty wywodzi się z czasu, gdy założony został fundament tej pracy w Chrystusie (zobacz Sekcję historii). Reprezentuje Ducha Świętego, wylanego na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy (DZIEJE APOSTOLSKIE rozdział 2): "I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich".

MIECZ
Miecz jest innym symbolem wziętym z Pisma. Trwa przy Słowie Bożym, które jest "żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (HEBRAJCZYKÓW 4:12). Biblia nakazuje chrześcijanom założyć zbroję Bożą włączywszy w to "miecz Ducha, który jest Słowo Boże" (EFEZJAN 6:17).

TRĄBKA
Trąbka symbolizuje prace chrześcijan na tym świecie - głoszenie Ewangelii i ostrzeganie grzeszników o Sądzie przychodzącym na ten świat. "Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi; gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski" (JOELA 2:1).

TARCZA
Nasz znak ma kształt tarczy i symbolizuje Bożą ochronę daną każdemu chrześcijaninowi, który trzyma się wiary (RZYMIAN 11:20). Ta "tarcza wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego" także jest częścią naszej duchowej zbroi (EFEZJAN 6:16).

CZERWONY KOLOR
Czerwień symbolizuje Krew Chrystusa przelaną za nasze grzechy i choroby na krzyżu, na Kalwarii, 2000 lat temu. W Dniu Sadu tylko ci mogą stanąć przed Bogiem, którzy "wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka" (OBJAWIENIE 7:14). Jezus powiedział: "To jest krew moja nowego przymierza, którą się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów" (MATEUSZA 26:28).

[Góra strony]

 11. Czy przestrzegacie Szabatu? Czy, którego dnia tygodnia?

W oparciu o nauczanie Nowego Testamentu (JAN 20:26, DZ AP 2:42, DZ AP 20:7-8, 1 KORYNTIAN 16:2), spotykamy się regularnie w Niedziele na chrześcijańskiej społeczności: oddawanie chwały Bogu, uczenie się z Jego Słowa i Wieczerzę Pańską. Zgodnie ze wzorcem pokazanym w wielu Pismach, staramy się również zachowywać ten dzień, jako czas odpoczynku od codziennej pracy. Otrzymujemy wiele zapytań od ludzi twierdzących, że Chrześcijanie powinni zachowywać prawa Szabatu i wykonywać je w sobotę czasu współczesnego. Biblia jasno mówi o tym, że Chrześcijanie nie mogą próbować wejść w przymierze Starego Testamentu, aby osiągnąć zbawienie (DZ AP 15:28-29, GALACJAN 5:2-4, GALACJAN 3:1-3, GALACJAN 4:10-11). Dodatkowo, siedmiodniowy tydzień naszego współczesnego (solarnego) kalendarza nie wykazuje bezpośredniego powiązania z datowaniem starotestamentowych hebrajskich dni Szabatu. Innymi słowy, nasza współczesna „Niedziela” może nie mieć żadnej osi porównania z “siódmym dniem”, czy też dniem Szabatu hebrajskiego kalendarza. Pismo jasno nakazuje: “Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.:” (KOLOSAN 2:16-17). Aby odpowiedzieć na bardziej złożone kwestie związane z tym tematem, napisaliśmy więcej w naszym Liście do zachowujących Szabat

[Góra strony]  

12. Czy możemy stowarzyszyć się z waszym kościołem?

Nie jesteśmy w stanie w tym momencie zaoferować żadnego partnerstwa ani też wsparcia finansowego, zezwalamy jednak na korzystanie z materiałów z naszej strony internetowej, które uważacie za użyteczne, takie jak materiały z sekcji nauczanie, czy też świadectwa członków naszego kościoła. Przy ich użyciu prosimy jedynie o zaznaczenie ich oryginalnego pochodzenia.


Jesteśmy niewielkim Zielonoświątkowym kościołem z dość nieformalną strukturą i stawiamy akcent na zbawienie poprzez pokutę, chrzest  i otrzymanie Duch Świętego ze znakiem mówienia innymi językami. Podążamy za Pańskim przykazaniem głoszenia Jego Ewangelii, w tym momencie głównie w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej.

 

[Góra strony