Mówienie w Językach

1. Czym jest mówienie w innych językach?
2. Czy możesz być zbawiony bez mówienia w językach?


1. Czym jest mówienie w innych językach?

Kościół chrześcijański zapoczątkowany został w dniu Zielonych Świąt (50 dni po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa), kiedy Bóg wylał na Swoich uczniów dar Ducha Świętego. Jest to opisane w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich: ''I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak, jak im Duch poddawał'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4)

W tym czasie w Jerozolimie odbywała się konwencja i ludzie zdumieni tym wydarzeniem pytali:''Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój język, w którym się urodziliśmy?''(DZIEJE APOSTOLSKIE 2:8). ''Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, Cóż to może znaczyć'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:12). Niektórzy nawet oskarżyli uczniów o bycie pijanymi!

Ale Piotr powstał i powiedział im: ''Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:15-17). Powiedział im, że ponieważ Jezus jest teraz w niebie przyszedł Duch Święty (zobacz również JANA 14:26):''Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz WIDZICIE i SŁYSZYCIE'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33).

Ten sam wzór powtarza się w Nowym Testamencie, kiedy ludzie otrzymali Ducha Świętego, którego dowodem jest mówienie w innych językach. Na przykład, w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich uczniowie wiedzieli, że Poganie otrzymali Ducha Świętego, ''SŁYSZELI ICH BOWIEM JAK MÓWILI INNYMI JĘZYKAMI i wielbili Boga...'' (DZIEJE APSOTOLSKIE 10:45-46).

Aby zobaczyć więcej Pism o chrzcie w Duchu Świętym, którego dowodem jest znak mówienia innymi językami, kliknij tutaj.

Mówienie w innych językach jest widzialnym znakiem otrzymania Ducha Świętego. To jest język, którego nie możesz się nauczyć, ale jest on ci dany, jako dar od Boga, gdy tylko otrzymasz Ducha Świętego. Ten język czasem może być rozumiany przez innych (DZIEJE APOST. 2:8), ale zazwyczaj jest nieznanym językiem, który jest przeznaczony do osobistej modlitwy i wychwalania Boga: ''Bo kto nieznanymi językami mówi, nie dla ludzi mówi lecz dla Boga: nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza'' (1 KORYNTIAN 14:2, KJV). ''Bo jeśli się modlę w nieznanym języku, duch mój się modli...'' (1 KORYNTIAN 14:14, KJV).

Kiedy modlisz się w tym nowym języku, modlisz się bezpośrednio do Boga i nie musisz stosować "nadaremnych powtórzeń" modlitwy, ale jesteś wolny w chwaleniu Boga w "Duchu. Co więcej, Bóg prorokował wcześniej w księdze Izajasza o takim związku ze swoimi ludźmi: ''przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do ludu tego'' (IZAJASZA 28:11).

Obecnie około 500 milionów ludzi na całym świecie miało doświadczenie z Duchem Świętym. ''Przeto MÓWIENIE JĘZYKAMI TO ZNAK nie dla wierzących, ale dla niewierzących...'' (1 KORYNTIAN 14:22).

Jest wiele więcej Pism mówiących nam o korzyściach modlitwy w językach, a apostoł Paweł, który był potężnie używany przez Boga, powiedział o sobie samym, że mówi w językach więcej, niż ktokolwiek inny! (Zobacz 1 KORYNTIAN 14:18)

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dlaczego powinniśmy modlić się w duchu.

[Góra strony]

2. Czy możesz być zbawiony bez mówienia w językach?

Biblia nie potępia tych, którzy nie mówią w językach. Słowo Boże mówi o "wierzących", jak Korneliusz w Dziejach Apostolskich 10, który był "pobożny", sprawiedliwy w oczach Bożych. Ponieważ wielu chrześcijan z pewnością jest 'wierzącymi', więc również muszą zważać na przestrzeganie "całego zakonu Bożego'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 20:27, KJV), tak, jak Bóg wysłał Piotra, aby wytłumaczył Korneliuszowi ''co powinieneś robić'' (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:6, KJV).

Ludzie, którzy "oddali swe serce Jezusowi; podjęli decyzję iść za Chrystusem itd. itd." pokutowali przed Bogiem i z pewnością są "wierzącymi". Potem muszą "iść dalej" i szukać pełni, w którą zaopatruje Bóg (EFEZJAN 3:19). ''Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: JEŻELI WYTRWACIE W SŁOWIE MOIM, prawdziwie uczniami moimi będziecie'' (JANA 8:31). To oznacza, że jeśli nawet osoba jest zbawiona, lecz nie PÓJDZIE DALEJ i nie stanie się UCZNIEM zgodnie z MATEUSZA 28 itd., straci swe "wolno dane zbawienie".

Zbawienie jest podobne do "ponownego narodzenia". Łatwo jest dostać wiarę od Boga, ale pójście dalej i wzrastanie w Chrystusie przygotowując się jak uczeń do spotkania z Nim, jest prawdziwym rozpoczęciem życia chrześcijańskiego. Lecz bez bycia trenowanym i nauczanym, chrześcijanin łatwo może popaść w stagnację w swym wczesnym doświadczeniu i może nie dojść do pełni Chrystusa, przeznaczonej nam przez Boga w naszej drodze w Chrystusie.

Tak, jak Piotr w Dniu Zielonych Świąt głosimy DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-39, KJV: ''Pokutujcie i niechaj się każdy z was ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego'', bo chcemy, aby każdy doszedł do pełni, której dostarcza nam Bóg. Nasze własne doświadczenie pokazuje, że 80% albo więcej naszych ludzi otrzymało Ducha Świętego zanim zostali ochrzczeni. Niemniej jednak 'mówienie w językach' nie jest główną rzeczą - nie szukamy daru, ale Dawcy. Chrześcijanie muszą patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa i wołać do Niego, jako Swego Zbawcy. Większość otrzymuje Ducha Świętego i mówi w językach w sekundę od rozpoczęcia szukania Boga, czasami również towarzyszy temu wielka moc.

Zachęcamy wszystkich do pójścia dalej i wypełnienia Duchem Świętym... nie tylko aby 'was zakwalifikować', nie chcemy bowiem, aby ktokolwiek coś przeoczył, głęboko wierzymy, że każdy powinien naśladować przykład i doświadczyć tego, co pierwsi uczniowie. Jezus powiedział Swoim uczniom, aby czekali w Jerozolimie (DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8) - gdzie mieli otrzymać MOC, aby mogli stać się Jego świadkami na całym świecie. Bóg ostrzega nas: ''Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają'' (1 KORYNTIAN 14:21). Jedne z ostatnich słów Jezusa do Jego uczniów pokazują nam, że języki będą jednym ze "znaków towarzyszących" Jego kościołowi: ''A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą: (...) nowymi językami mówić będą...'' (MARKA 16:17).

[Góra strony]