BIJBEL EN WISKUNDE

Je kunt de Bijbel niet vergelijken met enig ander boek dat ooit geschreven is. De Bijbel zelf beweert de bron van al het leven te zijn, geïnspireerd door God.

" "En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.." OPENBARING 21:6
 

God bewijst Zichzelf aan iedereen die wil vertrouwen op Zijn Woord. Wonderen gebeuren en het leven van mensen wordt veranderd. Echter, velen moeten eerst zien voordat ze geloven – de Bijbel kan worden bewezen m.b.v. geschiedenis en archeologie, evenals de betrouwbaarheid van haar profetieën. Minder bekend is het feit dat beroemde wetenschappers, zoals Sir Isaac Newton, veel geschreven hebben over de mathematiek van de Bijbel waarmee de goddelijke inspiratie kan worden aangetoond.

"…op den mond van twee getuigen, of op den mond van drie getuigen zal de zaak bestaan..." DEUTERONOMIUM 19:15

DE BIJBEL - GODS WOORD
 

Als iemand naar jou toe komt met een boek zeggende: "Dit is het Woord van God,” geloof je hem waarschijnlijk niet zonder enige vorm van bewijs. In de verschillende religies over de hele wereld, zijn er zeer vele boeken die beweren een openbaring "van boven" te zijn.

Maar waar is het bewijs?

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, dat de schepping beschrijft, bevat in totaal 9 keer de zin: "God zeide." De uitspraak: "zo zegt de HEERE,” komt 23 keer voor in Maleáchi - het laatste boek van het Oude Testament. Door het hele Oude Testament, van het eerste tot en met het laatste boek, vind je de woorden: "God zeide." De zin "de HEERE zeide," komt 560 keer voor in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Jesaja beweert meer dan 40 keer dat zijn boodschap direct van God komt, Ezechiël, 60 keer en Jeremia, 100 keer. Bij elkaar kan de zin: "de HEERE zeide," 3.800 keer gevonden worden in het Oude Testament. Jezus Zelf citeerde uit meer dan 20 boeken van het Oude Testament. Dit bevestigt zeker zijn autoriteit.

Ongeveer 250 jaar geleden hield de Franse filosoof, Voltaire, de Bijbel in zijn hand, zeggende: "over honderd jaar zal dit boek totaal vergeten zijn." Het is interessant te weten dat precies 100 jaar later zijn huis veranderde in het Hoofdkwartier van de Genèva Bible Society. Sinds die tijd is het gebruikt om over de gehele wereld vele Bijbels te verspreiden. De mens wikt, God beschikt.

Stel je voor dat je besluit een boek te schrijven op dezelfde manier als de Bijbel. Je zou dan waarschijnlijk de volgende stappen moeten nemen:

Ten eerste zou je mensen van verschillende achtergronden (b.v. doktoren, timmerlieden en wetenschappers) om hulp moeten vragen bij het schrijven over de volgende onderwerpen: de schepping van het universum, religie, filosofie en de toekomst van de mensheid.

Dan voeg je de gedachten van 40 auteurs over deze onderwerpen, over een periode van 1.500 jaar, samen. Ten slotte verzamel je dit alles in één boekwerk.Wat denk je wat de uitkomst zou zijn? Het zou de meest uiteenlopende mengelmoes zijn die je ooit in je leven hebt gezien. De tegenstrijdigheden tussen de verschillende auteurs zouden onmiskenbaar zijn.

Dit vinden we echter niet in de Bijbel. Hoe meer je de Bijbel bestudeert, des te meer word je je bewust van zijn eensluidendheid. Al heel gauw zou je je realiseren dat deze schrijvers geïnspireerd zijn door één Wezen, hoewel er meer dan 40 schrijvers bij betrokken waren. Deze feiten alleen al zouden een grote invloed moeten hebben op een ieder die ruimdenkend is.
 

Foto van Ivan Panin
IVAN PANIN (1855 - 1942)


Ivan Panin was een jonge Russische immigrant in de Verenigde Staten. Hij studeerde af aan de Harvard universiteit in 1882. Tot deze tijd was hij een welbekende aanhanger van het atheïsme. Toen hij melde dat hij tot Christus bekeerd was, was dit meteen voorpaginanieuws. Panin was een wiskundige en meertalig student en hij was een man van grote literaire invloed. Door zijn kennis van het Grieks en Hebreeuws kon hij de Bijbel in haar originele talen lezen.

De Hebreeuwse of Griekse talen hebben geen numeriek systeem zoals bijv. het Engels. Zij gebruiken geen speciale symbolen of figuren zoals Arabische cijfers (1, 2, 3 enz.). In plaats daarvan wordt elke letter van het alfabet ook als nummer gebruikt. De volgende tabel laat precies zien wat bedoeld wordt. Dus door het bijtellen van de waarden bij elke letter kan men de waarden van hele woorden en zinnen enzovoort berekenen.
 

Tabel van Hebreeuwse en Griekse letters en hun numerieke waarde:

Letter Naam Cijfer Waarde Letter Naam Cijfer Waarde
א Alef 1 Α Alpha 1
ב Bet 2 Β Beta 2
ג Gimel 3 Γ Gamma 3
ד Dalet 4 Δ Delta 4
ה He 5 Ε Epsilon 5
ו Vav 6 F Stigma 6
ז Zayin 7 Ζ Zeta 7
ח Chet 8 Η Eta 8
ט Tet 9 Θ Theta 9
י Yod 10 Ι Iota 10
כ Kaf 20 Κ Kappa 20
ל Lamed 30 Λ Lambda 30
מ Mem 40 Μ Mu 40
נ Nun 50 Ν Nu 50
ס Samech 60 Ξ Xi 60
ע Ayin 70 Ο Omicron 70
פ Peh 80 Π Pi 80
צ Tsadeh 90 Greek letter Koppa Koppa 90
ק Qof 100 Ρ Rho 100
ר Resh 200 Σ Sigma 200
ש Shin 300 Τ Tau 300
ת Tav 400 Υ Upsilon 400
      Φ Phi 500
      Χ Chi 600
      Ψ Psi 700
      Ω Omega 800
      Sampi Sampi 900

Op een dag experimenteerde Panin met de Bijbel en verving de Griekse en Hebreeuwse letters door hun numerieke equivalenten. Het resultaat van slechts een paar uren werk was zeer verrassend. De verzen die hij in de Bijbel bestudeerd had, lieten een zeer gecompliceerd wiskundig patroon zien. Dit patroon was veel dieper dan wat de mens zou kunnen uitvinden en was zeker niet toevallig. Deze ontdekking veranderde zijn hele leven. Vanaf die tijd tot aan zijn dood in 1942 was Panin geheel toegewijd aan het bestuderen van het bijbelse numerieke systeem.

Hij gaf méér dan 40.000 pagina's van zijn studies aan leden van het Nobelprijscomité met de opmerking: "Dit is het bewijs dat de Bijbel Gods Woord is.” Na onderzoek verklaarde het comité dat het bewijs voor Panins ontdekking overweldigend was.
 

WAT HEEFT HIJ GEVONDEN ?


"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal." PSALM 12:6
 

Het getal 7 en het veelvoud daarvan spelen een veelbetekenende rol in de biologie (de draagtijd van zoogdieren, de broedtijd van vogels en de ontwikkeling van insecten kunnen allen berekend worden met een veelvoud van zeven dagen); in de scheikunde (zeven perioden van het periodieke systeem van elementen); in de muziek (de zeven stappen van een octaaf); in onze kalender (zeven dagen in de week) en in het licht (de zeven kleuren van de regenboog). Nadat deze ontdekkingen werden gemaakt, beweerden de wetenschappers dat ze enkel de natuurkundige wetten en patronen hadden ontdekt die onze schepper allang ontworpen had (Romeinen 1:20).

Zodoende concentreerde Panin zich bij zijn onderzoek naar het wiskundige systeem in de Bijbel vooral op combinaties van het getal 7. Hij telde de numerieke waarde van verschillende woorden, zinnen en passages en zelfs hele boeken bij elkaar op. In dat alles vond hij eenzelfde systeem verborgen. Hij ontdekte een patroon van priemgetallen zoals 11, 13, 17 en 23, maar in het bijzonder het getal 7.

Panin vond interessante feiten zoals het aantal woorden dat met een klinker begint deelbaar is door 7. Zo ook de woorden die met een medeklinker beginnen. Woorden die meerdere malen voorkomen, kunnen door 7 gedeeld worden, net zoals woorden die slechts 1 keer voorkomen. Bovendien is het totale aantal namen, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enz. ook deelbaar door zeven..

HIER ZIJN EEN PAAR VOORBEELDEN:

Laten we eens kijken naar de eerste zin van het Oude Testament:

"In den beginne schiep God den hemel en de aarde." GENESIS 1:1

De Hebreeuwse zin bestaat uit precies 7 woorden die precies 28 (4x7) letters bevatten. Er zijn 3 zelfstandige naamwoorden: God, hemel en aarde. Als we alle numerieke waarden van elke letter in deze drie Hebreeuwse zelfstandige naamwoorden optellen, krijgen we precies 777 (111x7). De numerieke waarde van het Hebreeuwse woord 'schiep' is 203 (29x7). De eerste drie woorden bevatten het onderwerp. Dat zijn precies 14 (2x7) letters en de vier overgebleven woorden bevatten het voorwerp met ook precies 14 letters. De Hebreeuwse woorden voor hemel en aarde hebben elk 7 letters. De waarde van de eerste, de twee middelste en laatste letter in de zin is 133 (19x7). De totale waarde van de eerste en de laatste letter van elk woord in dit vers is 1393 (199x7). De waarde van de eerste en laatste letter van het eerste en het laatste woord in dit vers is 497 (71x7). De waarde van de eerste en de laatste letter van elk woord ertussenin is 896 (128x7).

In dit ene vers zijn 30 verschillende mogelijkheden m.b.t. de factor 7. Wij hebben er slechts 11 opgenoemd. De kans dat dit allemaal toevallig zo uitkwam, is bijna nul.

Laten we nu eens kijken naar de eerste passage van het Nieuwe Testament, dat als volgt begint:
 

"Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda en zijn broeders..." MATTHËÜS 1:1-11
 

Deze passage bestaat uit 49 (7x7) verschillende woorden: 28 (4x7) ervan beginnen met een klinker en de overgebleven 21 (3x7) met een medeklinker, zeven eindigen met een klinker en 42 (6x7) met een medeklinker. De 49 woorden bestaan uit 266 (38x7) letters waarvan 140 (20x7) klinkers zijn en 126 (18x7) zijn medeklinkers. Wat meer zegt, 14 (2x7) van de 49 (7x7) woorden komen maar één keer voor, 35 (5x7) meer dan eens, 42 (6x7) zijn zelfstandige naamwoorden, 7 zijn géén zelfstandige naamwoorden.

Panin concludeerde dat als het überhaupt mogelijk zou zijn, Matthéüs er enkele maanden voor nodig zou hebben en er 8 uur per dag aan zou moeten werken, om opzettelijk zo'n familiestamboom op te zetten met een dergelijk wiskundig systeem. Hoe dan ook, de namen van deze familiestamboom bestonden al voordat Matthéüs was geboren.

Het is opmerkelijk dat, hoewel Markus een Romein was, Lukas een Griek en Matthéüs een Jood, ze allen in dezelfde trant schreven. Toch hadden zij ieder hun eigen bijzonderheden. Hoe konden dan gewone vissers en tollenaars toch zo’n meesterwerk tot stand brengen? Iedere schrijver had een andere stijl, maar het patroon bleef hetzelfde. Één Geest, één ontwerper, één God, vele verschillende schrijvers, maar slechts één uitgever.

"Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken." 2. PETRUS 1:21

Het numerieke systeem in de Bijbel dat door Ivan Panin ontdekt werd, is te indrukwekkend om ontkend te kunnen worden. Het is ook een duidelijk bewijs voor de orde achter de Bijbel en haar goddelijke inspiratie. God is een God van orde, Zijn Woord is perfect en zoals we overal om ons heen patronen van Gods schepping kunnen zien, bevat Zijn Woord ook ongelofelijke patronen die Zijn ontwerp laten zien.

"...en de Schrift niet kan gebroken wordenn…" JOHANNES 10:35

GEMATRIA

Panin was degene die ervoor zorgde dat er uitgebreid aandacht aan gematria werd besteedt. Gematria betekent dat een numerieke waarde wordt toegevoegd aan een letter, gebaseerd op het Hebreeuws/Griekse numerieke systeem. Zo is bijvoorbeeld de numerieke waarde van de naam Jezus 888. Bovendien zijn de numerieke waarde van alle andere namen die aan Christus gegeven zijn ( b.v. De Christus, Redder, Messias, Heer, Zoon des mensen en De Waarheid) deelbaar door 8. In contrast zijn alle namen voor satan veelvouden van 13. De numerieke waarde voor satan in het Hebreeuws is 364 (13x28) en in het Grieks is het 2197 (13x13x13). Andere voorbeelden bevatten: Beëlzebul (13x46), Belial (13x6), draak (13x75), slang (13x60), enzovoort...

Andere auteurs zoals E.W. Bullinger hebben de betekenis van vele verschillende nummers onderzocht. Bijvoorbeeld in Genesis 1:2 is het nummer 13 verweven, want in de originele Hebreeuwse taal weerspiegelt dit vers ‘disharmonie.’ Eveneens heeft vers 3 zijn eigen patroon, maar deze keer zijn de nummers die gebruikt worden 13 en 11. De introductie van 11 is nu passend want God zegt in dit vers: "Daar zij licht." Aangezien nummer 11 ‘instructie’ of ‘openbaring’ betekent, moest er eerst licht komen voordat iemand kon zien en instructies krijgen!

Als iemand deze schriften zou veranderen dan zou de wiskundige structuur gebroken worden. Met andere woorden, de Bijbel heeft zijn eigen zegel om te controleren, te bewaren en om zichzelf te bewijzen. Geen ander ‘heilige schrift’ van ‘s werelds religies laat zoiets zien. God belooft dat Hij Zijn Woord voor altijd behouden zal (Matthéüs 5:18; 1. Koningen 8:56):
 

"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan." MATTHËÜS 24:35

CONCLUSIE

Je bekering, het dopen en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden die God voor iedere mens bepaald heeft om eeuwig leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke ommekeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude zondige leven.

Als iemand de gave van de Heilige Geest ontvangt, dan ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs het teken van het spreken in andere tongen. Zie ook Handelingen 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan en over jouw leven rekenschap moet geven. Elk moment van je leven zal je tot herinnering gebracht en beoordeeld worden. God wil je verlossen en roept jou op tot bekering en om Zijn Woord te gehoorzamen.

 

Hij zegt: "...Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." JOHANNES 14:6
 

Alleen door Hem, Jezus Christus, kun je van dood naar leven overgaan. Christus draagt jou op het volgende te doen om redding te vinden:

"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de HEERE, onze God, toe roepen zal." Handelingen 2:37-39
 


Je bekering, het dopen en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden die God voor iedere mens bepaald heeft om eeuwig leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke ommekeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude zondige leven.

Als iemand de gave van de Heilige Geest ontvangt, dan ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs het teken van het spreken in andere tongen. Zie ook Handelingen 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan en over jouw leven rekenschap moet geven. Elk moment van je leven zal je tot herinnering gebracht en beoordeeld worden. God wil je verlossen en roept jou op tot bekering en om Zijn Woord te gehoorzamen.

Enkele toepasselijke boeken:

  • 'Bible Chronology & Verbal Inspiration of the Bible Scientifically Demonstrated' door Ivan Panin
  • 'Number in Scripture' door E. W. Bullinger
  • 'Theomatics II' door Del Washburn

"Die het woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden." SPREUKEN 13:13
 

(April 2004)