Spreken in tongen

1. Wat is spreken in andere tongen?
2. Kan je gered zijn zonder in tongen te spreken?


 

 1. Wat is spreken in andere tongen? 

De christelijke kerk ontstond op de dag van Pinksteren (50 dagen nadat Christus gekruisigd werd), toen God de gave van de Heilige Geest over Zijn discipelen uitstortte. Dit is beschreven in Handelingen hoofdstuk 2 : "En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (HANDELINGEN 2:4)

Op dat tijdstip was er een conventie in Jeruzalem aan de gang en de mensen verbaasden zich over dit gebeuren en vroegen:"En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?" (HANDELINGEN 2:8). "En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?" (HANDELINGEN 2:12). Sommigen beschuldigden de discipelen zelfs dat ze dronken waren!

Maar Petrus stond op en legde uit: "Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van den dag. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees..." (HANDELINGEN 2:15-17). Hij vertelde hun dat omdat Jezus nu in de hemel was de Heilige Geest gekomen was (zie ook JOHNANNES 14:26): "Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ZIET en HOORT." (HANDELINGEN 2:33).

Hetzelfde patroon herhaalt zich door het hele Nieuwe Testament heen waar mensen de Heilige Geest ontvingen, bewezen doordat men in andere tongen begon te spreken. Bijvoorbeeld, in Handelingen hoofdstuk 10 wisten de discipelen dat de heidenen de Heilige Geest hadden ontvangen, "WANT ZIJ HOORDEN HEN SPREKEN MET VREEMDE TALEN, en God groot maken…" (HANDELINGEN 10:45-46)

Voor meer schriften over de doop in de Heilige Geest, met het bewijs van het spreken in tongen, klik hier.

Spreken in tongen is het uiterlijke teken bij het ontvangen van de Heilige Geest. Het is een taal die je niet kunt leren maar die als een geschenk van God aan jouw gegeven wordt, zodra je de Heilige Geest ontvangt. Deze taal kan soms door anderen begrepen worden (HANDELINGEN 2:8), maar meest voorkomend is het een onbekende taal die alleen bedoeld is voor het persoonlijke gebed en het prijzen van God: "Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden" (1 KORINTHE 14:2). "Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel..." (1 KORINTHE 14:14)

Als je in deze nieuwe taal bidt, bidt je direct tot God, en je hebt geen "nutteloze herhaling" van gebed meer nodig, maar je bent vrij om God "in de Geest" te prijzen. God had trouwens deze relatie met Zijn volk al in het boek Jesaja geprofeteerd: "Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken." (JESAJA 28:11)

Tegenwoordig hebben ongeveer 500 miljoen mensen over de hele wereld deze ervaring met de Heilige Geest gehad. "Zo dan, de VREEMDE TALEN ZIJN TOT EEN TEKEN niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen…" (1 KORINTHE 14:22)

Er zijn nog veel meer schriften die het nut van spreken in tongen laten zien en de Apostel Paulus, die machtig gebruikt werd door God, zei dat hijzelf meer in tongen sprak dan alle anderen! (Zie 1 KORINTHE 14:18)

Klik hier voor informatie over waarom we in de geest zouden moeten bidden.

[Begin van de pagina] 

2. Kan je gered zijn zonder in tongen te spreken? 

De Bijbel verdoemt diegenen die niet in tongen spreken niet. Gods Woord spreekt over "gelovigen", zoals Cornelius in Handelingen 10, die in Gods ogen een 'godzalig en godvrezende man' was. Terwijl veel praktizerende christenen zeker 'gelovigen' zijn, moeten ook zij acht geven aan "al den raad Gods" (HANDELINGEN 20:27), net zoals God Petrus naar Cornelius stuurde om hem uit te leggen "wat gij doen moet" (HANDELINGEN 10:6).

Mensen die "hun hart aan Jezus gegeven hebben; een beslissing voor Christus gemaakt hebben etc. etc." hebben boete gedaan voor God en zijn klaarblijkelijk "gelovigen." Zij horen dan 'door te gaan' en te zoeken naar de volheid waarin God voorziet (ÉFEZE 3:19). "Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: INDIEN GIJLIEDEN IN MIJN WOORD BLIJFT, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen" (JOHANNES 8:31). Dit betekend dat zelfs als een persoon gered is, tenzij zij DOORGAAN en DISCIPELEN worden volgens MATTHÉÜS 28, etc. zij hun "vrij gegeven verlossing" zullen verliezen.

Verlossing wordt vergeleken met 'tot geboorte brengen'. Het is eenvoudig als God eenmaal geloof schenkt, maar om door te gaan en in Christus op te groeien en zich als discipel voor te bereiden om Hem te ontmoeten, dit is waar het ware christelijke leven begint. Doch zonder getraind en geleerd te worden kan de christen makkelijk stagneren in zijn of haar prille ervaring en zal niet doorgaan tot de volheid van Christus, hetgeen God wel bedoeld heeft voor onze wandel in Christus.

Zoals Petrus op de dag van Pinksteren, prediken wij HANDELINGEN 2:37-39: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen", want wij willen dat een ieder tot die volheid in Christus komt waarin God voorziet. Onze eigen ervaring is dat 80% of meer van onze mensen de Heilige Geest ontvangen, nog voordat ze gedoopt zijn. Maar het ‘spreken in tongen is niet het meest cruciale – we zoeken niet de gave, maar de Gever. Christenen moeten hun ogen gericht houden op de Heer Jezus Christus en Hem aanroepen als Hun Verlosser. De meesten ontvangen de Heilige Geest en spreken in tongen binnen seconden nadat zij God beginnen te zoeken… en soms met grote kracht.

We moedigen iedereen aan om door te gaan en de invulling van de Heilige Geest te ontvangen … niet alleen om hen ‘in staat te stellen’, maar omdat we niet willen dat iemand iets misloopt en omdat we er vast van overtuigd zijn dat het voorbeeld dat de eerste discipelen volgden en ervoeren, voor iedereen IS. Jesus gebood zijn discipelen in Jerusalem te wachten (HANDELINGEN 1:8), waar zij KRACHT zouden ontvangen om Zijn getuige te zijn over de hele wereld. God waarschuwt ons: "Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere" (1 KORINTHE 14:21). Enkele van Jezus' laatste woorden aan Zijn discipelen laten ons zien dat tongen één van de “tekenen” die Zijn kerk “volgen” zouden zijn: "En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: … met nieuwe tongen zullen zij spreken …"(MARKUS 16:17).

[Begin van de pagina]