Zeven wetten van het gebed

God verhoort ons niet willekeurig

In de natuur gebeurt alles volgens vaste wetten. Zo is het ook op het geestelijke gebied: God werkt volgens wetten. Zo vaak raken we ontmoedigd en geloven we dat bidden nutteloos is wanneer onze gebeden niet beantwoord worden. Maar de eigenlijke reden hiervoor is dat wij de wetten van God niet vervuld hebben welke een voorwaarde voor het gebed zijn.

1. De wet van een rein hart

"Zo laat ons toegaan ... onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten..." (HEBREEËN 10:22). Gods eerste voorwaarde is, dat mijn hart rein moet zijn. "Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben." (PSALM 66:18) Wat een verklaring!

In JESAJA 1:15 zegt God: "verberg Ik Mijn ogen voor u ... hoor Ik niet." Zonde in je hart sluit het oor van God en blokkeert elke communicatie met Hem. Het is nutteloos voor mij om te bidden, indien ik een zonde op mijn geweten heb die ik nog niet beleden heb. Ik zou evengoed van mijn knieën kunnen opstaan als er iets in mijn leven is waarvan ik weet dat het in strijd is met de wil van God.

God zei tot Jozua: "Sta op ... Israël heeft gezondigd ... Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden ... Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van ulieden verdelgt" (JOZUA 7:10-12).

De Heer beval Jozua op te houden met bidden. Waarom? Omdat Hij niet met een ziel wil communiceren die in zonde volhardt. Berouw en reiniging van zonde zijn noodzakelijk voor de gemeenschap met God.

2. De wet van een vergevende geest

"En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand..." (MARKUS 11:25). Dit is een voorwaarde om je gebed beantwoord te krijgen.

Ik ben bang dat de geest van onvergeeflijkheid meer verspreid is dan ons opvalt. Vaak kun je hem vinden bij mensen die uiterlijk zeer oprecht zijn en actief deelnemen aan het werk van de Heer; zelfs deze mensen kunnen een geest van onvergeeflijkheid tegen iemand anders koesteren. Als we niet bereid zijn om te vergeven, kan God ons gebed niet verhoren. Een geest van vergeving is zo essentieel dat de Heer in Markus een drastische uitspraak deed: "Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven." (MARKUS 11:26, MATTHÉÜS 6:15) Ik probeer deze mysterieuze verklaring van de Heer niet uit te leggen; maar in dit licht bekijk ik mijn eigen hart, waak en bid ernstig dat ik nooit schuldig wordt aan deze afschuwelijke zonde en dat ik nooit onderworpen zal worden aan dit verschrikkelijke oordeel.

3. De wet van het juiste motief

"Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt." (JAKOBUS 4:3).

Ik kan tot God gaan en om dingen vragen die volkomen in orde zijn: bijvoorbeeld kan ik Hem vragen Zijn boodschap voor de verlossing van zielen te gebruiken, om het evangelisatiewerk te laten groeien enz.; maar als het motief is: mijn eigen plezier, mijn eigen welstand of de bijval van mensen, dan zal mijn gebed niet verhoord worden.

Als ik God vraag mij succes in de bediening te geven, kan ik Hem dan net zo ernstig vragen om mijn broeder hetzelfde of zelfs groter succes te geven, dan dat ik voor mijzelf heb gevraagd? Kan ik mij verheugen als God zijn Geest op een andere broeder of zuster uitgiet en hen op machtige wijze gebruikt? Kan ik mij daarover net zo verheugen als wanneer God mij gebruikt zou hebben? Als ik dat niet zou kunnen dan is mijn motief voor het gebed fout.

Als mijn gebed een overwinnend gebed moet zijn dat een antwoord garandeert, mag het niet geïn-spireerd zijn door een verlangen naar eigen genoegens of succes.

Een juist motief is essentieel om antwoord op onze gebeden te krijgen. Er bestaat maar één juist motief om te bidden, namelijk dit: "opdat God in allen geprezen worde." (1 PETRUS 4:11; 1 KORINTHE 10:31) Is dit mijn motief?

4. De wet van het geloof

"Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende..." (JAKOBUS 1:6). Weymouth vertaalde dit als volgt: "Laat hij... geen twijfel hebben." Geloof is absoluut noodzakelijk als wij antwoord op onze gebeden willen ontvangen, want "zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen" (HEBREEËN 11:6). Maar als er geloof aanwezig is, doet God wonderen.

In het evangelie van Markus gaf onze Heer de biddende ziel een fantastische belofte: "Wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven...het zal hem geworden, zo wat hij zegt" (MARKUS 11:23). Hoeveel, hebben gebeden dat de bergen die de weg voor het verspreiden van het evangelie versperren, verwijderd zouden worden! Maar hoe weinig van ons hebben gezien dat deze bergen in de zee werden geworpen? Waarom? Vanwege ons ongeloof.

5. Bidden volgens de wil van God

"...Dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort" (1 JOHANNES 5:14). Hiervan is alles afhankelijk. Eerst moeten we achter de wil van God zien te komen en dan volgens deze wil bidden. Het is onmogelijk geloof te hebben dat bergen kan verzetten zonder de wil van God te kennen.

Het gebed van Paulus voor de Kolossenzen was: "...dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil..." (KOLOSSENZEN 1:9). Dat eist een intieme kennis van God Zelf. Hoe leren wij de wensen van ons vrienden kennen? Doordat wij met hen spreken en vaak in hun gezelschap zijn. Hoe kunnen wij de wil van God ervaren? Door 'vijfminuten' gebeden? Neen! Door wachten, wachten, wachten voor God. Wij kunnen Gods wil niet in vijf minuten te weten komen, misschien niet eens in vijf uur, mogelijkerwijs niet eens in vijf dagen. Het is een kwestie van het dagelijkse wachten voor God en te weten komen wat Zijn wil voor die dag is.

6. Bidden in de Naam van Jezus

Jezus zei: "Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen." (JOHANNES 14:14). Wat een belofte!

Maar wat betekent het om in de Naam van Jezus te bidden? Iets dat veel dieper is dan sommige mensen denken. Het is geen kwestie van het opzeggen van een formule. Dit kan geen resultaat voortbrengen. Een formule kan van onze tong rollen, maar absoluut geen betekenis hebben.

Maar wat is dan de betekenis?

Een werknemer gaat naar de bank en neemt geld, d.m.v. een cheque en in naam van zijn werkgever, op. Hij krijgt 1000 dollar uitbetaald. Hoezo? Omdat de bankbediende de werknemer kende? Neen! De werknemer zou het geld nooit eigenmachtig kunnen krijgen; maar als hij het in de naam van zijn werkgever vraagt, krijgt hij het volle bedrag dat op de cheque staat aangegeven, uitbetaalt.

Te vragen in de Naam van Jezus betekent naar dat vragen wat Jezus graag zou willen. Daarop zal God nooit nee zeggen: Hij kan het niet omdat Hij Zijn Zoon liefheeft; en als wij in de Naam van Jezus bidden, moeten onze gebeden verhoord worden, zelfs als het om het verplaatsen van een berg gaat.

7. Bidden in de Heilige Geest

"...Biddende in den Heiligen Geest..." (RICHTEREN 20) is het geheim van al het overwinnende gebed. Het is onmogelijk in het geloof te bidden als wij niet onder toezicht en inspiratie van de Heilige Geest staan. De Heilige Geest is de enige die geloof kan verlenen; Hij is de enige die weet wat Christus wenst, de enige die de wil van God kan openbaren.

Hoe kunnen wij in de Heilige Geest bidden? Het geheim is te vinden in GALATEN 5:25: "Indien wij door den Geest leven, zo laat ons door den Geest wandelen." Voordat wij in de Heilige Geest kunnen bidden, moeten wij leren in de Geest te wandelen; dat betekent in onafgebroken gemeenschap met God leven, elke dag en elk uur van de dag, werkelijk "van moment tot moment."

Niet eerder dan dat wij dat geleerd hebben te doen, zullen wij in staat zijn altijd met een rein hart, een vergevende geest, een juist motief, met geloof zonder voorbehoud, volgens de wil van God en in de Naam van Jezus te bidden. Dan, en alleen dan, kunnen wij verhoring van onze gebeden ontvangen. Dan "zal het gebeuren." Dan kunnen wij iedere berg in de Naam van de Heer Jezus uitdagen.

Op voorwaarde dat wij in de Geest wandelen, zal er niets NIETS, NIETS onmogelijk voor ons zijn.

Heer, leer ons bidden!

door A. Frank Evans
Bron: "Redemption Tidings"