Wat gebeurt er als je dood gaat?

 

Kom jij voor God te staan?

 

"WAT MAN LEEFT ER, DIE DEN DOOD NIET ZIEN ZAL?" PSALM 89:49

"ZIJ GAAN ALLEN NAAR ÉÉN PLAATS; ZIJ ZIJN ALLEN UIT HET STOF, EN ZIJ KEREN ALLEN WEDER TOT HET STOF" PREDIKER 3:20.

Vroeg of laat accepteert iedereen het feit dat men zal sterven. Het lichaam zal stoppen te functioneren en wordt in een kist in de grond begraven of verbrand en uitgestrooid: hoe dan ook, er schijnt niets meer over te blijven en uiteindelijk is alles vergeten.

"De baarmoeder vergeet hem, het gewormte is hem zoet, zijns wordt niet meer gedacht; en het onrecht wordt gebroken als een hout" JOB 24:20.

Door alle eeuwen heen vraagt de mens zich af of dit alles is in het leven - slechts een paar jaar en dan niets meer, of wel? Jezus, de Zoon van God, zegt ons in duidelijke woorden:

"Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke ALLEN, DIE IN DE GRAVEN ZIJN, ZIJN STEM ZULLEN HOREN, EN ZULLEN UITGAAN, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis" JOHANNES 5:28-29.

Dit betekent dat alle doden - iedere man, vrouw of kind die ooit geleefd hebben - opgewekt zullen worden uit de dood, en DOOR GOD GEOORDEELD zullen worden voor de dingen die zij in hun leven hebben gedaan:

"En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; (dit betekent iedereen), en ZIJ WERDEN GEOORDEELD, EEN IEGELIJK naar hun werken" OPENBARING 20:12-13.

"Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan EEN IEGELIJK VAN ONS ZAL VOOR ZICHZELVEN GODE REKENSCHAP GEVEN" ROMEINEN 14:11-12.

"Want wij ALLEN moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat EEN IEGELIJK wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" 2 KORINTHE 5:10.

"En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen AL DE VOLKEN vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt" MATTHÉÜS 25:31-32.

Jezus, vertelt ons hoe het oordeel van de goddelozen zal zijn:

"Dan zal Hij zeggen ook tot diegenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het EEUWIGE VUUR, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is" MATTHÉÜS 25:41.

"En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs" OPENBARING 20:15.

Bovendien vertelt Gods Woord wie deze mensen zullen zijn:

"Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, (IEDEREEN die niet in Gods Woord gelooft), de gruwelijken, de doodslagers, en hoereerders, (mensen die hoereren - dit wil zeggen die seks buiten het huwelijk hebben), en tovenaars, (mensen die te doen hebben met magie, boze geesten en dergelijke), en afgodendienaars, (mensen die andere goden en beelden aanbidden) en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelke is de tweede dood" OPENBARING 21:8.

Dit is GODS WOORD. Het is strikt en het MEENT WAT HET ZEGT !

De wijze mannen van deze wereld zeggen dat dit alles onzin is, maar LATEN ZIJ JOU NIET MISLEIDEN - JOUW EEUWIGE LEVEN STAAT OP HET SPEL. De Bijbel zegt dat ALLEN HEBBEN GEZONDIGD (ROMEINEN 3:23) - DIT BETEKENT OOK JIJ, ALS JIJ GODS VERGEVING IN JEZUS CHRISTUS NIET KRIJGT ZUL JIJ DE BELONING VOOR JE ZONDEN ONTVANGEN - JE ZULT EEUWIG DOODGAAN (de tweede dood). Dit betekent niet buiten bewustzijn raken of vernietigd worden: Jezus zegt: "Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt" (MARKUS 9:44). LAAT JE NIET MISLEIDEN.

"Ik zeide in mijn hart: God zal den rechtvaardige en den goddeloze oordelen; want aldaar is de tijd voor alle voornemen, en over alle werk" PREDIKER 3:17.

"Want de bezoldiging der zonde is de DOOD, maar de genadegift Gods is het EEUWIGE LEVEN,door Jezus Christus, onzen Heere" ROMEINEN 6:23.

ALLEEN DOOR JEZUS kun je eeuwig leven verkrijgen. Dit is een vrije gave van God, die allen wordt aangeboden die zich willen bekeren en Zijn Woord gehoorzamen.

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. NIEMAND KOMT TOT DEN VADER, DAN DOOR MIJ" JOHANNES 14:6.

"Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En EEN IEGELIJK, DIE LEEFT, EN IN MIJ GELOOFT, ZAL NIET STERVEN IN DER EEUWIGHEID. Gelooft gij dat?" JOHANNES 11:25-26.

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort,en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven" JOHANNES 5:24.

Jezus, maakt het duidelijk hoe Hij ons eeuwig leven geeft:

"De Geest is het, Die levend maakt "... dat wil zeggen, het is de geest die leven geeft, JOHANNES 6:63.

"Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven ...)" JOHANNES 7:38-39.

"Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven" JOHANNES 4:14.

"Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe" ROMEINEN 8:9.

Bovendien laat de Bijbel ons duidelijk zien wat we moeten doen om de Geest te ontvangen:

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen" HANDELINGEN 2:38.

"En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij sprak met vreemde talen, en profeteerden" HANDELINGEN 19:6.

Na dat deze schriften jou voorgelegd zijn beveelt God je NU te bekeren en tot Hem te keren - gehoorzaam Zijn Woord.

"Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na..." 1 KONINGEN 18:21.

"...Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!" 2 KORINTHE 6:2.

"Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage" JOHANNES 12:48.

Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zult staan en rekenschap voor jezelf zult afleggen. Ieder moment van je leven zal voor je gebracht worden en worden afgewogen. Er zal jou zelfs gevraagd worden te verklaren hoe je dit pamflet hebt aangenomen, zoals je het nu leest, want het bestaat alleen uit Gods woord, en het zal je oordelen. Laat je niet voor de gek houden door Gods offer voor jouw verlossing opzij te leggen - je bent er op geen enkele manier zeker van: Vandaag kan je laatste dag zijn. Kijk nu naar jezelf - bedenk welk standpunt je inneemt!

"...Alzo zegt de Heere: Geef bevel aan uw huis; want gij zult sterven, en niet leven" JESAJA 38:1.

Er is niets dommer dan te veronderstellen dat je nog even kunt wachten voordat je, je bekeert, gedoopt wordt en de gave van de Heilige Geest ontvangt. Nogmaals, VANDAAG KAN JE LAATSTE DAG ZIJN. Dit kan de allerlaatste kans zijn die jij ooit hebt om Gods vergeving te krijgen tot op het moment dat jij voor Hem knielt. Jezus, sprak van een rijke man die veronderstelde dat hij het er nog vele jaren op zijn gemak van kon nemen: hij had het mis.

"Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God" LUKAS 12:20-21.

Er komt zeker een moment waarop God je de laatste adem zal nemen en je nooit meer de gelegenheid hebt je te bekeren van je zonden en om in Christus Jezus gered te worden. Als je, je niet bekeert, dan zal je voor altijd branden in het vuur van de hel: Dit is Gods onveranderlijke Wet. God wil je redden, en roept op je nu te bekeren en Zijn Woord te geloven:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebben" JOHANNES 3:16.

Dit is de keuze; het is jou keuze. Doe wat Gods Woord zegt (HANDELINGEN 2:38).

"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden" MARKUS 16:16.

"Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad" DEUTERONOMIUM 30:19.

DIT IS JOU GELEGENHEID OM GERED TE WORDEN DOOR GOD - BEKEER JE NU - KEER JE NAAR DE ENIGE WARE GOD.

DE URE IS NABIJ !!

 Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.