Wat de Bijbel zegt over de waterdoop

 

Besprenkeling - of Onderdompeling?

Een uitdaging om op Gods manier gered te zijn, De enige manier!

MATTHÉÜS 3:16 Johannes de Doper werd geleid door de Heilige Geest om deze methode van baptisme in deze schrift vast te leggen: "En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water..."
(Baptisme betekend in het Grieks 'onderdompelen'of 'dopen', 'NIET BESPRENKELEN!)
MATTHÉÜS 28:19-20 "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik (Jezus) u geboden heb..."
MARKUS 16:16-18 "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden."
JOHANNES 3:23 Johannes doopte in Enon. Waarom? "...deweil aldaar vele wateren waren; ..."
HANDELINGEN 2:38 Petrus antwoordde hun: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt... en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen."
HANDELINGEN 8:12 "Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen."
HANDELINGEN 8:36,38 "...en zij daalden beiden af in het water ... en hij doopte hem."
(Hier geen besprenkeling. Besprenkelen is een door mensen bedachte onschriftelijke leer.)
HANDELINGEN 10:47-48 Cornelius en zijn vrienden hadden net de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen. Petrus "beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des  Heeren."
HANDELINGEN 18:8 "En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt."
HANDELINGEN 22:16 "En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren."
ROMEINEN 6:4-5 "Wij zijn dan met Hem begraven , door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding:" (Zoals de Heilige Geest Jezus deed herrijzen uit de graftombe).
KOLOSSENZEN 2:12 "met Hem begraven in den doop..."
1 PETRUS 3:21 "Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt..."
LUKAS 6:46 "En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?"
GOD EIST DAT HET PATROON VAN ZIJN WOORD NAUWGEZET WORD GEVOLGD
GOD GAF DIT PATROON OP DE DAG VAN PINKSTEREN DOOR PETRUS: 
HANDELINGEN 2:37-40 "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!"

Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.