Vasten en gebed - de atoomkracht van God!

 

Het gebed is de machtigste kracht van het universum die de gelovigen christenen ter beschikking staat. Een gezegende vooruitgang in de gemeente van de Heer zal in die mate plaatsvinden waarin de christenen bidden en vasten!

Opmerking van de vertaler

Toen ik tijdens mijn verblijf in Hamburg aan het Engelse origineel "Atomic Power with God through Fasting and Prayer" van Franklin Hall werkte, raakte mij dit artikel zo dat ik direct aan een 14-daags vasten begon waardoor ik een overvloedige geestelijke winst verkreeg. Ik voelde dat de fysieke dingen en omstandigheden van dag tot dag meer en meer hun waarde verloren en mijn geestelijke kracht groeide.

Ik heb in deze tijd van vasten noch honger noch lichamelijke zwakte gevoeld, alleen op de 14e dag voelde ik een bepaalde moeheid, waarop ik besloot het vasten af te breken, mijn opdracht leek toen toch al te zijn vervuld.

Op grond van deze ervaringen met het vasten, die mij tot dan toe nog onbekend waren, kan ik iedereen alleen maar aanraden zichzelf te trainen in vasten en vurig gebed, om zo seksuele verlangens te beheersen en ook om een opwekking van diepe geestelijke zegeningen en kracht te bewerkstelligen. Het succes zal niet uitblijven.

Maar men moet er op letten dat voor het beginnen aan een vasten het leven met God en de mensen in orde is, anders is het nutteloos volgens JESAJA 58:1-7. Slechts als aan deze voorwaarden voldaan is en je leven duidelijk gericht is naar Gods Woord kunnen de 20 beloftes uit de verzen van JESAJA 58:8-14 werkelijkheid worden.

Martin Gensichen

Het vasten

Nauwelijks is iemand zich ervan bewust hoeveel voedsel een gemiddelde persoon in de loop van een maand verteert en hoeveel de kosten bedragen. De drinker en de roker denken niet veel na over hun alcohol en tabak consumptie - zij beschouwen het als normaal. Daar boven op komen nog de uitgaven voor eten en drinken, woning en kleding, misschien ook nog intellectuele scholing, vrijetijds-besteding, sport enz. Donaties voor andere doeleinden, voor het Koninkrijk van God of voor de noden van zijn eigen ziel komen op de allerlaatste plaats en er wordt zelden of helemaal niet aan gedacht.

De meeste mensen eten te veel. Volgens gegevens van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en sport lijdt de huidige welgestelde maatschappij aan zelfvergiftiging door overmatig eten, drinken en roken. Wie van de heiligen van onze dagen schenkt aandacht aan de woorden van de volgende schrift: "En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof... matigheid..." (2 PETRUS 1:5,6); "...dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke strijd voeren tegen de ziel." (1 PETRUS 2:11) - Zouden daarom de ware gelovigen hiermee niet grote ernst moeten maken: "...bekeert u tot Mij... met vasten en met geween..." (JOËL 2:12)?

Heeft het volk van God (laat staan de mensen in het algemeen) eigenlijk begrepen waarom God ons die tijden van hongersnood in aansluiting op de twee wereldoorlogen heeft toebedeeld? Was het ook niet omdat het gebod van onthouding en vasten jammerlijk werd verwaardeloosd onder de heiligen door de eeuwen heen?

Welk een destructieve uitwerking heeft het zwelgleven van de mensen in de wereld op het gebied van seks gehad! Aan de andere kant, hoe zegenend werkt echter een tijdelijke vasten dat de begeerten van het vlees in bedwang houdt. William Penn, de stichter van Pennsylvanië, zei: "Karige voeding draagt veel bij tot matiging. Eet daarom om te leven en leef niet om te eten."

Jezus, wilde niet dat Zijn discipelen op de waardeloze manier van de farizeeërs zouden vasten. Daarom heeft Hij ze onderricht niet zo te doen. Ook naar een meer ernstig gebedsleven leidde Hij ze pas later, toen ze zelf met grote schrik hadden gerealiseerd hoeveel gebed in hun eigen leven ontbrak. Nadat Hij van hun was heengegaan, leerden ze te bidden en te vasten op de juiste manier; want nu lag de volle verantwoording van het Koninkrijk van God op hen.

We kunnen nu aannemen dat de 120 personen die 10 dagen voor Pinksteren om de uitstorting van de Heilige Geest hebben gebeden daarbij ook gevast hebben, want ze bleven de hele tijd op dezelfde plaats. Dit betekent dat ze niet naar hun huizen gingen om te eten. De Hemelvaart van hun Heer, die ze met eigen ogen hebben gezien, was zo krachtig dat ze alle aardse dingen vergaten. Dit heeft voor hen de hemelse dingen op dus danige wijze op de voorgrond gezet, dat hun hele verlangen en begeren alleen op de kracht vanuit de hemel was gericht; dus de Heilige Geest.

Wie vandaag de dag dezelfde instelling heeft, is in staat zijn eigen Pinksteren te beleven, dat wil zeggen de doop in de Heilige Geest en met vuur.

De apostelen hebben nadien ook meerdere malen gevast, zoals bij de uitzending van de eerste missionarissen (HANDELINGEN 13:2) en evenzo toen de oudsten in hun ambten benoemd werden. (HANDELINGEN 14:23). De hoofdman Cornelius zocht het aangezicht van de Heer met vasten en gebed (HANDELINGEN 10:30). Paulus vermaant ons om tijden van onthouding te hebben in het huwelijk "...opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen..." (1 KORINTHE 7:5). Hij benadrukt daarbij dat hij zich met vasten beproeft als een dienaar Gods (2 KORINTHE 6:5).

Praktische aanwijzingen

Als men in het beginstadium van het vasten een positieve uitwerking wenst te versnellen, dan is het drinken van enig zout water, om de darmen te reinigen, aan te bevelen. Voeg 2 afgestreken theelepels Glauberzout toe aan ¼ liter heet water en drink dit. Je kunt dit op elk gewenst moment doen, ook als er niet wordt gevast, maar het moet op een lege maag gedaan worden; het doel is het lichaam te reinigen. Bij het vasten moet men het niet op de eerste dag doen.

Vasten wordt eenvoudig als men de volgende richtlijnen in acht neemt: als na enige dagen je gevoel van honger overgegaan is, ga dan over in een ernstig en diep gebed. Dan zullen de juiste geestelijke resultaten verkregen worden. Zonder gebed is het vasten zonder uitwerking en dus nutteloos.

Voor het drinken is de voorkeur te geven aan mineraalwater boven gewoon kraanwater. Om krampen in de maag en enige andere ongemakken te vermijden zou men heet of warm water tot zich moeten nemen. Drink geen koud water, tenzij zeer langzaam. Dit is vooral voor magere personen aan te raden en tijdens een vasten bij koud weer. Een zekere hindernis vormt de goedbedoelde overreding van overbezorgde verwanten en vrienden, die de geduldige gelovige proberen te overtuigen zijn vasten voortijdig af te breken in vrees voor lichamelijke schade. Wie zich hiertoe heeft laten overhalen, vat moed en begin het vasten bij gelegenheid opnieuw. Door Gods genade zal het lukken.

Je zult je misschien vermoeid voelen gedurende de eerste of de laatste dagen van het vasten. Toch kan men rustig doorgaan met werken en zijn dagelijks werk volbrengen, als het werk niet overmatig vermoeiend is. In deze periode zal het gebed waarschijnlijk niet zo geconcentreerd en effectief zijn.

Lichaamsbewegingen, zoals het opstaan uit bed enz., moet men nooit plotseling en snel doen, want dit kan storingen in de bloedcirculatie veroorzaken, waardoor men flauw zou kunnen vallen. Nadat de gifstoffen door het lichaam zijn afgescheiden, zal men zich geestelijk en fysiek beter voelen. Pijn, duizeligheid, zwakte en andere lichamelijke klachten zullen verdwijnen. Aan de andere kant zullen de verschillende organen in het lichaam evenals de zintuiglijke en geestelijke bekwaamheden gestimuleerd worden. Het resultaat hiervan zal zijn dat men een bepaalde geestelijke autoriteit verkrijgt, gebedsverhoringen en vele andere dingen die men daarvoor nooit voor mogelijk heeft gehouden.

Hoe lang moet men vasten?

1. Tot dat we definitief weten dat God ons gebed heeft verhoord. Hiervoor moet men zich duidelijkheid verschaffen, of men korter (1-10 dagen) of langer (20-40 dagen) moet vasten.

2. Zolang onze gezondheid en lichamelijke toestand het toestaat, zonder dat er schade ontstaat.

Vier reinigingsmiddelen

1. De poriën in de huid zijn kanalen waardoor het lichaam vele gifstoffen kwijtraakt, wat in het bijzonder in een periode van vasten gebeurt. Om die reden zegt Jezus: "Was uw aangezicht" (Matthéüs 6:17). Het helpt veel om meer dan anders een bad te nemen.

2. De nieren worden door het frequente drinken van water geactiveerd. Daardoor wordt de urine verdund en de gifstoffen uitgespoeld.

3. De longen hebben de taak de gifstoffen in het lichaam door het ademen af te scheiden. Daarom is het noodzakelijk in de buitenlucht te zijn en de frisse lucht diep in te ademen, evenals het vaak openen van de ramen.

4. De darmen zijn ook een belangrijk uitscheidingskanaal. Wees niet ver-ontrust, als de darmfuncties bijna helemaal stopen, dit komt alleen omdat men geen voedsel tot zich neemt. In een noodgeval zou een lavement van dienst kunnen zijn. Ook is het goed iets aan lichaamsbeweging te doen, zoals sport.

Vasten is het beste middel om lichamelijke klachten af te breken. In het bijzonder is dit bij maagklachten van toepassing. Bij een langdurige vasten wordt de maag als het ware vernieuwt. Daarom is het ook nodig het vasten voorzichtig te stoppen. Niet direct met te veel voedsel te beginnen maar geleidelijk aan met vruchtensap, gevolgd door wat vers fruit. Bij een slechte gezondheid zal het lichaam veel baat hebben bij het vasten. Vasten heeft een verjongende uitwerking op de klieren, nieren, lever, het bloed en ook op de keel, ogen enz.

Alle bovenstaande punten in beschouwing nemend, wordt duidelijk dat vasten en gebed alleen maar ten goede komen aan je fysieke welzijn. Nooit zou Jezus ons deze matigheid aanbevelen als het een slecht effect op ons lichaam zou hebben.

Natuurlijk moet je zoals gewoonlijk rust en slaap nemen. Zo mogelijk tijdens het vasten iets meer dan gebruikelijk.

Gebruik van water

Zoals we water voor de uitwendige reiniging van ons lichaam gebruiken, zo moeten we hetzelfde doen voor onze inwendige organen. Daarom spoelen we na het eten onze mond, om voedselresten te verwijderen voordat ze onze tanden kunnen beschadigen. Net zo heeft onze maag het reinigen d.m.v. water nodig. Wordt tijdens het vasten geen water gebruikt, dan wordt de maag niet gereinigd en krimpt, wat een licht gebogen houding kan veroorzaken. Zonder het gebruik van water blijven de inwendige organen verstopt en het lichaam blijft ongereinigd, zodat de uitscheidingskanalen niet kunnen functio-neren. Daarom is het gebruik van water des te belangrijker.

Het drinken van water weerhoudt de vastende persoon er niet van dichter tot God te naderen. Water is puur en wordt als een gelijkenis voor de verlossing en van de Heilige Geest gebruikt, waarvan Jezus zegt:

"Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven." (Johannes 4:13-14)

Water verdampt naar boven. Voedselresten ontbinden terug in de aarde. Water heeft geen stimulerende uitwerking, zoals voedsel; want het laatste voedt de begeerten. Water heeft dit effect niet.

Gedurende een vasten worden de poriën van de huid, vooral die van het gezicht, met uitgescheiden gifstoffen gevuld. Dit is de reden waarom men zich zo vaak als mogelijk moeten baden of wassen. Na ongeveer 2 weken vasten zullen met behulp van water de meeste gifstoffen uit het gezonde lichaam zijn gescheiden. Uit de context van de schriften wordt duidelijk dat ook Jezus zelf tijdens Zijn 40-daagse vasten water dronk. In Matthéüs 4:2-11 wordt niet gezegd dat Hij dorst had, maar dat Hij heeft gevast. Verder staat er dat Hij op het laatst honger kreeg, d.w.z. dat het verlangen naar vast voedsel krachtig doorbrak. - Ook toen Jezus op wonderlijke wijze de 4000 voedde (MARKUS 8:3), werden brood en vis aangeboden, maar geen water, hoewel de menigte drie dagen had gevast. Water was rijkelijk aanwezig in de nabij gelegen beken. Aan dorst lijden is veel moeilijker dan aan honger lijden. In geen van die boven genoemde schriften wordt de noodzaak van drinken genoemd. Daaruit is af te leiden dat er water voorhanden was.

Het verdwijnen van natuurlijke begeerten

De mens heeft vier verschillende verlangens:

1. De geestelijke verlangens, het verlangen naar God.

2. Het verlangen naar voedsel.

3. De seksuele verlangens.

4. De begeerte naar bezit, macht en luxe.

Al deze noden zijn tot op zekere hoogte te rechtvaardigen.

De eerste behoefte heeft bij de meeste mensen geen enkel effect, omdat hij door de drie andere wordt onderdrukt.

De tweede en derde behoefte degenereerden tot de hoofd verdorvenheden van de oude tijden, waarvoor Paulus in de 1 Thessalonicenzen-brief hoofdstuk 4 ernstig waarschuwt: "dat gij u onthoudt van de hoererij... Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles..."

De vierde begeerte, namelijk de verbetering van de levenssituatie, degenereerde in begeerte naar geld, bezit, macht en luxe. Het is een moderne troef in de hand van satan.

Echter bij het vasten gebeurt er een wonder: ten eerste verdwijnt de tweede begeerte - honger. Na ongeveer 10 dagen vasten gaat ook het gevoel van zwakheid weg. Daarna verdwijnen ook de seksuele verlangens. Als de persoon die vast in ernstig gebed continueert, om zich met God te verenigen, dan wordt ook de vierde begeerte, de hebzucht van hem genomen of in ieder geval zo verminderd dat die bijna niet meer waarneembaar is.

In dezelfde mate waarin de vleselijke begeerten afnemen door het vasten, neemt het geestelijke verlangen naar God toe:

"Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!" (PSALM 42:2)

Nu komt de geest van gebed tot leven en een innerlijke drang ontstaat om te bidden waar men ook is. Het is de Heilige Geest die begint te werken met zijn drijvende kracht.

Echter, men moet bij zulke geestelijke groei rekenen op satanische aanvechtingen en verzoekingen. Soms lijkt er een muur voor ons te staan, als een hindernis voor onze gebeden. Maar lieve lezer, wees niet ont-moedigd! Als je ondanks alles volhoudt, dan zal de overwinning voor jou zijn. Vergeet niet dat je midden in een vurige geestelijke strijd staat!

Het beëindigen van het vasten

Hoe langer het vasten duurt, des te meer moet men opletten als het normale dieet weer zal worden hervat. Onze maag moet langzamerhand weer op gang komen. Dit heeft een zekere tijd nodig. In de dagen van de Bijbel waren Israël, de Profeten en Christus met de dieet-wetten van Mozes en de profeten vertrouwt. Hun was de noodzakelijke hygiëne bij het afbreken van het vasten bekend. Na een langere tijd van vasten is de maag zoals die van een kind geworden. Daarom is het niet geoorloofd om na het vasten gelijk een normale maaltijd tot zich te nemen, zelfs niet na een twee- of driedaagse vast. Dit kan tot zware lichamelijke schade leiden. Men beginne met vruchtensappen, vers fruit (of fruit uit blik) en lichte soepen, later gevolgd door groenten en melk, alles in kleine hoeveelheden, tot ongeveer de vierde dag. Men moet niet eerder aan het normale dieet beginnen tot dat hetzelfde aantal dagen als de vastendagen voorbij zijn gegaan. Hoe langzamer de overgang naar het normale dieet is, hoe gezonder het is voor je lichaam en je zenuwstelsel.

Het gewichtsverlies bij het vasten bedraagt gemiddeld een pond per dag. Dit is afhankelijk van het gewicht van de persoon. Een zwaar persoon zal in het begin meer dan een pond verliezen, terwijl een mager persoon minder zal verliezen. Over het algemeen wordt het verlies van gewicht tegen het einde van het vasten steeds minder dan in het begin.

De gevolgen van het vasten

Dr. Tanner vastte bij drie gelegenheden elke keer 40 dagen en verklaarde dat iedere keer in het tweede gedeelte van het vasten de onuitsprekelijke heerlijkheid van de hemelse wereld aan hem werd geopenbaard. Hij werd 92 jaar oud en schreef zijn hoge leeftijd toe aan de zegen van het vasten. Hij leverde het bewijs dat men ook vandaag, net als Jezus Christus, 40 dagen lang kan vasten zonder schade te lijden. Dr. Tanner was niet alleen arts, maar ook een vastberaden christen.

Luther vastte dagen lang toen hij de Bijbel vertaalde. Hierin kan ook het geheim van zijn voortreffelijke bijbelvertaling liggen. Zeker hebben zijn groot geloof en zijn geweldige overwinning in het tot stand brengen van de reformatie hun oorsprong in zijn gebed en vasten.

Maar vandaag vast haast niemand en het gebed blijft krachteloos zonder het vasten. Daarom gebeurt er ook niets. Niet Jezus, maar satan zegeviert. Daarom waakt op, slapend volk van God!

In het jaar 1932 schonk God me in Zijn genade de eerste gezegende opwekkings-veldtocht. In de oliestad Novata, in de staat Oklahoma, kende ik maar drie families. Een van hen had zich gewijd aan gebed en vast-en. Na een tijd van samen vasten en bidden voor het begin van de bijeenkomsten hadden we de zekerheid dat elk lid in onze kleine groep duidelijk wedergeboren was. We verschaften ons een groot stuk land voor openlucht bijeenkomsten aan. Het was in het warme jaargetijde.

Vanaf de eerste bijeenkomst kwamen grote groepen van mensen. De toeloop van men-sen werd steeds groter. Toen begon God te werken. Een dame met gebroken ribben werd naar de bijeenkomst gereden en op een draagbaar naar voren gebracht. Ze werd terplekke genezen. Het zelfde gebeurde met een doofstomme jongen en met een man wiens arm verlamd was. Vele mensen werden in de Heilige Geest gedoopt.

Verdere gezegende gevolgen van het vasten

in Battleford, Sask., Canada

Het begin van de opwekking hier in Battleford was in 1947, toen ongeveer 70 studenten samen kwamen om de Bijbel te lezen en zich in het vasten en bidden te oefenen. Ongeveer 3 maanden later brak de opwekking plotseling uit in een lokaal waar alle studenten voor de ochtend verzameld waren. Dag op dag viel de heerlijkheid van God door Zijn wonder-baarlijke kracht. Diepe boete en veroot-moediging kwamen over ieder van ons. Sommigen vastten een of twee weken, anderen meer. Enkelen zelfs 40 dagen.

Voordat dit alles gebeurde was het alsof wij voor een muur stonden en niets van enige waarde konden bewerken voor de glorie van God. Terwijl wij in alle stilte onze bijbelstudies voortzetten, kregen we op een dag het boek over "Fasting and Prayer" van broeder Franklin Hall. We begonnen meteen met vasten en gebed. Tot dan toe hadden we de uitwerkingen van aanhoudend vasten nog niet ervaren, die ons spoedig ten deel zouden vallen. De opwekking was nooit mogelijk geweest zonder het onderricht over deze wonderlijke waarheid.

Een verdere wezenlijke hulp voor de vervolmaking van onze harten was de aankomst van broeder Branham in Canada met zijn genezingsdiensten.

De opwekking houdt nog steeds aan en de Heerlijkheid en de Macht van God strekken zich uit over de hele omgeving. Er was geen hard gepraat of gelach, iedereen bleef rustig uit respect voor de werken van de levende God.

Een vasten- en gebedsbijeenkomst

In het jaar 1946 kwam een groep van gelovigen uit verschillende geloofsrichtingen samen in San Diego om meer informatie over het onderwerp vasten en gebed te verkrijgen. Vele begonnen aan een toegewijde vasten. Sommigen vastten 21 tot 40 dagen zonder onderbreking. Zij allen smeekten in gebed om een wereldomvattende opwekking, tot red-ding en genezing van de mensheid en een uitstorting van de Heilige Geest met de gaven, net zoals in de tijd van de apostelen.

Het resultaat van deze conventie was wonderbaarlijk. Vele wonderen van genezing gebeurden er in de naam van Jezus Christus, demonen werden uitgedreven, maan-zuchtigen genezen, kanker verdween, blinden werden ziende, kreupelen konden weer lopen, tumoren droogden op, mensen met verlamming en tuberculose werden genezen, rook- en drinkverslavingen werden opgegeven en ziekten van elke soort werden verwijderd. Scharen van mensen kwamen aan het einde van de bijeenkomsten naar voren om met de Heilige Geest te worden gedoopt.

In deze opwekkingsbijeenkomsten, die de schrijver ten dele leidde, konden we zien hoe ongeveer 1000 zielen binnen een jaar Jezus als hun verlosser aannamen. Deze bekeerlingen waren grotendeels gelovigen van verschillende nationaliteiten. Ze waren ook de kanalen die gebruikt werden om deze opwekking rapportages ook in andere landen en gebieden te verspreiden.

Maanden lang werd er dag en nacht een gebedsketen met vasten onder leiding van zuster Helen Hall gehouden. De Heer gaf de schrijver de opdracht een vasten en gebedskruistocht te beginnen die zich gauw over de gehele wereld verspreidde. Broeders en zusters zoals Dale en Barbara Hanson, die bij ons waren, gaven ons extra hulp. Weldra werden vele andere predikers en geestvervulde gelovigen ertoe opgewekt om op een openbarende manier over gebed en vasten te preken.

Nu begonnen bovendien vele gelovigen in Los Angeles en Zuid Californië te vasten. Dit is hoe het vuur van de Geest zich ver-spreidde vanuit het gehele zuiden tot in Canada. Langzamerhand begonnen de mensen met vasten en gebed in het gehele land. Mannen en vrouwen in ernstig gebed werkten hard voor de redding van hun natie. Zulk een gevecht en toewijding bewoog de arm van God en opende de ramen van de hemel.

Duizenden van heerlijke getuigenissen van over de hele wereld kwamen binnen als bewijs voor de vervulling van de gebeden.

De auteur arrangeerde bijzondere vasten- en gebedsbijeenkomsten in diverse plaatsen binnen de USA. De grootste gehoorzalen werden gevuld met mensen. Er waren bijeenkomsten tot 14.000 mensen, die uit alle geloofsrichtingen kwamen. Toen begonnen duizenden gelovigen te vasten en te bidden voor een wereldwijde opwekking. Dit is het eigenlijke begin van de grote evangelistische genezingskruistochten, zoals men die in Amerika noemen. Deze veldtochten zijn een uniek verschijnsel, die overal uit de grond schieten om de mensen wakker te schudden. Als resultaat hiervan worden soms duizenden bekeerd in één enkele kruistocht.

Deze geestelijke kracht is vandaag de dag meer dan ooit nodig, want niet alleen confessionele barrières verhinderen de werking van Gods Geest binnen het lichaam van Christus, maar ook twijfels, bijbelkritiek en ongeloof leggen een last op de kerk. Geloof zonder werken is dood, zoals gezegd in JAKOBU2:17. Om de tekenen die hier op volgen, zoals beschreven in MARKUS 16:17, te laten gebeuren, is het nodig dat de donkere wolken van ongeloof worden weggerold. Volgens de woorden van Jezus in hoofdstuk 17 van Matthéüs wordt ongeloof door gebed en vasten verwijderd.

Het getuigenis van een roker

Op 31 december 1945 begon ik een toegewijde vasten, nadat ik geluisterd had naar de gedetailleerde instructies van dominee Franklin Hall over dit onderwerp. Ik at niet voor 14 dagen lang. Ik dronk alleen water voor de reiniging van het lichaam. Ik was een zware roker. Het leek me onmogelijk met roken te stoppen. Maar al op de derde dag van het vasten had ik geen verlangen meer te roken. Op de vierde dag voelde ik geen honger meer, een beetje later was m'n zwakheid verdwenen en tot mijn verrassing voelde ik me van dag tot dag beter en sterker. Ik kon met veel meer zalving en meer autoriteit preken dan ooit tevoren en met veel beter resultaat.

Weer een paar dagen later ontving ik de doop van de Heilige Geest, wat heerlijk was. Ik bleef werken, wat niet moeilijk voor me was. Zo moet ik bekennen, dat hetgene wat broeder Hall leert, waar is en een heerlijke uitwerking op mijn leven had. Vele mensen blijven zeggen dat ik er nu beter uit zie dan vroeger. Toen ik het vasten begon, woog ik 140 pond. Aan het einde van deze veertiendaagse vasten had ik 16 pond verloren. Ook is mijn nervositeit verdwenen. Maar het allerbeste is dat ik een veel rijkere ervaring met de Heer heb gewonnen door de ontvangst van de Heilige Geest.

Mijn vasten was korter dan dat van vele broeders en zusters. Maar ik hoop op een dag met een 40-daagse vasten te beginnen. Christenen weten niet wat ze met het vasten kunnen winnen.

Charles Wilson, 4010 Euclid Av., San Diego 5, Californië

Getuigenis na 24 dagen vasten

Ik wil u vertellen dat vasten fantastisch is. Ik vastte 24 dagen en dronk alleen water. Na twee weken vastten, baden wij voor een jongen met epilepsie en hij werd ook met olie gezalfd. De Heer had hem als een last op mijn hart gelegd. Hij was de zoon van een vriend. Kort daarna konden we voelen dat iets hem verliet! Het waren demonen! De zoon stond glimlachend en blij op en in een paar dagen vond hij voor het eerst in zijn leven een baan die hij nu nog heeft.

Ik ging door met vasten geleid door de instructies van dominee Hall, voor 3 weken en 3 dagen. Ik werkte thuis, kookte 3 maaltijden per dag voor mijn gezin en werd nooit hongerig. Ik voelde mij zelfs sterker en beter dan ooit tevoren.

Ik ben dankbaar iets van het vasten en gebed te hebben geleerd en kan alleen maar zeggen dat het mij lichamelijk en geestelijk veel heeft geholpen.

Mevr. Mary Williams, National City, Californië

40-Daagse vasten ontsteekt opwekking

Op de leeftijd van 19 jaar stierf ik bijna aan een griep. In deze moeilijke tijd bekeerde ik mij tot de Heer en beloofde Hem dat ik het evangelie zou verkondigen als Hij mij zou genezen. Daarna beleefde ik een soort geestvervoering. Twaalf uur lang werd ik in hemelse sferen verheven. Toen ik weer tot mezelf kwam, was ik volkomen genezen. Halleluja!

Toen sprak de Heer door een innerlijke stem tot mij: "Als je trouw zult zijn in het vasten en het bidden, dan zal Ik in de gehele wereld missionarissen opwekken." In die tijd vastte ik vaak 3 tot 7 dagen lang.

Toen ik een keer twee weken lang gevast en gebeden had, verscheen Jezus op een nacht aan mij in mijn kamer . Een helder stralend licht, helderder dan de zon, vervulde de kamer. Jezus, stond aan het einde van mijn bed, omgeven door een wonderbaarlijke helderheid. Deze belevenis heeft me zo beroerd dat ik van mening was dat ik door de lucht zweefde terwijl ik liep.

Korte tijd daarna, tijdens een 5-daagse vasten, begon ik te bidden in een vreemde nieuwe, mij onbekende taal. Het was de gave van het spreken in tongen, waarvan in 1 KORINTHE 12 en 14 sprake is. Een missionair uit Rome constateerde dat ik Italiaans sprak. Hij vertaalde het.

Na een verdere 7-daagse vasten schonk de Heer een opwekking in Dayton, Ohio, waar vele zieken werden genezen en vele zielen gered.

Op een dag overhandigde een dame me het boek van Franklin Hall over het vasten en bidden. Nu leerde ik langer te vasten dan alleen twee weken. De Heer legde mij de zonden van alle ongeredde en zieke mensen als een last op m'n hart, zodat ik 's nachts niet meer kon slapen vanwege mededogen en medelijden. Jezus, toonde me opnieuw dat in korte tijd vele nieuwe missiewerkers in de gehele wereld zouden opstaan die door vasten en bidden de mensheid zouden bedienen. Hierdoor zouden grotere opwekkingen ontstaan, zoals de wereld nog nooit heeft gezien, want Jezus zegt:

"Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn vader." (JOHANNES 14:12)

Als men bedenkt wat satan in de laatste 50 jaar voor verschrikkelijke vernietiging heeft veroorzaakt met de twee wereldoorlogen en hun nawerkingen, dan zullen we begrijpen dat aan het begin van deze nieuwe eeuw de Heer Jezus dingen zal volbrengen die nog nooit zijn gebeurd. Aan Hem zij de glorie, tot in alle eeuwigheid!

Nadat ik 40 dagen had gevast en gebeden, beleefde ik vele wonderen van de Heilige Geest. Het leek alsof mijn geest m'n lichaam had verlaten. Ik zag in een visioen ongeveer 30.000 zielen die een enorm grote ruimte in Detroit vulden en Jezus als hun verlosser aannamen.

Dit visioen werd vervuld door de bediening van de evangelisten William Branham, G. Lindsay, F. Bosworth en anderen. In deze bijeenkomsten werden duizenden mensen tot Christus bekeerd en ook velen genezen.

door Norbert Homuth
Vertaald uit het Duits: "Fasten und Gebet – die Atomkraft Gottes"