De Rol van de Engelstalige Volkeren

“Onze hele geschiedenis is niets anders dan God die zichzelf laat zien en alles wat Hij niet heeft gepland, schokt en vertrapt” (Oliver Cromwell). 1

De lezer met een oog voor geschiedenis moet hebben gezien dat bepaalde landen in de loop der jaren meer dan andere een instrument zijn geweest om op aarde beschaving te brengen en de levensomstandigheden, de moraal en manier van leven te verbeteren. De Bijbel zegt: "…al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve." (FILIPPENZEN 4:8). God wil natuurlijk dat de mensen op een beschaafde manier leven en Hij heeft Zijn volk gebruikt om de volkeren vooruitgang te brengen.

De pagina’s der geschiedenis vertellen het verhaal van de Israëlitische volkeren - Groot-Brittannië en het Gemenebest, Amerika en Canada - die niet alleen vrijheid in de wereld brengen en door God gebruikt worden om andere volkeren te bevrijden van onderdrukking en tirannie, maar ook hiervoor bovennatuurlijk geholpen en beschermd worden door God.

De eerste vraag die opkomt is: hoe kwam het volk Israël op de Britse eilanden terecht?

flower flower flower flower flower flower 

Hoe kwamen de afstammelingen van het oude Israël op de Britse eilanden terecht?

"Ze zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordening der maan en der sterren ten lichte des nachts… Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen" (JEREMÍA 31:35-36).

In overeenstemming met de Bijbelse en archeologische bewijzen vormden de 12 stammen van Israël ongeveer drieduizend jaar geleden een koninkrijk in het Midden-Oosten met machtige koningen: Saul, David en Sálomo.

Er ontstond een politieke strijd en tien van de stammen splitsten zich af van het Huis van David en vormden hun eigen koninkrijk, 'Israël' genaamd, terwijl de twee stammen van Juda en Benjamin trouw bleven aan de koningen in de lijn van David en een koninkrijk vormden dat 'Juda' werd genoemd (zie 1 KONINGEN 12:16-19).

De tien stammen in het noorden werden weldra aangevallen en in ballingschap gevoerd door Assyrië, de wereldmacht uit die tijd. De tien stammen werden weggevoerd naar de randgebieden van het Assyrische rijk, namelijk het noorden van Mesopotamië, Armenië en het huidige Iran, tussen 740-720 v. Chr. zie 2 KONINGEN 17:6).2

Bepaalde delen van de verbannen Israëlieten hergroepeerden zich snel in hun stammen formaties en hun clans. Ze vormden nieuwe etnische groepen en verloren zodoende de kennis van hun werkelijke identiteit. De Assyriers noemden hen 'Bith-Khumree' (Huis van Omri)3; en de Perzen noemden hen 'Sakae' 4 (zonen van Izak); de Grieken noemden hen later 'Cimmeriërs' en ' Scythen.'5
De Zwarte Obelisk van Shalmaneser III noemt de Israëlieten “Khumree”De Zwarte Obelisk van Shalmaneser III noemt de Israëlieten “Khumri”

Veel van de oude namen van de stammen leven nu nog voort: de bevolking van Wales noemt zichzelf 'Cymry'; de Engelsen zijn gevormd door de stammen van de Angelen, Saksen (Izaks zonen / Sakae) en Juten (deel van Juda) 6 de Schotten gelijken op de Scythen; de Denen komen van Dan; de Gotische krijgers dragen de naam van Gad.

De groepen van verstrooide Israëlieten trokken op verschillende tijden in verschillende stamformaties langs de volgende routes naar het Europese continent:

 • E• Zelfs voor de ballingschap konden sommige stammen zoals de Danieten en een deel van Juda en Aser zich niet vestigen op hun grondgebied langs de kust van Kanaän. Daarom trokken ze de zee over op zoek naar nieuwe vestigingen langs de Middellandse zeekust. In de tijd van Homerus noemden veel van de Griekse krijgers die tegen Troje vochten zichzelf 'Danaoi.'7 Toevalligerwijs was de stichter van Troje een zekere DARDANOS. Deze naam leek op 'Darda', de kleinzoon van Juda (naar wie het gebied van de Dardanellen was genoemd).
 • Met de val van Troje vluchtte een groep Trojanen over de Middellandse zee en vestigde zich in Italië en vormde de kern voor de latere stichting van de stad Rome8 en zeilden later onder Brutus naar Brittannië en stichten daar de stad Nieuw Troje, de oudste naam voor Londen.9 Op dezelfde manier emigreerden veel van de Danaoi via Spanje naar Ierland en brachten wetenschap, muziek en kunst naar het 'Smaragdeiland'.
 • Sommige trokken door de Kaukasus en Klein-Azië via de Donau (n.b. de DONau of DANube) naar Central Europa en daarna verder naar Gallië en Brittannië. Zij vormden de verschillende Keltische stammen - de Galaten en de Caledoniërs (Gilead), Gallië (Galiléa), Belgae (van Bilha), enz. - die migreerden naar Wales, Schotland en Ierland.
 • Een grote groep van de Scythische stammen vestigde zich tijdelijk in de welvarende vlakten van Centraal-Azië, waar ze zich in grote mate vermenigvuldigden. Tenslotte werden ze verdreven door de Turkse en Mongoolse stammen, zoals de Hunnen en vluchtten rond 200 n. Chr. snel naar het westen. Dit werden de voorvaders van de 'Germaanse' stammen die de noordwestelijke zeekust van Europa bewoonden zoals Scandinavië, De Nederlanden, Denemarken en Noord-Duitsland.10 Van daar ontstonden de migraties van de Angelsaksen, Denen en Noormannen naar Brittannië. Deze stammen vormen nu de hoofdgroep van de Engelssprekende volkeren.11  
Spanish Armada Spanish Armada Spanish Armada Spanish Armada 

Gods Leidende Hand in de Geschiedenis

Door de geschiedenis heen zien we steeds weer de leidende hand van God. Een klassiek voorbeeld van Brittannië / Israëls verlossing door de Almachtige was te zien toen Spanje tijdens de regering van Koningin Elizabeth I probeerde Engeland binnen te vallen. Spanje, destijds een supermacht, zweerde al langer samen tegen Engeland en stuurde in 1588 een grote vloot om haar aan te vallen. Engeland werd in die tijd niet beschouwd als een grote zeemacht en koning Philip van Spanje vertrouwde op een gemakkelijke overwinning. Koningin Elizabeth I stelde echter haar vertrouwen op God. Tegen alle verwachtingen in leden de Spanjaarden een complete en vernederende nederlaag in het Engelse Kanaal, toen het weer zich tegen hen keerde en de Spaanse schepen verstrooide. Ze werden gedwongen om de gevaarlijke weg naar huis te nemen boven langs de kust van Schotland. Brittannië hield een dankdienst voor de Almachtige God in de St. Paul's Cathedral. Ter herdenking van de overwinning werd een munt geslagen met de woorden: "He blew, and they were scattered" ("Hij blies, en zij werden verstrooid") erop gegraveerd. De Schrift zegt het goed: "Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft." (PSALM 107:25). Daardoor was niet alleen het welzijn van de natie beschermd maar ook het ware Bijbelse christendom. Dit christendom werd in Brittannië gekoesterd en later verspreid over de hele wereld en gebruikt tegen de niet-Bijbelse leer van de pauselijke kerk.
 

Florence Nightingale: de dame met de lampFlorence Nightingale: de dame met de lamp Een ander voorbeeld van goddelijk licht in de wereld en deze voor altijd veranderde, is het verhaal van Florence Nightingale. Sinds de middeleeuwen had de wereld in vuiligheid geleefd en besteedde nauwelijks aandacht aan reinheid of hygiëne. Ziektes kostten veel jonge levens en een verwonding op het slagveld betekende vrijwel zeker de dood vanwege een opgelopen infectie. God, in Zijn genade, gebruikte deze jonge Engelse vrouw, geïnspireerd door de Schrift, om een omwenteling teweeg te brengen in de gezondheidszorg en om de wereld te veranderen. Florence Nightingale was 'geroepen door God' om reinheid in de ziekenhuizen te brengen. Haar methodes, die bewezen waren op het slagveld van de Krim-oorlog, in 1854, redden talloze levens en verspreidden zich snel over heel de beschaafde wereld.12

In de loop der tijd werd de wereld overspoeld door een conflict van ongekende weerga - de eerste en de tweede wereldoorlog. Als Nazi-Duitsland succesvol zou zijn geweest in haar poging de wereldmacht te grijpen dan had alles er nu heel anders uitgezien. Maar iedere regering die ervoor kiest Gods wetten te negeren is gedoemd te falen. En de geschiedenis laat zien dat de Israëlitische naties wederom werden gebruikt om te verlossen. De ruimte laat het hier niet toe om de vele voorbeelden van goddelijk ingrijpen en verlossing te beschrijven maar Churchill zelf verklaarde: "Ik heb soms het gevoel… dat een Leidende Hand heeft ingegrepen. Ik heb het gevoel dat wij een Beschermer hebben…"13 Bij meer dan een gelegenheid keerde het volk zich in gebed tot God om Zijn hulp te zoeken en iedere keer kwam die hulp van God er ook, bijv. het wonder van Duinkerken. Zelfs Koning George VI werd door gebed op wonderbaarlijke wijze genezen van multiple sclerose.

IBij welk ander volk is de toewijding aan God zo duidelijk te zien bij haar leiders? Beschouw de volgende citaten::

"Er zijn meer betrouwbare kenmerken van authenticiteit in de Bijbel dan in iedere heidense geschiedenis." (Sir Isaac Newton) 14

Queen Victoria"Moge de God die ik aanbid mijn land... een grote en glorieuze overwinning schenken! En laat geen enkel wangedrag van iemand deze bevlekken! En laat menselijkheid na de overwinning de bepalende factor zijn van de Britse vloot. Ikzelf wijd mijn leven aan Hem die mij schiep - en laat Zijn zegen rusten op mijn streven mijn land getrouw te dienen. Aan Hem geef ik over: mezelf en de verdediging van de gerechte zaak die aan mij is toevertrouwd, Amen." (het gebed van Lord Nelson voor de slag van Trafalgar)

Koningin Victoria werd eens gevraagd wat het geheim was van de grootsheid van Brittannië. Zij hield eenvoudig de Bijbel omhoog en zei: "Dit boek geeft rekenschap voor de suprematie van Engeland."15

"Ik geloof dat de Bijbel het grootste geschenk is geweest wat God de mensheid ooit heeft gegeven. Al het goede van de Verlosser van deze wereld wordt tot ons gebracht door dit boek." (Abraham Lincoln)16

"Het is onmogelijk om de wereld oprecht te regeren zonder God en de Bijbel." (George Washington) 17

 

flower flower flower flower flower flower 

Het Verspreiden van Gods Woord

“Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft” (PSALM 33:12).

Een van de 'kenmerken' of karakteristieken van Israël zou zijn dat zij Gods Woord over de hele wereld zouden verspreiden. Welke groep van volkeren zijn in de geschiedenis op dit gebied de belangrijkste aanstichters geweest? (zie "Where are the People of Biblical Israel Today?" voorlopig nog niet vertaald)

Niet zo lang geleden werd Brittannië 'Groot' genoemd en samen met de Verenigde Staten van Amerika werden ze "HET VOLK VAN HET BOEK" genoemd. Onwrikbaar christendom en een ferm geloof in de Bijbel als Gods Woord is diep geworteld in de geschiedenis en het karakter van deze volken, zoals we hieronder zullen zien.

Christelijke missionarissen kwamen al in het jaar 37 na Chr. met Jozef of Arimathea, naar de Britse eilanden. Ze arriveerden in Glastonbury en bekeerden de Britse koning Arviragus. Reeds in de negende eeuw beval koning Alfred de eerste de Bijbel te vertalen in de Angelsaksische tong. In de 14de eeuw weerstond John Wycliffe de paapse priesters die probeerden de Bijbel te verbannen en stuurde 'Lollards' (ondergrondse predikers) uit, met delen van de Engelse Bijbel in hun mantel verborgen.


William TyndaleWilliam Tyndale Een van de meest vruchtbare bijbelsmokkelaars en geïnspireerd door Maarten Luther was William Tyndale. Toen hij in 1536 in Vilvoorde op de brandstapel werd verbrand, schreeuwde hij tot God: "Oh Heere, open de ogen van de Koning van Engeland!" Een paar jaar later was de Bijbel vertaald en geketend aan de preekstoel van iedere Engelse kerk, bij Koninklijk decreet van Koning Henry VIII en was Engeland het enige land in de toen bekende wereld, die dit had gedaan!

God zegt van Zijn volk Israël: “Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb...” (JESAJA 43:10).

Met de snelle verspreiding van de Bijbel werd de gedachte de wereld te evangeliseren herboren. Maar dit gebeurde niet in een 'bekeer je, of sterf' benadering zoals die voordien te zien was bij de Islam of de missie van de Jezuïeten in Zuid-Amerika, maar door het doorgeven van het ware evangelie, zoals dit wordt geopenbaard in de Schriften.

Verschillende Protestantse kerken begonnen al in de 18de eeuw met hun eigen genootschappen van missionarissen. Daaruit kwamen grote predikers van het geloof voort, zoals William Carey (missionaris in India 1761-1834), Hudson Taylor (missionaris in China) en David Livingstone (ontdekkingsreiziger en missionaris in Afrika) en deze lijst is bijna oneindig. In 1620, verlieten de Pelgrimvaders, op zoek naar religieuze vrijheid, Engeland voorgoed en zeilden de oceaan over naar hun 'nieuwe woongebied' - Amerika. Zij stichtten wat de meest invloedrijke natie ter wereld zou worden, gegrondvest op de principes van het Woord van God.

Aan het begin van de 20ste eeuw bezocht God Zijn volkeren weer door een geweldige uitstorting van de Heilige Geest. Dit begon op een Bijbelschool in Topeka, Kansas en in een kleine gemeente in Azusa Street, Los Angeles. Bijbelstudenten en eenvoudige gelovigen ontdekten de vervulling met de Heilige Geest, op dezelfde manier als op de Pinksterdag - vergezeld van het teken van het spreken in tongen (HANDELINGEN 2:4). Dit nieuws van het uitstorten van de Heilige Geest in de laatste dagen verspreidde zich als een lopend vuurtje door Amerika en het Engelse Koninkrijk. Het ontstak ook opwekkingen in Wales in 1904, Zweden en Nederland.

“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen…” (HANDELINGEN 2:17).

De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld en in meer talen vertaald dan enig ander boek. De hele Bijbel, of gedeeltes ervan, is vertaald in meer dan 2.233 talen en dialecten. Sinds de 19de eeuw zijn veel christelijke missionarissen uitgegaan naar alle landen in de wereld om het Evangelie naar zelfs de meest afgelegen plaatsen te brengen.

“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.” (MATTHÉÜS 24:14). 

battle battle battle battle 

Brittannië en Amerika - "Dienende Volkeren"

“Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn... ” (DEUTERONOMIUM 7:6).

“…En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde…" (GENESIS 26:4).

God koos Israël als Zijn volk en zij moesten een zegen voor deze wereld zijn, zoals we lezen in de belofte aan Abraham, hierboven. Ze zijn geen 'superieur' volk, maar veeleer een voorbeeld voor de wereld en een 'dienende natie'.

Het Britse Koninkrijk regeerde in de eerste decennia van de 20ste eeuw over een bevolking van 400 tot 500 miljoen mensen (ruwweg een kwart van de wereldbevolking) en bestreek bijna 30 miljoen vierkante kilometer (ruwweg tweevijfde van het landoppervlak van de aarde).18

CGezien de grootte van Brittannië is het tamelijk opmerkelijk dat dit het grootste rijk ter wereld was! Haar gebieden waren verspreid over ieder continent en oceaan en het werd beschreven als "het rijk waar de zon nooit ondergaat."

Groot-Brittannië vervulde de bovengenoemde, aan Abraham gedane, profetie en was een zegen voor de wereld. Waar Brittannië ook heenging het bewaarde de vrede en maakte aan vele stamgeschillen een einde of bevrijdde de volkeren van de tirannieke heerschappij van de rooms katholieken. Het rijk bevorderde de verspreiding van technologie, medische wetenschap, onderwijs, handel, taal en het bestuurlijk systeem van Westminster over een groot deel van deze aardbol. Brittannië is de oudste democratie van deze wereld en zijn burgerrechten zijn sinds de Magna Carta (1215 n.Chr.) en de Bill of Rights (1689 na Chr.) stevig verankerd. De rechten en vrijheden die deze wetten aan het individu verlenen zijn volledig gebaseerd op de Bijbel. Zelfs in het jaar 800 na Chr. vestigde Koning Alfred de Grote de 10 geboden als de wet voor het land en er kon gezegd worden dat "het huis van een man is zijn kasteel".
 

Het Britse rijk in 1897 (rood gekleurd)Het Britse rijk in 1897 (rood gekleurd)

Velen spreken kwaad over het Britse Rijk terwijl deze landen onder Brits bewind flink gezegend waren. Ze leerden Engels, de bestuurlijke en wettelijke structuur naar Brits model, inclusief haar technologische en economische ontwikkelingen. En boven al steunde het rijk de verspreiding van het Evangelie over heel de wereld. Brittannië stuurde namelijk overal missionarissen heen zodat alle volkeren op de aarde de gelegenheid hadden verlost te worden. (zie "All Races of Mankind May be Saved" voorlopig nog niet vertaald)

Union Jack Throne Union Jack Throne Union Jack 

Het bekeren en civiliseren van de heidenen

LET OP: Sommige grafische beschrijvingen zijn niet geschikt voor jongere lezers, ouderlijke discretie wordt aanbevolen.

Altijd te vinden aan de uiterste grenzen van het rijk, de Britse en Amerikaanse christenen. Zonder zich zorgen te maken over hun welzijn, waagden zij hun leven om de heidense stammen en volkeren van de wereld te bereiken met Gods Woord. Van de rimboe in Afrika tot de vlaktes en bossen van Noord-Amerika, van de Australische woestijnen tot de wemelende massa in India en China - moedige mannen en vrouwen gaven hun levens op om het Evangelie en de liefde van Jezus Christus aan deze mensen te brengen. Veel heidense stammen leefden onbeschaafd en in verdorvenheid  totdat de zendelingen kwamen, hen bekeerden en de gerechtigheid van God predikten. Neem bijvoorbeeld de volgende landen:

Australië en Nieuw-Zeeland

Australië kam in 1901 overeen om zich te verenigen in een natie en "nederig op de zegening van de Almachtige God te vertrouwen," zoals de inleiding van haar grondwet verklaart. Jarenlang werden aan de immigranten van Australië, de wegen van God geleerd door de nieuwe samenleving. De 'Eed van Trouw' van de immigrant betekende oorspronkelijk het zweren op "de Almachtige God dat ik trouw en toegewijd zal zijn aan Zijne Majesteit Koning George…" Jammer genoeg is dit langzaam verwaterd tot de zwakke gelofte van tegenwoordig met een optionele verwijzing naar God.

De prediker Richard Johnson was uitverkozen 'door de meest getrouwe evangelische leiders in Engeland' om met de 'Eerste Vloot' naar Australië te reizen. Hij bracht meer dan 1.500 Bijbels en andere teksten mee19. Deze man van God richtte de eerste kerk op. Men kon hem 's nachts horen roepen tot God namens de veroordeelden. God gebruikte het Britse volk om de waarheid en de hoop op redding te verspreiden onder de inboorlingen. Velen werden inderdaad tot Christus gebracht en "in het begin van 1860 begon er een opmerkelijke opwekking onder de zwarte bevolking. Met oprechte tranen van berouw smeekte men om Gods genade. Dit werd gevolgd door een opvallende verandering in hun levens, gewoontes en manieren."20

Evenzo zag Samuel Marsden, de 'Apostel van Nieuw-Zeeland' genoemd, dat de Maori's "volledig onder de kracht en invloed van de prins der duisternis stonden." 21 De Maori's omringden en volgden hem mijlen ver, alleen om over zijn religie te horen22 Na zijn dood verklaarden berichten dat: "dit land snel christelijk aan het worden is …" 23

De gewoontes van de Aboriginals waren, voordat de Engelsen kwamen, afschuwelijk, vooral de 'inwijdingen' en religieuze feesten. Uit zowel Australië als Nieuw-Zeeland kwamen uitgebreide berichten over kannibalisme, kindermoord en andere praktijken, te walgelijk om hier te beschrijven.24 De bedoeling om deze dingen te noemen is alleen om de ware natuur van de oorspronkelijke, 'religieuze' praktijken van deze volken te tonen. Het is niet de bedoeling om de Aboriginals te denigreren, maar om te laten zien waarvan zij bekeerd werden. De lezer die de niets verhullende beschrijvingen daarvan kan verdragen, verwijzen wij naar het boek 'The World of the First Australians'25

Er wordt op de Australische scholen nogal overdreven over de vermoedelijke wandaden van de blanken tegenover de Aboriginals, voornamelijk de zogenaamde volkerenmoord, met als doel de Tasmaanse Aboriginals uit te roeien. Echter, het oorspronkelijke bewijs van de moorden in Tasmanië werd grondig onderzocht en er werd juist weinig bewijs gevonden voor een dergelijke gebeurtenis26 Geoffrey Blainey, Iedere Australische geschiedenisliefhebber kent de naam Geoffrey Blainey als "één van meest belangrijke en populairste geschiedschrijvers van Australië."27Hij verklaart dat de fouten van de geschiedkundigen op dit gebied 'armzalig zijn' en dat "het bewijs voor 'volkerenmoord' of de weloverwogen 'uitroeiing' zwak of vals blijkt." 28 Wij moedigen de lezer aan het werk van Keith Windschuttle te bestuderen om zelf te zien hoe zeer de waarheid verdraaid wordt in de moderne interpretatie van de Australische geschiedenis.

In tegenstelling tot wat er vandaag de dag geleerd wordt, waren de christelijke zendelingen en kolonisten uit Brittannië een grote zegening voor Australië en Nieuw-Zeeland. Ze waren ook de drijvende kracht die voor beschaving zorgden. (Zie "A Culture in Crisis" voor een krantenartikel over de achteruitgang van Australië dat in 2004 gepubliceerd werd).

India

Een van de bekendere missionarissen die naar India ging was William Carey. Hij werd in 1761 in het Engelse Northamptonshire geboren en groeide op in een arm gezin. Hij had al op vroege leeftijd een passie voor zendingswerk en in 1793 vertrok hij naar Calcutta.
 


De heiden bekeren en civiliseren - William CareyDe heiden bekeren en civiliseren - William Carey In 1801 stelde het William College in Calcutta Carey aan als professor in Sanskriet, Bengaals en Mahratti. Deze positie hield hij dertig jaar lang. Eveneens werd in 1801 het Nieuwe Testament door William Ward gedrukt in het Bengaals en in 1809 publiceerden Carey en Ward de hele Bijbel in deze taal. In 1804 startte nog een missie in Cutwa en een andere in Calcutta. In de daarop volgende jaren werden een twintigtal nieuwe zendingstations gevestigd. 29 Hij gaf ook twee belangrijke botanische boekwerken uit: Hortus Bengalensis (1814) en Flora Indica (2 delen, 1820, 1824). Met het in de praktijk brengen van zijn wetenschappelijk werk stichtte Carey en zijn collega's het Serampore College (1818) en de: Agricultural and Horticultural Society of India (1820). Carey hielp bij het opstarten van spaarbanken in India. Hij bracht een van de eerste stoommachines naar India en publiceerde het eerste Indiaase tijdschrift: The Friend of India. Als erkenning voor wat Carey had bereikt gaf de Brown Universiteit hem de 'Doctor of Divinity' titel (1806) en de Linnaean Society of London registreerde hem als een 'fellow' (vriend). 

Hier is wat William Carey te zeggen had over India kort na zijn aankomst: "Onder deze afgodendienaars zijn geen Bijbels te vinden; geen sabbat; en samenkomsten voor godsdienstig onderwijs in enige vorm. Geen huis voor God; geen God maar een houtblok of een aap. Geen Redder maar de 'Ganges'; geen aanbidding dan gewijd aan afschuwelijke afgoden, verbonden met dansen, gezang en onuitsprekelijke onreinheden. Geen moraal, want hoe zouden mensen moreel kunnen zijn, wiens goden monsters van ondeugd zijn; wiens priesters hun leiders zijn in de misdaad; wiens schriften hoogmoed, onreinheid, valsheid, wraakzucht en moord aanmoedigen; wiens aanbidding gepaard gaat met onbeschrijfelijke gruwelen en wiens hemel een bordeel is? Om een dergelijk volk het goddelijk woord te brengen, samen te roepen voor heilig onderricht, om een pure en heilige aanbidding onder hen te introduceren en hen te leiden tot het in acht nemen van de sabbat op aarde als voorbereiding en inleiding van een eindeloze volmaaktheid. Dit werk was het waard om door een Verlosser geleid te worden, teneinde een christelijk volk te schapen." 30

Carey trof een volk aan dat zich helemaal had overgeleverd aan de immoraliteit van het Hindoeïsme. De walgelijke praktijken van deze religie omvatten: 'Suttee' - de gedwongen verbranding van weduwen op de brandstapels met hun overleden mannen. 'Thuggee' - van waar het Engelse woord 'thug' komt - een rituele wurging van vreemdelingen en reizigers door een sekte die gelooft dat dergelijke offers aangenomen worden door de godin Kali. 'Ashwamedha' - het ritueel van bestialiteit van de Brahmaanse koningin met een paard, dat dan tijdens de geslachtsdaad gedood wordt en 'Purushamelda' - hetzelfde als Ashwamedha, maar met een mens in plaats van een paard. Talloze gevallen van kindermoord op meisjes en kannibalisme kwamen voor.31 Veel van deze praktijken werden onwettig verklaard toen Brittannië India regeerde. Door het werk van de zendelingen werden Hindoes tot de Bijbel bekeerd. Sinds India onafhankelijk van Brittannië werd, zijn naar schatting een verbijsterend aantal van 50 miljoen Indische vrouwen als kind vermoord of in het vuur van Suttee omgekomen!32

Noord-Amerika

De landen van de USA en Canada waren beiden gebaseerd op bijbelse principes. Het doel van veel van de eerste Europeanen die naar deze landen kwamen, omvatte de bekering van de inheemse Amerikanen. In Amerika getuigen de 'Colonial Common Law' en daarop volgend de 'American Constitution' (Grondwet) ervan dat het Amerikaanse rechtsstelsel is gegrondvest op een bijbelse basis - namelijk de Tien Geboden.33

Ten noorden van de grens ligt Canada. Haar officieel motto: "En hij zal heersen van de zee tot aan de zee," komt uit PSALM 72:8 en beschrijft de regering van Jezus Christus over de natie.34

De gewoontes onder inheemse Amerikanen verschilden van stam tot stam, maar velen omvatten ceremonies zoals 'de zonnedans', 'het potlachfeest' en kannibalisme. De zonnedans werd gehouden op de zonnewende door veel van de stammen die op de grote vlakten leefden. Dit feest kon inhouden dat men zichzelf folterde. Een botsplinter werd door de huid van een jonge man gestoken en hij werd vastgebonden aan de zonnepaal. De bedoeling was dat hij zich van de paal los moest breken, wat stond voor de ontsnapping aan de dood. Soms werd potlach alleen maar gezien als een feest van geven, maar soms hield het ook feitelijk kannibalisme in. Antropoloog Dr. Leland Donald bevestigt: "Discussie over kannibalisme is erg controversieel…. Normaal gesproken was het een onderdeel van de rituele handelingen. Men geloofde dat de kannibalen tijdelijk vervuld werden met een bovennatuurlijke geest die het menselijke vlees nodig had. Slaven werden gewoonlijk opgeofferd als slachtoffers. Zij werden soms ook geofferd na de dood van een belangrijke leider in de gemeenschap."

Hoewel de blanke Europeanen in de Noord-Amerikaanse geschiedenis op grove wijze worden afgeschilderd als hebzuchtige landbezetters, kwamen velen met het doel het WARE evangelie van Jezus Christus met de inheemse bevolking te delen. Een voorbeeld daarvan is David Brainerd, een zendeling onder de Amerikaanse Indianen wiens verlangen het was "om als een constante vlam voor God op te branden." Hij had een korte drie jaar durende missie, tijdens welke honderden Amerikaanse Indianen werden bekeerd. Zijn voornaamste missie was dat zijn toehoorders Christus accepteerden en voor Hem gingen leven. Maar hij was ook bezorgd over hun algemeen welzijn en geloofde dat gezonde gemeentes een vruchtbaardere grond voor het Evangelie waren. Dit moedigde hem aan scholen te bouwen en sterke gemeentes te bevorderen.35 Toen de Europeanen zich op het continent vestigden en een nieuwe manier van leven brachten, waren de Indianen er niet goed op die veranderingen voorbereid. In Canada richtte William Duncan de gemeente van 'Metlakahtla' op voor Indianen die zich tot het christendom bekeerden. De schokkende gruweldaden die hij zag onder de Indianen, zouden genoeg zijn om een mindere man terug naar huis te sturen. Maar hij vocht door om kannibalisme, buitensporige moorden, bijgeloof en hekserij uit te bannen. Het dorp dat hij oprichtte voor bekeerde Indianen was een voorbeeld van industrie, met huizen, een school, een kerk en een zaagmolen, geheel en al door de mensen gebouwd. 36

Africa

In 1795 namen de Britten Zuid-Afrika in bezit, dat in die tijd niet bewoond werd door de zwarte Zoeloes, maar alleen door de Hottentotten, Strandlopers en de Khoi-volken die rond de Kaap verbleven. Dit waren voornamelijk primitieve nomadische volken die niets deden om het land te ontwikkelen of te gebruiken en het vee van de kolonisten stalen. Daarentegen streefden de Britten juist naar het dienen van de mensen van de Kaap. Kort na de bezetting werden de eerste zendelingen van de London Missionary Society, Methodist Missionaries en de Church Missionary Society gestuurd.37

Toen ze het land introkken, kwamen zij in contact met de Zoeloes die graanboeren waren en er ook grote kudden vee op na hielden. Als ze hun kudden wilden aanvullen, deden ze dit meestal door vee van hun buren te stelen. "De traditionele religie van de Zoeloes was gebaseerd op voorvaderverering en op het geloof in heksen, toveraars en een soort schepper god."38 Echter, door het werk van de zendelingen zijn er nu een aantal zelfstandige christelijke Zoeloe-kerken opgericht.

Cecil RhodeCecil Rhode In latere jaren ontwikkelde Cecil John Rhodes het landgoed van de 'Groote Schuur'. Als minister-president had hij vele nationaliteiten onder zijn hoede, o.a. Nederlanders en Engelsen. Rhodes was zeker geen racist en streefde naar eenheid tussen de volken van Zuid-Afrika. Hij ontwikkelde ook studiebeurzen voor hen in de kolonies om in Oxford te kunnen studeren. Toen hij stierf "werd zijn fortuin grotendeels besteed aan de studiebeurzen. Omdat het testament uitsluiting op grond van ras verbood, hebben veel niet-blanke studenten van deze studiebeurzen geprofiteerd."39

Slavernij was eeuwenlang normaal onder de zwarte stammen en werd jammer genoeg aanvankelijk ook door de verschillende Europese kolonisten uitgeoefend. Echter, rond 1834 werd slavernij afgeschaft onder de Britse regering en in 1836 "kregen de niet-blanken eindelijk dezelfde behandeling als de blanke kolonisten bij hun contacten met openbare instellingen van de lokale autoriteiten."

Onder de Britse regering werden de inheemse volken en slaven niet alleen beschaafd, maar ook dusdanig opgeleid zodat zij eindelijk deel van een beschaafde maatschappij konden zijn. Scholen en ziekenhuizen waren door zendelingen gebouwd, die hun nieuwe bekeerlingen wilden bedienen. Er wordt vaak gedacht dat het land weggenomen werd van de 'slecht behandelde' zwarte Zoeloes. Maar het feit is dat het land of onvruchtbaar was of op legale wijze verkocht werd aan de blanke kolonisten. Het was dan onder Britse leiding dat het ware potentieel van het land werd bereikt. Rhodesië / Zimbabwe werden goed bestuurd door mensen zoals Ian Smith, in sterke tegenstelling tot tegenwoordig, waar boerderijen braak liggen en de regering van Robert Mugabe het platteland ontvolkt.

flower flower flower flower flower flower

Tot slot

Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt in zijn geheel, moet je toegeven dat de belangrijkste ontwikkelingen, uitvindingen, civiliserende invloeden en de bevrijding van het wereldwijde gevaar van tirannie en dictatuur in meer of mindere mate afstammen van de 'Israëlitische volken', omdat deze naties gebaseerd waren op de Bijbel (zie "The Downfall of American Agriculture"). Veel prominente individuen, waaronder leden van het koningshuis, geloven dat het volk van Israël voornamelijk te vinden is in het hedendaagse Brittannië en Amerika.

Zoals de bovengenoemde voorbeelden van Australië, India, Noord-Amerika en Afrika laten zien, hebben voornamelijk de Britse en Amerikaanse volken de immoraliteit en weerzinwekkendheid van de religieuze praktijken uitgeroeid. Ze hebben in plaats daarvan de heidenen over de hele wereld bekeerd tot de pure wegen van God en hen tegelijkertijd beschaving bijgebracht en hun landen gaandeweg ontwikkeld.

Natuurlijk, Brittannië / Israël heeft zijn deel van minder roemrijke momenten en wandaden die zijn toe te schrijven aan enkele individuen. Het feit dat God een volk voor Zichzelf heeft uitverkoren, maakt hen op generlei wijze superieur. In feite is het tegendeel waar - zij moeten een voorbeeld zijn voor de wereld: een dienend volk. Het feit dat Brittannië deze aan Abraham gegeven beloften vervulde, maakt het volk niet beter. Toen zij te trots werden, stortte het rijk ineen (zie "Poems and Quotes").

Maar Gods Woord verklaart dat: "De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.” (DEUTERONOMIUM 28:9-10).

"Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting." (PSALM 2:8).

"En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde." (GENESIS 26:4).

Geen enkele land kon het overwicht bereiken zoals Brittannië deed, zonder dat de Heer het mogelijk maakte.

Sir Francis Drake Lord Nelson of Trafalgar The Duke of Wellington Sir Winston Churchill 

Grote Britse krijgsmannen en staatslieden

Geschreven door: Samuel Barber, LLB Hons (Stirling, Scotland); John Fletcher, B.IT. (Canberra, Australia); Ian Mackay, P.Eng. (Chilliwack, Canada); Ryan Bates, B.C.A. (Cape Town, South Africa); Lindsay McDonough, B.Sc. (Calgary, Canada); Thomas Baker (Coffs Harbour, Australia) and George Brodie, B.A. (Chilliwack, Canada).

Volgende sectie: 'These Were Christian Nations' 

 • 1. World of Quotes
 • 2. Annals of Sennacherib (Taylor Prism) (691-689 BC), British Museum
 • 3. Black Obelisk of Shalmaneser III (859-824 BC), British Museum
 • 4. Behistun Rock, trilingual inscription of Darius I (521-485 BC), Iran
 • 5. Herodotus, The Histories (430 BC)
 • 6. The Venerable Bede, A History of the English Church and People Book 1, Chapter 15 (geschreven 773 na Chr.);
 • 7. Homer, The Iliad (8th century BC)
 • 8. Virgil, Aeneis (29-19 BC)
 • 9. Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, Boek 1, hoofdstukken 3, 16 & 17 (gepubliceeerd 1138 na Chr.)
 • 10. Jordanus, History of the Goths (551 AD)
 • 11. Yair Davidy, The Tribes, Hebron (1993)
 • 12. Visit the Florence Nightingale Museum, St Thomas' Hospital, London, of hun website
 • 13. W. B. Grant, We Have A Guardian
 • 14. Henry H. Haley, Haley's Bible Handbook (Michigan: Zondervan, 1965) p. 18-19
 • 15. National Gallery in London: Portrait of Queen Victoria, ‘The Secret of England’s Greatness’
 • 16. Quotes of Abraham Lincoln
 • 17. Wallbuilders
 • 18. Wikipedia, the on-line encyclopaedia
 • 19. Neil K Macintosh, Richard Johnson: Chaplain to the Colony of New South Wales
 • 20. Ian Murray, Australian Christian Life from 1788
 • 21. Professor Manning Clark, A History of Australia
 • 22. S. M. Johnstone, Samuel Marsden
 • 23. Rev. J. Hassall, In Old Australia: Records and Reminiscences from 1794
 • 24. Basedow, H. (1935) Knights of the Boomerang... Endeavour Press, Sydney. Sievewright, C. W. (1844) Report of Aborigines from Lake Terang
 • 25. R. & C. Berndt, The World of the First Australians, which Encyclopaedia Britannica describes as one of ‘the most comprehensive general references on traditional Aboriginal life’. ISBN 0855751843
 • 26. Keith Windshuttle, The Fabrication of Australian History, Volume 1
 • 27. Australian Broadcasting Commission, Professor Geoffrey Blainey and his social history of Australia, broadcast October 9th, 2003
 • 28. Geoffrey Blainey, Native Fiction, New Criterion, April 2003
 • 29. "Carey heralded the formation of the Baptist Missionary Society in 1792 with his watchword 'Expect great things; attempt great things' and his missions pamphlet An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens (1792). The following year, in 1793, he and his family journeyed to India to undertake Christian mission work. Over the next 41 years spent primarily in Serampore, Bengal, Carey labored to show himself approved as an evangelist, Bible translator, social reformer, educator, linguist, and botanist. 'Serampore' became synonymous with earnest spirituality, intellectual renaissance, and social improvement. Directed by Carey and colleagues William Ward and Joshua and Hannah Marshman, the Serampore mission printed the Bible in numerous Indian dialects, pioneered the education of Indian women, campaigned against caste and widow-burning, and brought numerous converts to a saving knowledge of Christ.", Bennie R. Crockett and Myron C. Noonkester
 • 30. George Smith, The Life of William Carey (1909)
 • 31. Professor R. C. Majumdar of the College of Indology in his book Ancient India
 • 32. Sita Agarwal, Genocide of Women in Hinduism
 • 33. Affidavit in Support of the Ten Commandments, by David Barton
 • 34. ‘On Guard For Thee’
 • 35. David Brainerd: 1718-1747
 • 36. Metlakahtla and the North Pacific Mission by Eugene Stock
 • 37. ‘South Africa, history of’, Encyclopaedia Britannica (2004)
 • 38. ‘Zulu’, Encyclopaedia Britannica (2004)
 • 39. ‘Rhodes, Cecil’, Encyclopaedia Britannica (2004)