De oude paden - christelijke geschiedenis, moderne misvattingen en politieke correctheid

Met de huidige veranderingen in denkwijze en gewoontes en de afname van de Bijbelse invloed op de vroegere christelijke westerse naties, kunnen de volgende ideeën nogal uitdagend overkomen. Niettemin de geschiedenis is getuige van het verschil in benadering van onze christelijke voorvaderen.

coat of arms

De vervorming van de geschiedenis
Karaktermoord
Het Britse Rijk
Politieke Incorrectheid
De geschiedenis herhaalt zich – een komend oordeel
Multiculturalisme
Dit waren christelijke naties

Union Jack Australia flag St.George flag Australia flag Union Jack

 Vervorming van de geschiedenis

Wist je dat rond 1947 de leer, bekend als 'Brits-Israël' in de 'Church of England' het tweede meest geleerde onderwerp/thema was en dat Koning George VI hier vast in geloofde? Weinigen weten van zulke feiten, maar zonder grondige kennis van het verleden zal je toekomst worden geruïneerd.

In JOHANNES 18:38, vraagt Pontius Pilatus aan Jezus: "Wat is waarheid?" Jezus zegt over Gods Woord: "Uw woord is de waarheid" (JOHANNES 17:17). We willen hier niet theologisch worden, maar we willen de lezer eenvoudigweg duidelijk maken dat de Bijbel, Gods Woord, WAARHEID IS in alle aangelegenheden. Ons geloof is dat wat in Gods Woord staat.

Iedere andere filosofie is nietig vergeleken met Gods Heilig Woord. God beveelt ons om heel nauwkeurig Zijn Woord te bestuderen, want als we dit niet doen en negeren wat Hij aan ons bekend heeft gemaakt, zullen we gestraft worden in een eeuwige hel. De CAI predikt inderdaad de al oude boodschap van "Hel, Bloed, en Vuur". De christelijke pionierpredikanten dwongen een enorme aandacht af door hun donderpreken waarmee ze het 'nieuws' brachten dat "alle mensen maar beter hun knieën buigen en hun wil en weg onderwerpen aan de Almachtige Heere God van Israël." Zo nemen ook wij de Bijbel letterlijk en waarschuwen voor het komende oordeel.

Picture of Winston ChurchillSir Winston Churchill Nu we deze 'politiek correcte' 21ste eeuw binnengaan, wordt een steen een spons genoemd en is er geen sprake meer van 'zwart of wit' of 'goed of fout' maar alleen van een smakeloos grijs (JESAJA 5:20). De nieuwe generatie wordt op vele gebieden in het leven misleid en bedrogen. Kranten verdraaien gebeurtenissen voor hun lezers en onderwijsinstellingen liegen hun studenten voor. De media controleren tegenwoordig bijna al onze gedachten omdat de mensen geen tijd meer vrij maken om te lezen en uit te zoeken wat er werkelijk gebeurt. Juist nu neemt het revisionistisch onderwijs met betrekking tot het verleden de waarheid weg die tot voor kort op school aan ieder kind als feit werd geleerd. Zonder nu elk punt te willen rechtvaardigen, zullen we nu de zaak van Sir Winston Churchill. als voorbeeld gebruiken. Bij het noemen van zijn naam kun je de tegenwoordige intellectuelen bijna afkerig horen sissen. Maar in de jaren 40 wist iedereen dat deze man, duidelijk door God in zijn positie als premier van het Britse Rijk geplaatst en gebruikt werd om de geallieerden naar de overwinning op een boosaardige vijand te leiden. Tegenwoordig schreeuwen de hedendaagse filosofieën minachting en veroordeling uit tegen deze heldhaftige man. Het punt is dat deze man machtig gebruikt werd om een overwinning te verzekeren die waarschijnlijk nooit behaald zou zijn als de hedendaagse pacifisten en 'vredestichters' in de schoenen van Churchill hadden gestaan.

 

Union Jack Scotland flag St.George flag Scotland flag Union Jack

Karaktermoord

Op dezelfde manier zijn Pauline Hanson en David Etteridge hedendaagse voorbeelden van een politiek geïnspireerde karaktermoord. Pauline sprak zich uit en de wereld stortte zich op haar en brandmerkte haar als racist en duizend andere dingen. De media logen keer op keer en zorgden ervoor dat zij zwart gemaakt werd. De media zijn de hedendaagse 'schriftgeleerden' en het zorgvuldig bestuderen van de corruptie in de media laat zien dat de meeste een eeuwige verdoemenis tegemoet zullen gaan: "…al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer…" (OPENBARING 21:8). Vandaag de dag verkopen journalisten hun ziel voor een dollar om een nieuwsbericht te bemachtigen dat verkoopt.

De maatschappij waarin we leven is de afgelopen honderd jaar vervallen van een eens op christelijke grondslag gebaseerde maatschappij tot één van het laagste niveau dat we ooit hebben gezien. Wij christenen zijn niet perfect en evenmin is ons begrip van Gods Woord volmaakt. Maar we worden liever gevonden terwijl we 'onze zondige natuur aan het overwinnen zijn' en kennis verwerven van Gods Licht, dan te worden misleid door ijdele filosofieën in deze hedendaagse maatschappij. Deze heeft de erfenis, die ons zo lang heeft geleid, niet alleen genegeerd maar ook vernietigt.

Politici proberen alles te veranderen d.m.v. nieuwe plannen en ideologieën, gebaseerd op wereldse/ ongoddelijke filosofieën. Hoewel we niet beweren dat democratie het antwoord is, schuiven zij de 'oude wegen' terzijde die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op Gods Woord. Ze zijn getest en bewezen en hebben ons het lot bespaard dat we zien bij andere, niet christelijke naties.

Jezus komt SNEL TERUG en Hij zal als Koning en Meester regeren over een gereinigde wereld.

Union Jack Northern Ireland flag St.George flag Northern Ireland flag Union Jack

Het Britse Rijk

Groot-Brittannië en haar kolonies (Het Gemenebest van Australië, het domein Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, etc.) civiliseerden de tot dan toe bekende heidense wereld, met behulp van die christelijke gemeenschappen die hun oorsprong hadden in de Verenigde Staten van Amerika, en droegen het evangelie uit in 'de duisternis'. Laten we nu niet gaan discussiëren over het bekende feit dat de VS een deel was van Groot-Brittannië, of over de krankzinnigheid van Koning George III, of over Paul Revere en al die theezakken die ronddreven in de haven van Boston! Wat we ons moeten realiseren is dat God regeert over de koninkrijken van de mensen (DANIËL 4:25), en dat de geschiedenis van Brittannië - dat tweeduizend jaar lang blind bleef voor haar identiteit - geheel geprofeteerd was in de Bijbel. Velen leren nu helaas hoe 'slecht' het Britse Rijk was en zijn antiautoritair en verachten het koningshuis.

We hopen oprecht dat de artikelen, waarvan links zijn bijgevoegd, zullen helpen om licht te werpen op de "Revisionistische Geschiedenis," die de afgelopen tien jaar verspreid is en vele zielen heeft beïnvloed waardoor er afgedwaald wordt van Gods Waarheid.

Diegenen die nu naar Australië zijn teruggekeerd nadat ze twintig jaar overzees hadden doorgebracht om het evangelie te verspreiden, konden hun oren niet geloven toen ze de uitdrukking "Europese Invasie" hoorden met betrekking tot twee onderwerpen die vroeger in Australië onderwezen werden: "De Australische en Britse geschiedenis." De nieuwe naam, "Europese Invasie," is onjuist en misleidend. Zij ondermijnt de feitelijke waarheid waarom Brittannië door God verordineerd werd de wereld te koloniseren en haar manier van doen en cultuur te verspreiden. Zonder het bevel van God: "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen" (MARKUS 16:15) met de daarbij behorende civilisatie zou de inheemse bevolking in bepaalde gebieden nog steeds kannibalisme beoefenen en in bladerhutten wonen (daar klinken de afkeurende stemmen alweer!). Heel juist heeft de voormalig premier Sir JOHANNES Gorton onze vroegere binnenlandse geschiedenis samengevat en je kunt dit in de kranten lezen. (Zie zijn biografie: "JOHANNES Gorton: He Did It His Way" door Ian Hancock).

Natuurlijk was er corruptie en kwaad onder sommige blanke kolonisten. Er zitten altijd "rotte appels in de mand" - omdat er te midden van alles, niet-christenen of zogenaamde christenen waren wiens gedrag slecht was. Niettemin, bracht de MEERDERHEID van de zogenaamde "indringers" de civilisatie die jij en ik tegenwoordig kennen. Met een heldere kennis van Gods Woord, zien we dat er "goede en slechte" koningen waren in Israël. Zij hadden de keuze, in welke richting Israël te leiden, net zoals onze politici tegenwoordig. Soms 'herontdekte' een koning uit het Oude Testament Gods Woord en voerde dit uit met verbazingwekkende resultaten. Als de leiders zondig zijn, kan de schuld niet bij God gelegd worden: Leg de schuld waar die ligt en niet bij het doel, dat God plaatste in de harten van hen die zijn voorgegaan. Bestudeer de pure and ware geschiedenis van je land en je zult zien dat jouw onderwijzers vaak logen of je verleden hebben verdraaid. In Australië, bijvoorbeeld kennen de meeste Australiërs de basis van het geloof van de vroege politici en pioniers niet en horen zij alleen maar de 'seculaire' kant van de gebeurtenissen. Hier willen we je verwijzen naar de auteur, Col Stringer, wiens boeken licht zullen werpen op het ware verleden van de Australische pioniers. We bevelen de boeken: 'Discovering Australia's Christian Heritage' en '800 Horsemen' ten zeerste aan (beide zijn verkrijgbaar bij Col Stringer Ministries).

In deze boeken voorziet Col Stringer ons met meer informatie voor een diepere studie, die aantoont dat ons smaakloos onderwijssysteem je niet langer leert over onze vroegere leiders en de redenen voor onze natie's welvaart. Churchill waarschuwde de natie die haar verleden vergeet, "Diegene die faalt om te leren van zijn geschiedenis is gedoemd om die te herhalen."

Er zijn zoveel mogelijke onderwerpen, neem bijvoorbeeld; Afrika. Bestudeer het boek 'Bitter Harvest - The Great Betrayal' door de voormalige premier van Rhodesië (nu Zimbabwe), Ian Smith, en zie hoe de waarheid in onze landelijke kranten werd verdraaid. Vergelijk Ian Smith's ambtsperiode met die van dictator Mugabe nu of Idi Amin, enz. Velen van de oudere generaties uit India en Afrika betreuren het dat de Britten daar niet langer regeren.

Union Jack Wales flag St.George flag Wales flag Union Jack

Politiek incorrect

Australie, waar we hier voornamelijk naar hebben verwezen is sinds de jaren 60, enorm veranderd door de invloed van de 'politieke correctheid.' Dit is in feite een goddeloze misleiding om traditionele waarden en overtuigingen te veranderen in opdracht van minderheden die de beproefde wegen van weleer willen afschaffen.' Natuurlijk zijn sommige punten van de hedendaagse manier van denken zeer verdienstelijk gebleken: de aanpak van kindermishandeling en geweld binnen het huwelijk of het beschermen van onze kinderen tegen (seksuele) gevaren, die duidelijk op de Bijbel zijn gebaseerd. Echter, iedereen die andere 'moderne ideeën' toestaat, sluit compromissen met Gods Geboden en Zijn Weg, waarop onze natie gebouwd werd en daarvoor zullen zij worden gestraft op de Dag des Oordeels. Het zal een tijd van verschrikkingen zijn voor al die dwaze politici, rechters en bureaucraten die de wetten van God hebben veranderd om de goddeloosheid van vandaag te dienen. Het wegnemen van het door God gegeven recht dat ouders hun kinderen en gezin zelf mogen leiden, het wegnemen van de straffen overeenkomstig Gods Woord, zoals de doodstraf voor moordenaars waarvan (met absolute zekerheid) is bewezen dat ze schuldig zijn, zijn slecht twee voorbeelden. Wee degenen die een eed breken en liegen… Hun Rechter, de Almachtige God van Israël zal ze niet vrijspreken. De meeste leven vandaag alsof er geen morgen is!

God stelt duidelijk dat dwazen Hem zullen verloochenen: JOB 12:17 en PSALM 14:1. Toch zagen we onlangs hoe de kanselier van Duitsland openlijk verklaarde dat het Duitse parlement (Bundestag) niet langer meer God in gebed zou erkennen. Ook hebben we gezien hoe de Fransen uit Quebec de voormalige premier van Canada, Pierre Trudeau hebben beīnvloed om een gelofte te doen alles wat 'Brits' was, weg te doen uit het land dat vroeger bekend stond als 'The Dominion of Canada.' Bestudeer de veranderingen in de Canadese wetgeving van tegenwoordig en zie hoe de politici de bijbelse grondslag waarop dit land was gebouwd, vernietigen. Dit heeft geleid tot wetten die het verbieden om de Bijbel te gebruiken als je predikt over homoseksualiteit, enz.

Deze corruptie staat nu bij ons zelf op de stoep. De staat Victoria heeft de limited “freedom of speech”. Ooit kon je in Australië zeggen wat je wilde... Nu, met de opkomst van het multiculturalisme, moesten de politici de wetten veranderen om de andere religies niet voor het hoofd te stoten. In werkelijkheid beperken ze de vrijheid van spreken door de anti-Australische 'politieke correctheid.' Twee pastors in Victoria waren meer dan $100.000 dollar kwijt aan een rechtszaak die door een paar Moslims tegen hen was aangespannen, vanwege uitspraken tijdens verschillende seminars tegen de Islam. Dit is een bespotting ten aanzien van de vrijheden die God aan deze ooit christelijke natie heeft toebedeeld.

Onze Australische kameraden van 50 jaar geleden zouden zich omkeren in hun graf als ze wisten wat de politici hun land aandeden. Veel Australiërs worden langzaam wakker m.b.t. het feit dat hun/onze vrijheden meer en meer beperkt worden. Daar er wetten aangenomen zijn die eens de Europese landen wurgden, ontstaat er een verward en ontevreden volk. Als de geschiedenis niet langer geleerd wordt over hoe de communisten en nazi's vrijheid van denken verboden hadden en wanneer moderne politici spelen met eens verworven vrijheden, dan zijn we allemaal in gevaar.

In Europa is er een wet voor alles en via de Europese Unie wordt dit systeem aan Groot-Brittannië opgedrongen. In Brittannië is dat wat niet bij de wet verboden is, toegestaan. In Europa geldt het omgekeerde en mag je alleen dat doen wat specifiek door de wet is toegestaan. Dus de Europese manier van doen is om een grote hoeveelheid wetten te maken voor iedere situatie i.p.v. om algemene wetten en gezond verstand te laten regeren. Bijvoorbeeld, de EU-richtlijnen over de export van eendeëieren omvat alleen al ongeveer 26.000 woorden. De Tien Geboden die eens zorgden voor het regeren van hele volkeren tellen ongeveer 300 woorden. Engeland moet binnenkort het Europese wetssysteem overnemen en het proces met een jury afschaffen. Dus ligt de last op jou om je onschuld voor de rechter te bewijzen in plaats daarvan dat je verondersteld wordt onschuldig te zijn (zie de Campaign for Truth in Europe website. Bijvoorbeeld, als je in Duitsland woont, kun je maar beter opstaan voor het krieken van de morgen en zout op het ijs voor je huis strooien, want als iemand uitglijdt en valt, wordt je geconfronteerd met een gigantische boete. De nieuwe Franse wetgeving bepaalt dat religieuze 'bekeerders' in de gevangenis kunnen worden gezet wegens 'geestelijke manipulatie' van het publiek. De staat heeft de macht gekregen om religieuze groepen te ontbinden en belachelijke boetes en gevangenisstraffen tot wel vijf jaar op te leggen. (d.w.z. je kunt gevangen gezet worden voor het verspreiden van Gods Woord). In Australië worden eveneens soortgelijke wetten geïntroduceerd. Dit alles zal leiden tot de hebzucht en begeerte die in het leven geroepen wordt door de procesvoering in de rechtbank. Deze zijn vooral voortgebracht en verspreid vanuit Californië. Ze bestaan waar hebzucht overheerst…

Union Jack New Zealand flag St.George flag New Zealand flag Union Jack

De geschiedenis herhaalt zich - een komend oordeel

"Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochteren den duivelen geofferd. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochteren, die zij den afgoden van Kanaän hebben opgeofferd; zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En zij ontreinigden zich door hun werken, en zij hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft een gruwel gehad aan Zijn erfdeel" (PSALM 106:37-40)

God zegt: "Gij zult niet doodslaan" (EXODUS 20:13), Toch heeft het geheel ontbreken van christelijke waarden in deze hedendaagse, overspelige maatschappij geleid tot het vermoorden van vele miljoenen zielen d.m.v. abortus. Sinds het aannemen van de abortuswet door het parlement in 1967 zijn in Engeland onder het valse voorwendsel het leven van de moeder te redden meer dan zes miljoen baby's bewust vernietigd. Evenzo zijn in Amerika na het "Roe contra Wade" proces in 1973, meer dan 40 miljoen kinderen van hun leven beroofd. De echte 'Jane Roe,' Norma McCorvey, vertelt nu de waarheid over hoe de advocaten haar hebben gemanipuleerd en gebruikt om abortus te legaliseren. Volgens de VN worden er wereldwijd ieder jaar meer dan 50 miljoen abortussen (Engels) uitgevoerd. Dit betekent dat er per dag 137.000 kinderen worden geaborteerd, wat 95 baby's per minuut betekent...

Het menselijke leven begint bij de bevruchting en vanaf dat moment bestaat er zonder misverstand een nieuw menselijk wezen, met precies bepaalde onveranderlijke kwaliteiten. (JEREMÍA 1:5). God kent ons zelfs voordat we geboren zijn (JESAJA 49:1) en verklaart het nieuwe leven dat zich in de baarmoeder ontwikkelt tot een mens vanaf het allereerste begin (PSALM 139:14-16). God heeft een plan voor het leven van iedereen. Hij heeft ieder persoon talenten en vaardigheden gegeven. Als abortus in de voorbije eeuwen zo was toegepast als nu, dan was Beethoven waarschijnlijk nooit geboren. Tegenwoordig worden de meeste kinderen geaborteerd vanwege egoïsme, boosaardige verlangens, bevrediging van de eigen lusten, enz. (2 TIMÓTHEÜS 3:1-4). God zal deze dingen niet veel langer tolereren! (EZECHIËL 36:18).

"Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen…" (JESAJA 42:5)

"Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen" (PSALM 90:12)

"Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot…" (SPREUKEN 29:18, zie ook HOSÉA 4:6). Dit gebeurt op dit moment in onze hedendaagse maatschappij omdat wij ons afkeren van de principes van God. Moorden op middelbare scholen, de toename van de misdaad en zelfs de abnormale weersomstandigheden zullen steeds meer toenemen. Er is een God en omdat we zijn geboden niet gehoorzamen, zullen we steeds meer lijden. Groot-Brittannië en het moderne Commonwealth, de U.S.A. en andere volkeren zijn duidelijk omschreven in Gods Woord als zijnde een 'getuige' en voorbeeld voor Hem. Ze zullen verschrikkelijk lijden als Gomer (Duitsland) en Rôs/Magog (Rusland), samen met de Koningen uit het Oosten (China) aanvallen (zie OPENBARING 9:16 waar melding wordt gemaakt van een leger van twee honderd miljoen!), want God verkondigt en legt ZIJN geschiedenis (HIS-story) uit opdat wij er acht op slaan.

Sculptuur van het hoofd van TitusTitus, Romeins generaal
Kijk naar LUKAS 21:20-24, want hier zien we een profetische waarschuwing die door Jezus zelf aan de christenen in Jeruzalem gegeven werd. Maar 35 jaar later, leidt de Romeinse Generaal, Cestius Gallus, zijn leger vanuit Syrië Judea binnen, richt grote verwoestingen aan en belegert Jeruzalem. Toen de stad klaar was om ingenomen te worden trok Cestius plotseling en zonder een enkele reden zijn soldaten terug van de stad. Dit is beschreven door de geschiedschrijvers van die tijd (zie Flavius Josephus, ‘The Wars of the Jews’ II.19.6). Toen het Romeinse leger zich terugtrok, sloegen alle christenen acht op de waarschuwing van Jezus en vluchtten de heuvels in. Ze ontkwamen, met behoud van hun leven, net voordat Jeruzalem werd omsingeld. Maar een korte tijd later, in 70 A.D., werd de stad ingenomen door Titus en de hele stad en de tempel werden vernietigd.

Kijk naar de schrift in DANIEL 12:12 dat een van de laatste data in de Bijbel geeft en met bewijs zul je zien dat de Arabische datum 1335 wijst naar ons kalenderjaar 1917. Als lezer doe je er goed aan om dit onderwerp verder te bestuderen want JIJ zult hoogstwaarschijnlijk spoedig Jezus fysiek zien terugkeren op deze aarde. BEN JE VOORBEREID?

Union Jack USA flag St.George flag USA flag Union Jack

Multiculturalisme

Dankzij de modernisten heeft een ongoddelijke leer het voormalige Britse Rijk kunnen overmeesteren: het 'multiculturalisme.' God heeft dit verboden. God heeft de aarde gemaakt en ons in onze landen geplaatst. DANIËL 12:4 verklaart dat er juist in deze dagen een grote verhuizing 'heen en weer' zal zijn tussen de landen en dit gaat niet alleen over de toeristen. Pauline Hanson werd aangevallen omdat ze de waarheid sprak in haar openingstoespraak in het Parlement. Veel Aziaten verklaarden hoe verbijsterd ze waren over hoe 'kwaadwillig' deze vrouw was. Ze wisten dat ze de waarheid sprak; dat de ware reden voor hun emigratie naar Australië de 'ontsnapping' aan het regiem waaronder ze zaten en hun eigen achtergrond was. We hebben allemaal het Britse juridische systeem van Parlement en democratie gekend, maar dit wordt nu van binnenuit vernietigd. Hoe dwaas zijn onze politici geweest om het toe te laten dat vreemdelingen hun diverse culturen importeren, terwijl in de landen waar ze vandaan kwamen het ons, nakomelingen van christelijke naties, zelfs verboden is om land te kopen, een vaste baan te hebben, te trouwen enz. en bovenal om onze christelijke religie te uiten.

Hoe blind kun je zijn? We bidden dat ons volk ontwaakt en zich realiseert dat ons erfgoed wordt aangevallen. We zijn zo misleid dat we zelfs het woord 'racist' vrezen. Denk terug aan de vroegere betekenis van het woord 'gay' - heb je deze oude zwart-wit films gezien of de 'Gay Gordon' gedanst? Het lijkt zo dwaas om de minderheden toe te staan de mooie Engelse taal te vernietigen… Het bedroeft God, Die Zijn enige Zoon gaf om ons op het pad van rechtvaardigheid te leiden. Wij zijn niet tegen de zondaar want het is ons niet toegestaan om iemand persoonlijk te richten, maar we worden eraan gehouden om te richten naar wat God verklaart: "Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel" (JOHANNES 7:24). We hebben allen gehoord: "haat de zonde maar heb de zondaar lief" (LEVITICUS 19:17) … en dit is maar al te waar; maar erg genoeg beginnen de zondaars alles te veranderen: het haten van de rechtvaardigen en het vernietigen van de waarden die God aan Zijn Schepping heeft opgedragen... (GALATEN 4:16; JESAJA 5:20, 24).

Bestudeer DANIËL 4:17 maar eens. Hier zien we dat GOD de wereld regeert ook op elk politiek gebied en dat Hij het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Juist omdat God wil zien dat we hem vrijwillig gehoorzamen heeft Hij ons een vrije wil gegeven om te kiezen voor goed of kwaad. Christenen zijn het 'licht' in deze verduisterde wereld. Velen herinneren zich het op de zondagsschool geleerde: "Gij zijt het zout der aarde…" (MATTHÉÜS 5:13). Tegenwoordig betekent dit niets meer voor de meeste jongeren, die blind zijn omdat ze door de onderwijzers niet meer onderwezen zijn over hun Schepper, zoals onze voorouders wel onderwezen werden. Natuurlijk zijn er nog steeds christenen. Echter, velen hebben geen acht geslagen op Gods waarschuwing. Ze hebben de zalving verloren die ze zouden moeten hebben en zijn nutteloos geworden voor Gods werk en zijn alleen maar goed om door de mensen vertreden te worden.

Union Jack Canada-red-ensign flag St.George flag Canada flag Union Jack

Dit waren christelijke naties

Laten we nog eens het moderne Canada beschouwen, vroeger heel Brits en bekend als 'The Dominion of Canada,' vanwege de stichters en de hardwerkende pioniers die het land noemden naar een schrift in de Psalmen (PSALM 72:8). (Engels: "He shall have Dominion also from sea to sea…"). De afstammelingen van het Britse Rijk en de Verenigde Staten van Amerika waren ten zeerste op de Bijbel gegrondvest en waren daarom gewend God de eer te geven. Nu proberen ze het gebed uit het Australische Parlement te verwijderen. De regering en bestuur van Australië die altijd hebben verwezen naar de 'Almachtige God', vallen nu over zichzelf terwijl ze de sporen van het christendom verwijderen, die ze niet meer begrijpen. Er is MAAR EEN GOD en Zijn Zoon heet Jezus. Door onwetendheid en het ontkennen van Gods wetten hebben wij het toegestaan dat 'de vreemdeling' (DEUTERONOMIUM 28:43-44; DEUTERONOMIUM 31:12) in deze godgegeven landen komt en ons erfgoed verandert. Iedere rechter, politicus en bestuursambtenaar die misleid is omdat hij de leer uit het verleden heeft genegeerd, zal lijden omdat hij de pen op het papier heeft gezet en zo het huidige verval veroorzaakt dat zich voordoet in alle facetten van onze maatschappij.

Dit leidt ons tot onze Studie over de christelijke invloed van de Engels sprekende volkeren. Hier zul je materiaal vinden dat deze misschien controversiële commentaren verdedigt. Het hedendaagse 'Nationaal-Israël' (wat verwijst naar hen die komen van het Britse rijk, de Verenigde Staten van Amerika, en de meeste Scandinavische-Germaanse landen, met hun nakommelingen die naar Zuid Afrika, Nieuw Zeeland en Australië enz. gingen) is blind en leidt aan dezelfde apathie waar Churchill tegen vocht in de jaren 1933-1939 toen hij probeerde ons allen wakker te schudden voor het gevaar dat Duitsland vormde. (JESAJA 42:19). Het is aan JOU als individu. Er is geen excuus voor onwetendheid: zie Gods waarschuwing: "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten" (HOSÉA 4:6)

"Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is…" (JESAJA 55:6)

King Alfred the GreatKing Alfred the Great Queen Elizabeth IQueen Elizabeth I Queen VictoriaQueen Victoria King George VIKing George VI

Christian Monarchs of Britain

Volgende sectie: De christelijke invloed van de Engels sprekende volkeren