Kerstmis

 Komt het uit de Bijbel - of uit het heidendom?

Iedereen denkt, dat kerstmis het beste christelijke feest is. Zonder zich iets af te vragen neemt men aan dat het noodzakelijk is om het te vieren. Vandaag de dag meent men dat Jezus op 25 december geboren werd en dat christenen deze dag (op grond van de Bijbel) moeten vieren.

DIT IS EEN MISLEIDING! Er zijn bepaalde feiten waar we even bij stil moeten staan. Laten we (als zogenoemde christelijke natie) ermee ophouden zo te doen alsof we niet beter weten.

Het woord 'Kerstmis' betekent 'mis van Christus' of zoals het later verkort werd: 'Kerst-mis'. Wij kennen het als een rooms katholieke mis. Maar hoe kwamen de katholieken eraan? ... Van het heidense feest op 25 december, de geboortedag van 'Sol' de zonnegod! De viering van deze datum was een oud ritueel uit het Baälisme - dat door de Bijbel volledig veroordeeld wordt. Het wordt noch in het Nieuwe Testament, noch door Paulus de apostel of door de vroege ware kerk genoemd! Het is één van de fabels die Paulus in 2 TIMÓTHEÜS 4:4 aanhaalt. Hij zei dat de mensen van de gehele wereld zich zullen laten verleiden door een zwak en krachteloos Evangelie te volgen!

KERSTMIS IS IN GEEN GEVAL DE GEBOORTEDAG VAN CHRISTUS. Het heeft geen christelijke oorsprong. Het is heidens en Babylonisch van oorsprong. Sommige zeggen "Nou en, wat kan mij dat schelen. Het is de geest van deze tijd die telt."

Maar laat ons een stap verder gaan...

JEZUS werd niet op 25 december geboren en ook niet in de winter. Waarom? Omdat er herders in het veld waren om hun kudde gedurende de nacht te hoeden (LUKAS 2:8). In Palestina haalden de herders hun kudde vanaf 15 oktober uit de bergen en velden naar de stal, om ze tegen de kou en de regen te beschermen die deze datum volgden (zie HOOGLIED 2:11 en EZRA 10:9,13). De winter is een regenachtig seizoen in Palestina en de herders bleven binnen gedurende deze tijd. Het was gebruikelijk voor de Joden in die dagen om de schapen ten tijde van het paschafeest (het vroege voorjaar) op de velden en woestijnen te sturen en ze bij de eerste regen weer thuis te brengen. De herders bleven dag en nacht bij hun schapen. Ieder encyclopedie kan je laten zien dat Christus niet op 25 december geboren werd; de datum van Zijn geboorte is niet bekend. Als God wilde dat de mensen een baby zouden vereren tijdens het 'kerstfeest' dan had Hij daarvoor aanwijzingen in Zijn Woord gegeven en de datum niet verborgen gehouden.

WE MOETEN ONS ERVAN BEWUST ZIJN DAT ER IN DE BIJBEL NIET ÉÉN WOORD TE VINDEN IS WAARUIT BLIJKT DAT WIJ 'KERSTMIS' MOETEN VIEREN.

Erkende encyclopedieën tonen aan dat het kerstfeest gedurende de eerste twee a driehonderd jaar na Christus' geboorte niet werd gevierd. HOE kon een dergelijk heidens ritueel dan worden overgenomen? WAAR ligt de werkelijke oorsprong?

Nimrod, de kleinzoon van Ham, (een van Noachs zonen), was de feitelijke grondlegger van het Babylonische systeem dat de wereld in zijn greep houdt sinds hij leefde. Het was het systeem van georganiseerde competitie, gebaseerd op een winstgevend economisch systeem. Nimrod bouwde de toren van Babel, het oude Ninevé‚ en andere steden. De naam 'Nimrod' is Hebreeuws en is afkomstig van 'Marad' wat betekent 'hij rebelleerde'. Nimrod was zo kwaadaardig dat hij zijn eigen moeder, Semiramis, trouwde. Na Nimrods vroege dood verbreidde zijn moeder c.q. vrouw de duivelse leer dat Nimrod als geestelijk wezen voortleven zou. Ze beweerde dat een volgroeide en altijd groene boom 's nachts uit een andere dode boomstronk ontsprongen was, symboliserend het nieuw ontstane leven van de dode Nimrod. Op de dag van zijn geboorte, zo meende zij, zou Nimrod de altijd groene boom bezoeken en er geschenken achterlaten. 25 december was de geboortedag van Nimrod: en hier hebben wij dan de werkelijke oorsprong van de 'kerstboom'.

Door haar intriges begonnen de Babyloniërs langzamerhand Semiramis als 'koningin van de hemel' te zien en Nimrod werd onder verschillende namen de 'goddelijke zoon van de hemel'. Na generaties van deze afgoderij, werd Nimrod als de Messias, de zoon van Baäl en de zonnegod vereerd. In dit Babylonische systeem werden 'moeder en kind' (Semiramis en de wedergeboren Nimrod) de hoofd objecten van verering. Deze verering van 'moeder en kind' verspreidde zich over de gehele wereld hoewel de namen varieerden in de verschillende landen en talen. In Egypte waren het 'Isis en Osiris', in Azië 'Cybele en Dosius', in het heidense Rome 'Fortuna en Jupiter'. Zelfs in Griekenland, Japan, China en Tibet hebben onderzoekers tegenhangers van de madonna gevonden - als aantoonbaar bewijs, een lange tijd voor de geboorte van Jezus, Redder van deze wereld.

In de vierde en vijfde eeuw toen de heidenen van de Romeinse wereld het nieuwe populaire 'christendom' met duizenden tegelijk aanvaardden en hun oude heidense rituelen en overtuigingen onder christelijk klinkende namen behielden, werd het idee van de madonna 'moeder en kind' heel populair vooral gedurende de kersttijd. Bij elke kerstviering zingen de mensen: "Stille nacht, heilige nacht" met het bekende 'moeder en kind' thema. Wij zijn in een Babylonische wereld geboren en er ons gehele leven mee groot gebracht haar rituelen als heilig te vereren. Wij hebben er nooit naar gevraagd waar zij vandaan komen; of uit de Bijbel of uit heidense afgodsdiensten.

ONZE GOD BEVEELT Zijn volk: "Roep uit de keel, houd niet in verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding..." (JESAJA 58:1); daarom is het goed, om ons ervan bewust te zijn dat de feitelijke oorsprong van kerstmis in Babylonië terug te vinden is. Het maakt deel uit van de satanische afvalligheid die nu de gehele wereld in zijn greep houdt. In Egypte geloofde men altijd dat de zoon van 'Isis' (Egyptische naam voor de 'koningin van de hemel') op 25 december geboren werd. Daarom vierden de heidenen deze beroemde geboortedag al vele eeuwen voordat Christus werd geboren. Nergens in de Bijbel wordt ons verteld dat wij 'moeder en kind' moeten aanbidden - de apostelen en de eerste kerk aanbaden hen niet. Desondanks vinden wij tegenwoordig overal mensen die een leven zonder deze vorm van aanbidding als heidens beschouwen!

LUKAS 1:28, 42 en 48 laten zien dat Maria door God zeer gezegend werd. Maar er wordt niet gezegd dat wij haar moeten vergoddelijken of moeten aanbidden of een goddelijk wezen moeten maken, ze was simpelweg een mens. De wijdverspreide verering van Maria als 'de moeder van God' - het dogma van de onbevlekte ontvangenis dat haar tot een valse bemiddelaarster tussen God en de mensen maakt - is het vervolg van de oude Babylonische afgodsdienst die door Semiramis, de vrouw van Nimrod, is begonnen. Het is de satanische misleiding die onze ogen laat afdwalen van Jezus Christus, de verrezen Heer - die aan de rechterhand van God zit. Hij is noch een kind, noch ligt Hij in het graf. Maar Hij is gezeten met Zijn Vader, onze God.

Op deze manier kwam het oude heidense 'mysterie' via de heidense religies in de rooms-katholieke kerk. Vandaar naar de protestantse denominaties en de mensen.

Oorsprong van de adventskrans, maretak en joelblok:

Bij de heidenen werd de maretak bij de winterzonnewende gebruikt omdat hij als door de zon geheiligd werd beschouwd! Hem werd wonderbare genezingskracht toegezegd. Het heidense gebruik, om onder de maretak te zoenen vond vroeg 's avonds plaats voorafgaand aan een nacht vol dronkenheid en braspartijen. In deze nacht werd de dood van de 'oude zon' en de geboorte van de 'nieuwe zon' gevierd. De maretak die in heidense feesten geheiligd werd is een parasiet. Hij verstikt de boom waarop hij groeit. Hulst bessen waren ook heilig voor de zonnegod.

Het julblok is in werkelijkheid de 'zonneschijf'; 'jul' betekent 'schijf' een heidens symbool voor de zon. Tegenwoordig spreken praktiserende christenen van de 'heilige kersttijd'. Ook het aansteken van vuurtjes en kaarsen als een christelijk ritueel gebeurt slechts in opvolging op heidense inzettingen. Zij hadden tot doel de verbleekte zonnegod bij het bereiken van de laagste stand aan de hemel te bemoedigen.

Sinterklaas / de kerstman:

Ook hij komt uit het heidendom. De naam 'Sinter Klaas' is een afkorting van de naam 'Sint Nicolaas'. Hij was een rooms-katholieke bisschop die in de 5e eeuw leefde. Hij was bisschop van Myra, een heilige, die door de Grieken en Romeinen op 6 december geëerd werd. Een legende over zijn heimelijke schenkingen voor een bruidschat aan drie dochters van een verarmde burger zou de oorsprong van dit gebruik zijn, om aan de vooravond van de heilige Nikolaas (6 december) in het geheim geschenken te geven. Deze gewoonte werd later naar de kerstavond verplaatst. Sindsdien kennen we de associatie van kerstmis met de kerstman.

De kerstboom:

Het is misschien goed om hier te zien wat de Bijbel over de kerstbomen zegt.

"Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet ... Want de inzettingen der volken, zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele." JEREMÍA 10:2-4

Let erop dat ons gezegd is niet de weg te leren of dat gebruik te volgen.

Kerstcadeautjes:

De KERSTINKOPEN schijnen het meest belangrijke onderdeel van het feest te zijn. Velen zullen zeggen: "Goed, de Bijbel vertelt ons gaven te geven. Gaven de drie wijzen uit het oosten dat ook niet, toen Jezus geboren werd?"

WAT IS DE HISTORISCHE ACHTERGROND VAN HET RUILEN VAN GESCHENKEN? Vergelijk het huidige gebruik met wat de Bijbel hierover zegt:

Het ruilen van geschenken tussen vrienden is zowel voor het oude Romeinse feest ter ere van de god Saturnus alsook voor de kerst karakteristiek (deze gewoonte werd van het ene op het andere overgedragen). Het geven van geschenken met de kerst heeft niets met het christendom te maken. Hiermee wordt niet de geboorte van Christus gevierd. Hij wordt er ook niet mee geëerd!

Veronderstel dat je iemand met zijn verjaardag wilt eren. Zou jij dan voor iedereen geschenken kopen behalve voor degene wiens verjaardag je viert?

En toch doen mensen dit (vermoedelijk met religieuze bedoelingen) jaar na jaar. Christus wordt geheel niet geëerd en de geschenken worden door de meeste mensen aan hun vrienden en familieleden gegeven. De mensen hebben het te druk, om aan Jezus Christus te denken.

De Bijbel zegt:

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten kwamen zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren koning der joden? ... En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre." MATTHÉÜS 2:1-11

Let erop dat ze naar het kind Jezus vroegen, de nieuw geboren Koning der Joden. En ze gaven alleen Jezus geschenken en niet aan hun vrienden of aan elkaar. Ze kwamen om hun koning te vereren.

Concluderende dat we ons moeten realiseren dat er geen schriftelijke basis is om het kerstfeest te vieren. Zowel Kerstmis als Pasen zijn commerciële heidense feesten, en de apostel Paulus wees erop dat christenen niet eens de feestdagen van het Oude Testament moeten onderhouden (GALATEN 4:9-11).

Moeders nemen hun kinderen mee om een heidense 'kerstman' in de winkels te zien; en gezinnen komen samen om een feest te vieren dat vele honderden jaren voor Christus is begonnen door heidense mensen - WAAR BLIJFT CHRISTUS DAN?

De mensen zijn door het hedendaagse materialisme gevangen, misleid door Gods tegenstander, dienende valse goden. Veel van het uiteenvallen van de huidige wereldorde wordt veroorzaakt door volken die een andere god aanbidden. Een andere Jezus volgen, predikende een 'evangelie' dat we niet terug vinden in het Woord van God.

HET EVANGELIE (GOEDE NIEUWS) VAN GOD ZEGT MET BETREKKING TOT VERLOSSING:

NU IS DE TIJD OM JE TE BEKEREN (Een verandering in je hart en het omkeren naar God).

WORDT GEDOOPT (door onderdompeling),

EN ONTVANG GODS GAVE VAN DE HEILIGE GEEST (met het bewijs van het spreken in tongen). HANDELINGEN 2:38

Als je Gods wegen van verlossing niet volgt - dan ben je niet gered:

HANDELINGEN 2:37-39 - Een bevel en een belofte voor allen die Christus volgen:

"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als de Heere, onze God, toe roepen zal."

(Hoe kunnen wij weten dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Lees HANDELINGEN 2:4 nog een keer. Zodra de Heilige Geest een mens vervuld heeft, begint hij of zij in andere tongen te spreken.)

DIT IS HET VOORBEELD DAT IN GODS WOORD IS BESCHREVEN - HET KAN NIET WORDEN GEWIJZIGD.