Jezus Christus is onze vrede met God

 

Wat zegt Gods Woord over:

Alcohol - sigaretten & tabak - drugs gebruik in het algemeen?

 

"En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in den hoogste hemelen, en VREDE OP AARDE, IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN." LUKAS 2:13-14

Bijna iedereen weet wat de engelen zeiden toen Jezus werd geboren, maar heel weinig hebben de VREDE leren kennen die God ons beloofd heeft in Zijn Zoon. In plaats daarvan is iedereen die we ontmoeten bezorgd en niet op zijn gemak over iets - sommigen meer dan anderen. Zo, zegt Gods Woord zal de wereld er uitzien.

"Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwellingen zijns harten, dien hij is bearbeidende onder de zon? Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Datzelve is ook ijdelheid?" PREDIKER 2:22-23

"De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust." JOB 14:1

"De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!" JESAJA 24:17

God heeft ons de uitweg gegeven door Zijn Zoon Jezus:

"Want een Kind is ons geboren, ... en men noemt Zijn naam... Vredevorst." JESAJA 9:5

"Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, VERKONDIGENDE VREDE DOOR JEZUS CHRISTUS. (DEZE IS EEN HEERE VAN ALLEN)." HANDELINGEN 10:36

Maar in plaats daarvan, hebben de mensen, door alle tijden heen, er de voorkeur aan gegeven zich naar andere dingen te keren om hun verstand van hun problemen af te houden en hun spanningen te verminderen; tegenwoordig is de meest gebruikelijke methode, door allerlei chemicaliën - DRUGS - op kunstmatige wijze in te nemen. Dat omvat de drugs ALCOHOL (sterke drank), NICOTINE (tabak roken), en allerlei soorten KALMERENDE MIDDELEN (sommige mensen gebruiken regelmatig hoofdpijn poeders en tabletten, als ‘opkikkertje’), evenals de illegale en meer ongebruikelijke drugs (marihuana, heroïne enz.). Hiervan was alleen alcohol in Bijbelse tijden algemeen genoeg om in de Bijbel zelf genoemd te worden; hier volgt wat er is GESCHREVEN IN GODS WOORD:

SPREUKEN 20:1 "De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn."

SPREUKEN 21:17 "Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden."

SPREUKEN 23:20-21 "Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters; Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen."

SPREUKEN 23:29-30 "Bij wien is wee? bij wien och arme? bij wien gekijf? bij wien het beklag? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen? Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengden drank na te zoeken."

God bedoelt hiermee dat we begrijpen wat alcoholische drank doet: ze MISLEIDT en BESPOT diegene die ze drinkt en veroorzaakt ellende, zorgen en ziekte.

SPREUKEN 23:31-35 "Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat; In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder. Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken. En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt. Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest; men heeft mij gebeukt, ik heb niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken!"

Wat een beeld van de effecten van sterke drank! Naast ziekte en ‘katers’ veroorzaakt alcohol onverantwoordelijk gedrag, gewelddadigheid, humeurigheid enzovoorts, vaak resulterend in verkeersslachtoffers, hartstocht misdaden, gebroken gezinnen, armoede en de rest. Het veroorzaakt zoveel problemen, maar in plaats van te ontsnappen aan deze problemen, keren de mensen ernaar terug! Hoe dwaas!

SPREUKEN 31:6-7 "Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn; Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke."

Iedereen die erover nadenkt, zal zich realiseren dat sterke drank geen oplossing is voor wat dan ook, en dat alcoholisten in een wanhopige toestand zijn. Maar hoe is het met bescheiden drinkers en ‘sociale’ drinkers? Maakt het God wat uit als we zo nu en dan een beetje drinken?

1 KORINTHE 6:9-10 "Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? DWAALT NIET; noch hoereerders...NOCH DRONKAARDS, ...zullen het Koningkrijk Gods niet beërven."

Het Griekse woord voor ‘dronkaard’ betekend EEN DRINKER VAN STERKE DRANK. NIEMAND DIE STERKE DRANK DRINKT ZAL GODS KONINKRIJK BEËRVEN. Dit is Gods Woord. (De zogenaamde 'wijn' die Jezus dronk was ‘nieuwe wijn', wat betekent; verse druivensap die niet gegist is.) ALCOHOL is een VERGIF - en hetzelfde geldt voor alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn - NICOTINE en de andere drugs. Zelfs als er geen directe medische effecten zijn, al deze dingen veroorzaken een denkwijze waardoor de persoon meer en meer afhankelijk wordt van chemicaliën voor ‘kicks’ en zogenaamd ‘geluk’ - en op de lange termijn, zoniet al eerder, zal het lichaam eronder lijden. Iedereen weet tegenwoordig wat voor een smerige gewoonte roken is en wat voor een verschrikkelijk effect het heeft op het lichaam van degene die eraan verslaafd is. Onze lichamen zijn niet van onszelf: God zal alle mensen oordelen naar de manier waarop wij ermee omgegaan zijn:

2 KORINTHE 5:10 "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage het geen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

ROMEINEN 14:12 "Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven."

Nogmaals, LAAT JE NIET MISLEIDEN. Laat niemand je vertellen dat Gods Woord verkeerd is. De tijd nadert snel dat Jezus terugkeert om de aarde te oordelen. BEKEER JE NU!

LUKAS 21:25-27 "En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde BENAUWDHEID DER VOLKEN MET TWIJVELMOEDIGHEID, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; EN DEN MENSEN HET HART ZAL BEZWIJKEN VAN VREES en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid."

De hele aarde zal verontrust zijn - God zegt het. Zelfs nu zoeken mensen overal naar vrede en kunnen die niet vinden - WAAROM?

JESAJA 48:22 "Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE."

God toont ons de weg om vrede te vinden: "hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus" (ROMEINEN 5:1). Hij kwam om vrede tot ons te preken: "En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren” (HEBREEËN 2:15).

LAAT SATAN JE NIET BINDEN AAN EEN VERSLAVENDE DRUG OMWILLE VAN EEN ONECHTE, CHEMISCHE ‘VREDE’. Er is maar ÉÉN WEG:

JOHANNES 14:27 : "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; NIET GELIJKWIJS DE WERELD HEM GEEFT, GEEF IK HEM U. Uw hart worde niet ontroerd zij niet versaagd."

De wereld probeert ons vrede te geven door alcohol, tabak, drugs enzovoorts; geen van deze dingen duren lang en allen zijn op de een of andere manier schadelijk. Jezus, geeft ons Zijn onvergelijkbare vrede door de kracht van Zijn Heilige Geest die in ons is. Daarvoor is geen vervanging.

ÉFEZE 5:18: "En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar WORDT VERVULD MET DEN GEEST."

* * * * * * *

"...BEKEERT U, en een iegelijk van u WORDE GEDOOPT in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN." HANDELINGEN 2:38

Als een zondaar gered wordt, moet Gods plan en voorbeeld van verlossing, die Hij heeft vastgelegd in Zijn Woord in alle punten worden voldaan.

JEZUS KWAM OM ONS LEVEN TE GEVEN, ZIJN EIGEN LEVEN. Hij zegt tegen JOU:

"De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben." JOHANNES 10:10

Gods Woord zegt in JESAJA 64:6 - "Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed..." Dit is wat God van jou zegt, sprekend door zijn profeet!

En in ROMEINEN 3:23 "Want zij HEBBEN ALLEN GEZONDIGD en derven de heerlijkheid Gods "

”Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is..." HANDELINGEN 3:19-20

ROMEINEN 8:9 "...Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe."

JOHANNES 3:5 "Jezus antwoordde:..Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet binnengaan." (Het bewijs van het ontvangen van Gods Heilige Geest en wedergeboren worden door Gods Geest is te vinden in HANDELINGEN 2:4; HANDELINGEN 10:44-46; HANDELINGEN 19:6)

ER KAN GEEN COMPROMIS WORDEN GESLOTEN MET HET WOORD VAN GOD!