Het bewijs van de doop in de Heilige Geest is het spreken in tongen

Nieuwe talen ingezet door God, maar veracht door de mensen...

Veel mensen kijken wantrouwend wanneer iemand, of een kerk, het Woord van God in zijn volheid weergeeft, en Gods Woord tot uitvoering brengt in zijn leven zoals Hij het ons heeft bevolen. Discussies ontstaan er vooral wanneer het Woord van God aangehaald wordt over het patroon van de verlossing:

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, (verander van gedachten) en een iegelijk van u worde gedoopt (d.w.z. ondergedompeld) in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." - met het bewijs van het spreken in tongen - HANDELINGEN 2:38

Ook ontstaat er veel onenigheid, wanneer men in Gods Woord laat zien dat het ons beveelt Hem te aanbidden in de nieuwe taal, die de Heere op iemands lippen legt wanneer Hij hem bekeert tot de christelijke 'wandel'. Er is echter geen verwarring of onenigheid in Gods Woord, en Hij beveelt mensen te doen wat Hij zegt, niet wat zij willen doen:

"Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden." (JOHANNES 14:15)

We zien dat God zegt in JOHANNES 4:23-24:

"Maar de ure komt, en is nu, wanneer de WARE AANBIDDERS den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid."

Zie 1 KORINTHE 14:14 waar de Apostel Paulus ons toelicht met betrekking tot zijn bekwaamheid om te bidden in de geest door het gebruiken van de nieuwe taal. Lees ook vers 18.

We merken op dat de schrift in JOHANNES 4 ‘ware aanbidders' definieert, wat aangeeft dat er aanbidders zijn (maar niet de ‘ware’) wiens aanbidding niet door God geaccepteerd wordt, omdat hun gebeden niet in de Geest zijn (d.w.z. bidden tot God in de nieuwe tongen die Hij geeft).

God gaf vele mensen de nieuwe wonderbaarlijke talen op hun lippen op de dag van Pinksteren (ongeveer vijftig dagen na de kruisiging van Christus) - HANDELINGEN 2:1-4. Op die dag werd de Christelijke Kerk geboren en deze nieuwe talen verheerlijkten de werken van God (zie vers 11).

HANDELINGEN 2:37-39 geven de hele mensheid het volledige patroon van Gods verlossing. Er is geen compromis met Gods Woord! We zien in JOHANNES 16:14 dat Gods Geest (als we bidden in de nieuwe taal) Jezus verheerlijkt en Hem aan ons openbaart. Bovendien laat HANDELINGEN 2:11 ons zien dat de Geest God verheerlijkte toen ze baden in de nieuwe talen: God beveelt dat dit een 'MUST' is voor degene die Hem aanbidden (degene die gered zijn) - JOHANNES 4:24.

Als Gods Woord zo duidelijk is, waarom zou er dan rebellie en verwarring zijn in de wereld van vandaag over dit onderwerp? Gods Woord vertelt ons waarom! Omdat de mens en zijn wegen in vijandschap met God zijn - JAKOBUS 4:4; 1 JOHANNES 2:15-16; JESAJA 55:8-9. Deze vijandschap wordt duidelijk getoond in deze schriften.

LUKAS 2:34 "En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden."

We zien dat Gods Woord in HANDELINGEN 28:22 zegt dat 'deze sekte', overal tegenspraak vindt.

HANDELINGEN 2:22 zegt: "Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazaréner, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet."

JESAJA 66:18, 19 vertelt ons dat dit teken te midden van Zijn volk zou zijn.

Van mensen die in de Geest bidden (met de wonderlijke nieuwe talen die hen door God gegeven zijn), wordt gezegd dat ze ketters zijn, fanatici enz. Gods Woord waarschuwt ons van te voren dat de mensen dit juist zouden zeggen:

HANDELINGEN 24:14 "Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is."

Zie ook dat vers 25 van HANDELINGEN 24 ons zegt:                                                                                                     "En als hij (Paulus) handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen."

Als Paulus, op 'de weg' zijnde, door Gods kracht, Felix de Gouverneur, bevreesd deed zijn, dan moeten wij ons ook aan Gods Woord houden en Gods weg volgen en God ervoor laten zorgen dat de natie bevreesd wordt en zich naar Hem keert. Waarom tegen 'Gods weg' spreken als de natie in zulk een grote nood is? Waarom tegen Gods Woord spreken en ervoor veroordeeld worden?

HEBREEËN 13:15 zegt: "Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden."

Deze schrift was geschreven aan de Hebreeën, een Geest-vervuld volk.

We hebben hiervoor gezien hoe Gods Heilige Geest werd uitgestort toen de Kerk werd geboren in HANDELINGEN 2:1-4.

Andere schriften die van toepassing zijn:
HANDELINGEN 10:44-48 (Vers 46 laat zien hoe ze wisten  dat de Heilige Geest uitgestort was).
HANDELINGEN 11:15-17 (Peter was aanwezig op de dag van Pinksteren).
HANDELINGEN 19:1-6.

Het Woord van God in DEUTERONOMIUM 4:2, SPREUKEN 30:6 en PREDIKER 3:14 waarschuwt iedereen niet weg te nemen noch toe te voegen aan Gods Woord, MAAR om het te nemen zoals het geschreven is door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest.

'De vrucht der lippen’ van deze mensen waaraan Paulus schreef in HEBREEËN 13:15 hield natuurlijk ook de nieuwe, wonderlijke, door God gegeven talen van de Heilige Geest in.

Al deze schriften zouden duidelijk moeten zijn voor Gods 'wederom geboren' (JOHANNES 3:1-7) zonen en dochters overal (OOK voor de ongeredde mens, die acht moet geven op wat God heeft geschreven).

Bedenk, dat als iemand God aanbidt in de nieuwe, vanuit de hemel gegeven taal, dan verheerlijkt de Heilige Geest God (HANDELINGEN 2:11), biddend in overeenstemming met Zijn wil (ROMEINEN 8:26-27), en verheerlijkt en openbaart Jezus aan de gelovige (JOHANNES 16:14).

Jezus zei dat deze tekenen hen die geloven zouden volgen. Hij zei niet dat deze tekenen de ongelovigen en critici zouden volgen. Dus zien we dat niemand het recht heeft om het patroon zoals dat door God in Zijn Woord is vast gelegd te veranderen! EEN IEDER moet weigeren compromissen te sluiten met Gods Woord.


We zien in 1 PETRUS 2:6 dat God zegt, dat er een ‘uitersten hoeksteen’ is gelegd (d.w.z. Jezus Christus, die Gods Woord is). De verzen 7 en 8 vertellen ons:
"U dan, die gelooft (vertrouwt op en getrouw blijft aan Jezus), is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden (de Joden) verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn."

 JOHANNES 1:1-14 herinnert ons eraan dat Jezus Christus het Woord van God is. Omdat mensen ongehoorzaam zijn aan Jezus’ Woorden en ze niet willen gehoorzamen, stoten zij zich daaraan. Jezus zei:

"Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden." (JOHANNES 14:15)

GODS WOORD IS DUIDELIJK !! 

HET WOORD VAN GOD INTERPRETEREN IS NIET NODIG - GEHOORZAMEN WEL!

We moeten altijd ...

DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE REDDER, DOPER, ROEMRIJKE HEER, EN KOMENDE KONING VEREREN.

...EN er is geen andere weg om dit te doen, dan anderen te vertellen van het voorbeeld van de redding zoals deze geschreven staat in het Woord van God, dit Woord te lezen en te gehoorzamen en God te eren in een nieuwe, door de hemel gegeven taal, welke is uitgestort over Zijn mensen wanneer zij gered zijn door Zijn genade.

DEZE KERK ZAL OP GEEN ENKELE MANIER COMPROMISSEN SLUITEN MET GODS WOORD!

HANDELINGEN 2:37-38 "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen"