Gods Oordeel over deze Zondige Wereld

 

ONTUCHT - OVERSPEL - SCHEIDING - INCEST - BESTIALITEIT - SODOMIE - LESBISME
 

"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden..." ROMEINEN 1:18

God is boos op deze verdorven generatie.

Hij komt in heerlijkheid en kracht, "Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het EEUWIG VERDERF, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,..." 2 THESSALONICENSEN 1:8-9

Iedere dag sterven er mensen op verschillende manieren zonder duidelijke redenen. Misschien is er onlangs een vriend of familielid van jou bij een verkeersongeluk om het leven gekomen of op een andere manier, wat alleen toeval leek te zijn. De mensen vragen natuurlijk waarom God bepaalde mensen uitzoekt en andere niet, of het leven gewoon een kwestie van ‘geluk’ is. Dit is niets nieuws. In de dagen van Jezus viel een toren op een aantal mensen en doodde hen. Jezus zei daarover:

"Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar INDIEN GIJ U NIET BEKEERT, ZO ZULT GIJ ALLEN INSGELIJKS VERGAAN." LUKAS 13:4-5

Jezus, zei dat deze 'ongelukkigen’ niet slechter waren dan de rest van de mensen in die tijd: hun dood was een teken van het oordeel van God over deze hele natie. Binnen veertig jaar werden miljoenen Joden afgeslacht en de rest werd gevangen genomen, zoals Jezus had voorspeld. De tijd nadert waarin de HELE WERELD gericht zal worden: ieder verkeersongeluk, iedere natuurramp is een WAARSCHUWING VAN GOD aan deze generatie en natie dat allen vernietigd zullen worden, tenzij zij zich bekeren.

Waarom is God zo boos op Zijn wereld? Er staat geschreven…

"Want dit weet gij, dat geen hoereerder (of overspelige) of onreine of gierigaard, die een afgodendiener is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. DAT U NIEMAND VERLEIDE met ijdele woorden; want OM DEZE DINGEN komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid." ÉFEZE 5:5-6

God is boos, omdat Hij overal om zich heen HOERERIJ en ONREINHEID en HEBZUCHT ziet. Geen mens die zulke dingen doet zal erfdeel hebben in het koninkrijk van Christus. IEDERE MAN OF VROUW, JONGEN OF MEISJE DIE SEXUELE GEMEENSCHAP HEEFT MET EEN ANDER DAN ZIJN / HAAR VROUW OF MAN IS EEN HOEREERDER. In 1 KORINTHE 6:9-10 zegt God weer dat GEEN HOEREERDER HET KONINKRIJK GODS ZAL BEËRVEN.

"Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam." 1 KORINTHE 6:18

Andere dingen die GOD ons specifiek VERBIEDT zijn:

OVERSPEL: Hoereren als een vrouw met iemand anders getrouwd is. God zegt: GIJ ZULT NIET ECHTBREKEN (ÉXODUS 20:14).
Zie LEVITICUS 18:20; LEVITICUS 20:10; 1 KORINTHE 6:9-10.
Jezus zegt: "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan". Geen wonder dat Jezus komt om wraak te nemen op deze onreine wereld (MATTHÉÜS 5:28).
 

SCHEIDING: Gods bedoeling is dat het huwelijk levenslang is. Jezus zegt: "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet" (MATTHÉÜS 19:6).
Zie ook 1 KORINTHE 7:11: "en dat de man de vrouw niet verlate."
Deze verdorven generatie spot met Gods verordeningen. EEN SCHEIDING IS SLECHTS TOEGESTAAN BIJ ECHTELIJKE ONTROUW. MATTHÉÜS 5:32 en LUKAS 16:18 (woorden van Jezus).
 

INCEST:  Seks tussen nabije verwanten, inclusief aangetrouwde familie, stiefouders, enz.
Zie LEVITICUS 18:1-16.
 

BESTIALITEIT: Iedere seksuele relatie tussen een man of vrouw en een dier is een GRUWEL voor God.
Zie LEVITICUS 18:23-25 en 20:15-16.

SODOMIE: Iedere vorm van geslachtsgemeenschap tussen twee mannen is ook een GRUWEL.
Zie LEVITICUS 18:22 and 20:13.
 

LESBISME: Evenals iedere vrouw die doet wat "tegen nature" is (ROMEINEN 1:26).

BESTUDEER AL DEZE VERZEN IN JE BIJBEL EN WEES ER ZEKER VAN WAAR JIJ STAAT MET GOD

We weten dat de wijzen van deze wereld theorieën hebben die al deze dingen toestaan.
God zegt "DAT U NIEMAND VERLEIDE MET IJDELE WOORDEN; want OM DEZE DINGEN KOMT DE TOORN GODS over de kinderen der ongehoorzaamheid" (ÉFEZE 5:6).
 

"Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, daar zij het recht Gods weten (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen." ROMEINEN 1:22-32

"Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods NIET ZULLEN beërven? DWAALT NIET; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven." 1 KORINTHE 6:9-10

Laat niemand je vertellen dat je in zonde kunt leven en aan het oordeel van God kunt ontkomen.

De stad Sodom is voor gesteld als voorbeeld: "Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze GEHOEREERD hebben, en ander vlees zijn nagegaan, TOT EEN VOORBEELD VOORGESTELD ZIJN, DRAGENDE DE STRAF DES EEUWIGEN VUURS." JUDAS 7

Wat er verkeerd was met Sodom wordt verteld in EZECHIËL 16:49-50:
"Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sódom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. En zij verhieven zich en DEDEN GRUWELIJKHEID voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien had."

De mensen van Sodom en de naburige steden leefden in TROTS en OVERDAAD en ZORGELOOSHEID: het resultaat was seksuele gruwel - zie GENESIS 19:1-13.

Wat is Gods oordeel hierover?

"Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sódom en Gomórra regenen, van den HEERE, uit den hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands." GENESIS 19:24-25

Overal om ons heen zien we dezelfde dingen die God zag in Sodom. Hun vernietiging is ons voor ogen gevoerd als een waarschuwing - Jezus zegt dat vlak voordat hij terugkomt de wereld net zo zal zijn als het was in de dagen van Sodom en Gomorra (LUKAS 17:28-30). WEES GEWAARSCHUWD. De hele aarde staat vernietiging door vuur te wachten (2 PETRUS 3:7).

"Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers ZAL GOD OORDELEN." HEBREEËN 13:4


Er is geen compromis mogelijk met Gods Woord - Jezus zei:
"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar MIJN WOORDEN ZULLEN GEENSZINS VOORBIJGAAN." MARKUS 13:31

Zo ook JOHANNES 12:48 "Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; HET WOORD, DAT IK GESPROKEN HEB, DAT ZAL HEM OORDELEN TEN LAATSTEN DAGE." (Dit zijn eveneens de woorden van Jezus.)

"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: BEKEERT U EN EEN IEGELIJK VAN U WORDE GEDOOPT IN DEN NAAM VAN jEZUS CHRISTUS, TOT VERGEVING DER ZONDEN, en GIJ ZULT DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN." HANDELINGEN 2:37-38

Dit is het patroon voor verlossing dat God ons allen heeft gegeven om te gehoorzamen.

BEN JIJ IN JE HART GERAAKT DOOR GODS WOORD?

"God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, VERKONDIGT NU ALLEN MENSEN ALOM, DAT ZIJ ZICH BEKEREN." HANDELINGEN 17:30

DE TIJD IS KORT, HET EINDE DER TIJDEN IS ONS NABIJ - KEER JE NU TOT GOD EN WORDT GERED!