God is de Oorsprong van het Leven

Bijbelstudie: de Schrift claimt dat God de Oorsprong is van het Leven

De vraag naar de oorsprong is de vraag waar we vandaan komen. Ons antwoord op deze vraag bepaalt onze beslissingen over hoe we leven. Het bepaalt waar we onze waarden aan ontlenen en ons begrip voor betekenis en doel van het leven.

Als we begrijpen dat onze wortels liggen in een goddelijke schepping zullen we de goddelijke normen aannemen als onze eigen. Ons doel is afgeleid van God. We zullen onze waarde en betekenis ontlenen aan dat wat de schepper op ons heeft gelegd. Als we het idee van de evolutie aannemen moeten we erkennen dat de enige normen waarop we aanspraak kunnen maken onze eigen zijn. Dan moet onze zin en ons doel worden gevonden in onszelf. In onze eigen verlangens en ambities, en onze waarde is puur subjectief. Niet meer dan dat we worden gewaardeerd als productief of gewenst. De vraag naar onze oorsprong is daarom meer dan slechts een wetenschappelijk feit. Het is een vraag van buitengewoon belang met betrekking tot hoe we het leven leiden en het zien. Deze studie onderzoekt de bijbelse antwoorden op de oorsprong van het leven. De schrift claimt dat God de oorsprong van het leven is.

Iedere bijbelstudent kent dit simpele feit: God schiep het leven. Genesis hoofdstuk 1 vertelt ons dit. Maar is er een oorsprong van het leven? Van welke vorm van leven was dag drie van de scheppingsweek het begin? Is er een ononderbroken voortgang van de ene soort leven naar de andere? Was dag vijf een orsprong van leven? Welke soort leven? En wat met dag zes? Is dit de oorsprong? Voor welke soort (of soorten) leven? Zie je een verband tussen dit en 1 KORINTHE 15:39?

Nu we het Bijbelse standpunt hebben ingenomen dat leven niet één oorsprong heeft maar meerdere oorsprongen, wat is dan het Bijbelse standpunt over het principe van de schepping, of de drijvende kracht achter het leven?

Het simpele en heldere verslag in Genesis zou geen twijfel moeten laten over deze vraag. Maar het debat over de schepping neigt ernaar dit verslag in twijfel te trekken. Was Genesis een rapport van feiten of fabels? Was dit een reportage over de Schepping of een mythe over de bedoeling? Wat de vragen proberen bloot te leggen (voor de sceptici) is: wist de auteur van Genesis wat hij zei of verhelderen latere schriften dit begrip tot iets anders? Laten we dit bekijken.

Om te ontdekken wat de Schrift zegt over dit onderwerp controleren we dit met een concordantie. We zoeken onder woorden als “scheppen”, “grondvesten”, “maken” enzovoort. Zoek op PSALM 24:2. Wat zegt dit over de schepping? Wie is er verantwoordelijk? Controleeer PSALM 89:11-12. Stemt dit overeen of niet? Wat wordt er van God aangehaald dat Hij doet in PSALM 104:8? Deze hebben perse weinig van doen met het leven, maar zijn van belang in deze studie. Lees nu JESAJA 45:18. Hoe verbindt dit de schepping van de wereld en de moderne geografie met leven?

Lees nu JESAJA 45:12. Hier brengt de de profeet het feit naar voren dat God mens schiep. Andere passages die eenzelfde idee naar voren brengen zijn: GENESIS 5:1; DEUTERONOMIUM 4:32; JESAJA 43:1; en MALEÁCHI 2:10 - om er maar een paar te noemen.

Keer nu naar PSALM 104:24-30. Wat wordt er beschreven dat God geschapen heeft? Wat doet Hij nog meer? Welke macht wordt aan God toegeschreven in de verzen 29-30? Bespreek: versterkt dit het begrip dat in GENESIS 1 wordt weergegeven, of wordt dit verzwakt danwel veranderd?

Sommige bijbelse ideeën zijn te begrijpen door gevolgtrekkingen uit de tekst. JOB hoofdstukken 38 tot en met 41 zijn schriften waaruit je geldige creationistische conclusies **** trekken. Lees deze hoofdstukken snel door. Over hoeveel verschillende levensvormen spreekt God als Schepper? Merk op hoe de schepping van de wereld altijd deel uitmaakt van het begrip van de schepping van leven. Kun je een reden hiervoor geven (hint: denk aan JESAJA 45:18 hierboven).

Kijk tenslotte naar ZACHARÍA 12:1. Hier drukt de profeet begrip voor de oorsprongen uit. Wat is dit? Is het ook maar iets verschillend van dat in Genesis? Dit is ook de reden dat we de moeite nemen voor dit debat. God heeft niet alleen planten en dierenleven, vogels vissen en menselijk leven geschapen, maar ook geestelijk leven. God heeft ook dit gegrondvest. De grondlegging wordt kort genoemd in SPREUKEN 10:25. Waarnaar denk je dat Sálomo verwees?

Lees nu JESAJA 28:16-17. Dit moet bekend klinken, het wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Naar wie verwijst de passage als grondvester? Wie is de Hoeksteen? Merk ook, op dat hij die gelooft, niet verstoord zal worden, maar degene die niet geloofd wordt besproken in de laatste helft van vers 17 en volgende. Hier is het evangelie in het Oude Testament even duidelijk als in het Nieuwe. Om je begrip voor dit beeld te vergroten, raadpleeg ÉFEZE 2:20-22. Dit is leven dat God heeft geschapen, nieuw leven, eeuwig leven in Jezus Christus.

Hier komt het cruciaal belang van begrip voor de Schepping naar voren. Hoe kunnen we, zonder begrip van de schriften in Genesis begrip van het evangelie van JESAJA 28, of ÉFEZE 2 hebben? Dezelfde God schiep allebei, of alle types van leven. Men kan de creationistische uitleg van Genesis ter discussie stellen, maar niet zonder eveneens afstand te doen van het volle begrip van andere Schriften. Hierbij ook de schriften die het evangelie aan ons openbaren!

Sluit deze studie af met het lezen van PSALM 139. Sla de verzen 19-22 niet over, maar bepreek hoe we deze woorden moeten begrijpen in het licht van deze studie (bijvoorbeeld). En dat we er nog steeds aan moeten denken onze vijanden lief te hebben zoals Christus ons beveelt. Bid voor standvastigheid in het begrip en bekennen van de waarheid van Gods Woord.

Door R.D.F.

Bron: 'Bible Science Newsletter'