Gebedsrichtlijnen

Het bezoek aan de Yoido Full Gospel Church in Seoul, Korea - de grootste christelijke kerk in de wereld met 700.000 geestvervulde leden door Günther & mijzelf was meer dan een "eye - opener". We waren diep bewogen door de manier, wijze en methode waarop deze broeders baden en antwoorden kregen op hun gebeden. Kijkend naar schriften zoals: MARKUS 11:22-25, kan er gezegd worden dat deze Koreaanse christenen niet aarzelen om te vervullen wat hier wordt gezegd door Onze Verlosser & Heer, Jezus Christus!

Het ongeloof wordt weggevaagd door geconcentreerd gebed en geloof dat wat er ook gevraagd wordt van God in Jezus' Naam vervuld zal worden! Gods Woord wordt niet in twijfel getrokken en dit werd met krachtige zalving aan Günther & mijzelf getoond. Met de volgende tips en punten die wijzelf "geleerd en gezien" hebben in de Koreaanse kerk, wensen we onze Europese broeders te helpen in hun gebedsleven voor God. Meer dan 60.000 nieuw bekeerden werden dit jaar alleen al gered...en statistieken tonen dat meer dan 70% van ALLE gebedsverzoeken gedaan door onze Koreaanse broeders beantwoord zijn door God! God zal allen antwoorden die nederig en gehoorzaam voor Hem komen!


Bid op deze wijze

Bidden is "moeilijk" omdat het geen conversatie met een andere persoon is, het is een audiëntie met de Almachtige God.


1) - Begin te bidden door God te prijzen:

"Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang" (PSALM 100:4). Hij schiep alles; gaf ons Verlossing; liefhebbende zorg. God heeft welbehagen en woont in ons lofprijs: "...wonende onder de lofzangen Israëls" (PSALM 22:4). In het O.T. liet de Hoge Priester 24 uur per dag zoete wierook branden


2) - Doe boete over je zonden:

Onderzoek jezelf in de aanwezigheid van de Heer en toon berouw over je zonden. "Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!" (JESAJA 6:3).

De scheiding van ongehoorzaamheid en ongeloof moet worden gebroken. "De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten." (PSALM 51:19, 1 JOHANNES 1:9 & JESAJA 1:18) Iemand die boete heeft gedaan over zijn zonden, kan moedig voor de Troon van Genade komen.


3) - Maak je verzoeken bekend bij God:

"Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden." MATTHÉÜS 7:7-11

Wanneer je tot God komt met een verzoek, dan moet je tot Hem komen met een eerlijk verlangen. De Bijbel beschrijft goed hoe Jezus bad in Gethsémané, "En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen" (LUKAS 22:44). Als de Zoon van God zo ernstig bad, hoeveel te meer moeten wij ernstig bidden?! Jezus leerde ons de noodzaak van voortdurend gebed door de gelijkenis van de weduwe (LUKAS 18:1-8). Je moet bidden in overeenstemming met Gods Wil (JAKOBUS 4:3).


4) - Uit je dankbaarheid:

"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." FILÉMON 4:6-7

Alle grote wonderen in het christendom, soms ons voorstellingsvermogen te boven gaand, komen voort uit vurig gebed. Als je dit geheim leert over de orde van gebed, dan ben je misschien in staat de juiste orde van Gods zegen te ervaren: voorspoed in je geest, de zegening van goede gezondheid, en voorspoed in alle dingen (3 JOHANNES 2)

* * *

Pastor David Yonggi Cho leerde over "Gebedsleven" tijdens een seminar; en gaf advies over hoe we onze tijd in gebed voor God zouden moeten benutten. De meeste Amerikaanse pastoren spenderen dagelijks een maximum van 5 minuten in gebed... en Cho gaf dit gesprek om aan te tonen hoe hij "zijn gebedstijd ordent" zodat hij een doel en een richting heeft, hoe te bidden en zijn verzoeken voor God brengt.

Hier volgen notities en adviezen die genomen zijn uit dit seminar:

- God creëerde ons om Hem te bedienen en met Hem gemeenschap te hebben.
- We moeten bidden, prijzen en loven.
- Geen gebed = geen kracht!
- We moeten ons gebed plannen - we zijn in een geestelijke strijd!!


Verschillende soorten van gebed


1) - Impromptu gebed: (Thema gebed)

Aangaande onze noden. Het duurt niet lang voordat je zonder verzoeken voor God staat. In dit soort gebed presenteer je, je noden; verlangens en normale allerdaagse behoeftes voor God.


2) - Positioneel gebed

"God, U bent mijn Schepper"! "U hebt de volkomen soevereine macht over goed en kwaad in mijn leven...Ik ben niet bij machte om iets te beslissen aangaande mijn leven" - alleen God kan beslissen en mijn stappen sturen! Denk aan de Soevereiniteit van de Almachtige God Die onze Vader is... wij weten niet wat "goed of kwaad" is in ons leven - (denk aan de boom van kennis van goed en kwaad - GENESIS 2:17; en laat aan God over te beslissen hoe onze levens moeten worden gestuurd!). "Ik weet niet wat goed of kwaad is - Ik volg U eenvoudig!


3) - God is de herder:

Ik ben het schaap. God beschermt; verzorgt me... Ik moet niet vooruit lopen op God. God moet mijn leven leiden! Cho gaf hier een voorbeeld hoe hij moest wachten op God voor het oprichten van zijn krant en de moeilijkheden die ermee samen gingen... maar hij mocht niet "vooruit lopen" op de leiding van de Heer. - God voorzag in iedere behoefte! De Herder leidt ons naar de "grazige weiden" en zorgt ervoor dat wij eten en gevuld worden en onze noden ontvangen voor Zijn werk. Wij hoeven niet te worstelen om Gods Werk te doen - Hij heeft de leiding over alles wat Hij nodig heeft!


4) - U bent de wijnstok:

Ik ben de tak. De activiteit behoort aan God! De ontvankelijkheid behoort mij toe... Ik ben het vat. Laat mij NIET handelen (iets doen) totdat U, de Heer geeft/voorziet! We kunnen niets doen in onze eigen kracht!


5) - God is de man:

Ik ben de "vrouw". De man houdt van de vrouw en moet werken! God zal al het werk doen. God voorziet; geeft ons goede dingen...de man zijn liefde is "werk" (net zoals vleselijke mannen). De vrouw hoeft slechts te gehoorzamen! God bewijst Zijn liefde met gaven; offers. God gaf Zijn Zoon! Onze rol is een passieve - wij moeten slechts GEHOORZAMEN!...Daarom is dit een POSITIONEEL GEBED! God is Soeverein en wij zijn de dienaren!! Bid; Vertrouw & Gehoorzaam! - wij wachten voor en op God! God handelt = wij ontvangen! Loop niet vooruit op God - Hij houdt van ons - wij moeten gehoorzamen! God = Leiderschap = wij volgen!


6) - Kring gebed:

Dit gebed eindigt nooit wanneer het geïntroduceerd/gebruikt wordt voor de Heer. Dit gebed hoeft niet te eindigen en omvat alles... (a) - het begint gewoonlijk met jezelf = bid voor jezelf en noden; beken je zonden; (b) - dan vragen we God te helpen in verschillende behoeftes... (c) - bid voor je familie... (d) - bid voor bloedverwanten... (e) - buren en vrienden... (f) - natie en politici... (g) - wereld missie - verspreiding van Gods Woord door de celgroepen en gemeentes... (h) - Bid over je eigen celgroep/kerk en projecten...etc.


7) - Tabernakel gebed:

Kennis van de Tabernakel zoals in EXODUS Hoofdstuk 25; 26 en 27 is absoluut aanbevolen voor dit gebed! Pastor Cho bidt dit "Tabernakel gebed" elke morgen en "Het gebed des Heren" s'avonds. - Aanbidt God door je Lichaam, dat een Tempel van de Heilige Geest is. (zie 1 KORINTHE 6:19).

- (a) - Je aanbidt als eerste bij Het Bronzen Altaar = Het Kruis van Jezus Christus = Het Kostbare Bloed! Dit is veelbetekenend en emotioneel. Je spreekt tot God over het Bloed van Jezus - de vijand heeft geen kracht! = "Ik ben een gezegend persoon!"

- (b) - Nu "ga verder in de Tabernakel"...moet rechtvaardig leven - God wil me reinigen...maak me eerlijk en volkomen getrouw. Een heilig leven zowel in het openbaar als privé wordt geëist! = dit zal Gods Kracht geven!

- (c) - Nu ben je bij het "Wasbekken"... God gaat me vergevend & liefhebbend maken. Het is makkelijk om te vergeven maar moeilijker lief te hebben! We moeten zachtmoedig & nederig worden gemaakt! Wees niet erg ruw = wees teer en zacht! Bevrijd me van hebzucht etc. Dit is waar je bidt om "gewassen te worden" door Gods Woord! = "Het Wasbekken".

- (d) - Dan treedt je binnen in het "Het Heilige"... Kaarsen = Licht van de Heilige Geest... heb alleen het Licht van God = Gouden Kandelaar... zonder de Heilige Geest is er geen brandend Licht! = geen zalving! Hier moet het zelfbeeld in Christus worden opgebouwd - Hij die zichzelf verdoemt en geen respect heeft met openbaring van wie hij is in Christus, vernietigt zichzelf en verandert in een dier! God is onze Kracht; onze Kennis - we zijn uitgerust door God voor alle dingen... ongeacht of we dingen zijn misgelopen in deze wereld of wat ook onze omstandigheden vleselijk gezien zijn - b.v. arm geboren, buitenechtelijk; etc., etc. ... God is ons voorbeeld (2 KORINTHE 3:18) en de Heilige Geest helpt op elke manier!

- (e) - Dan kom je tot De Tafel van de Toonbroden = Dit is Het Woord - houd ervan; neem het mee naar de verloren wereld. Eet Het Woord!! (MATTHÉÜS 4:4).

- (f) - Dan kom je tot Het Wierook Altaar = Prijs God; Schepper; Almachtige God.

- (g) - Dan ga je Het Heilige der Heilige binnen = Door Jezus = De Ark des Verbonds = Vergeving; liefde; heiligheid en gerechtigheid. God kan Zijn Verbond door Jezus niet ontkennen!!

Er is één voorwaarde = Geloof en gehoorzaam!

Cho legde uit dat dit "Gebed" hem minstens een uur bezig houdt!

N.B. Dit alles laat dan de noodzaak voor het zorgvuldig en geordend gebed zien! (Je zult snel ontdekken dat je meer dan een uur nodig hebt voor een dergelijk gebed!)

Hoofdkwartier, oktober 1992

Notities overgenomen van David Cho's gesprek "Prayer"; Korea, oktober 1982