De strategie van de duivel

 

De voortgang van verleiding

In Genesis 3 lezen we het bericht over de eerste verleiding van Adam en Eva door satan. Deze strategie van de duivel was succesvol en leidde tot het negeren van Gods Woord door onze eerste 'ouders' en hun rebellie tegen God zelf. Vandaag de dag gebruikt satan dezelfde tactieken die dezelfde resultaten voortbrengen, namelijk, het negeren van het Woord van God door de mensheid en de rebellie van de mensheid tegen de autoriteit van God. Deze tactieken zijn:

(1) Twijfelen aan het Woord van God

De allereerste verleiding die in de Bijbel werd vastgelegd was dat Eva twijfelde aan de waarheid aan iets dat God had gezegd.

"En zij (de slang) zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?" GENESIS 3:1

Eva's antwoord zou een simpele herhaling moeten zijn van wat God tegen Adam zei:

"Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." GENESIS 2:16-17

Inplaats daarvan, verklaarde Eva:

"Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft." GENESIS 3:2-3

N.B. ten eerste, bij zijn bevraging over iedere boom van de tuin, gaf satan een valse voorstelling en verdraaide wat God gezegd had. God was zeer nauwkeurig: ("den boom der kennis des goeds en des kwaads"); satan was nogal vaag ("allen boom").

N.B. ten tweede, Eva citeerde God niet minder dan drie keer (3x) verkeerd en verminderde zowel als voegde toe aan wat God had gezegd:

a) Zij onderschatte haar privileges door het verkeerd citeren van de goddelijke toestemming. God had gezegd dat zij vrijelijk kon eten van iedere boom (behalve één); zij verminderde dit tot: "Van de vrucht der bomen dezes hof"

b) Zij overdreef de beperkingen door het fout citeren van het goddelijke verbod. God had niets gezegd over het aanraken: zij voegde dit toe aan Gods bevel.

c) Zij onderschatte haar verplichtingen door het fout citeren van de goddelijke straf. God had gezegd: "zult gij den dood sterven", zij veranderde dit door: "opdat gij niet sterft."

Dr. Henry Morris zei in zijn commentaar hierop, "Het is altijd gevaarlijk om Gods Woord te wijzigen of door er aan toe te voegen (zoals de moderne culten) of door er vanaf te doen (zoals de moderne liberalen doen).

God, die alwetend is, kan altijd vertrouwd worden in het precieze en alleen zeggen van wat Hij bedoelt, DEUTERONOMIUM 4:2; SPREUKEN 30:5; OPENBARING 22:18,19; de begrensde mens is onvergeeflijk als hij er naar zoekt Gods Woord te veranderen. Zoiets zal leiden tot ofwel goddelijke berisping: SPREUKEN 30:6, of zelfs de dood: OPENBARING 22:19."

(2) Gods Woord ontkennen

Door een verkeerde voorstelling te geven van wat God gezegd had, en na het zaad van twijfel te hebben gezaaid in Eva's verstand, vervolgde satan met het ronduit ontkennen van de waarheid, van wat God gezegd had.

"Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven" GENESIS 3:4

N.B. de volgorde: satan verdraaide het Woord van God, wat de vrouw aan het twijfelen bracht en uiteindelijk ontkende hij het Woord van God.

(3) Het negeren van het oordeel van God

Dat zonde consequenties heeft is iets wat we waarschijnlijk allemaal alleen maar leren door ervaringen. Eva had er op dit gebied tot dan toe geen. Wat ze wel had was een ernstige waarschuwing voor het oordeel van God – de doodstraf – die zou volgen op ongehoorzaamheid. Elke gedachte aan een dergelijk oordeel werd snel uit haar gedachten gewist door satans suggesties:

"...ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad." GENESIS 3:5b

Het verlangen om als God te zijn heeft ook tot satans eigen ondergang geleid (JESJA 14:13-14); hij infecteerde Eva nu met het zelfde verlangen en zij vond dat idee onweerstaanbaar. Hoe dan ook, het aangeboden voordeel was vals. Vanaf nu zou zij (en Adam) weten wat goed is d.m.v het verlies ervan en het kwaad door de bittere ervaring. Bovendien zouden ze het goede kennen zonder de kracht te hebben om het consequent te doen en ze zouden kennis van het kwaad hebben zonder de macht te hebben om zich ervan te onthouden. Verre van "te zijn als God", zouden ze van nu af aan slaven van satan zijn. Hun ogen waren niet geopend tot superieure wijsheid maar tot schuld, uitgedrukt in schaamte en angst.

(4) Het lasteren van het karakter van God

Satans suggestie dat als Eva de vrucht zou eten zij "als God" zou worden, werd in een zodanige context geplaatst dat God ervan weet dat jij dit voordeel kunt verkrijgen (GENESIS 3:5).

De goedheid van God was dus betwist, alsof Hij oneerlijk zou zijn en willekeurig haar van iets zou weerhouden waar Eva recht op zou hebben en waaraan zij enorm kon profiteren; alsof Hij haar door gemeenheid in een staat van onwetendheid en afhankelijkheid van Zichzelf zou willen houden.

Toen Eva eenmaal haar verstand toeliet zover te reizen op de weg van verbolgenheid tegen God, was het maar een kleine stap tot totale rebellie:

(a) Zij zag dat de boom "goed was tot spijze" (d.w.z. aantrekkelijk voor haar lichamelijke behoeften), "een lust was voor de ogen" (d.w.z. aantrekkelijk voor haar gevoelens en emoties), "die begeerlijk was om verstandig te maken;" (d.w.z. aantrekkelijk voor haar intellect).

b) "En Zij nam van zijn vrucht en at;" Het was haar eigen handeling en daad.

c) "En Zij gaf ook haar man met haar, en hij at." (GENESIS 3:6)

Gevallen in haar eigen zonde, verlangde ze dat Adam met haar mee zou doen wat hij dan ook gewillig deed. Op deze manier werd er naar de verboden vrucht gekeken, begeert, genomen, gegeten en aan een ander gegeven. In dit proces werd het Woord van God genegeerd, de wil van God weerstaan en de weg van God verworpen.

De kern van alle zonden is het verlangen in het hart om onafhankelijk van God te zijn. Dit resulteert in het eerder kiezen voor eigen-interesses dan voor Gods interesses: de keuze van het eigen ik als middelpunt, eerder dan het gehoorzamen aan God. In het geval van Adam en Eva was de uiteindelijke daad een uitdrukking van de zonde die al gedaan was in het hart en verstand.

(5) Conclusie

De opkomst van het Darwinisme anderhalve eeuw geleden en de algemene aanvaarding van de theïstische evolutie en de liberale theologie door vele kerkleiders hebben meer twijfel veroorzaakt over het Woord van God en het ontkennen van haar waarheid dan welke andere oorzaak ook. Het effect is dat de westerse maatschappij niet alleen niet gelooft in het oordeel van God – maar zelfs niet gelooft in het bestaan van God wiens hoofd kenmerk heiligheid is. Satans strategie die werkte bij Eva heeft bewezen niet minder effectief te zijn bij de moderne mens!

door Russell M. Grigg
Bron: "Creation Ex-Nihilo" Uitgave 16:3, Juni-Augustus 1994