De ketterse uitvindingen van Rome

300 A.D.Gebeden voor de doden.*
300 A.D.Het maken van het kruisteken.
320 A.D.Wassen kaarsen.*
375 A.D.De verering van engelen en dode heiligen en het gebruik van beelden.
394 A.D.De mis als dagelijkse viering.
431 A.D.Het begin van de Mariaverering; de term 'Moeder van God' voor het eerst gebruikt voor Maria door het Ephesus-concilie.
500 A.D.Priesters onderscheiden zich van de gewone man door kledij (gewaad).
526 A.D.Extreme Zalving.
593 A.D.De doctrine van het vagevuur ingesteld door Gregory I.
600 A.D.Latijnse taal gebruikt in gebed en aanbidding, opgelegd door Gregorius I.
600 A.D.Gebeden gericht tot Maria, dode heiligen en engelen.*
607 A.D.De titel paus, of universele bisschop, door keizer Phocas gegeven aan Bonifatius III.
709 A.D.Het kussen van de voet van de paus, begon met Constantijn.
750 A.D.Wereldlijke macht van de pausen, verleend door Pepin, koning der Franken.
786 A.D.Het aanbidden van het kruis, beelden en relikwieën wordt officieel.
850 A.D.Heilig water, met een snufje zout, en gezegend door een priester.
890 A.D.De aanbidding van de heilige Jozef.
927 A.D.College van Kardinalen ingesteld.
965 A.D.Dopen van klokken, ingesteld door paus Johannes XIII.
995 A.D.Heiligverklaring van dode heiligen, door paus Johannes XV.
998 A.D.Vasten op vrijdagen en gedurende de vastentijd.
1079 A.D.Het verplicht bijwonen van de mis.
1090 A.D.De rozenkrans, mechanisch gebed, uitgevonden door Peter de Kluizenaar.
1184 A.D.De inquisitie ingesteld door het Concilie van Verona.
1190 A.D.Verkoop van aflaatbrieven.
1215 A.D.De transsubstantiatie uitgeroepen door paus Innocent III.
1215 A.D.Oorbiecht (spreken in iemands oor) Biechten van zonden aan een priester in plaats van God, ingesteld door paus Innocent III op het Lateran Concilie.
1220 A.D.Aanbidden van de wafel (hostie), verordend door paus Honorius III.
1229 A.D.De Bijbel verboden voor lekenbroeders en geplaatst op de index van verboden boeken door het Concilie van Valencia.
1251 A.DDe scapulier uitgevonden door Simon Stock, een Engelse monnik.
1414 A.D.De beker verboden voor de mensen bij het avondmaal, door het concilie van Constanz.
1439 A.D.Vagevuur verklaard tot leerstelling door het Concilie van Florence.
1439 A.D.De doctrine van de zeven sacramenten bekrachtigt.
1508 A.D.Het Ave Maria (Heil Maria) - vijftig jaar later voltooid en goedgekeurd door paus Sixtus V rond 1600 A.D.
1534 A.D.Jezuïeten order opgericht door Ignatius Loyola
1545 A.D.Traditie uitgeroepen van autoriteit, aan de Bijbel gelijkgesteld, door het Concilie van Trent.
1546 A.D.Apocriefe boeken toegevoegd aan de Bijbel door het Concilie ven Trent.
1560 A.D.'Geloofsbelijdenis' van paus Pius IV opgelegd als de officiële geloofsbelijdenis.
1854 A.D.Onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria verkondigd door paus Pius IX.
1864 A.D.'Leer van fouten' verkondigd door paus Pius IX en bekrachtigd door de Vaticaanse raad; veroordeelde vrijheid van religie, geweten, redevoering, pers, en wetenschappelijke ontdekkingen die niet zijn goedgekeurd door de Roomse kerk; en bevestigde ook de wereldlijke macht van de paus over alle burgerwetten.
1950 A.D.Opname van de maagd Maria (lichamelijke hemelvaart vlak na haar dood) uitgeroepen door paus Pius XIII.

*Jaartallen bij benadering

EN ROME ZEGT NOOIT TE VERANDEREN!

Auteur en bron onbekend