De beloften van het Nieuwe Testament

 Er zijn 750 beloften in het Nieuwe Testament te vinden, maar eigenlijk zijn het er slechts 250 gezien het feit dat vele van de beloften zich herhalen in de verschillende boeken. Sommige zijn niet als een belofte gevormd, maar de waarheden die zij bevatten vormen een basis voor onze bewering dat het evangelie profijtelijk is en daarom zijn ze opgenomen in de lijst van beloften. Over het algemeen staan de verzen bij het boek vermeldt waar de belofte als eerste word aangetroffen.

Beloften in Matthéüs:

1. Redding van zonde (MATTHÉÜS 1:21)

2. Doop in de geest (MATTHÉÜS 3:11MARKUS 1:8LUKAS 3:16LUKAS 24:49JOHANNES 1:33JOHANNES 7:37-39; HANDELINGEN 1:5,8; HANDELINGEN 2:17-21,38-39; HANDELINGEN 11:16; GALATEN 3:14)

3. Leven door het Woord (MATTHÉÜS 4:4LUKAS 4:4)

4. Bescherming door engelen (MATTHÉÜS 4:6LUKAS 4:10-11HEBREEËN 1:14)

5. Zielen reddende kracht (MATTHÉÜS 4:19MARKUS 1:17)

6. Koninkrijk der hemelen (MATTHÉÜS 5:3,10MATTHÉÜS 7:21MATTHÉÜS 8:11MATTHÉÜS 19:14MATTHÉÜS 25:34MARKUS 10:14LUKAS 6:20LUKAS 12:32LUKAS 13:29LUKAS 18:16; JAKOBUS 2:5)

7. Vertroosting (MATTHÉÜS 5:4LUKAS 6:21; 2 KORINTHE 1:4,7; 2 KORINTHE 7:6)

8. De aarde als erfgoed (MATTHÉÜS 5:5)

9. Verzadigd worden van gerechtigheid (MATTHÉÜS 5:6)

10. Barmhartigheid (MATTHÉÜS 5:7LUKAS 1:50; JAKOBUS 5:11)

11. Een zichtbare God (MATTHÉÜS 5:8; OPENBARING 22:4)

12. Zoonschap (MATTHÉÜS 5:9,45LUKAS 6:35JOHANNES 1:12; ROMEINEN 8:14,16; GALATEN 3:7-9,26; HEBREEËN 3:6; 1 JOHANNES 3:2,10)

13. Zegen bij vervolging (MATTHÉÜS 5:11)

14. Grote beloningen (MATTHÉÜS 5:12MATTHÉÜS 6:4,6,18MATTHÉÜS 10:42MARKUS 9:41LUKAS 6:23,35; LUKAS 14:14JOHANNES 4:36; 1 KORINTHE 3:8-15; 1 KORINTHE 15:58; ÉFEZE 6:8; KOLOSSENZEN 3:24; HEBREEËN 10:35; JAKOBUS 1:25)

15. Grootheid (MATTHÉÜS 5:19MATTHÉÜS 18:4LUKAS 9:48)

16. Vergeving van zonden (MATTHÉÜS 6:14MATTHÉÜS 12:31MATTHÉÜS 18:35MARKUS 11:25-26LUKAS 5:24; HANDELINGEN 10:43; HANDELINGEN 13:38-39; HANDELINGEN 26:18; ROMEINEN 3:25; ROMEINEN 4:7-8; ÉFEZE 1:7; KOLOSSENZEN 1:14; 1 JOHANNES 1:9; 1 JOHANNES 2:12)

17. De levensbehoeften (MATTHÉÜS 6:30,33LUKAS 11:9-13; 12:31)

18. Antwoorden op alle gebeden (MATTHÉÜS 7:7-11MATTHÉÜS 17:20MATTHÉÜS 18:19MATTHÉÜS 21:21-22MARKUS 9:23MARKUS 11:22-24LUKAS 11:1-13LUKAS 18:1-8; JOHANNES 14:12-14JOHANNES 15:7,16JOHANNES 16:23-26; ROMEINEN 8:32; HEBREEËN 11:6; JAKOBUS 1:6; 1 PETRUS 3:12; 1 JOHANNES 3:20-22; 1 JOHANNES 5:14-15)

19. Alle goede dingen (MATTHÉÜS 7:11)

20. Bestraffing in de hel voor rebellen (MATTHÉÜS 7:22-23MATTHÉÜS 8:11-12MATTHÉÜS 13:41-42,49-50MATTHÉÜS 25:41,46MARKUS 9:42-48LUKAS 3:17LUKAS 12:46; 1 KORINTHE 3:17; 1 KORINTHE 6:9-10; JAKOBUS 2:13; 2 PETRUS 2:12-13; OPENBARING 14:9-11; OPENBARING 20:10-15; OPENBARING 21:8; OPENBARING 22:15; vergelijk JESAJA 66:22-24)

21. Fysieke genezing (MATTHÉÜS 8:17MATTHÉÜS 9:29MATTHÉÜS 13:15;  17:20; MATTHÉÜS 21:21-22MARKUS 9:23MARKUS 11:22-24MARKUS 16:15-20LUKAS 4:18JOHANNES 14:12; HANDELINGEN 28:27; ROMEINEN 8:11; JAKOBUS 5:14-16; 1 PETRUS 2:24)

22. Antwoorden op gebed in overeenstemming met het geloof (MATTHÉÜS 9:29; HEBREEËN 11:6; JAKOBUS 1:5-8)

23. Mate van bestraffing in de hel (MATTHÉÜS 10:15MATTHÉÜS 11:22,24MATTHÉÜS 12:41-42MATTHÉÜS 23:14)

24. Inspiratie (MATTHÉÜS 10:19; LUKAS 12:12)

25. Uiteindelijke redding aan het einde van een leven van zaaien in de Geest (MATTHÉÜS 10:22MATTHÉÜS 24:13MARKUS 13:13; ROMEINEN 6:16-23; ROMEINEN 8:23-25; GALATEN 6:7-8; 1 PETRUS 1:5,9,13)

26. Tweede komst van Christus (MATTHÉÜS 10:23MATTHÉÜS 16:27MATTHÉÜS 23:39MATTHÉÜS 24:27-31MATTHÉÜS 25:31-46MATTHÉÜS 26:54MARKUS 13:24-27MARKUS 14:62LUKAS 21:27-28; HANDEILINGEN 1:11; HANDEILINGEN 3:20-21; ROMEINEN 11:26; 2 THESSALONICENSEN 1:7-10; 2.THESSALONICENSEN 2:8-12; TITUS 2:13; HEBREEËN 9:28; HEBREEËN 10:37)

27. Bekendmaken van alle geheimen (MATTHÉÜS 10:26MARKUS 4:22LUKAS 12:3; ROMEINEN 2:12-16)

28. Voorzienigheid van God (MATTHÉÜS 10:29-31LUKAS 12:6,24,28; ROMEINEN 8:28-30; 1 PETRUS 5:7)

29. Goddelijke erkenning (MATTHÉÜS 10:32LUKAS 12:8; OPENBARING 2:5)

30. Goddelijke ontkenning (MATTHÉÜS 10:33MARKUS 8:38LUKAS 9:26LUKAS 12:9)

31. Leven of dood (MATTHÉÜS 10:39; MATTHÉÜS 16:25MARKUS 8:35LUKAS 9:24JOHANNES 12:25)

32. De beloning van een profeet (MATTHÉÜS 10:41)

33. De beloning van een rechtvaardige (MATTHÉÜS 10:41)

34. Zielsrust (MATTHÉÜS 11:28-30; HEBREEËN 4:9)

35. Alleen één onvergeeflijke zonde (MATTHÉÜS 12:32MARKUS 3:29LUKAS 12:10)

36. Oordeel over de kleinste details (MATTHÉÜS 12:36-37MATTHÉÜS 15:13MARKUS 9:49; ROMEINEN 2:16)

37. Toename of vermindering van zegen (MATTHÉÜS 13:12MATTHÉÜS 25:29; MARKUS 4:24-25LUKAS 8:18LUKAS 19:26)

38. Bekering door gehoorzaamheid (MATTHÉÜS 13:15; HANDELINGEN 3:19; JAKOBUS 5:19-20)

39. Verheffing van de rechtvaardigen (MATTHÉÜS 13:43)

40. Scheiding van goed en slecht (MATTHÉÜS 13:41-43,49-50)

41. Bouwen van een kerk (MATTHÉÜS 16:18)

42. Een zegevierende kerk (MATTHÉÜS 16:18)

43. Kracht om te binden en los te maken (MATTHÉÜS 16:19MATTHÉÜS 18:18JOHANNES 14:12JOHANNES 20:23)

44. Beloning in overeenstemming met de werken (MATTHÉÜS 16:27; 1 KORINTHE 3:11-15; 2 KORINTHE 5:10)

45. Onbegrensde kracht (MATTHÉÜS 17:20MATTHÉÜS 18:18MARKUS 9:23MARKUS 11:22-24MARKUS 16:15-20LUKAS 10:19LUKAS 17:6LUKAS 24:49JOHANNES 14:12; HANDELINGEN 1:8)

46. Christus ontvangen (MATTHÉÜS 18:5LUKAS 9:48)

47. Redding van de verlorenen (MATTHÉÜS 18:11LUKAS 5:32JOHANNES 5:25JOHANNES 10:9; OPENBARING 22:17)

48. Goddelijk aanwezigheid nu (MATTHÉÜS 18:20MATTHÉÜS 20:23) en hierna (OPENBARING 7:15; OPENBARING 21:3-7)

49. Materiele zegeningen (MATTHÉÜS 19:29MARKUS 10:30LUKAS 18:30; MATTHÉÜS 21:21-22)

50. Eeuwig leven (MATTHÉÜS 19:29MARKUS 10:30LUKAS 18:29-30JOHANNES 3:15-16,36JOHANNES 4:14JOHANNES 5:24JOHANNES 6:27, merk op: JOHANNES 6:47,50,58JOHANNES 8:51JOHANNES 10:27-29JOHANNES 20:31; ROMEINEN 2:7; ROMEINEN 6:22-23; TITUS 1:2; 1 JOHANNES 2:25; 1 JOHANNES 5:11-12)

51. Verheffing door nederigheid (MATTHÉÜS 19:30MATTHÉÜS 20:16MATTHÉÜS 23:12MARKUS 10:31LUKAS 13:30LUKAS 14:11LUKAS 18:14; JAKOBUS 4:10; 1 PETRUS 5:6)

52. Een losprijs (MATTHÉÜS 20:28MARKUS 10:45; 1 TIMÓTHEÜS 2:6)

53. Geen huwelijk tussen herrezen mensen (MATTHÉÜS 22:30MARKUS 12:25LUKAS 20:35)

54. Gods Woord is onveranderlijk (MATTHÉÜS 24:35MARKUS 13:31LUKAS 21:33; 1 PETRUS 1:25)

55. Heerschappij voor heiligen (MATTHÉÜS 25:21,23; 1 KORINTHE 6:2-3; 2 TIMÓHEÜS 2:12; OPENBARING 5:10)

56. Verzoening (MATTHÉÜS 26:28LUKAS 22:19-20; JOHANNES 1:29; ROMEINEN 3:25; ROMEINEN 5:11; ÉFEZE 1:7)

57. Voedsel voor het volgende leven (MATTHÉÜS 26:29MARKUS 14:25LUKAS 22:16,18,30; OPENBARING 2:7,17; OPENBARING 7:11-17; OPENBARING 19:7-10)


Beloften in Markus:

58. Oogsten wat gezaaid is (MARKUS 4:24LUKAS 6:38; GALATEN 6:7-8)

59. Vervolging (MARKUS 10:30)

60. Tekenen van het evangelie (MARKUS 16:15-20)


Beloften in Lukas:

61. Een eeuwig koninkrijk voor Christus en Zijn heiligen (LUKAS 1:32-33LUKAS 12:32; OPENBARING 5:10; OPENBARING 11:15; OPENBARING 22:4-5)

62. Bevrijding van vijanden (LUKAS 1:74)

63. Vrede (LUKAS 1:79JOHANNES 14:27JOHANNES 16:33)

64. Vreugde (LUKAS 2:10-11; 1 PETRUS 4:13-14)

65. Universele redding (LUKAS 3:6; HANDELINGEN 10:35; HANDELINGEN 13:26,47; HANDELINGEN 15:17; HANDELINGEN 28:28; ROMEINEN 1:16; ROMEINEN 10:9-13; GALATEN 3:22)

66. Nu is de aangename tijd (LUKAS 4:18-19; 2 KORINTHE 6:2)

67. Behoudenis (LUKAS 9:56LUKAS 21:18)

68. Persoonlijke verantwoordelijkheid (LUKAS 12:48)

69. Onsterfelijkheid van het lichaam (LUKAS 20:36; ROMEINEN 2:7; 1 KORINTHE 15:42-54; 2 KORINTHE 5:1-8)

70. Wijsheid (LUKAS 21:15; JAKOBUS 1:5)

71. Wegvoering van alle heiligen (LUKAS 21:36JOHANNES 14:1-3JOHANNES 16:16; 1.KOR 15:23,51-58; ÉFEZE 5:27; FILIPPENZEN 3:21; KOLOSSENZEN 3:4; 1 THESSALONICENSEN 3:13; 1 THESSALONICENSEN 4:13-17; 1 THESSALONICENSEN 5:9-10,23; 2 THESSALONICENSEN 2:7; JAKOBUS 5:7; 1 JOHANNES 3:2)


Beloften in Johannes:

72. Vrij zijn van veroordeling (JOHANNES 3:16-18; ROMEINEN 8:1; HEBREEËN 9:13-15)

73. Een toestand van honger noch dorst (JOHANNES 4:14JOHANNES 6:35)

74. De opstanding van alle volken (JOHANNES 5:28-29JOHANNES 6:40,44,54JOHANNES 14:19; HANDELINGEN 24:15; 1 KORINTHE 6:14; 1 KORINTHE 15:20-58; 2 KORINTHE 4:14; OPENBARING 20:11-15)

75. Verzekering (JOHANNES 6:37; FILIPPENZEN 1:6; 2 TIMÓTHEÜS 1:12; 2 TIMÓTHEÜS 2:11-13; HEBREEËN 6:1-20; 1 PETRUS 1:5,9,13)

76. Een inwonende Christus (JOHANNES 6:56-57JOHANNES 14:23; ROMEINEN 8:10; KOLOSSENZEN 1:27)

77. Kennis (JOHANNES 7:17JOHANNES 14:20,26; 1 KORINTHE 1:30; 2 KORINTHE 2:12; 2 KORINTHE 12:8-11)

78. Licht van het leven (JOHANNES 8:12)

79. Vrijheid (JOHANNES 8:32,36)

80. Eer (JOHANNES 12:26; ROMEINEN 2:8-10)

81. Universele bejegening (JOHANNES 12:32)

82. Woningen (JOHANNES 14:1-3)

83. Grotere werken (JOHANNES 14:12)

84. Liefde van God (JOHANNES 14:21)

85. Manifestatie van God (JOHANNES 14:21)

86. Blijvende aanwezigheid (JOHANNES 14:23JOHANNES 15:10; FILIPPENZEN 4:9)

87. Reiniging (JOHANNES 15:2)

88. Vruchtdragend (JOHANNES 15:5; 2 PETRUS 1:8)

89. De Heilige Geest in een maat (JOHANNES 16:7-13; ROMEINEN 8:14-16) en in alle volheid (LUKAS 11:13LUKAS 24:49; JOHANNES 7:37-39; JOHANNES 14:12-18,26; JOHANNES 15:26; HANDELINGEN 1:8; HANDELINGEN 2:16-21,38-39; HANDELINGEN 5:32)

90. Leiding (JOHANNES 16:13-15)


Beloften in Handelingen:

91. Rechtvaardiging (HANDELINGEN 13:38-39; ROMEINEN 2:13; ROMEINEN 3:24-28; ROMEINEN 4:25; ROMEINEN 5:1-2; ROMEINEN 8:33; GALATEN 2:16; GALATEN 3:24)

92. Herstel van Israël (HANDELINGEN 15:16-17; ROMEINEN 11:25-29MATTHÉÜS 24:31MARKUS 13:27)

93. Nabijheid van God (HANDELINGEN 17:27; ÉFEZE 2:13; JAKOBUS 4:8)

94. Stichting (HANDELINGEN 20:32)

95. Een eeuwig erfdeel (HANDELINGEN 26:18); 1 KORINTHE 2:9; 1 PETRUS 1:4; OPENBARING 21:7)

96. Bevrijding (HANDELINGEN 26:18; ROMEINEN 8:21)


Beloften in Romeinen:

97. Goedheid van God (ROMEINEN 2:4; ROMEINEN 11:22)

98. Gerechtigheid (ROMEINEN 2:6,12-16; ROMEINEN 8:33; 1 KORINTHE 3:11-15; 1 KORINTHE 4:5; 1 KORINTHE 11:31)

99. Verbolgenheid en toorn (ROMEINEN 2:8-9)

100. Glorie en eer (ROMEINEN 2:10; ROMEINEN 8:18)

101. Onpartijdigheid van God (ROMEINEN 2:11)

102. Rechtvaardigheid (ROMEINEN 3:22; ROMEINEN 4:5,16,24; ROMEINEN 5:19; 1 KORINTHE 1:30)

103. Redding uit genade door geloof, niet uit werken (ROMEINEN 3:24-31; ÉFEZE 2:8-9; 2.THESSALONICENZEN 2:13; TITUS 2:11-12)

104. God voor alle mensen (ROMEINEN 3:29-30)

105. Behoudenis van toorn (ROMEINEN 5:9-10)

106. Overwinning (ROMEINEN 5:17; ROMEINEN 8:4,13; ROMEINEN 8:37; 2 KORINTHE 2:14; 1 JOHANNES 5:4)

107. Overvloedige genade (ROMEINEN 5:20-21)

108. Nieuwheid van leven (ROMEINEN 6:5-8)

109. Een geestelijke gezindheid (ROMEINEN 8:6)

110. Herstel van de schepping (ROMEINEN 8:21; ÉFEZE 1:10,12; OPENBARING 21:3-7; OPENBARING 22:3)

111. Goddelijke hulp (ROMEINEN 8:26-27,31,34; ROMEINEN 14:4; 1 KORINTHE 10:13)

112. Een kort werk van God (ROMEINEN 9:28)

113. Redding van heidenen (ROMEINEN 9:25-26; ROMEINEN 11:11-12; ROMEINEN 15:21)

114. Redding van Israël (ROMEINEN 9:27; ROMEINEN 11:23-36; HEBREEËN 8:10-12; HEBREEËN 10:17)

115. Vrijmoedigheid (niet beschaamd voor Christus, ROMEINEN 9:33; ROMEINEN 10:11; 1 PETRUS 2:6)

116. Einde van de wet in Christus (ROMEINEN 10:4)

117. Het Woord dicht bij alle mensen (ROMEINEN 10:8)

118. De eenvoud van redding (ROMEINEN 10:9-10; 1 KORINTHE 15:2; 1 JOHANNES 1:9; 2.THESSALONICENZEN2:13)

119. Geloof (ROMEINEN 10:17; 1 KORINTHE 12:9)

120. Heiligheid (ROMEINEN 11:16; ÉFEZE 1:4; ÉFEZE 5:27; KOLOSSENZEN 1:22; vergelijk HEBREEËN 12:14)

121. God is onveranderlijk (ROMEINEN 11:29)

122. De wraak van God (ROMEINEN 12:19)

123. Zegen of vloek (ROMEINEN 13:2-3)

124. Blijdschap, rechtvaardigheid en vrede in de Heilige Geest (ROMEINEN 14:17)

125. De komende Messias zal regeren (ROMEINEN 15:12)

126. De vernietiging van satan (ROMEINEN 16:20; vergelijk OPENBARING 12:7-12; OPENBARING 20:1-10)


Beloften in 1. Korinthe:

127. Bevestiging (1 KORINTHE 1:8)

128. God is getrouw (1 KORINTHE 1:9; 1 KORINTHE 10:13; 1:THESSALONICENZEN 5:24; 2.THESSALONICENZEN 3:3; HEBREEËN 10:23; HEBREEËN 13:5)

129. Christus is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 KORINTHE 1:30)

130. Onbegrensde zegeningen (1 KORINTHE 3:21-23; ÉFEZE 1:3)

131. Rechterschap van heiligen (1 KORINTHE 6:2-3)

132. 9 geestelijke gaven (1 KORINTHE 12:8-11)

133. Doop in één lichaam (1 KORINTHE 12:13)

134. Eeuwige liefde (1 KORINTHE 13:8)

135. Volmaaktheid (1 KORINTHE 13:10; 1 PETRUS 5:10)

136. Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn (1 KORINTHE 13:12; 1 KORINTHE 15:35-54)

137. Neerleggen van rebellie op aarde (1 KORINTHE 15:24-28; ÉFEZE 1:10; OPENBARING 21-22)

138. Vernietiging van de dood (1 KORINTHE 15:26)


Beloften in 2. Korinthe:

139. Alle beloften zijn waar (2 KORINTHE 1:20)

140. Verwijdering van blindheid als het hart zich tot God keert (2 KORINTHE 3:16)

141. Vrijheid (2 KORINTHE 3:17; GALATEN 5:13)

142. Transformatie (2 KORINTEH 3:18)

143. Voortdurende fysieke verval en geestelijke vernieuwing (2 KORINTHE 4:16-17)

144. Nieuw scheppingswerk (2 KORINTHE 5:17-18; ÉFEZE 4:24; HEBREEËN 8:10-12)

145. Goddelijk omgang (2 KORINTHE 6:16; HEBREEËN 8:10; JAKOBUS 4:8; 1 JOHANNES 1:7; OPENBARING 3:20)

146. Goddelijke aanneming (2 KORINTHE 6:17)

147. Goddelijk vaderschap (2 KORINTHE 6:18; MATTHÉÜS 7:11; LUKAS 11:13; HEBREEËN  12:5-10)

148. Rijkdom (2 KORINTHE 8:9)

149. Overvloedig oogsten (2 KORINTHE 9:6)

150. Alle overvloedigheid (2 KORINTHE 9:8)

151. Eeuwige gerechtigheid (2 KORINTHE 9:9)

152. Toenemende gerechtigheid (2 KORINTHE 9:10)

153. Verrijking in alle dingen (2 KORINTHE 9:11)

154. Geestelijke wapens (2 KORINTHE 10:4-5; ÉFEZE 6:10-18)

155. Perfecte kracht (2 KORINTHE 12:9)

156. Leven door de kracht van God (2 KORINTHE 13:4)


Beloften in Galaten:

157. Bevrijding van deze tegenwoordige boze wereld (GALATEN 1:4)

158. De zegening van Abraham (GALATEN 3:14)

159. Erfgenaamschap (GALATEN 3:29; ROMEINEN 8:17; TITUS 3:7)

160. Aanneming tot zonen (GALATEN 4:5-7,31; ÉFEZE 1:5)

161. Eeuwige dood voor zonde (GALATEN 5:21)


Beloften in Éfeze:

162. Verlossing (ÉFEZE 1:7,14; KOLOSSENZEN 1:14; TITUS 2:14; HEBREEËN 2:9-15; HEBREEËN 9:11-15)

163. Herstel van alle dingen (ÉFEZE 1:10; HANDELINGEN 3:21; 1 KORINTHE 15:24-28; OPENBARING 21)

164. Vrijmoedheid en toegang tot God (ÉFEZE 2:18; ÉFEZE 3:12; HEBREEËN 4:14-16; HEBREEËN 10:19-23)

165. Hemelse burgerschap (ÉFEZE 2:19; FILIPPENZEN 3:20)

166. De oneindige kracht van God (ÉFEZE 3:20)

167. Verzegeling (ÉFEZE 4:30; ÉFEZE 1:13; JOHANNES 6:27; ROMEINEN 4:11; 2 KORINTHE 1:22)

168. Heiliging (ÉFEZE 5:26; HEBREEËN 10:10)

169. Lang leven (ÉFEZE 6:3)


Beloften in Filippensen en Timótheüs:

170. Vrede zal je bewaren (FILIPPENZEN 4:7)

171. In behoeften voorzien (FILIPPENZEN 4:19)

172. God wil dat alle mensen gered worden (1 TIMÓTHEÜS 2:4; 2 PETRUS 3:9; OPENBARING 22:17)

173. Profijt in goddelijkheid (1 TIMÓTHEÜS 4:8)

174. Kracht, liefde en gezond verstand (2 TIMÓTHEÜS 1:7)

175. Eer en nuttigheid (2 TIMÓTHEÜS 2:21)

176. Kroon van rechtvaardigheid (2 TIMÓTHEÜS 4:8)


Beloften in Hebreeën:

177. Engelen die dienen (HEBREEËN 1:14)

178. Hulp tijdens verzoeking (HEBREEËN 2:18)

179. Christus deelachtig worden (HEBREEËN 3:14)

180. Een hogepriester (HEBREEËN 4:14-16; HEBREEËN 6:20)

181. Volmaakte redding (HEBREEËN 7:25)

182. Een beter verbond (HEBREEËN 8:8-12; HEBREEËN 10:16-17)

183. Een nieuw verbond (HEBREEËN 8:8-12; HEBREEËN 10:16-17)

184. Persoonlijke vertegenwoordiging (HEBREEËN 9:24)

185. Eeuwige substantie (HEBREEËN 10:34)

186. Heilige stad (HEBREEËN 11:10-16; HEBREEËN 13:14)

187. Iets beters (HEBREEËN 11:40)

188. Discipel (HEBREEËN 12:6,11; OPENBARING 3:19)

189. Jezus blijft dezelfde (HEBREEËN 13:8)


Beloften in Jakobus:

190. God blijft dezelfde (JAKOBUS 1:17)

191. Overvloedige antwoorden op gebed (JAKOBUS 1:5-6; HEBREEËN 11:6MATTHÉÜS 21:21-22)

192. Kroon des levens (JAKOBUS 1:12; OPENBARING 2:10)

193. Genade (JAKOBUS 4:6; 1 PETRUS 1:13; 1 PETRUS 5:5)

194. Satan vliedt als we hem weerstaan (JAKOBUS 4:7; 1 PETRUS 5:8-9)

195. God heeft medelijden met lijders (JAKOBUS 5:11)


Beloften in 1. Petrus en 2. Petrus:

196. Wedergeboorte (1 PETRUS 1:23; 1 JOHANNES 5:1)

197. Kroon van glorie (1 PETRUS 5:4)

198. Alle dingen (2 PETRUS 1:3)

199. Grote beloften (2 PETRUS 1:4)

200. De goddelijke natuur (2 PETRUS 1:4)

201. Ontsnapping aan de verdorvenheid van de wereld (2 PETRUS 1:4)

202. Veiligheid (2 PETRUS 1:10)

203. Overvloedige toegang tot het koninkrijk van God (2 PETRUS 1:11)

204. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2 PETRUS 3:13; OPENBARING 21-22)


Beloften in 1. Johannes en 2. Johannes:

205. Reiniging van zonde (1 JOHANNES 1:7,9)

206. Een verdediger met God (1 JOHANNES 2:1-2)

207. Vrijmoedigheid bij het oordeel (1 JOHANNES 4:17)

208. Getuige van zoonschap (1 JOHANNES 5:10-11)

209. Vernieuwd leven (1 JOHANNES 5:16; JAKOBUS 5:19-20; GALATEN 4:19; GALATEN 6:1)

210. Eeuwige waarheid (2 JOHANNES 1:2)

211. Beide God en Christus (2 JOHANNES 1:9)


Beloften in de Openbaring:

212. Zegeningen door lezen (OPENBARING 1:3)

213. De boom des levens) (OPENBARING 2:7; OPENBARING 22:2)

214. Ontsnapping aan de hel (OPENBARING 2:11)

215. Een wit steen (OPENBARING 2:17)

216. Een nieuwe naam (OPENBARING 2:17)

217. Macht om naties te regeren (OPENBARING 2:26-27; OPENBARING 3:21; OPENBARING 5:9-10; OPENBARING 22:4-5)

218. De morgenster (OPENBARING 2:28)

219. Witte klederen (OPENBARING 3:4-5; OPENBARING 7:9; OPENBARING 19:8)

220. Namen behouden in het Boek van het Leven )(OPENBARING 3:5; vergelijk EX 32:32; PSALM 69:25-28)

221. Een plaats in Gods tempel (OPENBARING 3:12)

223. De naam van God (OPENBARING 3:12)

224. De naam van de Stad van God (OPENBARING 3:12)

225. Christus' nieuwe naam (OPENBARING 3:12)

226. De afdaling van de Heilige Stad naar de aarde (OPENBARING 3:12; OPENBARING 21:2,9-10)

227. Eeuwige bevoorrading (OPENBARING 7:16)

228. Geen hitte meer(OPENBARING 7:16)

229. Goddelijke herder (OPENBARING 7:17)

230. Geen tranen meer (OPENBARING 7:17; OPENBARING 21:4)

231. Overwinning over alle aardse koninkrijken (OPENBARING 11:15; OPENBARING 19:11-21; OPENBARING 20:1-10)

232. Rust van harde arbeid (OPENBARING 14:13)

233. De werken zullen openbaar worden (OPENBARING 14:13)

234. Koningschap en priesterschap (OPENBARING 20:4-6; OPENBARING 1:5-6; OPENBARING 5:10; OPENBARING 22:4-5)

235. De tabernakel van God bij de mensen (OPENBARING 21:3)

236. Geen dood meer (OPENBARING 21:4)

237. Geen verdriet meer (OPENBARING 21:4)

238. Geen pijn meer (OPENBARING 21:4)

239. Alle dingen nieuw (OPENBARING 21:5)

240. Water des levens (OPENBARING 21:6; OPENBARING 22:17)

241. Eeuwige naties worden gered en vermenigvuldigen zich voor altijd (OPENBARING 21:24-27; OPENBARING 11:15; OPEN BARING22:4-5)

242. Eeuwige genezing (OPENBARING 22:2)

243. Geen vervloekingen meer (OPENBARING 22:3)

244. Het recht op de boom des levens (OPENBARING 22:14)

245. Het en recht de Heilige Stad binnen te gaan (OPENBARING 22:14; vergelijk OPENBARING 21:8; OPENBARING 22:15)

246. Plagen van Openbaring over opstandingen (OPENBARING 22:18-19)

247. De namen van opstandelingen uitgewist van het Boek des Levens (OPENBARING 22:19; vergelijk OPENBARING 3:5; EXODUS 32:32; PSALM 69:25-29)

248. Opstandelingen verliezen hun recht op de Heilige Stad (OPENBARING 22:19)

249. Opstandelingen worden de zegeningen van de Openbaring ontzegd (OPENBARING 22:19)

250. Spoedige terugkomst van Jezus Christus om de bovengenoemde beloften te vervullen (OPENBARING 22:7,12,20; vergelijk OPENBARING 3:11)

Bron: ‘Dake’s Study Notes’ door Finis Jennings Dake