De Bijbel en Halloween

“Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads.” 
  1 THESSALONICENSEN 5:21-22

FEEST VAN HET KWAAD

Halloween is een religieuze dag, maar niet christelijk. Tom Sanguinet, een voormalig wiccapriester zei: “De moderne feestdag die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Rond deze tijd zouden de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde weer bezoeken… Halloween is door en door kwaadaardig; er bestaat niets dat het acceptabel zou kunnen maken voor onze Here Jezus.”

Dag van de dood

Halloween heeft stevige wortels in het heidendom en de hekserij. Het begon als het Druïdenfestival van Samhain. De Kelten beschouwden 1 november als de dag van de dood omdat, in het noordelijk halfrond de winter begon, de bladeren vielen, de temperatuur daalde en het steeds vroeger donker werd. Ze geloofden dat hun zonnegod aan kracht verloor en dat Samhain, de god van de dood, sterker werd. De druïden leerden ook dat 31 oktober, de vooravond van het feest, Samhain de geesten van allen die het afgelopen jaar overleden waren opriep hun voormalig huis en die daarin leven te bezoeken.

Mensen- en dierenoffers

Met Halloween hebben de druïden duizenden jaren lang diabolische aanbiddingceremonies uitgevoerd, waarin katten, paarden, schapen, ossen en mensen verzameld werden, in wicca-kooien opgesloten en verbrand werden. Deze mensen- en dierenoffers waren kennelijk noodzakelijk om Samhain gerust te stellen en de geesten te verhinderen hen te pijnigen.

Trick or Treat

Om aan offers te komen, gingen de druïden priesters van deur tot deur om vette kalveren, zwarte schapen en mensen in te zamelen. Degenen die gaven, werd voorspoed beloofd en weigeraars werden bedreigd en vervloekt. Dit is de oorsprong van “trick or treat.”

Jack-O-Lantern

Jack-O-Lantaarn” vindt zijn oorsprong in een pompoen of schedel met een brandende kaars erin. Deze dienden als een teken om de boerderijen en huizen die de religie van de druïden ondersteunden, en dus de “treat” zochten, aan te duiden wanneer de terreur van Halloween begon. De Wereld Boek Encyclopedie zegt: “Het schijnbaar onschuldige, verlichte pompoengezicht van de Jack-O-Lantaarn is een oud symbool voor een verdoemde ziel.”

Dodendans

Terwijl de mensen en dieren het uitschreeuwden van de pijn en levend verbrand werden, zongen, dansten en sprongen de druïden en hun volgelingen door de vlammen, gekleed met huiden en hoofden van dieren, in de hoop de kwade geesten af te weren.

Het spookhuis

Een van de bekendste Halloweenfiguren is graaf Dracula die tevens een echt persoon was. Hij leefde van 1431 tot 1476. Tijdens zijn 6-jarige regeerperiode vermoorde graaf Dracula meer dan 100.000 mannen, vrouwen en kinderen op de meest verschrikkelijke manier. Hij bedacht een plan om het land te verlossen van bedelaars, gehandicapten, zieken en ouderen door ze uit te nodigen voor een feest in een van zijn paleizen. Hij gaf hen eten voerde hen dronken. Dan vroeg: “Wil je zonder zorgen zijn, geen gebrek meer lijden in deze wereld?” Als zijn gasten dan “Ja” riepen, liet Dracula het paleis afsluiten en in brand steken. Niemand ontsnapte aan dit oorspronkelijke "spookhuis.”

Het Woord van God

“Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten” (DEUTERONOMIUM 18:9-14).

“… zij zullen Mijn volk onderscheid leren tussen het heilige en onheilige, en hun bekend maken het onderscheid tussen het onreine en rein” (EZECHIËL 44:23).

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten” (HOSÉA 4:6).

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.” (SPREUKEN 22:6)

“Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!” (MATTHÉÜS 18:6-7)

“De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan” (ROMEINEN 12:9).

“Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts” (ROMEINEN 13:12).

“Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen” (1 KORINTHE 10:21).

“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen” (2 KORINTHE 6:14-17).

“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer” (ÉFEZE 5:11).

“Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;” (FILIPPENZEN 4:8).

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid” (1 TIMÓTHEÜS 4:1-2).

“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden” (JAKOBUS 4:7).

“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld” (JAKOBUS 1:27).

“Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien”  (3 JOHANNES 11)

Deelnemen aan het heidendom

In plaats van deel te nemen aan het heidendom, bezig te zijn met Wicca, in harmonie zijn met Halloween, onze kinderen wreedheid te laten vieren en rondscharrelen in een dag des doods, zouden we onze familie en gemeente moeten richten op het vieren van de dag van de Reformatie op 31 oktober.

Reformatiedag versus Halloween

Op 31 oktober 1517 nagelde Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg, Duitsland. Zijn gewaagde uitdaging tegen de on-Bijbelse gebruiken van het middeleeuwse roomse pausdom, inspireerde de Protestantse Reformatie. Elke Bijbelgetrouwe kerk zou deze grootste opwekking van geloof en vrijheid ooit moeten vieren. De Reformatie was een van de belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis. De energie die werd ontketend door de herontdekking van de Bijbel in de gesproken taal, leidde tot de meest buitengewone geestelijke opwekking in de geschiedenis. De Reformatie bevrijdde de mensen uit Noord-Europa van decadent renaissance heidendom en leidde tot de grootste vrijheden en wetenschappelijke ontdekkingen in de geschiedenis.

Elke Bijbelgetrouwe Christen zou de Reformatie moeten vieren. Geen enkele christen zou deel moeten nemen aan de feesten rond het occulte Halloween.

We zijn in een geestelijke wereldoorlog. Wreedheid tegenover dieren, vandalisme en zelfs moord gebeurd met een veel hogere frequentie tijdens Halloween. Iedere Halloween worden duizenden dieren en zelfs mensen, geofferd in satanische rituelen wereldwijd, terwijl miljoenen anderen, inclusief christenen die het goed voorhebben, deelnemen aan Halloween feesten. Halloween is de beste rekruteringstijd voor heksen en satanisten. Veel mensen getuigen dat ze werden geïntroduceerd aan het occulte tijdens een Halloween feestje. Halloween is heel religieus, maar niet christelijk.

“Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede” (ROMEINEN 12:21).

Kies het Leven

Neem de volgende 31ste oktober een standpunt in tegen Halloween door je familie en gemeente te mobiliseren de Reformatie te vieren, mee te doen aan de geestelijke oorlog, ernstig gebed, de Psalmen te bidden, en het Evangelie te delen met vrienden en buren. In het bijzonder de mensen die onnadenkend deelnemen aan dit occulte feest van waarzeggen, tovenarij, menselijke offers en wreedheid tegenover dieren.

“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen” (ÉFEZE 6:10-18).

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont, 7735
Kaapstad, Zuid-Afrika