De Bijbel - een achterhaald boek?

 

Er zijn een groot aantal mensen die zonder de Bijbel te kennen, dit boek voorbarig oordelen en het als te ouderwets beschouwen voor onze vooruitstrevende eeuw. Galilei beweerde in de 17e eeuw dat de Bijbel ons niet leert hoe de hemelen ontstonden, maar eerder hoe wij in de hemel komen. Hoewel de Bijbel ons niet uitlegt hoe de hemelen werden geschapen, heeft Hij met uiterste nauwkeurigheid en precisie gesproken over gebeurtenissen, in de loop der tijd bevestigt door wetenschappelijke ontdekkingen van de mens. Laten we enkele voorbeelden in overweging nemen:

 • Christopher Columbus (1451-1506) wordt vaak geprezen, als een van de eerste mensen die beweerde dat de aarde rond was. Echter, de profeet Jesaja verklaarde: "Hij is het, Die daar zit boven den kloot (in het Hebreeuws: 'het gewelf') der aarde ..." (JESAJA 40:22).
 • Het is pas onlangs bewezen dat de maan invloed heeft op planten, maar de Bijbel verklaarde dit feit al in de tijd van de Hebreeën: "En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan ..." (DEUTERONOMIUM 33:14). De Bijbel is door de moderne geofysica bevestigd: "Uit de aarde komt het brood voort, en onder zich wordt zij veranderd, alsof zij vuur ware" (JOB 28:5).
 • De moderne geologie bevestigt verder de betrouwbaarheid van het verslag van de Schepping in het eerste hoofdstuk van Genesis. De wetenschap spreekt van een absoluut begin van de aarde, bijv. een schepping. Ze bevestigt dat materie niet eeuwig blijft bestaan, in tegenstelling tot wat men vooral geloofde in de vorige eeuw. In Spreuken spreekt de Bijbel over het begin van de aarde: "Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als er nog geen fonteinen waren, zwaar van water; Aleer de bergen ingevest waren, vóór de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch den aanvang van de stofjes der wereld" (SPREUKEN 8: 23, 25-26).
 • De wetenschappers hebben het menselijke lichaam geanalyseerd en uit hun onderzoek concludeerden ze dat het uit 14 basiselementen bestaat. Ze analyseerden het stof der aarde op gelijke wijze en ontdekten daar dezelfde elementen. Hier geeft de wetenschap de Bijbel weer gelijk, die zegt dat God de mensen uit het stof der aarde gemaakt heeft.
 • De moderne wetenschap heeft ontdekt dat materie, bepaald door natuurwetten, alleen maar een uiterlijke verschijningsvorm van energie is: Achter het zichtbare bevindt zich een onzichtbare, maar werkelijke kracht. "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden" (HEBREEËN 11:3; ROMEINEN 1:20). Deze schriften spreken over wat nieuw ontdekt is over energie en materie. De Bijbel spreekt evenzo, over het bestaan van het licht, nog voordat er sterren waren en spreekt ook over het ontstaan van de kracht, vóór de materie (GENESIS 1; PSALM 74:16).
 • JOB zei: "Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet", drieduizend jaar voordat Isaac Newton, 'de vader van de natuurwetenschap', de wetten van de zwaartekracht opstelde. En nog een keer deze bevestiging: "Als Hij den wind het gewicht maakte ..." (JOB 28:25). Hij was de ontdekking van Toricelli al enige duizenden jaren vooruit. Hij had het gewicht van lucht vastgesteld en bewezen.
 • Dr. Harvey (1578-1657) was de eerste wetenschapper die ontdekte dat het leven in het bloed is; wat de verklaring die Mozes deed over de bloedcirculatie bevestigde, duizend jaar voor zijn ontdekking: "Want de ziel van het vlees is in het bloed ..." (LEVITICUS 17:11).
 • De medische ontdekkingen uit prenatale onderzoeken onderschrijven de schriften (JOB 10:10-12 en PSALM 139:15-16), niet te vergeten de talrijke wetten over hygiëne, verzorging en voeding in de Bijbel die de wetenschap bevestigt.
 • De Bijbel beveelt de Hebreeën, dat elke jongen op de leeftijd van acht dagen besneden moet worden. Het moderne bloedonderzoek geeft hiervoor een verklaring: studies van de bloedstolling bij een pasgeborene laat zien, dat die het meest effectief is op de achtste dag.
 • De bijbelse wetten over de quarantaine van personen die besmet zijn met diverse huidziekten, verhinderen verspreiding van infecties en ziektekiemen. De Bijbel voldoet aan alle hedendaagse regels van persoonlijke hygiëne.
 • De voor het leven noodzakelijke voorschriften, die God aan zijn volk gaf in Leviticus, zijn in recente tijden wetenschappelijk verklaard. God gaf het volk onderricht in persoonlijke hygiëne, wat van vitaal belang was om zich tegen vele besmettelijke ziektes en parasieten te beschermen.
 • Het was pas in de 19e eeuw dat een dokter, Semmelweiss geheten, aanbeval de handen te wassen voordat men zich met een ziekte bezig ging houden. Ook het werk van Pasteur: zijn studie van ziektekiemen en hun overdracht, verklaarde de reden van de talrijke wassingen en de frequente reinigingen, die door de bijbelse wet bevolen werden.

De lijst is eindeloos ... maar tot slot citeren we eenvoudig de beroemde Engelse astronoom John Henschel (1792-1871) die verklaarde: "Het schijnt dat alle menselijke ontdekkingen alleen maar voor een enkel doel gedaan zijn: steeds weer de waarheid te bevestigen, die in de Bijbel is beschreven."

"MAAR HET WOORD DES HEEREN BLIJFT IN DER EEUWIGHEID!" 1 PETRUS 1:25

Bron: "Pentecôte" Magazine, Assemblies of God in France

Vertaald uit het Duitse "Die Bibel - ein überholtes Buch?"