Bidden in tongen

 

De taal is niet altijd onbekend.

Mijn vrouw Claire kon niet begrijpen, waarom Lucia Molina haar plotseling zo opgewonden in het Spaans aansprak. Claire had deze taal nooit geleerd!

De dinsdag gebedsbijeenkomst voor vrouwen was net beëindigd toen Lucia, Cubaanse van geboorte, scheen te geloven, dat haar nieuw gevonden Amerikaanse zuster in Christus er toe in staat zou zijn haar snelle, vurige Spaans te verstaan. De volgende zaterdag kwam de enige tweetalige vrouw uit de gemeente naar Claire en verklaarde de situatie.

Ernestin Kittleman had met Lucia gesproken en over het probleem gediscussieerd. "Lucia zei, dat ze bemerkte, dat jij bad in mooi, vloeiend Spaans", zei ze. "Je bad voor enkele Christenen in China, noemde ze bij hun naam en vroeg de Heer om ze te beschermen. Dat is niet alles, Clara, je hebt bovendien een lied in het Spaans gezongen. Daarom dacht Lucia dat je in een taal gezongen had die je verstaat en dat je voor enkele mensen gebeden had die je kende".

Clara had gebeden en gezongen in tongen door de kracht van de Heilige Geest.

Paulus schreef:

"Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchtloos. " 1 KORINTHE 14:14

Hij schreef ook:

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt." ROMEINEN 8:26-27

Geestelijke Dia's

Een andere vrouw van de dinsdag-gebedsgroep beschreef een ongewone ervaring die ze had ontvangen van de Heer tijdens een andere gelegenheid.

Dorothy Watson bad vaak in tongen, net zoals in haar moedertaal Engels. Op een dag werd ze nieuwsgierig en vroeg de Heer om haar te zeggen wat zij tot Hem sprak terwijl ze in tongen bad. De Heer antwoordde doordat Hij haar een serie van geestelijke beelden gaf als verschillend gekleurde dia's geprojecteerd op een scherm.

Als eerste zag ze een gezicht, en toen nog één en nog één steeds elkaar opvolgend, zolang ze maar doorging in een voor haar onbekende taal te bidden. Sommige van deze gezichten waren van kennissen. Andere waren haar volkomen onbekend en waren inderdaad gezichten van andere nationaliteiten, andere rassen en andere culturen. Maar toen elk gezicht voor haar geest opdook als een visioen, wist Dorothy dat zij door de hulp van de Heilige Geest voorbede deed voor deze persoon. Deze ervaring had Dorothy maar een keer. Het maakte haar erg blij en ze verwachtte niet, dat het weer zou gebeuren.

Recentelijk kwam van de andere kant van de wereld nog een getuigenis over een "door de Geest gegeven taal", onbekend voor de spreker maar begrepen door een medelid van de gemeente. Het betreft Sam Sasser, een missionaris op de Marshall eilanden. Hij bezocht een kerk in Tauranga, Nieuw Zeeland. Hij vertelde wat er op die avond gebeurde:

"Na ongeveer 20 minuten van lofprijs en aanbidding tot de Heer in de dienst, nam een van de kerk-oudsten een vreemde positie aan, waarin hij zich vanuit de heupen voorover boog terwijl hij nog stond. Hij begon in tongen te zingen en greep direct mijn volledige aandacht omdat de taal waarin hij zong zeer duidelijk het Ratak Chain dialect van de Marshall eilanden was. Toen hij stopte begon hij direct te huilen. Om eerlijk te zijn denk ik dat hij lichtelijk in de war was omdat zowel zijn lichamelijke positie en zijn zingen in tongen op een manier gebeurde die voor hem helemaal nieuw was.

De mensen stonden daar zwijgend en alleen zijn diepe snikken was in de dienst te horen. Hoewel ik meer dan 11 jaar met de taal gewerkt had die werd gebruikt en mij duidelijk bewust was wat er gesproken was, hield ik mij in onder dwang van de Geest en zei niets.

De Pastoor ging naar het platform en met een zeer duidelijke zalving van de Geest richtte hij zich tot de aanwezige congregatie. "Vrienden", zei hij, "wat wij zojuist gehoord hebben is een overwinningslied van ergens uit de Pacifische eilanden en de Heer wil ons laten weten, dat Hij onze overwinnaar is en dat wij door Zijn vergoten Bloed het land moeten innemen en houden."

Toen ik die uitlegging hoorde was ik diep door de Geest bewogen. Wat de Pastoor gezegd had was in elk opzicht in overeenstemming met de boodschap die was gegeven.

Allereerst, de buiging vanuit de heupen in een staande positie is een fysieke manifestatie die, zover ik mij kan herinneren, meerdere malen werd beoefend door een oudere Pastoor genaamd Batunga op de Marshall eilanden. De boodschap in tongen was precies dat - een overwinningslied. Het was een overwinningslied met daarin de sleutelzin "Moris-in-quoj" wat telkens weer herhaald werd en heel bekend is onder de oudere bevolking van de Marshall eilanden. Het is een gezegde dat werd gebruikt voor land of eigendom dat aan een familie van een dappere soldaat werd gegeven wiens bloed vergoten was in de strijd.

Ik ging naar het platform om het inzicht en de uitlegging van de Pastor te bekrachtigen en de gehele gemeente ervaarde de verfrissende aanwezigheid van de Heer."

Vorig jaar nam de psycholoog H. Newton Maloney deel aan het schrijven van een rapport, getiteld "Het spreken in tongen" - dat voor het theologisch Fuller seminar werd voorbereid. Hij zei dat dit als een geldige vorm van religieuze uitdrukking begrepen moest worden en niet als een psycho-pathologisch symptoom.

Vanzelfsprekend is het bidden in tongen door de kracht van de Heilige Geest een waarachtige religieuze expressie. Dit is zowel door het Nieuwe Testament, als door talloze hedendaagse gelovigen bewezen.

Diegenen die in tongen bidden menen niet een speciaal uitverkoren soort van geestelijke mensen te zijn. Het zijn alleen maar eenvoudige christenen die de Heilige Geest door zich laten bidden, op een manier die Hij verkiest. Ze beschouwen het bidden in tongen als een voorrecht voor iemand die wenst door de Heilige Geest in het ambt van voorbede gebruikt te worden en zij willen jou vertellen over de vreugde van Gods zegeningen die zij ontvangen terwijl ze dit doen. Voorbede wordt dan een blijde mengeling.

Zoals Paulus uitlegde:

"Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, - (door de Heilige Geest die in mij is) maar ik zal ook met het verstand - (begrijpelijk) - bidden..." 1 KORINTHE 14:15, Amplified

Gedurende de laatste tien jaar is de uitdrukking "gebedstaal" een algemeen gebruik geworden om het fenomeen van het tongen bidden te beschrijven. De uitdrukking mag dan nieuw zijn, maar de ervaring is zo oud als het Nieuwe Testament:

"Maar geliefden, bouwt gij uzelven op (baseerd) uw allerheiligst geloof, (vooruitgaan, verrijzen als een gebouw hoger en hoger) biddende in den Heiligen Geest." JUDAS 20, Amplified

door Pastor Caldwell, Glad Tidings Assembly, Springfield - Missouri, U.S.A.
Bron: “Redemption Tidings”