Bewerkte Notities van Charles Finney

 

I) Waarom zo weinig wordt ontvangen; terwijl zoveel wordt gevraagd!

 1. We willen niet werkelijk hebben, waarnaar we verlangen en vragen.
 2. God heeft ons nadrukkelijk doen weten als we zonden in onze harten bewaren, Hij ons niet zal verhoren.
 3. Je bent onbarmhartig.
 4. Kritiserend.
 5. Onafhankelijk.
 6. Weerstaat overtuiging van zonde.
 7. Weigert om zonde te belijden aan alle betrokken partijen.
 8. Weigert om je te verzoenen met benadeelde partijen.
 9. Je bent bevooroordeeld en niet oprecht.
 10. Je bent verbitterd.
 11. Je hebt een wraakzuchtige geest.
 12. Hebt een wereldlijke ambitie.
 13. Je hebt jezelf op een bepaald punt verhard en bent oneerlijk geworden en slaat geen acht op raad en wijst verder inzicht af.
 14. Je bent zelfzuchtig ten opzichte van jouw geloofsrichting.
 15. Je bent zelfzuchtig ten opzichte van jouw gemeente. (celgroep)
 16. Je verzet je tegen de leer van de Heilige Geest.
 17. Je bedroeft de Heilige Geest door onenigheid.
 18. Je onderdrukt de Heilige Geest door erin te volharden het slechte te rechtvaardigen.
 19. Je bedroeft Hem door gebrek aan waakzaamheid.
 20. Je verzet je tegen Hem door toe te geven aan een kwaadaardig humeur.
 21. Ook door oneerlijkheid in zakelijke aangelegenheden.
 22. Ook door luiheid en ongeduld in het wachten voor de Heer.
 23. Door vele vormen van egoïsme.
 24. Door nalatigheid in je beroep, in studie en in gebed.
 25. Door te veel te ondernemen, te veel studie en te weinig gebed.
 26. Door gebrek aan volledige toewijding.
 27. Als laatste en meest belangrijke, door ongeloof. Je bidt voor deze deugdzaamheid zonder dat je verwacht het ook te ontvangen. "Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt."

Dit is dan de grootste zonde van alle. Wat een belediging!

II) Zegevierend Gebed

Zegevierend gebed is dat gebed wat een antwoord verzekert.

Voldoe jij aan de voorwaarden die God gesteld heeft om gebed te verhoren?

 1. Vertrouwen in God als de beantwoorder van gebed.
 2. Vragen in overeenstemming met de geopenbaarde Wil van God.
 3. Onzelfzuchtigheid is een voorwaarde voor zegevierend gebed = JAKOBUS 4:3
 4. Een geweten vrij van overtreding tegenover God en mens = 1 JOHANNES 3:20,22
 5. Een rein hart is ook een voorwaarde = PSALM 66:18
 6. Elke verschuldigde belijdenis & restitutie voor God & mens is een voorwaarde = SPREUKEN 28:13
 7. Reine handen is nog een voorwaarde = PSALM 26:6; 1 TIMÓTHEÜS 2:8
 8. Bijleggen van twist & vijandschap tussen broeders = MATTHÉÜS 5:23-24
 9. Nederigheid is nog een voorwaarde voor zegevierend gebed = JAKOBUS 4:6
 10. Het wegnemen van struikelblokken ook = EZECHIËL 14:3
 11. Een vergevingsgezinde geest = MATTHÉÜS 6:12 maar let op vers 15!
 12. De oefening van een eerlijke geest is een voorwaarde = PSALM 51:6
 13. Bidden in de Naam van Christus is een voorwaarde voor zegevierend gebed.
 14. De inspiratie van de Heilige Geest = ROMEINEN 8:26-27
 15. Vurigheid is nog een voorwaarde = JAKOBUS 5:16
 16. Volhardend of aanhoudend in gebed = b.v. Daniël; Jakob; Elia enz.
 17. Zielensmart = JESAJA 66:8; GALATEN 4:19
 18. Het efficiënt gebruik maken van middelen om het doel waarvoor gebeden wordt te verkrijgen = Tienden; pamfletten en werken etc.
 19. Zegevierend gebed is specifiek = bid voor een bepaald onderwerp; een doel!
 20. Méén wat je zegt in gebed... geen valse schijn... wees kinderlijk, oprecht.
 21. Heb een gemoedstoestand die in, vertrouwen op God, al Zijn beloftes aanneemt.
 22. Wees "wakende in het gebed" & "bid in de Heilige Geest" = bescherm je tegen alles wat de Geest van God in onze harten kan uitdoven of bedroeven.

Als de braakliggende grond in de harten van de christenen helemaal opgebroken is, als zij hebben beleden en restitutie hebben gedaan - als het werk grondig en eerlijk is - zullen ze natuurlijk en onvermijdelijk aan de voorwaarden voldoen en zullen zegevieren in gebed!

door Charles Finney
Bron: Revival Movement Association