Argumenten & verklaringen!

Enkele voorbeelden van het waarom en waartoe. Is bijna goed, goed genoeg?

Gebruikelijke struikelblokken

Allereerst! De basis van ons standpunt is dat wij geloven dat als we de bijbelse verlossing willen ontvangen, we ons moeten bekeren, gedoopt moeten worden (door volledige onderdompeling) en de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen met het bewijs van het spreken in tongen (bidden in de Geest) zoals uiteengezet wordt in MARKUS 16:16-18 en HANDELINGEN 2:38.

1. "Waarom zou ik gedoopt moeten worden? Ik ga naar de kerk en doe nooit iemand kwaad!"

Antwoord: Dopen is een daad van gehoorzaamheid aan de Heer (MARKUS 16:16, HANDELINGEN 2:38 en 10:44-48) en is een uiterlijk teken voor de mensen van een innerlijk verlangen om de Heer te volgen. Jezus werd gedoopt door Johannes om "alle gerechtigheid te vervullen" (MATTHEUS 3:15; LUKAS 3:21; MARKUS 1:9). Alleen maar naar de kerk gaan is niet voldoende want Jezus zei: "Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan." (JOHANNES 3:3-7) "Er is niemand rechtvaardig, ook niet één... Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;" (ROMEINEN 3:10,23). Nogmaals, het is belangrijk te herinneren dat Jezus voor ons allen gestorven is en dat we gered zijn door genade (Gods onverdiende gunst) en niet door enige "goede werken" (ÉFEZE 2:8-9).

2. "Maar ik ben al gedoopt."

Antwoord: Veel van de tegenwoordige afvallige religies beweren dat het besprenkelen van een kind met water (in het algemeen te jong om zelfs maar de bedoeling van het evangelie te begrijpen) het dopen is. Het engelse woord "baptize" komt van het Griekse "baptizo" wat betekent, ingedoopt, volledig ondergedompeld of als een schip in het water gezonken. Alles wat minder is, is niet goed genoeg. Jezus zei: "Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen... Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt; en vele dergelijke dingen doet gij." (MARKUS 7:7,13).

3. "Ik geloof niet in God!"

Antwoord: Veel mensen zeggen dit als een soort verontschuldiging. In feite is het kinderlijk eenvoudig om Gods bestaan te bewijzen. De Bijbel belooft dat als iemand God om Zijn Geest vraagt, Hij deze zal geven zonder uitzondering (LUKAS 11:9-13). De enige vereisten die God aangeeft zijn berouw en oprechtheid; iets minder is niet aanvaardbaar voor Hem. De houding die men moet aannemen is: "Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken." (HEBREEËN 11:6) Alle vroegere christenen wisten uit eigen ervaring hoe het was om Gods Geest te ontvangen; lees HANDELINGEN 2:4 en 38:10; 44-48 en 19:2-6. Als een mens niet in Gods beloften gelooft en het niet eens probeert op de bijbelse manier, dan is hij verdoemd (MARKUS 16:16 en JOHANNES 3:18).

4. "Ik geloof in God!" (Gebracht als een vorm van zelfrechtvaardiging.)

Antwoord: Velen begrijpen de diepere betekenis van het bijbelse "geloven" niet en stellen het gelijk met een of ander van dag tot dag geloof. Wat ze werkelijk bedoelen is dat ze verstandelijk aannemen dat God bestaat. Als we het klassieke Grieks van de Bijbel zouden begrijpen dan zouden we weten dat het Griekse woord vertaald als "geloven" -"pisteuo" - aanhangen, vertrouwen, zich verlaten op betekent. De Bijbel zegt dat: "Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, (bewuste acceptatie van Zijn bestaan) en zij sidderen" (JAKOBUS 2:19). Het Griekse Woord voor sidderen betekent; 'huiveren, de haren overeind hebben staan.' Zij weten dat hun "geloven" alleen kennis brengt van Gods verschrikkelijke oordeel over hen. Jezus zei: "Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden (wegen)" (JOHANNES 14:15). Geloven in de Bijbel levert resultaten op; mensen worden vervuld met Gods Geest en spreken in nieuwe tongen en de andere tekenen genoemd in MARKUS 16:17 en 18 zullen volgen.

5. "Waarom moet ik in nieuwe tongen spreken?"

Antwoord: Jezus zei: "God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." (JOHANNES 4:24) De apostel Paulus (die in tongen sprak) zei: "Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt." Lees 1 KORINTHE 14:14 en 2. Jezus zei ook dat een van de tekenen die "gelovigen" volgen of identificeren zou zijn: "met nieuwe tongen zullen zij spreken" (MARKUS 16:17). De Bijbel zegt: "de tong is... een onbedwingelijk kwaad" die geen mens kan bedwingen. Lees JAKOBUS 3:1-13 (en vers 8 in het bijzonder). We hebben een nieuwe vorm van aanbidding en lofprijs naar God nodig, die niet bedorven kan worden en in overeenstemming met Zijn wil is. ROMEINEN 8:26-27 vertelt ons het voordeel van spreken in tongen of bidden in de Geest.

6. "Maar mijn geliefde oude tante (oom, grootmoeder, enz.) is een bewonderenswaardig mens; je gaat me toch niet vertellen dat zij (of hij) geen christen is."

Antwoord: De hele uitspraak draait om één woord: "christen." Dit woord betekent in het Grieks "de gezalfden", d.w.z. gezalfd met de kracht van Gods Heilige Geest (zoals in HANDELINGEN 10:38 en 2 KORINTHE 1:21). De Bijbel zegt dat: "Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed" (JESAJA 64:6) en dat we zijn behouden door de genade van God door Zijn gave van de Heilige Geest: "Niet uit de werken, opdat niemand roeme" (ÉFEZE 2:9). We zijn ontoereikend vanuit onszelf. De betreffende persoon mag dan naar wereldse maatstaven een moreel levende persoon zijn, maar God eist een wedergeboorte (JOHANNES 3:5) en een nieuw hart dat Hem gehoorzaamt, want het hart van de mens is: "Arglistig... meer dan enig ding, ja, dodelijk is het" (JEREMIA 17:9). Bovendien worden we gewaarschuwd voor hen: "Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben." (2 TIMÓTHEÜS 3:5)

7. "Wat doet u aan liefdadigheid?"

Antwoord: De liefdadigheid van tegenwoordig heeft betrekking op goede werken of (meestal financiële) hulp aan behoeftige personen. Jezus veroordeelde nooit de oprechte daden van vriendelijkheid en geldschenkingen van hen die Hij ontmoette, of van wie Hij sprak en moedigde het in feite aan. Echter het oorspronkelijke Griekse woord voor liefde - "agape" - betekent liefde die wordt voortgebracht door de innerlijke werking van de Heilige Geest: "En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde (hetzelfde woord als liefdadigheid in het Grieks) Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven." (ROMEINEN 5:5) Het verhaal van Cornelius (HANDELINGEN 10:1-48) en zijn huishouding en hun bekering is interessant. Hij was een man: "Godzalig en vrezende God, (eerbiedig vertrouwen en respect in het Grieks) met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende." (HANDELINGEN 10:2) en de apostel Petrus was opgeroepen om: "Die woorden tot u (Cornelius) zal spreken, door welke gij zult zalig worden en al uw huis" (HANDELINGEN 11: 14) want "Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God" (HANDELINGEN 10:4) d.w.z. God zag de oprechtheid van zijn daden maar pas toen hij (Cornelius) en zijn huishouding de Heilige Geest hadden ontvangen, in tongen spraken en gedoopt waren, waren ze gered (HANDELINGEN 10:44-48). Wij kunnen nooit onze verlossing verdienen, het is een gift, gratis, een onvoorwaardelijke gunst van Gods kant (ÉFEZE 2:9).

8. "Er zijn duizend en één verschillende religies, maar we zijn allen onderweg naar dezelfde God; Jij doet het op jouw manier, ik zal het op mijn eigen manier doen. Leven en laten leven."

Antwoord: Het woord van God is in staat dit op vele manieren te beantwoorden maar misschien somt Jezus dit het beste op toen hij zei: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." (JOHANNES 14:6) en "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (JOHANNES 3:16) Jezus zei ook: "Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden." (JOHANNES 14:15). Het is niet ons werk om de mensen ervan te overtuigen dat we de waarheid preken; God is degene die in hun harten werkt door Zijn Geest, en de schriften zeggen: "schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit." (JOHANNES 10:3) Deze gelijkenis is opgenomen in JOHANNES hoofdstuk 10 en wordt verklaard door de Here Jezus zelf. Er zijn tegenwoordig vele antichristen in de wereld, waarvoor gewaarschuwd wordt in 1 JOHANNES 2:18 en deze antichristen zijn de tegenstanders van de gezalfde gelovigen van God.

9. "De Bijbel is gewoon een verzameling van sprookjes, mythen en de geschiedenis van de Joden."

Antwoord: De Bijbel heeft niet als doel de geschiedenis vast te leggen, maar waar de geschiedenis betrokken is bij Gods plan tot verlossing van de mensheid, is die nauwkeurig vastgelegd zoals historici en archeologen nu met grote meerderheid bevestigen. Het is waar dat vele bijbelverhalen op sprookjes lijken omdat bovennatuurlijke gebeurtenissen zijn vastgelegd en deze neigen ertoe het verstand te laten twijfelen. Maar houd in gedachten dat we te doen hebben met een bovennatuurlijk wezen die hemel en aarde schiep door "het Woord" te spreken en die tegenwoordig nog steeds Zijn mensen, de kerk of het lichaam van Christus identificeert met tekenen en wonderen (MARKUS 16:17-20 en 1 KORINTHE 12:8-11, enz.). Ook is er het overweldigende bewijs van de duizenden duidelijke en precieze vervullingen van specifieke bijbelse profetieën, ondanks een aantal verwoede pogingen van de mens om Gods - van tevoren opgeschreven verhaal - te mijden of te wijzigen. Een uitgebreid onderwerp! Uiteindelijk ontdekte de Russische atheïst Ivan Panin in de jaren van 1890 dat de originele teksten van de bijbelboeken (bestaande uit 66 boeken geschreven door 44 auteurs over een periode van ongeveer twintig eeuwen in het oude Hebreeuws, Grieks en enig Aramees) allen een numeriek patroon hebben van een meest ongelofelijke ingewikkelde orde, vanaf het begin tot het eind, die ze allen met elkaar verbindt, alsof een mastermind iedere auteur "stuurde." De basis van het systeem is eenvoudig. Iedere letter in het alfabet van de originele tekst representeert een getal, dus een geschreven woord representeert ook een getal en een plaatswaarde nummer. De sleutel is simpel en toch gaat Gods ingewikkelde patroon om het te ontwerpen ieder menselijk verstand ver te boven. Ieder woord kan gewogen worden op de schaal van het numerieke patroon om vast te stellen of het al dan niet in het origineel bestond, want vertalingen (zelfs de beste) lijken alsof ze slechts zwart-wit foto's van het origineel zijn; goede gelijkenissen, maar allen missen de drie dimensies van het origineel en kunnen soms misleidend zijn in essentiële zaken. Zoals de schrift zegt: "Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande." SPREUKEN 18:13

Conclusie:

De voorgaande vragen, argumenten, meningen enz. geven slechts een kleine doorsnede van situaties waarop Gods Woord licht werpt en wat nuttig mag zijn voor de ongeredde of de pas geredde die dergelijke situaties nog niet is tegengekomen. Het is goed je aan het advies van de Heer te herinneren: "doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen." (PSALM 81:11) bij het getuigen en te staan op de beloftes in Johannes 14:26: "Maar de Trooster de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb."

En 2 TIMÓTHEÜS 3:16: "Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is:"

Door G.A.M.

Revival Centres Australia